VARNOSTNI LIST

AVTOŠAMPON KONCENTRAT NANO

Datum izdelave: 1.3.2013
Datum spremembe: 21.11.2019
Izdaja: 3

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/tOw95

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

AVTOŠAMPON KONCENTRAT NANO

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Šampon za ročno pranje avtomobilov.

Odsvetovane uporabe

Ne mešati z drugimi sredstvi (detergenti, čistili).

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

KIMI d.o.o.
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija
Tel: 00386 (0)1 5300 550
Faks: 00386 (0)1 5300 580
e-mail: info@kimi.si

Dobavitelj

Petrol d.d.
Naslov: Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 4714 232

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

01 4714 232

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H319  Povzroča hudo draženje oči.
EUH208  Vsebuje reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
Izotridekanol etoksilat 69011-36-5
-
-
10-15 Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
Xn; R22
Xi; R41
-
Di-alkilni ester trietanol amonijevega metil sulfata 91995-81-2
295-344-3
-
2,5-5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36/38 -
Alkil amido propildimetilamin betain 61789-40-0
263-058-8
-
<2,5 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 -
Propilenglikol n-Butileter 5131-66-8
225-878-4
-
<2,5 Flam. Liq. 3; H226
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36 -
2-butoksietanol 111-76-2
203-905-0
603-014-00-0
<2,5 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Xn; R20/21/22
Xi; R36/38
-
2-(2-butoksietoksi)etanol 112-34-5
203-961-6
603-096-00-8
<2,5 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 -
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
<1 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
-
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)  [B]   55965-84-9
-
613-167-00-5
<0,01 Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H310
Skin Corr. 1C; H314
Skin Sens. 1A; H317
Eye Dam. 1; H318
Acute Tox. 2; H330
Aquatic Acute 1; H400 [M=100]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=100]
EUH071
Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
T; R23/24/25
C; R34
Xi; R43
N; R50/53
-

Opombe za sestavine:

B Nekatere snovi (kisline, baze itd.) se dajejo v promet kot vodne raztopine v različnih koncentracijah in se zato zanje zahteva drugačno razvrščanje in označevanje, saj se nevarnost spreminja z različnimi koncentracijami.

V delu 3 so vpisi z opombo B splošno poimenovani kot npr.: "dušikova kislina %".

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih. Če ni navedeno drugače, se domneva, da se koncentracija v odstotkih izračuna kot razmerje med maso sestavin.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Usta temeljito sprati z vodo. Poiskati zdravniško pomoč! Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati nevarno območje. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Onesnaženo območje očistiti z obilico vode. Prezračiti prostor. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 12

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
propan-2-ol (izopropilalkohol;izopropanol) (67-63-0) 200 500 400 1000 Y, BAT aceton - 25 mg/l - kri - ob koncu delovne izmene
aceton - 25 mg/l - urin - ob koncu delovne izmene
2-(2-butoksietoksi)etanol (butildietilenglikol) (112-34-5) 10 67,5 15 101,2 Y, EU2
2-butoksietanol (butilglikol) (111-76-2) 20 98 50 246 K, Y, BAT, EU1 butoksiocetna kislina (po hidrolizi) - 150 mg/g kreatinina - urin - ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih
propan-2-ol (67-63-0) 1960 Kratkoročno (< 30 minut)
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) 0,05 8 ur

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 294 mg/m³ ponavljajoče
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 2080 mg/kg ponavljajoče
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 7,5 mg/kg
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 7,5 mg/kg
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 12,5 mg/kg
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 44 mg/kg
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 270 mg/m3
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 8,75 mg/kg tt/dan
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 16 mg/kg tt/dan
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 33,8 mg/m3
2-butoksietanol (111-76-2) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 98 mg/m³
2-butoksietanol (111-76-2) delavec inhalacijsko kratkotrajno (sistemski učinki) 1091 mg/m³
2-butoksietanol (111-76-2) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 246 mg/m³
2-butoksietanol (111-76-2) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 125 mg/kg tt/dan
2-butoksietanol (111-76-2) delavec dermalno kratkotrajno (sistemski učinki) 89 mg/kg tt/dan
2-butoksietanol (111-76-2) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 59 mg/m³
2-butoksietanol (111-76-2) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (sistemski učinki) 426 mg/m³
2-butoksietanol (111-76-2) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 147 mg/m³
2-butoksietanol (111-76-2) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 75 mg/kg tt/dan
2-butoksietanol (111-76-2) potrošnik dermalno kratkotrajno (sistemski učinki) 89 mg/kg tt/dan
2-butoksietanol (111-76-2) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 6,3 mg/kg tt/dan
2-butoksietanol (111-76-2) potrošnik oralno kratkotrajno (sistemski učinki) 26,7 mg/kg tt/dan
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 83 mg/kg tt/dan
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 50 mg/kg tt/dan
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 40,5 mg/m3
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 40,5 mg/m3
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 5 mg/kg tt/dan
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 67,5 mg/m3
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 67,5 mg/m3
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 101,2 mg/m3
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 60,7 mg/m3
propan-2-ol (67-63-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 888 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 500 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 319 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 89 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 26 mg/kg
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 0,02 mg/m3
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 0,04 mg/m³
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 0,02 mg/m³
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 0,04 mg/m³
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,09 mg/kg tt/dan
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) potrošnik oralno kratkotrajno (sistemski učinki) 0,11 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) sladka voda 0,074 mg/L
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) morska voda 0,0074 mg/L
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) voda (občasni izpust) 0,015 mg/L
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) čistilna naprava 1,4 mg/L
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) usedline (sladka voda) 0,604 mg/kg
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) usedline (morska voda) 0,0604 mg/kg
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) zemlja 0,1 mg/kg
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) usedline (sladka voda) 1 mg/kg
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) čistilna naprava 3000 mg/L
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) sladka voda 0,0135 mg/L
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) morska voda 0,00135 mg/L
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) zemlja 0,8 mg/kg
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) usedline (morska voda) 0,1 mg/kg
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) sladka voda 0,525 mg/L
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) morska voda 0,0525 mg/L
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) voda (občasni izpust) 5,25 mg/L
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) usedline (sladka voda) 2,36 mg/kg
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) usedline (morska voda) 0,236 mg/kg
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) zemlja 0,16 mg/kg
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) čistilna naprava 10 mg/L
2-butoksietanol (111-76-2) sladka voda 8,8 mg/L
2-butoksietanol (111-76-2) morska voda 0,88 mg/L
2-butoksietanol (111-76-2) čistilna naprava 463 mg/L
2-butoksietanol (111-76-2) usedline (sladka voda) 34,6 mg/kg suha teža
2-butoksietanol (111-76-2) usedline (morska voda) 3,46 mg/kg suha teža
2-butoksietanol (111-76-2) zemlja 2,33 mg/kg suha teža
2-butoksietanol (111-76-2) prehrambena veriga 0,02 g/kg hrane
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) sladka voda 1,1 mg/L
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) morska voda 0,11 mg/L
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) čistilna naprava 200 mg/L
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) usedline (sladka voda) 4,4 mg/kg dw
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) usedline (morska voda) 0,44 mg/kg dw
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) zemlja 0,32 mg/kg suha teža
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) voda (občasni izpust) 11 mg/L sladka voda
propan-2-ol (67-63-0) sladka voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) morska voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) usedline (sladka voda) 552 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) usedline (morska voda) 552 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) zemlja 28 mg/kg
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) sladka voda 3,39 μg/L
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) voda (občasni izpust) 3,39 μg/L sladka voda
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) morska voda 3,39 μg/L
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) voda (občasni izpust) 3,39 μg/L morska voda
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) čistilna naprava 0,23 mg/L
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) usedline (sladka voda) 0,027 mg/kg suha teža
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) usedline (morska voda) 0,027 mg/kg suha teža
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) zemlja 0,01 mg/kg suha teža

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Osebna zaščitna oprema je potrebna samo v primeru velikih pakiranj (pakiranja, ki niso primerna za gospodinjstva). Za široko potrošniško uporabo sledite priporočilom na nalepki izdelka.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Material: nitril in poliuretan. Debelina: min. 0,23 mm. Čas prebojnosti: min. 480 min. Material: lateks. Debelina: min. 0,40 mm. Čas prebojnosti: min. 480 min.

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Ob intenzivnejši izpostavljenosti obleči kemično odporno obleko (SIST EN ISO 6530:2005) ter škornje (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: zelena
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH ca. 5 pri 20 °C, konc. 5 %
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
ca. 1 g/cm3 pri 20 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
popolnoma topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilno pri normalni uporabi.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ne mešati z drugimi kemikalijami (detergenti, čistili).

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)oralnoLD50podgana500 – 2000 mg/kg
Di-alkilni ester trietanol amonijevega metil sulfata (91995-81-2)dermalnoLD50podgana> 2000 mg/kg
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0)oralnoLD50podgana 6400 mg/kg
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)oralnoLD50podgana 3300 mg/kgOECD 401
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)dermalnoLD50podgana> 2000 mg/kgOECD 402
2-butoksietanol (111-76-2)oralnoLD50podgana 615 mg/kg
2-butoksietanol (111-76-2)inhalacijskoLC50podgana4 h 450 ppm
2-butoksietanol (111-76-2)dermalnoLD50kunec 435 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)oralnoLD50podgana 3305 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)dermalnoLD50kunec 2764 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)oralnoLD50miš 2410 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0)inhalacijskoLC50podgana4 h> 20 mg/L
propan-2-ol (67-63-0)dermalnoLD50kunec> 2000 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)oralnoLD50podganaca. 3310 mg/kg
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)dermalnoLD50kunec> 5000 mg/kg
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)Daljša izpostavljenost lahko povzroči draženje.
Di-alkilni ester trietanol amonijevega metil sulfata (91995-81-2)dražilno
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0)kunec4 hzmerno dražiOECD 404
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)dražilno
2-butoksietanol (111-76-2)Draži kožo.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)-4 hRahlo draži.
propan-2-ol (67-63-0)Ne draži.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)4 h

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)Močno draži oči.
Di-alkilni ester trietanol amonijevega metil sulfata (91995-81-2)Dražilno.
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0)Dražilno.
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)Dražilno.
2-butoksietanol (111-76-2)Povzroča hudo draženje oči.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)Dražilno.
propan-2-ol (67-63-0)Zmerno draži.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)kunecJedko.
Dodatne informacije: Povzroča hudo draženje oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)dermalnoMorski prašičekNe povzroča preobčutljivosti.OECD 406
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0)dermalnoMorski prašičekNe povzroča preobčutljivosti.Magnusson & Kligman testmaksimizacijski test
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)dermalnoMorski prašičekNe povzroča preobčutljivosti.OECD 406, Buehler test
2-butoksietanol (111-76-2)-Ni razvrščeno.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)dermalnoMorski prašičekNe povzroča preobčutljivosti.Uredba (ES) št. 440/2008, Priloga, B.6maksimizacijski test
propan-2-ol (67-63-0)-Po do sedaj znanih podatkih, kemikalija ne povzroča preobčutljivosti.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)dermalnoStik s kožo lahko povzroči alergijski odziv.
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot mutagena.
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)in-vitro mutagenostNegativno.OECD 471
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0)bakterijeNegativno z metabolično aktivacijo, negativno brez metabolične aktivacije.OECD 471test reverznih mutacij pri bakterijah; Ames test
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)Ni mutageno.
2-butoksietanol (111-76-2)Kemikalija ni razvrščena kot mutagena.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)in-vitro mutagenostNegativno.Ames test
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)in-vitro mutagenostcelice sesalcevNegativno.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)in-vitro mutagenostNegativno.Kromosomske aberacije
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)in-vivo mutagenostmišNegativno.oralno; kostni mozeg; test kromosomskih aberacij
propan-2-ol (67-63-0)Kemikalija ni razvrščena kot mutagena.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)Ni mutageno.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot rakotvorna.
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)negativno
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0)Ni rakotvorno.
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)Ni rakotvorno.
2-butoksietanol (111-76-2)Kemikalija ni razvrščena kot rakotvorna.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)Kemikalija ni razvrščena kot rakotvorna.
propan-2-ol (67-63-0)Snov ni razvrščena kot rakotvorna.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)Ni rakotvorno.

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje.
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)Razvojna toksičnostNOAELpodgana≥ 250 mg/kgdermalno
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)Ni reproduktivno toksično.
2-butoksietanol (111-76-2)Kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)Učinek na plodnost-podganaNegativno.OECD 4151-generacijska študija, oralno
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)Razvojna toksičnostpodganaNegativno.embrio-fetalni razvoj, oralno
propan-2-ol (67-63-0)Kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)Ni reproduktivno toksično.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)--Ni razvrščen kot strupen za organe.
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)inhalacijskoVdihavanje vpliva na centralni živčni sistem.
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)inhalacijskoPovzroča draženje dihalnih poti.
2-butoksietanol (111-76-2)--Ni razvrščeno.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)inhalacijsko-Lahko povzroči zmerno draženje zgornjega dihalnega trakta.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)oralno-Lahko povzroči bolečine v trebuhu, pekoč občutek, slabost in bruhanje.
propan-2-ol (67-63-0)inhalacijsko-Zaspanost, omotica, glavobol.
propan-2-ol (67-63-0)dermalno-draženje
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)inhalacijskoNegativno.
Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)--Ni razvrščen kot strupen za organe.
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0)oralnoNOAELpodgana28 dni 1000 mg/kgEU Method B.7enkrat dnevno, 5 dni na teden
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8)-živaliNi učinkov.
2-butoksietanol (111-76-2)--Ni razvrščeno.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)--Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost povzroči poškodbe možganov in živčnega sistema.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5)dermalno-Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči razmastitev kože ter nealergični kontaktni dermatitis.
propan-2-ol (67-63-0)--Ni razvrščeno.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)inhalacijsko-Prekomerno izpostavljanje lahko povzroča draženje zgornjih dihalnih poti (nosu in grla).
Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

NazivrezultatmetodaOpombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5)Ni bilo opaziti negativnih učinkov.
2-butoksietanol (111-76-2)Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.
propan-2-ol (67-63-0)Aspiracija v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)Med zaužitjem ali bruhanjem lahko pride do vdihavanja v pljuča, kar lahko povzroči poškodbe tkiva ali poškodbe pljuč.
Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) LC50 1 – 10 mg/L 96 h Leuciscus idus
EC50 1 – 10 mg/L 48 h vodni nevretenčarji
EC50 1 – 10 mg/L 72 h Vodne rastline
EC10 > 10000 mg/L 17 h mikroorganizmi aktivno blato DIN 38412/part 8
Di-alkilni ester trietanol amonijevega metil sulfata (91995-81-2) LC50 1 – 10 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 500 – 1000 mg/L 48 h raki Daphnia magna
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) LC50 6,7 mg/L 96 h ribe Danio rerio ISO 7346-1
EC50 3,7 mg/L 24 h raki Daphnia magna OECD 202
EC50 2,6 mg/L 96 h alge Desmodesmus subspicatus OECD 201
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) LC50 560 – 1000 mg/L 96 h ribe Poecilia reticulata OECD 203
EC50 > 1000 mg/L 48 h raki Daphnia magna OECD 202
2-butoksietanol (111-76-2) LC50 1474 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 1550 mg/L 48 h raki Daphnia magna
ErC50 1840 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) LC50 1300 mg/L 96 h ribe Lepomis macrochirus statični sistem
EC50 > 100 mg/L 48 h raki Daphnia magna 92/69/EEC, C.2, statičen statični sistem
ErC50 > 100 mg/L 96 h alge Scenedesmus subspicatus statični sistem, biomasa
EC50 255 mg/L bakterije statični sistem
propan-2-ol (67-63-0) LC50/EC50/IC50 100 – 1000 mg/L ribe
LC50/EC50/IC50 > 1000 mg/L nevretenčarji
LC50/EC50/IC50 > 1000 mg/L alge
LC50/EC50/IC50 > 1000 mg/L bakterije
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) LC50 0,19 mg/kg 96 h ribe Salmo gairdneri
EC50 0,16 mg/kg 48 h vodna bolha Daphnia magna
EC50 18 µg/L alge Selenastrum capricornutum
EC50 3 µg/L alge Skeletonema costatum

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) EC20 1,097 mg/L 30 dni ribe Pimephales promelas sladka voda, QSAR; smrtonosno
EC20 0,74 mg/L 21 dni Daphnia Daphnia magna sladka voda, QSAR
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) NOEC 0,135 mg/L 100 dni ribe Oncorhynchus mykiss OECD 210
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) NOEC 560 mg/L ribe
NOEC 560 mg/L alge Pseudokirchneriella subcapitata
2-butoksietanol (111-76-2) NOEC > 100 mg/L 21 dni ribe Brachydanio rerio
NOEC > 100 mg/L 21 dni raki Daphnia magna
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) NOEC > 10 mg/L 21 dni Daphnia magna
propan-2-ol (67-63-0) NOEC 30 mg/L 21 dni raki Daphnia magna OECD 211 reprodukcija
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) NOEC 0,02 mg/L 36 dni ribe Oncorhynchus mykiss
NOEC 0,1 mg/L 21 dni raki Daphnia magna
NOEC 0,00049 mg/L alge Skeletonema costatum

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Za sestavine
Sestavina (CAS) Element okolja vrsta / metoda Razpolovna doba Rezultat metoda Opombe
2-butoksietanol (111-76-2) zrak fotodegradacija 5,46 h razpolovna doba Konc. OH radikali: 1500000/cm3; QSAR
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) zrak fotodegradacija 3,4 h 50% AOPWIN Konc. OH-radikalov: 1,5E6 /cm³; Eksperimentalna vrednost
propan-2-ol (67-63-0) voda hidroliza ni pričakovana
propan-2-ol (67-63-0) zrak fotodegradacija Fotoliza ni pričakovana
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) zrak fotodegradacija 0,38 – 1,3 dni 50% razpolovna doba

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) aerobna lahko biorazgradljivo OECD 301 E
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) BPK5/KPK ≥ 90 5 dni
Di-alkilni ester trietanol amonijevega metil sulfata (91995-81-2) aerobna lahko biorazgradljivo
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) aerobna lahko biorazgradljivo
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) biorazgradljivost 90 % 28 dni lahko biorazgradljivo OECD 301 E
2-butoksietanol (111-76-2) - lahko biorazgradljivo
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) biorazgradljivost 89 – 93 % 28 dni lahko biorazgradljivo OECD 301 C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) biorazgradljivost 100 % 28 dni lahko biorazgradljivo OECD 302 B/ISO 9888/EEC 92/69/V, C.9
propan-2-ol (67-63-0) biorazgradljivost 84 % 28 dni zaprta posoda
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) biorazgradljivost 62 % 28 dni Ni biorazgradljivo.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) log Kow 6,4 22 °C OECD 117, WoE
Alkil amido propildimetilamin betain (61789-40-0) Nizek bioakumulacijski potencial
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) Log Pow 1,1 20 °C 7
2-butoksietanol (111-76-2) Oktanol-voda (log Pow) 0,81
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) Oktanol-voda (log Pow) 1
propan-2-ol (67-63-0) Oktanol-voda 0,05
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) oktanol-voda (log Kow) < 1

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) - Biokoncentracijski potencial je nizek.
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) BCF < 100 Nizek potencial za bioakumulacijo.
2-butoksietanol (111-76-2) BCF < 100 Nizek potencial za bioakumulacijo.
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) bioakumulacija Majhna možnost kopičenja v organizmih.
propan-2-ol (67-63-0) bioakumulacija Bioakumulacija ni pričakovana (log Pow <=4).
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) BCF 3,6

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Za sestavine
Sestavina (CAS) Zrak Voda Zemlja Usedline (Vodni) organizmi metoda Opombe
2-butoksietanol (111-76-2) 0,31 99,09 0,59 0,01 0 Mackay level 1 QSAR
2-butoksietanol (111-76-2) 1,01 46,8 51,9 0,37 0 Mackay level 3 QSAR
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) 0,01 99,66 0,32 0,01 0 Mackay level 1 QSAR
propan-2-ol (67-63-0) Topno v vodi.
propan-2-ol (67-63-0) Mobilno v tleh.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) Zelo mobilno v zemlji.

12.4.2. Površinska napetost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrednost Temperatura Koncentracija metoda Opombe
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) 27,6 mN/m 20 °C 100 % OECD Test Guideline 115
2-butoksietanol (111-76-2) 27290 N/m 25 °C
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) 33950 N/m 25 °C
propan-2-ol (67-63-0) 22400 N/m 25 °C

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
Izotridekanol etoksilat (69011-36-5) zemlja Absorbira se v zemljo.
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) zemlja 1,3 – 6 ocenjeno Koc
Propilenglikol n-Butileter (5131-66-8) zemlja Henryjeva konstanta (H) 3,86E-6 atm m3/mol 25 °C, Ocenjena vrednost
2-butoksietanol (111-76-2) zemlja 0,45 Koc
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) zemlja Henryjeva konstanta (H) 1,52E-9 atm m3/mol 25 °C, Ocenjena vrednost
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) zemlja ≤ 50 Ima visok potencial za mobilnost. Koc
2-(2-butoksietoksi)etanol (112-34-5) zemlja 2 ocenjeno Koc
propan-2-ol (67-63-0) zemlja Mobilno v zemlji.
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) zemlja 28 Koc, ocena

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Pripravek ni razvrščen kot nevaren za okolje.

Za sestavine

Snov: Izotridekanol etoksilat

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Snov: Di-alkilni ester trietanol amonijevega metil sulfata

Proizvod je biološko lahko razgradljiv.

Snov: Alkil amido propildimetilamin betain

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Snov: Propilenglikol n-Butileter

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Snov: 2-butoksietanol

Kategorija ogrožanja vode (WGK): 1 (lastna uvrstitev); rahlo ogroža vodo.

Snov: 2-(2-butoksietoksi)etanol

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).
Izdelek ne prispeva k dvigu AOX vrednosti v odpadnih vodah.

Snov: propan-2-ol

Nizek potencial za bioakumulacijo.
Topno v vodi.
V 24-ih urah izhlapi ali se raztopi v vodi. Večje količine snovi lahko prodrejo skozi zemljo in onesnažijo podtalnico.

Snov: reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)

Ta snov ni v Aneksu I Pravilnika (ES) 2037/2000 o snoveh, ki uničujejo ozonski plašč.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

20 01 99 - drugi tovrstni odpadki

Embalaže

Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke - ravnati enako kot z odpadnim proizvodom. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

15 01 02 - plastična embalaža

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Upoštevati predpise glede zaposlovanja in zaščite pred nevarnimi snovmi za mlade ljudi, nosečnice ter doječe matere.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni listi sestavin proizvoda.

Seznam ustreznih H stavkov

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H301  Strupeno pri zaužitju.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H310  Smrtno v stiku s kožo.
H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H330  Smrtno pri vdihavanju.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH071  Jedko za dihalne poti.

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.