VARNOSTNI LIST

SUPERIOR 10W-40

Datum izdelave: 14.7.2015
Datum spremembe: 5.3.2020
Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/Qeyb0

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

SUPERIOR 10W-40

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Motorno olje.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Petrol d.d.
Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 471 42 32
e-mail: varnostni.listi@petrol.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 1 471 42 32

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

V skladu s predpisi proizvod ni razvrščen kot nevaren.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

EUH208  Vsebuje benzensulfonska kislina, metil-, mono-C20-24-razvejani alkil derivati, kalcijeve soli. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

Opis izdelka

Mineralno olje vsebuje eno ali več naslednjih EINECS številk: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
Mineralno olje vsebuje eno ali več naslednjih REACH številk: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
zelo rafinirano mineralno olje (C15-C50) -
-
-
70-99 brez razvrstitve brez razvrstitve -
zelo rafinirano mineralno olje (C15-C50) -
-
-
1-10 Asp. Tox. 1; H304 brez razvrstitve -
fenol, dodecil-, sulfuriziran, karbonati, kalcijeve soli, prebazirane 68784-26-9
272-234-3
-
1-5 Aquatic Chronic 4; H413 R53 01-2119524004-56
reakcijska zmes izomerov: C7-9-alkil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat 125643-61-0
406-040-9
607-530-00-7
1-5 Aquatic Chronic 4; H413 R53 -
fosforoditionska kislina, mešanica O,O-bis (sek-Bu in 1,3-dimetilbutil) estrov, cinkove soli 68784-31-6
272-238-5
-
1-<2 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R41
N; R51/53
01-2119657973-23
benzensulfonska kislina, metil-, mono-C20-24-razvejani alkil derivati, kalcijeve soli 722503-68-6
-
-
0,1-<1 Skin Sens. 1B; H317 Xi; R43
R53
-

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Zapustiti onesnaženo območje - vdihavati svež zrak. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Če je pri nujnem primeru možna izpostavljenost plinu vodikovega sulfida (H2S), morate uporabiti predpisan izolacijski dihalni aparat z zaprtim krogom. Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno osebje ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, umijte z vodo in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Vodikov sulfid ima močan vonj po gnilih jajcih. Če pa je izpostavljenost visokim koncentracijam H2S dolgotrajna, lahko nastopi otopelost zaznavanja vonja. Če vonj po gnilih jajcih ni več zaznaven, ni nujno, da to pomeni, da je izpostavljenost prenehala.
Pri nizkih koncentracijah vodikov sulfid povzroča draženje oči, nosu in grla.
Zmerne koncentracije lahko povzročijo glavobol, vrtoglavico, slabost in bruhanje in tudi kašljanje in oteženo dihanje.
Visoke koncentracije lahko povzročijo šok, krče, komo in smrt. Po resnejši izpostavljenosti simptomi običajno nastopijo takoj.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Dajanje 100% kisika in spodbudna nega je priporočena oskrba pri zastrupitvi s plinom vodikovega sulfida. Za dodatne informacije o H2S, glej ChevronTexaco varnostni list za snovi št. 301.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

-

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2). Pri gorenju lahko nastajajo organski razkrojni produkti. Kalcijevi oksidi.
Fosforjevi oksidi.
Žveplovi oksidi (SOX).
Cinkov oksid.
Dušikovi oksidi (NOX).

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ni razvrščeno kot vnetljivo, vendar gori. Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. V primeru požara nemudoma omejiti območje in evakuirati vse osebe, ki se nahajajo v bližini.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Večje količine zajeziti in prečrpati v posode, ostanek pa pobrati z vpojnim materialom in shraniti v posebne posode ter oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Razlitja ne absorbirati z žagovino ali drugim vnetljivim/gorljivim materialom. Pri večjih kontaminacijah je potrebno odstraniti onesnažen sloj zemlje. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).

6.3.3. Druge informacije

Glej oddelek 5: Protipožarni ukrepi.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Preprečiti nastanek elektrostatičnega naboja z ozemljitvijo. Ni nujno, da ozemljitev odpravi nevarnost akumulacije statične elektrike. Preverite in ocenite vse dejavnosti, pri katerih lahko pride do nastanka elektrostatičnega naboja in/ali vnetljivega ozračja in uporabite primerne postopke za preprečitev nevarnosti. Te dejavnosti vključujejo vendar pa niso omejene na: črpanje, mešanje, filtriranje, polnjenje in čiščenje rezervoarjev in posod, vzorčenje, razkladanje in nakladanje, merjenju, sesanju in mehanskem rokovanju. Prazni rezervoarji lahko vsebujejo ostanke vnetljivih snovi, zato jih ne variti, spajkati, vrtati, rezati.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbite za dobro prezračevanje in odsesavanje.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Pripravek ni za zaužitje – pripravka ne zaužiti. Ne vdihavati hlapov/meglice. Nevarne koncentracije vodikovega sulfida (H2S) se lahko akumulirajo v parnih predelih posod za shranjevanje. Treba se je strogo držati standardnih postopkov za odpiranje cistern ali vstopanja vanje, v shranjevalne posode ali druge kontejnerje, da se prepreči vdihavanje tega akutno strupenega plina. Upoštevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista. Ne poskušajte rešiti osebe, ki je bila prekomerno izpostavljena H2S, brez predpisane dihalne opreme z avtonomnim dovodom zraka. Če obstaja možnost prekoračitve polovice standarda poklicne izpostavljenosti, se mora izvesti spremljanje koncentracije vodikovega sulfida. Ker se ne morate zanašati na voh za ugotavljanje prisotnosti H2S, se mora koncentracija meriti s stacionarno ali prenosno napravo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Preprečiti statično naelektrenje.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne izpraznite posode z uporabo pritiska, ker lahko poči z eksplozivno silo. V praznih vsebnikih se nahajajo ostanki pripravka in zato ravno tako lahko predstavljajo nevarnost.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 10

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

Posode ne smete rezati, variti, žagati, spajkati, vrtati, rezkati ali jih izpostaviti pritisku, vročini, plamenom, iskram, statični elektriki ali drugim virom vžiga. Za informacije o identificirani uporabi glejte pododdelek 1.2.

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ogljikovodiki: C9 – C14 alifatski (-) 300
ogljikovodiki: C9 – C14 aromatski (-) 50
ogljikovodiki: C6 – C8 alifatski (-) 700
mineralno olje - belo (8042-47-5) 5 (A) 20 (A) Y

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Ustrezne tehnične ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev se izbere glede na način uporabe pripravka in s tem povezano tveganje na konkretnem delovnem mestu. Če tehnični ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev ne zadoščajo in so mejne vrednosti nevarnih snovi v zraku presežene, je treba uporabiti osebno varovalno opremo. Vsa osebna varovalna oprema mora ustrezati relevantnim standardom in mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljena njena pričakovana funkcija. Delavci morajo biti usposobljeni glede pravilne uporabe in vzdrževanja osebne varovalne opreme. Pri izbiri osebne varovalne opreme se posvetujte z dobaviteljem kemikalij.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema mora biti izbrana v skladu s standardi CEN in ob posvetovanju z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna. Če obstaja nevarnost brizganja v oči, uporabiti zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril
viton (fluoriran kavčuk)
4H (PE/EVAL)

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. V primeru znatnega brizganja/pljuskanja: Osebna varovalna oprema v skladu z delom in povezanim tveganjem. Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. V primeru povečane koncentracije oljnega aerosola uporabljati zaščito dihal. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008). Če je snov segreta in oddaja vodikov sulfid, morate ugotoviti ali so koncentracije v zraku pod mejo poklicne izpostavljenosti vodikovemu sulfidu. Če niso, morate uporabiti predpisan izolacijski dihalni aparat z zaprtim krogom.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Upoštevati lokalne predpise o varovanju okolja.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: rjava
- Vonj: po nafti

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče 210 °C (Cleveland (open cup))
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,872 kg/L pri 15 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
organska topila:
topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost kinematična:
98 mm2/s pri 40 °C
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Lahko reagira z močnimi kislinami ali močnimi oksidanti kot so klorati, nitrati, peroksidi, itd.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni nevarnosti polimerizacije.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni podano.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Vodikov sulfid (H2S). Alkil merkaptani.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Ni podatkov.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Ni podatkov.

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
fosforoditionska kislina, mešanica O,O-bis (sek-Bu in 1,3-dimetilbutil) estrov, cinkove soli (68784-31-6)Povzroča hude poškodbe oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
benzensulfonska kislina, metil-, mono-C20-24-razvejani alkil derivati, kalcijeve soli (722503-68-6)dermalnoLahko povzroči preobčutljivost.
Dodatne informacije: Vsebuje vsaj eno sestavino, ki lahko povzroči preobčutljivost. Lahko povzroči alergijski odziv.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodMineralna bazna olja, ki se nahajajo v tem izdelku, so zelo prečiščena in vsebujejo manj kot 3% DMSO ekstraktov po metodi IP 346, in zato ne veljajo za kancerogene.
Za proizvodIzrabljeno motorno olje lahko vsebuje sestavine, ki lahko povzročijo kožnega raka. Preprečiti dolgotrajni ali ponavljajoč stik s katerokoli obliko izrabljenega motornega olja in vzdrževati visoko stopnjo osebne higiene.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost izrabljenemu motornem olju je povzročila kožnega raka pri miših.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Ni podatkov.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
reakcijska zmes izomerov: C7-9-alkil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat (125643-61-0) EC50 > 100 mg/L 24 h Daphnia OECD 202
fosforoditionska kislina, mešanica O,O-bis (sek-Bu in 1,3-dimetilbutil) estrov, cinkove soli (68784-31-6) EC50 1,2 mg/L 48 h vodni nevretenčarji

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
reakcijska zmes izomerov: C7-9-alkil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat (125643-61-0) biorazgradljivost 2 – 4 % ni lahko biorazgradljivo OECD 301 B

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem proizvodu niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Ta izdelek naj ne bi bil škodljiv za vodne organizme. Ta izdelek naj ne bi bil hitro biorazgradljiv. Izdelek ni bil testiran. Trditev temelji na značilnostih posameznih sestavin.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Reciklirati, če je možno. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu odpadkov.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

13 02 05* - neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H413  Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.