BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vyhotovení: 28.10.2014
Datum změny : 12.8.2021
Verze: 3.4

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


chemius.net/9Zldc

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

MITOPUR B7

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Tvrdidlo

Nedoporučené použití

údaje nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Adresa: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenia
Telefon: +386 5 73 12 300
Fax: +386 5 73 12 390
e-mail: lilijana.kocjan@mitol.si
Kontaktní osoba pro bezpečnostní list: Lilijana Kocjan Žorž

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Dráždí kůži.
Skin Sens. 1; H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Eye Irrit. 2; H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
Acute Tox. 4; H332  Zdraví škodlivý při vdechování.
Resp. Sens. 1; H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
STOT SE 3; H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Carc. 2; H351  Podezření na vyvolání rakoviny.
STOT RE 2; H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.

2.2 Prvky označení

2.2.1. Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo: Nebezpečí

H315  Dráždí kůži.
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H332  Zdraví škodlivý při vdechování.
H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351  Podezření na vyvolání rakoviny.
H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260  Nevdechujte páry/aerosoly.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284  V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340  PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P311  PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501  Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

2.2.2. Obsahuje:

polymerní MDI (CAS: 9016-87-9)
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (CAS: 101-68-8, EC: 202-966-0, Index: 615-005-00-9)
reakční směs: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát a o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanát (EC: 905-806-4)

2.2.3. Zvláštní upozornění

Upozornění pro MDI
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermál­ního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným proti­ plynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).


Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

2.3. Další nebezpečnost

Osobám s přecitlivělými dýchacími cestami (astma, chronická bronchitida) doporučujeme vyhnout se styku s výrobkem.

3. Složení/informace o složkách

Popis výrobku

Polymer.

3.1. Látky

O směsích viz 3.2.

3.2. Směsi

Chemický název Identifikační čísla:
CAS
EC
indexové
% Klasifikace podle Nařízení (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
Specifické koncent. limity kategorizace v souladu s nařízením 67/548/EEC Registrační číslo podle
nařízení REACH
polymerní MDI 9016-87-9
-
-
60-100 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
-
4,4'-methylendifenyl diisokyanát  [C]   101-68-8
202-966-0
615-005-00-9
30-60 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %
Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
01-2119457014-47
reakční směs: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát a o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanát  [C]   -
905-806-4
-
0,1-<1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %
Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20-42/43-48/20
Xi; R36/37/38
01-2119457015-45

Poznámky ke složkám:

C Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.

V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné poznámky

Při nehodě nebo slabosti ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dle možnosti ukázat i etiketu. Osobě v bezvědomí nepodávejte nikdy nic perorálně. Uveďte pacienta do stabilizované polohy a zajistěte průchodnost dýchacích cest. Symptomy otravy se můžou projevit až po několika hodinách, proto je třeba zdravotní pozorování, a to nejméně 48 hod. po události.
Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.

Po vdechnutí

Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Při zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. V případě obtížného dýchání poškozenému nabídněte kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s kůží

Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Omýt čisticími prostředky na bázi polyglikolu nebo kukuřičného oleje. Pokud se objeví příznaky, které přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Před dalším používáním očistit znečištěné části oděvu a boty.

Po styku s okem

Po zasažení okamžitě vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (min. 15 minut) Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Po požití

Nevyvolávat zvracení bez předchozí konzultace s lékařem. Ústa pořádně vypláchněte vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. V případě vyskytnutí se jakýkoliv příznaků nebo pochybností, konzultujte zdravotní stav s lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Zdraví škodlivé.
Dráždí dýchací orgány.
Způsobuje podráždění nosu a krku.
Kašel, kýchání, výtok z nosu, ztížené dýchání.
Pocit tlaku na prsou a sucho v krku.
Astmatické obtíže.
Může vyvolat senzibilizaci.
Delší vdechování výparů může způsobit poškození plic.
Příznaky se mohou dostavit teprve několik hodin po vystavení.
Během vdechování produktů rozložení při požáru se symptomy mohou dostavit se zpožděním. Exponovaná osoba může potřebovat 48 hodinové lékařské pozorování.

Při zasažení kůže

Dráždí kůži.
Dráždivé (zarudnutí, slzení, bolest).
Kontakt s pokožkou může vyvolat přecitlivělost.

Při zasažení očí

Dráždí oči.
Dráždivé (zarudnutí, slzení, bolest).

Při náhodném požití

Může způsobit nevolnost/zvracení a průjem.
Může způsobit bolesti břicha.
Dráždění sliznic v ústech, hrdle, hrtanu a gastrointestinálních částí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická Příznaky otravy se mohou dostavit i po několika hodinách. 48 hodin po události musí být osoba pod lékařskou kontrolou.

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva


Pěna.
Oxid uhličitý (CO2).
Hasicí prášek.

Nevhodná hasiva

Direktní vodní proud. Voda. Reakce vody a horkého izokyanátu může být nebezpečná.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

Při zahřívání můžou vzniknout zdraví škodlivé výpary/plyny. Při hoření vznikají: oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2).
Oxidy dusíku (NOX).

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření

Nevdechovat dým/plyny vznikající při hoření či zahřívání. V případě požáru prostor evakuovat. Lidi odvést z místa požáru a od oken. Nezasahujte v případě ohrožení vlastního zdraví, a pokud nejste vhodně vyškoleni. Nehořlavé nádoby chladit vodou a případně je odstranit z oblasti zasažené požárem. Z důvodu reakce s vodou vzniká CO2, který při opětovném uzavření znečištěných nádob může způsobit nebezpečný nárůst tlaku. V případě přehřátí mohou uzavřené nádoby explodovat.

Ochranné pomůcky

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a izolační dýchací přístroje.

Doplňující informace

Kontaminovanou odpadní vodu od hašení musíme sebrat a odstranit v souladu s předpisy; nesmíme ji vypustit do kanalizace. Kontaminovanou vodu po hašení a zbytky požáru odstranit v souladu s platnými předpisy.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál

Ochranné prostředky

Nosit vhodný ochranný oděv (Oddíl 8). V případě nedostatečného větrání použít ochranu dýchacích cest.

Nouzové postupy

Zabezpečte větrání. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuovat okolí. Zamezit přístupu nepovolaných osob. Zamezit přístupu nepovolaných osob. Nedotýkat se a nechodit po rozlitém materiálu. Nevdechujte výpary/aerosoly. Zajistit dobré větrání. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

Použít osobní ochranné pracovní prostředky.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Mechanicky zabránit vylití do vody/odtoků/kanalizace či do propustné půdy. V případě úniku větších množství výrobku do vody či propustné půdy, informovat Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví (tel. 224 919 293).

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Pro omezení úniku

Přehradit vytékající médium.

6.3.2. Pro čištění

Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Nádoby ze znečištěného prostoru odstranit. Přípravek posypat inertním materiálem (absorbent, písek), posbírat do zvláštních nádob a odevzdat do registrované sběrny nebezpečného odpadu. Větší rozlití: Pokud je výrobek v pevném stavu: Výrobek odstranit mechanicky nebo vakuově vysát do speciálních označených nádob. Pokud je přípravek v tekutém stavu: Rozlitá množství absorbovat s odpovídajícími inertními materiály. Nechat reagovat aspoň 30 minut. Rozlitý přípravek neabsorbovat pomocí pilin nebo jinýho vznětlivého/hořlavého materiálu. Nabrat do vhodné nádoby a odstranit dle postupu z kapitoly 13. Znečištěnou oblast spláchnout vodou. Před návratem dělníků do výroby ověřit přítomnost výparů izokyanátů. Přípravek neutralizovat (s dekontaminačním roztokem). Na místo rozlití aplikovat dekontaminační roztok pro izokyanát (90 % vody, 8 % amoniaku, 2 % detergentu) a nechat reagovat 10 minut nebo polít s vodou a nechat reagovat déle než 30 minut. Znečištěné místo vyčistit následujícím roztokem: 5–10 % uhličitanu sodného a 0,2–2 % tekutého mýdla ve vodě. Vzniklé odpadky patří do nebezpečného odpadu.

6.3.3. Další informace

-

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také Oddíly 8 a 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1. Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru

Zajistěte dostatečné větrání.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu

-

Opatření k ochraně životního prostředí

-

7.1.2. Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Nosit osobní ochranné pomůcky. Na kterémkoli pracovním místě pracovního procesu, kde se tento výrobek používá, nezaměstnávat osoby s anamnézou přecitlivělé kůže či astma, alergií, chronických či opakujících se onemocnění dýchacích cest. Vyhýbat se expozici – před použitím obdržet zvláštní návod. Nepoužívejte, dokud se neseznámíte se všemi bezpečnostními opatřeními. Zabránit styku s pokožkou, očima a oděvy. Nevdechovat výpary/aerosoly. Přípravek není k vnitřnímu užití – přípravek nepozřít. Zajistit dostatečné větrání. V případě nedostatečného větrání použít odpovídající ochranu dýchacích cest. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Před vstupem do jídelny převléknout znečištěný oděv. Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestavkou a po skončené práci). Před dalším použitím odstranit kontaminovaný oděv a očistit před opětovným použitím. Lidé s citlivou pokožkou nesmí přijít do styku s výrobkem.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.2.1. Technická opatření a podmínky pro skladování

Skladovat v souladu s místními předpisy. Skladovat v utěsněných uzavřených obalech. Skladovací teplota: 4–49 °C Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě, odděleně od neslučitelných materiálů. Chraňte před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv. Uchovávat na uzamčeném místě.

7.2.2. Obalové materiály

Originální obal. Skladovat v nádobách vyrobených ze stejného materiálu jako originál.

7.2.3. Požadavky na skladovací prostory a nádoby

V prázdných nádobách se nachází zbytky přípravku, proto mohou také představovat nebezpečí. Po použití otevřené nádoby dobře zavřít a postavením na výšku zabránit vytékání obsahu. Neuchovávej v neoznačeném obalu. Použitím vhodné nádoby předcházet znečištění životního prostředí.

7.2.4. Skladovací třída

-

7.2.5. Další informace o podmínkách pro skladování

-

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

Prázdný obal nevhodný k opětovnému použití. Během plnění, vyprazdňování nebo manipulace nepoužívejte stlačený vzduch.

Specifická řešení pro dané průmyslové odvětví

-

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Chemický název (CAS) Mezní hodnoty Krátkodobé vystavení Poznámky Biologické limitní hodnoty
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
Difenylmethan-4,4'-diisokyanát (101-68-8) 0,0049 0,05 0,0098 0,1 I, S

8.1.2. Informace o postupech sledování

ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689:2018 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.

8.1.3. DNEL/DMEL hodnoty

Pro složky

Chemický název Typ Druh expozice Doba expozice hodnota Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník dermálně krátkodobě (systémové účinky) 50 mg/kg bw/den
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,1 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník dermálně krátkodobě (systémové účinky) 28,7 mg/cm2
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně krátkodobě (lokální účinky) 0,1 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) dělník inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel dermálně krátkodobě (systémové účinky) 25 mg/kg bw/den
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně krátkodobě (systémové účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel orálně krátkodobě (systémové účinky) 20 mg/kg bw/den
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel dermálně krátkodobě (lokální účinky) 17,2 mg/cm2
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně krátkodobě (lokální účinky) 0,05 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 0,025 mg/m³
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 0,025 mg/m³

8.1.4. PNEC hodnoty

Pro složky

Chemický název Druh expozice hodnota Poznámky
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) sladká voda 1 mg/l
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) mořská voda 0,1 mg/l
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) půda 1 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 1 mg/l

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití

Pokud trpíte alergiemi, astmatem, opakovaným či chronickým těžkým dýcháním, vyhýbejte se styku s produkty tohoto druhu. Osoby, jež zpracovávají tento výrobek, musí pravidelně podstoupit kontrolu plic. Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestávkou a po skončené práci). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly. S výrobkem zacházejte bezpečně a v souladu s dobrou průmyslovou hygienou. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

Organizační opatření k zabránění expozice

Zněčistěný oděv ihned odstranit a před dalším použitím jej očistit. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání a lokální odsávání na místech se zvýšenou koncentrací.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s boční ochranou (ČSN EN 166).

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN 374). Dodržovat návod výrobce ohledně používání, skladování, údržby a výměny rukavic. Objeví-li se poškození nebo první znaky opotřebení, je rukavice nutno ihned vyměnit. Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Během delší expozice použít ochranné rukavice spadající alespoň do 5. třídy (doba průniku nad 240 minut). Během kratší expozice použít ochranné rukavice spadající alespoň do 3. třídy (doba průniku 60 minut).

Vhodné materiály

materiál Tloušťka Doba průniku Poznámky
butylkaučuk
PE
neopren
nitril
PVC
viton (fluorovaný kaučuk)
chloroprénový kaučuk
laminovaný ethyl vinyl alkohol kopolymer („EVAL“)

Ochrana kůže

Bavlněný ochranný oděv a obuv, pokrývající celou nohu.

Ochrana dýchacích cest

Není nutno používat při běžném použití a vhodném větrání. Při zvýšených koncentracích par/aerosolů v ovzduší použít masku s kombinovaným filterm A-P.

Tepelné nebezpečí

-

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

Instruktážní opatření k zabránění expozice

Pro zajištění souladu s předpisy o ochraně životního prostředí je třeba kontrolovat emise z větracího systému a pracovního procesního vybavení.

Technická opatření k zabránění expozice

Snížení emisí na přijatelné hodnoty si v některých případech vyžaduje modifikace procesního vybavení.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství: tekuté
- Barva:
- Zápach:

Údaje důležité pro zdraví lidí, bezpečí i životní prostředí

- pH údaje nejsou k dispozici
- Bod tání/bod tuhnutí údaje nejsou k dispozici
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 245 °C
- Bod vzplanutí 230 °C (Uzavřená nádoba)
- Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici
- Hořlavost (pevné látky, plyny) údaje nejsou k dispozici
- Horní/dolní mezní hodnoty hoňlavosti nebo výbušnosti údaje nejsou k dispozici
- Tlak páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota Hustota:
1,20 – 1,30 g/cm3 při 23 °C (IKM 4/24)
- Rozpustnost (s údaji o rozpouštědlech) údaje nejsou k dispozici
- Rozdělovací koeficient údaje nejsou k dispozici
- Teplota samovznícení údaje nejsou k dispozici
- Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici
- Viskozita údaje nejsou k dispozici
- Výbušné vlastnosti údaje nejsou k dispozici
- Oxidační vlastnosti údaje nejsou k dispozici

9.2. Další informace

- Poznámky:

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje s vodou, a může tak v uzavřené nádobě způsobit přetlak (CO2).

10.2. Chemická stabilita

Stabilní při normálním použití a při dodržování návodů k práci/zacházení/skladování (viz Oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Přípravek pomalu reaguje s vodou za uvolňování CO2, což může způsobit přetlak v uzavřených nádobách. Nebezpečí výbuchu. Exotermní reakce s materiály obsahující aktivní vodíkové skupiny. Pokud se látky dobře promíchají nebo reakci urychlí protřepávání či dodání rozpouštědel, nastává stále více bouřlivá, při vysokých teplotách divoká, reakce. MDI je ve vodě nerozpustný a je těžší než voda. Reaguje s vodou za vzniku polymočoviny a CO2.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

-

10.5. Neslučitelné materiály

Voda, alkoholy, aminy, zásady, kyseliny.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití se nepředpokládá vznik nebezpečných produktů rozkladu. Při hoření/explozi se uvolňují plyny, které představují nebezpečí pro zdraví. Oxid uhličitý, oxid uhelnatý.
Oxidy dusíku.
Uhlovodíky. HCN.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobahodnotazpůsobPoznámky
Pro výrobekinhalačně (aerosol)LC50krysa4 hcca 490 mg/m3
polymerní MDI (9016-87-9)inhalačněLC50krysa (samec/samička)4 h 310 mg/lprach/aerosol
polymerní MDI (9016-87-9)dermálněLD50králík (samec/samička)> 9400 mg/kg
polymerní MDI (9016-87-9)orálněLD50krysa (samec)> 10000 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)orálněLD50krysa (samec)> 10000 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)dermálněLD50králík (samec/samička)> 9400 mg/kg
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačněLC50krysa (samec/samička)4 h 0,49 mg/lprach/aerosol
Dodatečné informace: Zdraví škodlivý při vdechování.

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)králíkTrochu dráždí.OECD 404
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)králíkDráždí.OECD 404
Dodatečné informace: Dráždí dýchací orgány, oči a kůži.

(c) Vážné poškození očí/podráždění očí

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)králíkNedráždí.OECD 405, GLP
polymerní MDI (9016-87-9)Vzhledem ke směrnici OECD 405 nedráždí, vzhledem k informacím o expozici lidí v zaměstnání se látka považuje za dráždivou pro oči.
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)králíkNedráždí.OECD 405, GLP
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)Vzhledem ke směrnici OECD 405 nedráždí, vzhledem k informacím o expozici lidí v zaměstnání se látka považuje za dráždivou pro oči.

(d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Chemický názevDruh expozicedruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)dermálněmyšZpůsobuje přecitlivělost.
polymerní MDI (9016-87-9)inhalačněMorčeZpůsobuje přecitlivělost.
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)dermálněmyšZpůsobuje přecitlivělost.
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačněMorčeZpůsobuje přecitlivělost.
Dodatečné informace: Pokud se osoba stala v minulosti přecitlivělou, může při opětovném styku s touto látkou zažít závažnou alergickou reakci, i když je vystavena velmi nízké koncentraci. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Chemický názevTypdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)mutagenita in vivonegativníOECD 474
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)bakterienegativníEU EC B.13/14 Mutagenita – zkouška na reverzní mutace s bakteriemi
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)negativní474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test

(f) Karcinogenita

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobahodnotavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)inhalačněkrysa2 letnegativníOECD 453 Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies5 dní v týdnu
polymerní MDI (9016-87-9)inhalačněkrysa2 letnegativníEU5 dní v týdnu
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačněpotkan (plíce)2 letpozitivníOECD 453 Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies5 dní v týdnu

(g) Toxicita pro reprodukci

Chemický názevTyp reprodukční toxicityTypdruhDobahodnotavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)TeratogenitaNOAELkrysa (samec/samička) 4 mg/m³OECD 414
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)TeratogenitaNOAELkrysa (samec/samička) 12 mg/m³OECD 414

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

Podezření na karcinogenní účinky. Po dobu dvou let byli potkani vystaveni vdechování mlhoviny polymerního MDI, což při vysokých koncentracích způsobilo chronické plicní dráždění. Vznik benigních nádorů na plicích (adenom) a jednoho nádoru maligního (adenokarcinom) byl zjištěn pouze při nejvyšších hodnotách koncentrace (6 mg/m3). Při koncentraci 1 mg/m3 nebyly zaznamenány nádory na plicích, koncentrace 0,2 mg/m3 nezanechala jakékoli dopady. Běžný výskyt benigních i maligních nádorů a počet zvířat s nádorem se nelišil od kontrolní skupiny. Zvýšený výskyt nádorů na plicích souvisí s dlouhodobým drážděním dýchacích orgánů a současným hromaděním žluté látky v plicích, jež se objevilo v době studie. Pokud vystavení vysokým koncentracím způsobujícím chronické dráždění a poškození plic není dlouhodobé, vznik nádoru je velmi málo pravděpodobný. Dvě nezávislé studie na zvířatech (potkani) nezjistily vady při narození. Fetotoxicita byla pozorována u dávek extrémně toxických pro matku. Fetotoxicita nebyla pozorována u dávek, které nebyly toxické pro matku. Dávky použité v těchto studiích byly maximální, inhalované koncentrace výrazně přesahovaly maximální přípustnou koncentraci látek v pracovním prostředí.

(h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobaorgánhodnotavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)inhalačně-dýchací cestykategorie 3Dráždění dýchacích cest
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačně-dýchací cestykategorie 3Dráždění dýchacích cest

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobaorgánhodnotavýsledekzpůsobPoznámky
polymerní MDI (9016-87-9)inhalačně-dýchací cestyKategorie 2
polymerní MDI (9016-87-9)inhalačněNOEC 0,2 mg/m3OECD 453 Kombinovaná studie chronické toxicity a karcinogenityPrach a mlhovina.
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8)inhalačně-dýchací cestyKategorie 2
Dodatečné informace: Dlouhodobá nebo opakovaná inhalační expozice může způsobit trvalá poškození organů.

(j) Nebezpečnost při vdechnutí

údaje nejsou k dispozici

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1. Akutní toxicita

Pro složky
Látka (CAS) Typ Hodnota Doba expozice Druh Organismus Způsob Poznámky
polymerní MDI (9016-87-9) EC50 > 100 mg/kg 3 h bakterie OECD 209 statický systém
EC50 > 1000 mg/l 24 h chrupavčitý Daphnia magna OECD 202 statický systém
LC50 > 1000 mg/l 96 h ryby OECD 203 statický systém
EC50 > 1640 mg/l 72 h vodní řasy OECD 201 statický systém
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) LC50 > 1000 mg/l 96 h ryby OECD 203 statický systém
EC50 > 1000 mg/l 24 h dafnie Daphnia sp. OECD 202 statický systém

12.1.2. Chronická toxicita

Pro složky
Látka (CAS) Typ Hodnota Doba expozice Druh Organismus Způsob Poznámky
polymerní MDI (9016-87-9) NOEC > 10 mg/l 21 dnů chrupavčití Daphnia magna OECD 211 semistatický systém
NOEC > 10000 mg/l 112 dnů Daphnia statický systém
NOEC > 10000 mg/kg 112 dnů ryby statický systém
NOECr > 10000 mg/l 112 dnů řasy statický systém
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) NOEC > 10 mg/l 21 dnů dafnie Daphnia magna OECD 211 semistatický systém

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Abiotický rozklad, fyzikální a foto-chemická eliminace

Pro výrobek
Složka životního prostředí Typ/metoda Poločas rozpadu Výsledek způsob Poznámky
vzduch fotodegradace rozklad s OH radikály
Pro složky
Látka (CAS) Složka životního prostředí Typ/metoda Poločas rozpadu Výsledek způsob Poznámky
polymerní MDI (9016-87-9) voda hydrolýza 0,8 dnů špatná poločas rozpadu
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) voda hydrolýza 0,83 dnů špatná poločas rozpadu

12.2.2. Biologický rozklad

Pro složky
Látka (CAS) typ Stupeň Doba Výsledek způsob Poznámky
polymerní MDI (9016-87-9) aerobní 28 dnů 0 % OECD 302C Test
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) aerobní 28 dnů 0 % OECD 302C Test

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Rozdělovací koeficient

Pro složky
Látka (CAS) prostředí hodnota Teplota pH Koncentrace způsob
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) n-Oktanol – voda (log Pow) 4,51

12.3.2. Biokoncentrační faktor (BCF)

Pro složky
Látka (CAS) druh organismus hodnota Trvání Výsledek způsob Poznámky
polymerní MDI (9016-87-9) BCF 200 vysoký
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (101-68-8) BCF 200 vysoký

12.4. Mobilita v půdě

12.4.1. Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

údaje nejsou k dispozici

12.4.2. Povrchové napětí

údaje nejsou k dispozici

12.4.3. Adsorpce / desorpce

údaje nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Hodnocení není k dispozici.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

údaje nejsou k dispozici

12.7. Doplňující informace

Pro výrobek

Zabraánit úniku do podzemních vod, vodních toků či kanalizace.
Vzhledem k výrobě a použití látky je malá pravděpodobnost zvýšené koncentrace ve vzduchu či vodě.
S vodou nemísitelný, ačkoli s ní reaguje za vzniku inertních a biologicky nerozložitelných pevných látek.
Přeměna do produktů patřících mezi nejvíce nežádoucí látky včetně diaminodifenylmetanu (DMA) je při optimálních laboratorních podmínkách dobrého šíření a nízkých koncentracích velmi nízká.
Izokyanáty reagují s vodou, vznikne nerozpustná polyurea.
Obsahované látky v tejto príprave nespĺňajú kritéria pre klasifikáciu ako PBT alebo vPvB.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1. Odstraňování výrobků/obalu

Odstraňování zbytků produktu

Zabránit vzniku odpadků respektive ho zredukovat na nejmenší možnou míru. Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů. Zabránit vylití nebo unikání do odpadů/kanalizace.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

08 04 09* - odpadní lepidla nebo tesnicí hmoty obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky

Obaly

Řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo odpadů. Prázdné zásobníky či pytle mohou obsahovat zbytky přípravku. Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady - nakládat jako s odpadním přípravkem.

13.1.2. Informace důležité pro nakládání s odpadem

-

13.1.3. Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

-

13.1.4. Další doporučení pro odstraňování odpadu

-

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo OSN

Nevztahuje se

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

Přeprava není regulována přepravními předpisy (ADR, RID, IMDG, ADN, IATA).

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EVROPSKÉ PŘEDPISY
- Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) nahradilo nařízení (EU) č. 453/2010).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (nařízení REACH).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (nařízení CLP).
- Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

NÁRODNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů.

15.1.1. VOC hodnota podle směrnice 2004/42/ES

Nevztahuje se

15.1.2. Speciální pokyny

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Příloha XVII - Omezující podmínky: 56 Methylendifenyldiisokyanát (MDI):
Nesmí být uveden na trh po 27. prosinci 2010 jako složka směsí v koncentraci 0,1 % hmotnostních MDI nebo vyšší pro prodej široké veřejnosti, pokud dodavatelé před uvedením na trh nezajistí, aby balení:
(a) obsahovalo ochranné rukavice, které splňují požadavky směrnice Rady 89/686/EHS;
(b) bylo viditelně, čitelně a nesmazatelně označeno, jak je uvedeno níže, aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí:
„— U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.
— Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu.
— V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).“
2. Odchylně se odst. 1 písm. a) nevztahuje na termoplastická lepidla.
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Příloha XVII - Omezující podmínky: 74.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není k dispozici.

16. Další informace

Změny bezpečnostního listu

-

Zkratky a akronymy

ATE - odhad akutní toxicity
ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
CEN - Evropský výbor pro normalizaci
K&O - klasifikace a označování
CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
číslo CAS - číslo „Chemical Abstracts Service (nepřekládá se)
CMR - karcinogen, mutagen nebo látka toxická pro reprodukci
CSA - posouzení chemické bezpečnosti
CSR - zpráva o chemické bezpečnosti
DMEL - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
DPD - směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES
DSD - směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS
NU - následný uživatel
ES - Evropské společenství
ECHA - Evropská agentura pro chemické látky
číslo ES - číslo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS)
EHP - Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
EHS - Evropské hospodářské společenství
EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek
EN - evropská norma
EQS - norma environmentální kvality
EU - Evropská unie
Euphrac - Evropský přehled standardních vět
EWC - Evropský katalog odpadů (nahrazen seznamem LoW – viz níže)
GES - obecný scénář expozice
GHS - Globální harmonizovaný systém
IATA - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO-TI - Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG - mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMSBC - mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů
IT - informační technologie
IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách
IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
JRC - Společné výzkumné středisko
Ko/w - rozdělovací koeficient oktanol/voda
LC50 - letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 - letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LE - právní subjekt
LoW - seznam odpadů (viz http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - hlavní žadatel o registraci
V/D - výrobce/dovozce
ČS - členské státy
BLM - bezpečnostní list materiálu
PP - provozní podmínky
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL - limitní hodnota expozice na pracovišti
Úř. věst. - Úřední věstník
VZ - výhradní zástupce
EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEC - odhad koncentrace v životním prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PPE - osobní ochranné prostředky
(Q)SAR - (kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RIP - projekt provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RMM - opatření k řízení rizik
SCBA - samostatný dýchací přístroj
BL - bezpečnostní list
SIEF - fórum pro výměnu informací o látce
MSP - malé a střední podniky
STOT - toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT) RE - opakovaná expozice
(STOT) SE - jednorázová expozice
SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy
OSN - Organizace spojených národů
vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje bezpečnostního listu

-

Význam H vět z 3. bodu bezpečnostního listu

H315  Dráždí kůži.
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H332  Zdraví škodlivý při vdechování.
H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351  Podezření na vyvolání rakoviny .
H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici .

  • Správné označení výrobku zajištěno
  • V souladu s místními zákony
  • Správné zařazení výrobku zajištěno
  • Příslušné dopravní informace zajištěny

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Uvedené informace vycházejí z dnešního stavu znalostí a zkušeností a vztahují se na výrobek ve stavu, v jakém byl dodán. Účelem informací je popsat náš výrobek v souladu s bezpečnostními požadavky. Na uvedené informace nelze pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení tykající se dopravy a použití výrobku musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost. Vlastnosti výrobku jsou popsány v technických informacích.