BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vyhotovení: 22.8.2014
Datum změny : 12.8.2021
Verze: 3.2

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


chemius.net/XL1e2

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

MITOPUR E45

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Jednosložkové lepidlo / přednátěr / těsnicí prostředek pro průmyslové, profesionální a spotřebitelské finální použití.

Nedoporučené použití

Aplikace sprejem není dovolena široké veřejnosti.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Adresa: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenia
Telefon: +386 5 73 12 300
Fax: +386 5 73 12 390
e-mail: lilijana.kocjan@mitol.si
Kontaktní osoba pro bezpečnostní list: Lilijana Kocjan Žorž

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Dráždí kůži.
Skin Sens. 1; H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Eye Irrit. 2; H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
Acute Tox. 4; H332  Zdraví škodlivý při vdechování.
Resp. Sens. 1; H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
STOT SE 3; H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Carc. 2; H351  Podezření na vyvolání rakoviny.
STOT RE 2; H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Aquatic Chronic 3; H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

2.2.1. Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo: Nebezpečí

H315  Dráždí kůži.
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H332  Zdraví škodlivý při vdechování.
H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351  Podezření na vyvolání rakoviny.
H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340  PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501  Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

2.2.2. Obsahuje:

predpolymer na bázi aromatického polyisokyanátu (CAS: 67815-87-6)
difenylmethandiisokyanát, izomery a homology (CAS: 9016-87-9, EC: 618-498-9, Index: 615-005-00-9)
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (CAS: 101-68-8, EC: 202-966-0, Index: 615-005-00-9)
difenylmethan-2,4-diisokyanát (CAS: 5873-54-1, EC: 227-534-9, Index: 615-005-00-9)

2.2.3. Zvláštní upozornění

Upozornění pro MDI
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermál­ního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným proti­ plynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).


Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

2.3. Další nebezpečnost

Osobám s přecitlivělými dýchacími cestami (astma, chronická bronchitida) doporučujeme vyhnout se styku s výrobkem.

3. Složení/informace o složkách

Popis výrobku

Polyisokyanát na bázi difenylmethandiisokyanátu.

3.1. Látky

O směsích viz 3.2.

3.2. Směsi

Chemický název Identifikační čísla:
CAS
EC
indexové
% Klasifikace podle Nařízení (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
Specifické koncent. limity kategorizace v souladu s nařízením 67/548/EEC Registrační číslo podle
nařízení REACH
predpolymer na bázi aromatického polyisokyanátu 67815-87-6
-
-
40-60 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
-
difenylmethandiisokyanát, izomery a homology 9016-87-9
618-498-9
615-005-00-9
30-40 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
-
4,4'-methylendifenyl diisokyanát  [C]   101-68-8
202-966-0
615-005-00-9
2,5-5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %
Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
01-2119457014-47
difenylmethan-2,4-diisokyanát  [C]   5873-54-1
227-534-9
615-005-00-9
2,5-5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %
Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
01-2119480143-45
bis (isopropyl) naftalenový 38640-62-9
254-052-6
-
<0,9 Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R65
N; R51/53
01-2119565150-48
2,2'-methylendifenyl diisokyanát  [C]   2536-05-2
219-799-4
615-005-00-9
<0,1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %
Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
01-2119927323-43

Poznámky ke složkám:

C Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.

V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné poznámky

Osobě v bezvědomí nepodávejte nikdy nic perorálně. Uveďte pacienta do stabilizované polohy a zajistěte průchodnost dýchacích cest.

Po vdechnutí

Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Projeví-li se symptomy, vyhledat lékařskou pomoc.

Po styku s kůží

Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pokud je to možné, opláchněte polyethylenglykolem 400 a velkým množstvím vody. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s okem

Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Vyhledat lékařskou pomoc.

Po požití

Nevyvolávejte zvracení! Vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Zdraví škodlivé.
Může vyvolat senzibilizaci.
Kašel, kýchání, výtok z nosu, ztížené dýchání.

Při zasažení kůže

Dráždí sliznici.
Kontakt s pokožkou může vyvolat přecitlivělost.

Při zasažení očí

Dráždivé (zarudnutí, slzení, bolest).

Při náhodném požití

Dráždění sliznic v ústech, hrdle, hrtanu a gastrointestinálních částí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Výrobek dráždí dýchací ústrojí a může způsobit přecitlivělost kůže a dýchací soustavy. Léčba akutního podráždění nebo zúžení průdušek se provádí především symptomaticky. Vzhledem na míru vystavení a závažnost symptomů je možná potřeba další léčby.

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva


Oxid uhličitý (CO2).
Pěna.
Hasicí prášek. Větší požár hasit rozprostřenou vodní sprchou.

Nevhodná hasiva

Direktní vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

Při hoření vznikají: oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2). Při hoření vznikají oxidy dusíku (NOx)
Výpary izokyanátů.
Kyanid vodíku (HCN).

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření

Nevdechovat dým/plyny vznikající při hoření či zahřívání. Nehořlavé nádoby chladit vodou a případně je odstranit z oblasti zasažené požárem.

Ochranné pomůcky

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a izolační dýchací přístroje.

Doplňující informace

Kontaminovanou odpadní vodu od hašení musíme sebrat a odstranit v souladu s předpisy; nesmíme ji vypustit do kanalizace. Kontaminovanou vodu po hašení a zbytky požáru odstranit v souladu s platnými předpisy.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál

Ochranné prostředky

Nosit vhodný ochranný oděv (Oddíl 8).

Nouzové postupy

Zabezpečte větrání. Zabezpečit možné zdroje ohně či teploty - nekouřit! Zamezit přístupu nepovolaných osob.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

-

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Mechanicky zabránit vylití do vody/odtoků/kanalizace či do propustné půdy. V případě úniku větších množství výrobku do vody či propustné půdy, informovat Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví (tel. 224 919 293).

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Pro omezení úniku

-

6.3.2. Pro čištění

Odstranit mechanicky; zbytky překrýt vlhkým savým materiálem (např. piliny, chemický savý prostředek na bázi hydrogenkřemičitanu vápenatého, písek). Po uplynutí přibližně jedné hodiny odložit do odpadkového koše, koš nezavírejte (vznik CO2!). Skladovat vlhké na bezpečném a větraném místě. Místo rozlití je možné dekontaminovat neutralizačním roztokem. Dekontaminační roztok (nevznětlivý): 5 % uhličitanu sodného a 95 % vody. Můžete použít také: tekuté žluté mýdlo (draselné mýdlo s cca 15 % aniontových tenzidů): 20 ml; voda: 700 ml; PEG 400: 350 ml.

6.3.3. Další informace

-

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také Oddíly 8 a 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1. Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru

Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. - Zákaz kouření.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu

Zajistit místní odsávání (ventilaci) tam, kde je možnost vdechování výparů a aerosolů.

Opatření k ochraně životního prostředí

-

7.1.2. Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestavkou a po skončené práci). Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly. Před dalším použitím odstranit kontaminovaný oděv a očistit před opětovným použitím. Pracovní oděvy ukládat odděleně od ostatních.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.2.1. Technická opatření a podmínky pro skladování

Skladovat v chladném a dobře větráném prostoru. Chránit před otevřeným ohněm, horkem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv. Skladovat v suchém prostoru. Skladovat v utěsněných uzavřených obalech.

7.2.2. Obalové materiály

-

7.2.3. Požadavky na skladovací prostory a nádoby

-

7.2.4. Skladovací třída

-

7.2.5. Další informace o podmínkách pro skladování

-

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

-

Specifická řešení pro dané průmyslové odvětví

-

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Chemický název (CAS) Mezní hodnoty Krátkodobé vystavení Poznámky Biologické limitní hodnoty
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
Difenylmethan-4,4'-diisokyanát (101-68-8) 0,0049 0,05 0,0098 0,1 I, S

8.1.2. Informace o postupech sledování

ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689:2018 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.

8.1.3. DNEL/DMEL hodnoty

Pro složky

Chemický název Typ Druh expozice Doba expozice hodnota Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník dermálně krátkodobě (systémové účinky) 50 mg/kg 24h
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,1 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník dermálně krátkodobě (systémové účinky) 28,7 mg/cm2
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,1 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel dermálně krátkodobě (systémové účinky) 25 mg/kg mg/kg denně
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel orálně krátkodobě (systémové účinky) 20 mg/kg mg/kg denně
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel dermálně krátkodobě (lokální účinky) 17,2 mg/cm2
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně krátkodobě (lokální účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,025 mg/m³ systémový
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 0,025 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) dělník dermálně krátkodobě (lokální účinky) 28,7 mg/cm2
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) dělník dermálně krátkodobě (systémové účinky) 50 mg/kg mg/kg denně
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) dělník inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 0,05 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) dělník inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) dělník inhalačně krátkodobě (lokální účinky) 0,1 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) dělník inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,1 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) spotřebitel dermálně krátkodobě (systémové účinky) 25 mg/kg bw/den
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) spotřebitel inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) spotřebitel orálně krátkodobě (systémové účinky) 20 mg/kg bw/den
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) spotřebitel dermálně krátkodobě (lokální účinky) 17,2 mg/cm2
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) spotřebitel inhalačně krátkodobě (lokální účinky) 0,05 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,025 mg/m³
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 0,025 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) dělník dermálně krátkodobě (lokální účinky) 28,7 mg/cm2
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) dělník dermálně krátkodobě (systémové účinky) 50 mg/kg mg/kg denně
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) dělník inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 0,05 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) dělník inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) dělník inhalačně krátkodobě (lokální účinky) 0,1 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) dělník inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,1 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) spotřebitel dermálně krátkodobě (systémové účinky) 25 mg/kg bw/den
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) spotřebitel inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) spotřebitel orálně krátkodobě (systémové účinky) 20 mg/kg bw/den
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) spotřebitel dermálně krátkodobě (lokální účinky) 17,2 mg/cm2
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) spotřebitel inhalačně krátkodobě (lokální účinky) 0,05 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,025 mg/m³
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 0,025 mg/m³

8.1.4. PNEC hodnoty

Pro složky

Chemický název Druh expozice hodnota Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) sladká voda 1 mg/l
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) mořská voda 0,1 mg/l
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) půda 1 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) Voda (přerušované uvolňování) 10 mg/l
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 1 mg/l
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) půda 1 mg/kg
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) sladká voda 1 mg/l
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) mořská voda 0,1 mg/l
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 1 mg/l
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) půda 1 mg/kg
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) sladká voda 1 mg/l
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) mořská voda 0,1 mg/l
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 1 mg/l

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestávkou a po skončené práci). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly. S výrobkem zacházejte bezpečně a v souladu s dobrou průmyslovou hygienou. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání a lokální odsávání na místech se zvýšenou koncentrací.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s boční ochranou (ČSN EN 166).

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN 374). Dodržovat návod výrobce ohledně používání, skladování, údržby a výměny rukavic. Objeví-li se poškození nebo první znaky opotřebení, je rukavice nutno ihned vyměnit.

Vhodné materiály

materiál Tloušťka Doba průniku Poznámky
chloroprénový kaučuk 0,5 mm 480 min
nitril 0,35 mm 480 min
butylkaučuk 0,5 mm 480 min
viton (fluorovaný kaučuk) 0,4 mm 480 min

Ochrana kůže

Bavlněný ochranný oděv a obuv, pokrývající celou nohu.

Ochrana dýchacích cest

Při nedostatečném větrání použít ochranu na dýchací cesty. Nosit vhodnou ochrannou dýchací masku s kombinovaným filtrem A2-P2.

Tepelné nebezpečí

-

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství: tekuté
- Barva: hněďy
- Zápach: typický

Údaje důležité pro zdraví lidí, bezpečí i životní prostředí

- pH údaje nejsou k dispozici
- Bod tání/bod tuhnutí údaje nejsou k dispozici
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu > 300 °C při 1013 hPa
- Bod vzplanutí > 210 °C
- Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici
- Hořlavost (pevné látky, plyny) > 400 °C
- Horní/dolní mezní hodnoty hoňlavosti nebo výbušnosti údaje nejsou k dispozici
- Tlak páry < 17 hPa při 20 °C (EG A4)
< 39 hPa při 55 °C
- Hustota páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota Hustota:
> 1,1 g/cm3 při 20 °C (DIN 53217)
- Rozpustnost (s údaji o rozpouštědlech) voda:
nerozpustný
- Rozdělovací koeficient údaje nejsou k dispozici
- Teplota samovznícení údaje nejsou k dispozici
- Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici
- Viskozita dynamická:
< 5500 mPas při 25 °C (DIN 53019)
- Výbušné vlastnosti údaje nejsou k dispozici
- Oxidační vlastnosti údaje nejsou k dispozici

9.2. Další informace

- Poznámky:

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

-

10.2. Chemická stabilita

Stabilní při normálním použití a při dodržování návodů k práci/zacházení/skladování (viz Oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Přípravek pomalu reaguje s vodou za uvolňování CO2, což může způsobit přetlak v uzavřených nádobách. Nebezpečí výbuchu.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Bez zvláštností. Dodržovat návod k použití a skladování. Nevystavujte teplotám vyšším než 200 °C.

10.5. Neslučitelné materiály


Aminy. Alkoholy. Exotermní reakce s aminy a alkoholy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití se nepředpokládá vznik nebezpečných produktů rozkladu. Při hoření/explozi se uvolňují plyny, které představují nebezpečí pro zdraví.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobahodnotazpůsobPoznámky
Pro výrobekorálněLD50krysa> 5000 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)orálněLD50krysa (samec)> 10000 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)dermálněLD50králík> 9400 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačněLC50krysa4 h 0,368 mg/m3OECD 403
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)orálněLD50krysa 5000 mg/kg
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)dermálněLD50králík> 9400 mg/kg
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)inhalačněLC50krysa4 h 0,387 mg/lpára
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)orálněLD50krysa> 2000 mg/kg
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)dermálněLD50králík> 9400 mg/kg
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)inhalačněLC504 h 0,527 mg/lprach/aerosol
Dodatečné informace: Zdraví škodlivý při vdechování.

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)králíkDráždí pokožku.OECD 404
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)králíkDráždí pokožku.OECD 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)králíkTrochu dráždí.OECD 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion
Dodatečné informace: Dráždí oči, dý chací orgány a kůži.

(c) Vážné poškození očí/podráždění očí

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)králíkNedráždí.OECD 405, GLP
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)králíkŽádné dráždivé účinky.OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)králíkTrochu dráždí.OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion

(d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Chemický názevDruh expozicedruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)dermálněmyšZpůsobuje přecitlivělost.OECD 429 Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)dermálněMorčeNezpůsobuje senzibilizaci.OECD 406
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačněMorčeZpůsobuje přecitlivělost.
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)dermálněMorče (samec/samička)Nezpůsobuje senzibilizaci.OECD 406 Skin SensitizationBuehler test
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)dermálněmyšZpůsobuje přecitlivělost.OECD 429 Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)inhalačněMorčeZpůsobuje přecitlivělost.
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)dermálněmyšZpůsobuje přecitlivělost.OECD 429 Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)inhalačněMorčeZpůsobuje přecitlivělost.
Dodatečné informace: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Chemický názevTypdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)bakterienegativníEU EC B.13/14 Mutagenita – zkouška na reverzní mutace s bakteriemi
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)mutagenita in vivonegativníOECD 474

(f) Karcinogenita

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobahodnotavýsledekzpůsobPoznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačněkrysa2 letpozitivníOECD 453 Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies5 dní v týdnu

(g) Toxicita pro reprodukci

Chemický názevTyp reprodukční toxicityTypdruhDobahodnotavýsledekzpůsobPoznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)TeratogenitaNOAELkrysa (samec/samička) 12 mg/kgOECD 414inhalačně (výpary)

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

Podezření na karcinogenní účinky. Chemikálie nespadá mezi mutageny či látky toxické pro rozmnožování.

(h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

údaje nejsou k dispozici

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobaorgánhodnotavýsledekzpůsobPoznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalační (aerosol)NOAECkrysa104 týdnů 0,2 mg/m3podrážděníOECD 4535 dní v týdnu, 6 hodin denně
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalační (aerosol)LOAECkrysa104 týdnůdýchací cesty 1 mg/m3podrážděníOECD 4535 dní v týdnu, 6 hodin denně
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)inhalační (aerosol)LOAECkrysa104 týdnůdýchací cesty 1 mg/m3podrážděníOECD 4535 dní v týdnu, 6 hodin denně
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1)inhalační (aerosol)NOAECkrysa104 týdnů 0,2 mg/m3podrážděníOECD 4535 dní v týdnu, 6 hodin denně
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)inhalační (aerosol)NOAECkrysa104 týdnů 0,2 mg/m3podrážděníOECD 4535 dní v týdnu, 6 hodin denně
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2)inhalační (aerosol)LOAECkrysa104 týdnůdýchací cesty 1 mg/m3podrážděníOECD 4535 dní v týdnu, 6 hodin denně

(j) Nebezpečnost při vdechnutí

údaje nejsou k dispozici

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1. Akutní toxicita

Pro výrobek
Typ Hodnota Doba expozice Druh Organismus Způsob Poznámky
LC50 > 100 mg/l 96 h ryby Brachydanio rerio OECD 203
EC50 83 mg/l 48 h Korýši Daphnia magna OECD 202
ErC50 > 100 mg/l 72 h vodní řasy Desmodesmus subspicatus OECD 201
Pro složky
Látka (CAS) Typ Hodnota Doba expozice Druh Organismus Způsob Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) LC50 > 1000 mg/l 96 h ryby OECD 203
EC50 > 1000 mg/l 24 h dafnie Daphnia magna OECD 202
EC50 > 100 mg/l 72 h vodní řasy OECD 201
EC50 > 100 mg/kg 3 h bakterie OECD 209
NOEC > 1000 mg/kg 14 dnů mikroorganizmy v půdě Eisenia fetida OECD TG 207
NOEC > 1000 mg/kg 14 dnů Rostliny Avena sativa OECD TG 208
NOEC > 1000 mg/kg 14 dnů Rostliny Lactuca sativa OECD TG 208
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) LC50 1000 mg/l 96 h ryby
EC50 1000 mg/l 48 h Korýši
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) LC50 > 1000 mg/l 96 h ryby Danio rerio OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50 > 1640 mg/l 72 h vodní řasy Scenedesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
EC50 > 100 mg/l 3 h aktivní kal OECD 209
EC50 > 1000 mg/l 24 h dafnie Daphnia magna 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

12.1.2. Chronická toxicita

Pro složky
Látka (CAS) Typ Hodnota Doba expozice Druh Organismus Způsob Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) NOEC > 10 mg/l 21 dnů dafnie Daphnia magna OECD 211
difenylmethan-2,4-diisokyanát (5873-54-1) NOEC > 10 mg/l 21 dnů dafnie Daphnia magna OECD 202
2,2'-methylendifenyl diisokyanát (2536-05-2) NOEC > 10 mg/l 21 dnů dafnie Daphnia magna OECD 202

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Abiotický rozklad, fyzikální a foto-chemická eliminace

Pro složky
Látka (CAS) Složka životního prostředí Typ/metoda Poločas rozpadu Výsledek způsob Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) vzduch fotodegradace pomalá

12.2.2. Biologický rozklad

Pro složky
Látka (CAS) typ Stupeň Doba Výsledek způsob Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) aerobní není biologicky rozložitelné

Dodatečné informace

Obsahuje látky, které nejsou snadno biologicky rozložitelné.

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Rozdělovací koeficient

Pro složky
Látka (CAS) prostředí hodnota Teplota pH Koncentrace způsob
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) n-Oktanol – voda (log Pow) 4,51

12.3.2. Biokoncentrační faktor (BCF)

Pro složky
Látka (CAS) druh organismus hodnota Trvání Výsledek způsob Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) organismus Cyprinus carpio 92 – 200 4 týdnů OECD 305 experimentální hodnota

Dodatečné informace

Bioakumulace není očekávána.

12.4. Mobilita v půdě

12.4.1. Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

údaje nejsou k dispozici

12.4.2. Povrchové napětí

údaje nejsou k dispozici

12.4.3. Adsorpce / desorpce

Pro složky
Látka (CAS) typ Kritéria hodnota Výsledek způsob Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) půda Henryho konstanta (H) 8,9E-7 Pa.m3 / mol 25 °C

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky přítomné v přípravku nepatří do kategorie PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

údaje nejsou k dispozici

12.7. Doplňující informace

Pro výrobek

Zabraánit úniku do podzemních vod, vodních toků či kanalizace.
Izokyanáty reagují s vodou, vznikne nerozpustná polyurea.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1. Odstraňování výrobků/obalu

Odstraňování zbytků produktu

Zabránit vylití nebo unikání do odpadů/kanalizace. Jakákoli likvidace do životního prostředí nebo vypouštění do vody jsou přísně zakázané. Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů. Likvidace v souladu s Nařízením o nakládání s odpady.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

08 04 09* - odpadní lepidla nebo tesnicí hmoty obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Obaly

Obal úplně vyprázdnit. Vyprázdněný obal není vhodné pro opakované použití. Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady - nakládat jako s odpadním přípravkem. Řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo odpadů. Likvidovat v souladu s pravidly o obalových odpadech.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

15 01 02 - platové balení
15 01 04 - kovový obal
15 01 10* - obal obsahující zbytky nebezpečných látek nebo je znečistěn nebezpečnými látkami

13.1.2. Informace důležité pro nakládání s odpadem

Likvidace v souladu s Nařízením o nakládání s odpady.

13.1.3. Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

-

13.1.4. Další doporučení pro odstraňování odpadu

-

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo OSN

Nevztahuje se

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

Přeprava není regulována přepravními předpisy (ADR, RID, IMDG, ADN, IATA).

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EVROPSKÉ PŘEDPISY
- Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) nahradilo nařízení (EU) č. 453/2010).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (nařízení REACH).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (nařízení CLP).
- Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

NÁRODNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů.

15.1.1. VOC hodnota podle směrnice 2004/42/ES

Nevztahuje se

15.1.2. Speciální pokyny

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Příloha XVII - Omezující podmínky: 56 Methylendifenyldiisokyanát (MDI):
Nesmí být uveden na trh po 27. prosinci 2010 jako složka směsí v koncentraci 0,1 % hmotnostních MDI nebo vyšší pro prodej široké veřejnosti, pokud dodavatelé před uvedením na trh nezajistí, aby balení:
(a) obsahovalo ochranné rukavice, které splňují požadavky směrnice Rady 89/686/EHS;
(b) bylo viditelně, čitelně a nesmazatelně označeno, jak je uvedeno níže, aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí:
„— U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.
— Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu.
— V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).“
2. Odchylně se odst. 1 písm. a) nevztahuje na termoplastická lepidla.
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Příloha XVII - Omezující podmínky: 74.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není k dispozici.

16. Další informace

Změny bezpečnostního listu

-

Zkratky a akronymy

ATE - odhad akutní toxicity
ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
CEN - Evropský výbor pro normalizaci
K&O - klasifikace a označování
CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
číslo CAS - číslo „Chemical Abstracts Service (nepřekládá se)
CMR - karcinogen, mutagen nebo látka toxická pro reprodukci
CSA - posouzení chemické bezpečnosti
CSR - zpráva o chemické bezpečnosti
DMEL - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
DPD - směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES
DSD - směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS
NU - následný uživatel
ES - Evropské společenství
ECHA - Evropská agentura pro chemické látky
číslo ES - číslo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS)
EHP - Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
EHS - Evropské hospodářské společenství
EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek
EN - evropská norma
EQS - norma environmentální kvality
EU - Evropská unie
Euphrac - Evropský přehled standardních vět
EWC - Evropský katalog odpadů (nahrazen seznamem LoW – viz níže)
GES - obecný scénář expozice
GHS - Globální harmonizovaný systém
IATA - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO-TI - Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG - mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMSBC - mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů
IT - informační technologie
IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách
IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
JRC - Společné výzkumné středisko
Ko/w - rozdělovací koeficient oktanol/voda
LC50 - letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 - letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LE - právní subjekt
LoW - seznam odpadů (viz http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - hlavní žadatel o registraci
V/D - výrobce/dovozce
ČS - členské státy
BLM - bezpečnostní list materiálu
PP - provozní podmínky
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL - limitní hodnota expozice na pracovišti
Úř. věst. - Úřední věstník
VZ - výhradní zástupce
EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEC - odhad koncentrace v životním prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PPE - osobní ochranné prostředky
(Q)SAR - (kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RIP - projekt provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RMM - opatření k řízení rizik
SCBA - samostatný dýchací přístroj
BL - bezpečnostní list
SIEF - fórum pro výměnu informací o látce
MSP - malé a střední podniky
STOT - toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT) RE - opakovaná expozice
(STOT) SE - jednorázová expozice
SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy
OSN - Organizace spojených národů
vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje bezpečnostního listu

-

Význam H vět z 3. bodu bezpečnostního listu

H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315  Dráždí kůži.
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H332  Zdraví škodlivý při vdechování.
H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351  Podezření na vyvolání rakoviny .
H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici .
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • Správné označení výrobku zajištěno
  • V souladu s místními zákony
  • Správné zařazení výrobku zajištěno
  • Příslušné dopravní informace zajištěny

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Uvedené informace vycházejí z dnešního stavu znalostí a zkušeností a vztahují se na výrobek ve stavu, v jakém byl dodán. Účelem informací je popsat náš výrobek v souladu s bezpečnostními požadavky. Na uvedené informace nelze pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení tykající se dopravy a použití výrobku musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost. Vlastnosti výrobku jsou popsány v technických informacích.