VARNOSTNI LIST

Universal Cleaner

Datum izdelave: 6.12.2016
Datum spremembe: 1.12.2017
Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/Ft5cd

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Universal Cleaner

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Industrijsko čistilo.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Petrol d.d.
Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 471 42 32
e-mail: varnostni.listi@petrol.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 1 471 42 32

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 1; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Asp. Tox. 1; H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
STOT SE 3; H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Aquatic Chronic 2; H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315  Povzroča draženje kože.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (EC: 927-510-4)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični -
927-510-4
-
50-100 Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
N; R51/53
R67
-
ogljikov dioksid 124-38-9
204-696-9
-
2,5-10 Press. Gas; H280 brez razvrstitve -
izobutan  [C, S]   75-28-5
200-857-2
601-004-00-0
2,5-10 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 -
propan  [U]   74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
2,5-10 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 -
izopropil alkohol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
2,5-10 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
S Ta snov v skladu s členom 17 (glej oddelek 1.3 Priloge I) morda ne potrebuje etikete (tabela 3).
U Pri trženju morajo biti plini razvrščeni v razred „Plini pod tlakom“, v eno od teh skupin: stisnjeni plin, utekočinjeni plin, ohlajen plin ali raztopljeni plin. Skupina se izbere glede na fizikalno stanje, v katerem je plin pakiran, in jo je zato treba določiti za vsak primer posebej. Dodeljene so naslednje oznake:
Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)
Aerosoli se ne razvrstijo kot plini pod tlakom (glej opombo 2 v oddelku 2.3.2.1 dela 2 Priloge I).

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. V dvomu je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico mlačne vode. Po začetnem izpiranju odstraniti kontaktne leče in nadaljevati z izpiranjem. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Če je oseba pri zavesti, naj popije malo vode. Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.

V stiku s kožo

Lahko povzroči suho in razpokano kožo.
Povzroča draženje.

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Lahko je smrtno v primeru zaužitja in vstopa v dihalne poti.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Če je potreben zdravniški nasvet, pokazati varnostni list ali etiketo.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Ogljikov dioksid (CO2).
Gasilni prah.
Razpršen vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

Pri segrevanju/gorenju nastajajo škodljivi plini/hlapi.
Ogljikovi oksidi (COX).

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. V požaru lahko aerosolne razpršilce raznese in jih z veliko hitrostjo odnese v različne smeri.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati pred odprtim ognjem in drugimi možnimi viri vžiga. Uporabljati neiskreče orodje. Ne vdihavajte plina/hlapov/aerosolov. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Pripravek je aerosol, zato se ne pričakuje iztekanje večjih količin tekočine iz embalaže v primeru poškodbe le-te. S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

6.3.3. Druge informacije

Obstaja možnost, da zaradi nekontroliranega pritiska ventil pršilke popusti in začne izhajati vnetljiv plin propan/butan, ki je težji od zraka. V tem primeru moramo vedeti, da bi vsak plamen (pa tudi prižgana cigareta) povzročil vžig plinske zmesi. Glej oddelek 7, 11, 12.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hlapi so težji od zraka in se širijo pri tleh. V zmesi z zrakom so eksplozivni. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Preprečiti statično naelektrenje. Uporabljati neiskreče orodje. Ne preluknjajte ali sežigajte embalažne enote niti, ko je prazna. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za primerno prezračevanje.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Preprečiti stik s kožo in očmi. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Zagotoviti ustrezno prezračevanje, še posebej v zaprtih prostorih. Ne vdihavati hlapov, aerosolov ali plinov. V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezno zaščito za dihala. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Temperatura skladiščenja: 20°C. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Ne skladiščiti skupaj z vnetljivim snovmi in snovmi, ki povzročijo samovžig. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Tudi okna skladišča zaščitimo pred sončno svetlobo. Zaradi nekontroliranega pritiska na ventil pršilka lahko začne puščati plin. Mešanica plina in zraka je hitro vnetljiva.

7.2.2. Embalažni materiali

Originalna embalaža.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

V skladišču naj bodo dobro vidni opozorilni znaki proti kajenju in prižiganju plamena. Posodo vedno hraniti v pokončnem položaju.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ogljikovodiki: C6 – C8 alifatski (-) 700
propan-2-ol (izopropilalkohol;izopropanol) (67-63-0) 200 500 400 1000 Y, BAT aceton - 25 mg/l - kri - ob koncu delovne izmene
aceton - 25 mg/l - urin - ob koncu delovne izmene
ogljikov dioksid (124-38-9) 5000 9000 10000 18000 EU2
izobutan (75-28-5) 1000 2400 4000 9600
propan (74-98-6) 1000 1800 4000 7200

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 2085 mg/m³
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 300 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 447 mg/m³
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 149 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 149 mg/kg tt/dan
izopropil alkohol (67-63-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 888 mg/kg tt/dan
izopropil alkohol (67-63-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 500 mg/m³
izopropil alkohol (67-63-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 319 mg/kg tt/dan
izopropil alkohol (67-63-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 89 mg/m³
izopropil alkohol (67-63-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 26 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
izopropil alkohol (67-63-0) sladka voda 140,9 mg/L
izopropil alkohol (67-63-0) morska voda 140,9 mg/L
izopropil alkohol (67-63-0) čistilna naprava 2251 mg/L
izopropil alkohol (67-63-0) zemlja 28 mg/kg suha teža
izopropil alkohol (67-63-0) prehrambena veriga 160 mg/kg oralno
izopropil alkohol (67-63-0) voda (občasni izpust) 140,9 mg/L
izopropil alkohol (67-63-0) usedline (sladka voda) 552 mg/kg suha teža
izopropil alkohol (67-63-0) usedline (morska voda) 552 mg/kg suha teža

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Po končanem delu umiti roke z milom.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Uporabiti tesno prilegajoča zaščitna očala in/ali ščitnik za obraz (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril 0,5 mm > 480 min

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Pokrivalo za glavo.

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Izvajati ukrepe varovanja okolja.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: brez barve
- Vonj: po topilih

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča 80 – 110 °C (aktivna zmes)
- Plamenišče ca. -80 °C (izobutan)
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) 235 °C (aktivna zmes)
- Eksplozijske meje 1,4 – 8,3 vol % (izobutan)
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,712 g/cm3 (aktivna zmes)
- Topnost (z navedbo topila) voda:
delno topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe: Pršilka je železna doza, hermetično zaprta z ventilom.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Ni podatkov.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Reagira z močnimi kislinami. Reagira z močnimi oksidanti.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Povišane temperature. Zavarovati pred viri vžiga (plamen, iskra).

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.
Močne kisline.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-)oralnoLD50podgana> 8 mL/kg
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-)inhalacijskoLC50podgana4 h> 23,3 mg/L
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-)dermalnoLD50podgana> 4 mL/kg
izopropil alkohol (67-63-0)oralnoLD50podgana4396 – 9000 mg/kg
izopropil alkohol (67-63-0)oralnoLD50miš4475 – 9000 mg/kg
izopropil alkohol (67-63-0)inhalacijskoLC50podgana8 h29 – 48 mg/L
izopropil alkohol (67-63-0)inhalacijskoLC50miš4 h27,2 – 48 mg/L
izopropil alkohol (67-63-0)dermalnoLD50podgana4000 – 12800 mg/kg
izopropil alkohol (67-63-0)dermalnoLD50kunec4000 – 12870 mg/kg

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Povzroča draženje kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije: Draži oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: Lahko povzroči zaspanost in omotico.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (-) LL/EL/IL50 1 – 10 mg/L ribe
LL/EL/IL50 1 – 10 mg/L raki
LL/EL/IL50 10 – 100 mg/L alge
LL/EL/IL50 10 – 100 mg/L bakterije
izopropil alkohol (67-63-0) LC50 4200 – 9280 mg/L 96 ribe
LC50 4900 – 9280 mg/L 48 h ribe
EC50 6 – 9700 mg/L 24 h raki
LC50 10 – 1000 mg/L 96 h alge

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
izopropil alkohol (67-63-0) EC50 6 – 100 mg/L 21 dni raki
LC50 10 – 28,44 mg/L 7 dni alge

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Delno topno v vodi.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

16 05 04* - plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Doza je pod tlakom, ne luknjajte in ne sežigajte je niti po uporabi. Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

15 01 10* - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS (hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Okolju nevarno.

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG plamenišče

-80 °C, c.c.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Seveso III, P3a: vnetljivi aerosoli.
Seveso kategorija: E2 - nevarno za vodno okolje.

15.1.3. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004

> 30%: alifatski ogljikovodiki

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, Universal cleaner, datum izdaje: 29.11.2017, verzija: 3.0

Seznam ustreznih H stavkov

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.