BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vyhotovení: 20.11.2014
Datum změny : 16.10.2020
Verze: 1.2

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


chemius.net/NCuac

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

MEKOL D4 komponenta B

Chemický název

chlorid hlinitý bezvodý (CAS: 7446-70-0, EC: 231-208-1, Index: 013-003-00-7)

REACH

údaje nejsou k dispozici

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Síťovací prostředek – složka B pro voděodolná lepidla

Nedoporučené použití

údaje nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dovozce/Dodavatel

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Adresa: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenia
Telefon: +386 5 73 12 300
Fax: +386 5 73 12 390
e-mail: lilijana.kocjan@mitol.si
Kontaktní osoba pro bezpečnostní list: Lilijana Kocjan Žorž

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1B; H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

2.2 Prvky označení

2.2.1. Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo: Nebezpečí

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501  Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

2.2.2. Obsahuje:

-

2.2.3. Zvláštní upozornění

Zvláštní nebezpečí nejsou známá či očekávaná

2.3. Další nebezpečnost

údaje nejsou k dispozici

3. Složení/informace o složkách

Popis výrobku

Vodný roztok chloridu hlinitého.

3.1. Látky

Chemický název Identifikační čísla:
CAS
EC
indexové
% Klasifikace podle Nařízení (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
Specifické koncent. limity kategorizace v souladu s nařízením 67/548/EEC Registrační číslo podle
nařízení REACH
chlorid hlinitý bezvodý 7446-70-0
231-208-1
013-003-00-7
ca.28 Skin Corr. 1B; H314 C; R34 -

3.2. Směsi

O látkách viz 3.1.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné poznámky

Osobě v bezvědomí nepodávejte nikdy nic perorálně. Uveďte pacienta do stabilizované polohy a zajistěte průchodnost dýchacích cest.

Po vdechnutí

Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Při zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Dýchá-li postižená osoba težce, dát jí kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s kůží

Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Zasažené části těla, které přišly do styku s přípravkem omývat velkým množstvím vody. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Před dalším používáním očistit znečištěné části oděvu a boty.

Po styku s okem

Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Po požití

Nevyvolávejte zvracení! Vypláchnout ústa vodou a vypít sklenici vody po doušcích. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Leptavý účinek.

Při zasažení kůže

Leptavý účinek.
Způsobuje popáleniny.

Při zasažení očí

Zčervenání, bolest, pocit pálení, slzení, může způsobit trvalé poškození očí.
Může způsobit poškození rohovky.

Při náhodném požití

Leptavý účinek! Zničí tkáň. Leptá trávicí ústroj.
Dráždění sliznic v ústech, hrdle, hrtanu a gastrointestinálních částí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

-

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Hasící prostředky je zapotřebí zvolit podle okolností požáru.

Nevhodná hasiva

-

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

-

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření

Nevdechujte kouř/plyny vzniklé při požáru.

Ochranné pomůcky

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a izolační dýchací přístroje.

Doplňující informace

Kontaminovanou odpadní vodu od hašení musíme sebrat a odstranit v souladu s předpisy; nesmíme ji vypustit do kanalizace. Kontaminovanou vodu po hašení a zbytky požáru odstranit v souladu s platnými předpisy.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál

Ochranné prostředky

Nosit vhodný ochranný oděv (Oddíl 8).

Nouzové postupy

Zabezpečte větrání. Zamezit přístupu nepovolaných osob. Zamezit přístupu nepovolaných osob. Zabránit kontaktu s rozlitým výrobkem a kontaminovaným povrchem.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

-

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

V případě úniku větších množství výrobku do vody či propustné půdy, informovat Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví (tel. 224 919 293). Mechanicky zabránit vylití do vody/odtoků/kanalizace či do propustné půdy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Pro omezení úniku

-

6.3.2. Pro čištění

Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Přípravek posypat inertním materiálem (absorbent, písek), posbírat do zvláštních nádob a odevzdat do registrované sběrny nebezpečného odpadu. Kontaminovanou oblast očistit proudem vody.

6.3.3. Další informace

-

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také Oddíly 8 a 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1. Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru

Zajistěte dostatečné větrání.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu

-

Opatření k ochraně životního prostředí

-

7.1.2. Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestavkou a po skončené práci). Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.2.1. Technická opatření a podmínky pro skladování

Skladovat v chladném a dobře větráném prostoru. Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv. Chránit před vlhkostí a vodou. Skladovat odděleně od silných zásaditých přípravků. Uchovávat odděleně od organických sloučenin.

7.2.2. Obalové materiály

-

7.2.3. Požadavky na skladovací prostory a nádoby

-

7.2.4. Skladovací třída

-

7.2.5. Další informace o podmínkách pro skladování

-

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

-

Specifická řešení pro dané průmyslové odvětví

-

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

údaje nejsou k dispozici

8.1.2. Informace o postupech sledování

ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689:2018 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.

8.1.3. DNEL/DMEL hodnoty

údaje nejsou k dispozici

8.1.4. PNEC hodnoty

údaje nejsou k dispozici

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestávkou a po skončené práci). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly. S výrobkem zacházejte bezpečně a v souladu s dobrou průmyslovou hygienou. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

Organizační opatření k zabránění expozice

Zněčistěný oděv ihned odstranit a před dalším použitím jej očistit. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání a lokální odsávání na místech se zvýšenou koncentrací.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Přiléhavé ochranné brýle (EN 166).

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN 374).

Ochrana kůže

Bavlněný ochranný oděv a obuv, pokrývající celou nohu.

Ochrana dýchacích cest

Při nedostatečném větrání použít ochranu na dýchací cesty. Nosit vhodnou ochrannou dýchací masku s kombinovaným filtrem A2-P2.

Tepelné nebezpečí

-

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství: tekuté
- Barva: nažloutlý
- Zápach: mírný, charakteristický

Údaje důležité pro zdraví lidí, bezpečí i životní prostředí

- pH < 1
- Bod tání/bod tuhnutí < -60 °C
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 108 – 110 °C
- Bod vzplanutí údaje nejsou k dispozici
- Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici
- Hořlavost (pevné látky, plyny) údaje nejsou k dispozici
- Horní/dolní mezní hodnoty hoňlavosti nebo výbušnosti údaje nejsou k dispozici
- Tlak páry cca 1013 hPa
- Hustota páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota Hustota:
cca 1,23 g/cm3 při 20 °C (DIN 51757)
- Rozpustnost (s údaji o rozpouštědlech) voda:
zcela rozpustné
- Rozdělovací koeficient údaje nejsou k dispozici
- Teplota samovznícení údaje nejsou k dispozici
- Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici
- Viskozita údaje nejsou k dispozici
- Výbušné vlastnosti údaje nejsou k dispozici
- Oxidační vlastnosti údaje nejsou k dispozici

9.2. Další informace

- Poznámky:

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

-

10.2. Chemická stabilita

Stabilní při normálním použití a při dodržování návodů k práci/zacházení/skladování (viz Oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

-

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Bez zvláštností. Dodržovat návod k použití a skladování. Nevystavovat vysokým teplotám.

10.5. Neslučitelné materiály

Organické látky. Zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití se nepředpokládá vznik nebezpečných produktů rozkladu. Při hoření/explozi se uvolňují plyny, které představují nebezpečí pro zdraví. Chlorovodík. Dým oxidu hlinitého.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita

údaje nejsou k dispozici

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Dodatečné informace: Žíravé.

(c) Vážné poškození očí/podráždění očí

údaje nejsou k dispozici

(d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

údaje nejsou k dispozici

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách

údaje nejsou k dispozici

(f) Karcinogenita

údaje nejsou k dispozici

(g) Toxicita pro reprodukci

údaje nejsou k dispozici

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

údaje nejsou k dispozici

(h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

údaje nejsou k dispozici

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

údaje nejsou k dispozici

(j) Nebezpečnost při vdechnutí

údaje nejsou k dispozici

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1. Akutní toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.1.2. Chronická toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Abiotický rozklad, fyzikální a foto-chemická eliminace

údaje nejsou k dispozici

12.2.2. Biologický rozklad

údaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Rozdělovací koeficient

údaje nejsou k dispozici

12.3.2. Biokoncentrační faktor (BCF)

údaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

12.4.1. Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

údaje nejsou k dispozici

12.4.2. Povrchové napětí

údaje nejsou k dispozici

12.4.3. Adsorpce / desorpce

údaje nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Hodnocení není k dispozici.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

údaje nejsou k dispozici

12.7. Doplňující informace

Pro výrobek

Zabraánit úniku do podzemních vod, vodních toků či kanalizace.
Zabránit znečištění okolí.
Rostliny mohou absorbovat hliník.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1. Odstraňování výrobků/obalu

Odstraňování zbytků produktu

Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů.

Obaly

Řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo odpadů.

13.1.2. Informace důležité pro nakládání s odpadem

-

13.1.3. Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

-

13.1.4. Další doporučení pro odstraňování odpadu

-

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo OSN

UN 2581

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

CHLORID HLINITÝ, ROZTOK

IMDG: ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

8

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Omezené množství

5 L

Kód omezení pro tunely

(E)

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

-


15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EVROPSKÉ PŘEDPISY
- Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) nahradilo nařízení (EU) č. 453/2010).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (nařízení REACH).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (nařízení CLP).
- Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

NÁRODNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů.

15.1.1. VOC hodnota podle směrnice 2004/42/ES

Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není k dispozici.

16. Další informace

Změny bezpečnostního listu

-

Zkratky a akronymy

ATE - odhad akutní toxicity
ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
CEN - Evropský výbor pro normalizaci
K&O - klasifikace a označování
CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
číslo CAS - číslo „Chemical Abstracts Service (nepřekládá se)
CMR - karcinogen, mutagen nebo látka toxická pro reprodukci
CSA - posouzení chemické bezpečnosti
CSR - zpráva o chemické bezpečnosti
DMEL - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
DPD - směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES
DSD - směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS
NU - následný uživatel
ES - Evropské společenství
ECHA - Evropská agentura pro chemické látky
číslo ES - číslo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS)
EHP - Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
EHS - Evropské hospodářské společenství
EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek
EN - evropská norma
EQS - norma environmentální kvality
EU - Evropská unie
Euphrac - Evropský přehled standardních vět
EWC - Evropský katalog odpadů (nahrazen seznamem LoW – viz níže)
GES - obecný scénář expozice
GHS - Globální harmonizovaný systém
IATA - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO-TI - Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG - mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMSBC - mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů
IT - informační technologie
IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách
IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
JRC - Společné výzkumné středisko
Ko/w - rozdělovací koeficient oktanol/voda
LC50 - letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 - letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LE - právní subjekt
LoW - seznam odpadů (viz http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - hlavní žadatel o registraci
V/D - výrobce/dovozce
ČS - členské státy
BLM - bezpečnostní list materiálu
PP - provozní podmínky
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL - limitní hodnota expozice na pracovišti
Úř. věst. - Úřední věstník
VZ - výhradní zástupce
EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEC - odhad koncentrace v životním prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PPE - osobní ochranné prostředky
(Q)SAR - (kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RIP - projekt provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RMM - opatření k řízení rizik
SCBA - samostatný dýchací přístroj
BL - bezpečnostní list
SIEF - fórum pro výměnu informací o látce
MSP - malé a střední podniky
STOT - toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT) RE - opakovaná expozice
(STOT) SE - jednorázová expozice
SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy
OSN - Organizace spojených národů
vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje bezpečnostního listu

-

Význam H vět z 3. bodu bezpečnostního listu

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  • Správné označení výrobku zajištěno
  • V souladu s místními zákony
  • Správné zařazení výrobku zajištěno
  • Příslušné dopravní informace zajištěny

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Uvedené informace vycházejí z dnešního stavu znalostí a zkušeností a vztahují se na výrobek ve stavu, v jakém byl dodán. Účelem informací je popsat náš výrobek v souladu s bezpečnostními požadavky. Na uvedené informace nelze pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení tykající se dopravy a použití výrobku musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost. Vlastnosti výrobku jsou popsány v technických informacích.