BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vyhotovení: 11.6.2015
Datum změny : 27.7.2020
Verze: 3.4

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


chemius.net/dYhe7

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

TERMOKOL, TERMOKOL ULTRA, TERMOKOL STICK, TERMOKOL Z

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Tavná lepidla k průmyslovému lepení a obecnému použití. Lepidlo se nanáší v roztaveném stavu válečky, pistolemi, stříkáním apod. - pracovní teplota taveniny je do 210 °C.

Nedoporučené použití

údaje nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Adresa: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenia
Telefon: +386 5 73 12 300
Fax: +386 5 73 12 390
e-mail: lilijana.kocjan@mitol.si
Kontaktní osoba pro bezpečnostní list: Lilijana Kocjan Žorž

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

V souladu s předpisy není přípravek klasifikován jako nebezpečný.

2.2 Prvky označení

2.2.1. Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Podle nařízení 1272/2008 (CLP) nebezpečí nehrozí.

2.2.2. Obsahuje:

-

2.2.3. Zvláštní upozornění

Zvláštní nebezpečí nejsou známá či očekávaná

2.3. Další nebezpečnost

Výrobek neobsahuje složky patřící mezi perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (PBT), respektive vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky (vPvB).

3. Složení/informace o složkách

Popis výrobku

Přípravek je vyroben z elastomerů různých látek (ethylenvinylacetát, polyolefiny, metaloceny, styrén izopren, polybuten apod.), různých druhů pryskyřic (uhlovodíkové, na bázi kalafuny, tálového oleje apod.), minerálních náplní a doplňků.

3.1. Látky

O směsích viz 3.2.

3.2. Směsi

-

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné poznámky

Při nehodě či nevolnosti neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Dle možností ukázat bezpečnostní list.

Po vdechnutí

Při vdechnutí plynů od zahřívaní či dokonce hoření výrobku odejít na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s kůží

Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při styku s horkým přípravkem spálené části kůže ochladit vodou. Ztuhlý výrobek netahejte z kůže. Pokud se objeví příznaky, které přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s okem

Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Po požití

Za normálních okolností nepředstavuje zvláštní nebezpečí. Za normálních okolností první pomoci není potřeba. Při pozření většího množství: Vyhledat lékařskou pomoc!

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Nadměrné vystavení aerosolům nebo výparům může způsobit podráždění dýchacích cest.

Při zasažení kůže

Horký materiál může způsobit popáleniny kůže.

Při zasažení očí

Mechanické podráždění.
Horký materiál může způsobit popáleniny.

Při náhodném požití

Může způsobit nevolnost/zvracení a průjem.
Může způsobit bolesti břicha.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

-

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý - CO2, hasicí prášek, rozptýlený vodní proud, pěna odolná vůči alkoholu.

Nevhodná hasiva

-

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

V případě požáru můžou vzniknout toxické plyny. Zabránit vdechování plynů/dýmu.

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření

Nevdechovat dým/plyny vznikající při hoření či zahřívání. Nehořlavé nádoby chladit vodou a případně je odstranit z oblasti zasažené požárem.

Ochranné pomůcky

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a izolační dýchací přístroje.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál

Ochranné prostředky

Nosit vhodný ochranný oděv (Oddíl 8).

Nouzové postupy

Zabezpečte větrání. Zabezpečit možné zdroje ohně či teploty - nekouřit! Nevdechujte výpary/aerosoly.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

Podlaha může klouzat; dávejte pozor, abyste nespadl.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Vyhnout se oplachování do vody/odtoku/kanalizace nebo propustné půdy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Pro omezení úniku

-

6.3.2. Pro čištění

Přípravek sebrat a recyklovat k opětovnému použití. Sbírat do vhodné nádoby a likvidujte v souladu s místními předpisy.

6.3.3. Další informace

-

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také Oddíly 8 a 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1. Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru

Zajistěte dostatečné větrání.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu

Zajistit odpovídající větrání pracovních prostorů. V místech používání horkého přípravku doporučujeme lokální odsávání vzduchu.

Opatření k ochraně životního prostředí

-

7.1.2. Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestavkou a po skončené práci). Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Nevdechovat výpary/aerosoly. Nevdechujte prach.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.2.1. Technická opatření a podmínky pro skladování

Skladovat v souladu s místními předpisy. Skladovat v utěsněných uzavřených obalech. Skladovat v suchém a chladném prostoru v originálním obalu při teplotách do + 25 °C mimo zdroje tepla. Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv. Skladovat v chladném a dobře větráném prostoru. Chránit před vlhkostí a vodou.

7.2.2. Obalové materiály

-

7.2.3. Požadavky na skladovací prostory a nádoby

-

7.2.4. Skladovací třída

-

7.2.5. Další informace o podmínkách pro skladování

-

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

-

Specifická řešení pro dané průmyslové odvětví

-

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Chemický název (CAS) Mezní hodnoty Krátkodobé vystavení Poznámky Biologické limitní hodnoty
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
Vinylacetát (108-05-4) 5,112 18 10,224 36

8.1.2. Informace o postupech sledování

ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689:2018 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.

8.1.3. DNEL/DMEL hodnoty

údaje nejsou k dispozici

8.1.4. PNEC hodnoty

údaje nejsou k dispozici

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestávkou a po skončené práci). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary, páry a dým, jež se uvolňují z horkého přípravku.

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání a lokální odsávání na místech se zvýšenou koncentrací.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s boční ochranou (ČSN EN 166).

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN 374). Během práce s horkým přípravkem použít termoizolační rukavice (EN 407:2020).

Ochrana kůže

Bavlněný ochranný oděv a obuv, pokrývající celou nohu. Ochranný pracovní oděv (EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994). Bezpečnostní obuv (EN 345-347).

Ochrana dýchacích cest

Při nedostatečném větrání použít ochranu na dýchací cesty. Při zvýšených koncentracích par/aerosolů v ovzduší použít masku s kombinovaným filterm A-P. Pojem „Vysoká / zvýšená koncentrace“ znamená, že došlo k překročení limitních hodnot expozice na pracovišti.

Tepelné nebezpečí

-

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

Technická opatření k zabránění expozice

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství: pevné; granule
- Barva: v souladu s specifikace
- Zápach: mírný, charakteristický

Údaje důležité pro zdraví lidí, bezpečí i životní prostředí

- pH není relevantní*
- Bod tání/bod tuhnutí > 60 °C (ASTM E-28, Podrobnější informace: viz technický list.)
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu N/A
- Bod vzplanutí N/A
- Rychlost odpařování N/A
- Hořlavost (pevné látky, plyny) N/A
- Horní/dolní mezní hodnoty hoňlavosti nebo výbušnosti N/A
- Tlak páry N/A
- Hustota páry N/A
- Hustota Hustota:
0,9 – 1,4 g/cm3
- Rozpustnost (s údaji o rozpouštědlech) voda:
nerozpustné
organická rozpouštědla:
rozpustné
- Rozdělovací koeficient údaje nejsou k dispozici
- Teplota samovznícení N/A
- Teplota rozkladu Teplotní stálost není testována. Za normálních pracovních okolností je nízké nebezpečí rozkladu.
- Viskozita kinematická:
Za pokojové teploty pevné. Podrobnější informace: viz technický list.
- Výbušné vlastnosti Výrobek neobsahuje složky s chemickými skupinami spojovanými s explozivními vlastnostmi.
- Oxidační vlastnosti Výrobek neobsahuje složky s chemickými skupinami spojovanými s oxidačními vlastnostmi.

9.2. Další informace

- Poznámky: *(z bodu 9.1): vzhledem k charakteru výrobku není důležité. V pevném agregovaném stavu výrobek neobsahuje snadno vznětlivé složky.
Rozpustný v organických rozpouštědlech (aromatické, chlorované uhlovodíky, estery, aceton, apod.).
Rozdělovací koeficient Kp n-oktanol/voda (log Kow): není změřen.

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilní za doporučených přepravních nebo skladovacích podmínek.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní při normálním použití a při dodržování návodů k práci/zacházení/skladování (viz Oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při běžném použití a skladování dle návodu je výrobek stabilní.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zajistit před vlhkostí a vodou - skladovat v suchu. Vyhýbat se vysokým teplotám nad 230 °C (krátkodobé vystavení), resp. nad 210 °C (dlouhodobé vystavení).

10.5. Neslučitelné materiály

Silné oxidanty. Voda;

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití se nepředpokládá vznik nebezpečných produktů rozkladu. Při hoření/explozi se uvolňují plyny, které představují nebezpečí pro zdraví. Oxid uhličitý, oxid uhelnatý.
Oxidy dusíku.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita

Dodatečné informace: Není klasifikován jako akutně toxický.

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Dodatečné informace: Výrobek nepatří mezi produkty, které dráždí kůži.

(c) Vážné poškození očí/podráždění očí

Dodatečné informace: Výrobek není klasifikován jako dráždivý v očích. Výpary a plyny vzniklé při vysokých teplotách mohou dráždit oči a dýchací orgány.

(d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Dodatečné informace: Nepatří mezi chemikálie, které způsobují přecitlivění.

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách

údaje nejsou k dispozici

(f) Karcinogenita

údaje nejsou k dispozici

(g) Toxicita pro reprodukci

údaje nejsou k dispozici

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

Přípravek není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci.

(h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Dodatečné informace: STOT SE (jednorázové vystavení): nezařazeno.

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Dodatečné informace: STOT RE (opakované vystavení): nezařazeno.

(j) Nebezpečnost při vdechnutí

Dodatečné informace: Nebezpečnost při vdechnutí: Není klasifikován.

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1. Akutní toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.1.2. Chronická toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Abiotický rozklad, fyzikální a foto-chemická eliminace

údaje nejsou k dispozici

12.2.2. Biologický rozklad

údaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Rozdělovací koeficient

údaje nejsou k dispozici

12.3.2. Biokoncentrační faktor (BCF)

údaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

12.4.1. Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

údaje nejsou k dispozici

12.4.2. Povrchové napětí

údaje nejsou k dispozici

12.4.3. Adsorpce / desorpce

údaje nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky přítomné v přípravku nepatří do kategorie PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

údaje nejsou k dispozici

12.7. Doplňující informace

Pro výrobek

Zabránit znečištění okolí.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1. Odstraňování výrobků/obalu

Odstraňování zbytků produktu

Odstaňujte v souladu s platnými předpisy o odstraňování ostatního odpadu. Předat autorizovanému kolektoru/odstraňovači/zpracovateli odpadu. Likvidace v souladu s Nařízením o nakládání s odpady.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

08 04 10 - jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

Obaly

Zcela prázdné obaly předat oprávněnému příjemci odpadních obalů nebo pod klasifikačním číslem odpadních obalů do sběrného dvora. Likvidovat v souladu s pravidly o obalových odpadech.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

15 01 - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

13.1.2. Informace důležité pro nakládání s odpadem

-

13.1.3. Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

-

13.1.4. Další doporučení pro odstraňování odpadu

-

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo OSN

Nevztahuje se

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

Přeprava není regulována přepravními předpisy (ADR, RID, IMDG, ADN, IATA).

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EVROPSKÉ PŘEDPISY
- Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) nahradilo nařízení (EU) č. 453/2010).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (nařízení REACH).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (nařízení CLP).
- Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

NÁRODNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů.

15.1.1. VOC hodnota podle směrnice 2004/42/ES

Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není k dispozici.

16. Další informace

Změny bezpečnostního listu

-

Zkratky a akronymy

ATE - odhad akutní toxicity
ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
CEN - Evropský výbor pro normalizaci
K&O - klasifikace a označování
CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
číslo CAS - číslo „Chemical Abstracts Service (nepřekládá se)
CMR - karcinogen, mutagen nebo látka toxická pro reprodukci
CSA - posouzení chemické bezpečnosti
CSR - zpráva o chemické bezpečnosti
DMEL - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
DPD - směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES
DSD - směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS
NU - následný uživatel
ES - Evropské společenství
ECHA - Evropská agentura pro chemické látky
číslo ES - číslo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS)
EHP - Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
EHS - Evropské hospodářské společenství
EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek
EN - evropská norma
EQS - norma environmentální kvality
EU - Evropská unie
Euphrac - Evropský přehled standardních vět
EWC - Evropský katalog odpadů (nahrazen seznamem LoW – viz níže)
GES - obecný scénář expozice
GHS - Globální harmonizovaný systém
IATA - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO-TI - Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG - mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMSBC - mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů
IT - informační technologie
IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách
IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
JRC - Společné výzkumné středisko
Ko/w - rozdělovací koeficient oktanol/voda
LC50 - letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 - letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LE - právní subjekt
LoW - seznam odpadů (viz http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - hlavní žadatel o registraci
V/D - výrobce/dovozce
ČS - členské státy
BLM - bezpečnostní list materiálu
PP - provozní podmínky
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL - limitní hodnota expozice na pracovišti
Úř. věst. - Úřední věstník
VZ - výhradní zástupce
EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEC - odhad koncentrace v životním prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PPE - osobní ochranné prostředky
(Q)SAR - (kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RIP - projekt provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RMM - opatření k řízení rizik
SCBA - samostatný dýchací přístroj
BL - bezpečnostní list
SIEF - fórum pro výměnu informací o látce
MSP - malé a střední podniky
STOT - toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT) RE - opakovaná expozice
(STOT) SE - jednorázová expozice
SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy
OSN - Organizace spojených národů
vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje bezpečnostního listu

-

Význam H vět z 3. bodu bezpečnostního listu

-

Další informace

Bezpečnostní list se vztahuje na tyto produkty:
TERMOKOL 2000/05, 2000/15, 2000/25, 2000/35, 2000/45, 2002/15, 2003/05, 2003/15, 2003/25, 2003/35, 2003/45, 2004/05, 2004/15, 2004/35, 2004/45, 2005/15, 2006/15, 2007/05, 2007/15, 2008/05, 2008/25, 2008/35, 2008/45, 2009/05, 2009/15, 2009/25, 2009/35, 2009/45, 2010/05, 2010/15, 2010/35, 2010/45, 2011/05, 2011/15, 2012T, 2013/15, 2015/00, 2015/05, 2015/15, 2015/25, 2015/35, 2015/45, 2016/15, 2016/45, 2017/15, 2018/15, 2019/05, 2019/15, 2019/40, 2019/45, 2020/15, 2021/05, 2021/15, 2021/25, 2021/35, 2021/45, 2022/05, 2022/15, 2022/22, 2022/25, 2022/35, 2022/45, 2023/05, 2023/15, 2024/15, 2025/05, 2025/15, 2026/15, 2027/15, 2028/15, 2029/15, 2030/15, 2031/05, 2031/15, 2031/25, 2032/15, 2033/15, 2034/15, 2035/15, 2035/35, 2036/15, 2037/15, 2038/15, 2039/15, 2071/05, 2071/15, 2072/05, 2072/15, 2073/15, 2075/15, 2080/05, 2080/15, 2080/35, 2080/45, 2090, 2091/15, 2092/15, 2093/15, 2094/15, 2095/15, 2099/15, 2104, 2108, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2305/OL, 2306, 2308, 2308/1, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2321/1, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2331, 2333, 2334, 2336, 2337/1, 2338, 2340, 2341, 2344, 2345, 2360, 2401, 2404, 2410, 2410/05, 2411/05, 2412, 2413, 2413/05, 2414, 2416, 2417, 2418/05, 2419, 2420/05, 2421, 2425, 2600, 2602, 2607, 2611, 2612, 2613, 2614, 2614/1, 2615, 2617, 2618, 2619, 2620, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2634, 2635, 2636, 2640, 2660, 2700, 2702, 2703, 2900, 2901, 2905, 2920, 2921, 2925, 2927, 2930
TERMOKOL ULTRA 2042/15, 2043/15, 2050/15, 2051/15, 2053/15, 2054/15, 2055/15, 2110, 2360, 2365, 2370, 2371, 2375, 2380, 2381, 2385, 2415, 2621, 2621/1
TERMOKOL STICK 11, 15, 16, 29
TERMOKOL Z 42, 44

  • Správné označení výrobku zajištěno
  • V souladu s místními zákony
  • Správné zařazení výrobku zajištěno
  • Příslušné dopravní informace zajištěny

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Uvedené informace vycházejí z dnešního stavu znalostí a zkušeností a vztahují se na výrobek ve stavu, v jakém byl dodán. Účelem informací je popsat náš výrobek v souladu s bezpečnostními požadavky. Na uvedené informace nelze pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení tykající se dopravy a použití výrobku musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost. Vlastnosti výrobku jsou popsány v technických informacích.