BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vyhotovení: 20.6.2014
Datum změny : 21.3.2018
Verze: 2.1

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


chemius.net/Kvs76

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

CIANOKOL P82

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Kyanoakrylátové lepidlo

Nedoporučené použití

údaje nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Adresa: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenia
Telefon: +386 5 73 12 300
Fax: +386 5 73 12 390
e-mail: lilijana.kocjan@mitol.si
Kontaktní osoba pro bezpečnostní list: Lilijana Kocjan Žorž

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Dráždí kůži.
Eye Irrit. 2; H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3; H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.

2.2 Prvky označení

2.2.1. Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo: Varování

H315  Dráždí kůži.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
EUH202  Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340  PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501  Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

2.2.2. Obsahuje:

ethyl-2-kyanakrylát (CAS: 7085-85-0, EC: 230-391-5, Index: 607-236-00-9)

2.2.3. Zvláštní upozornění

Zvláštní nebezpečí nejsou známá či očekávaná

2.3. Další nebezpečnost

údaje nejsou k dispozici

3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

O směsích viz 3.2.

3.2. Směsi

Chemický název Identifikační čísla:
CAS
EC
indexové
% Klasifikace podle Nařízení (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
Specifické koncent. limity kategorizace v souladu s nařízením 67/548/EEC Registrační číslo podle
nařízení REACH
ethyl-2-kyanakrylát 7085-85-0
230-391-5
607-236-00-9
50-100 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H335: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38 -
1,4- benzodiol 123-31-9
204-617-8
604-005-00-4
<0,1 Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam 1; H318
Muta. 2; H341
Carc. 2; H351
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Carc. Cat. 3; R40
Muta. Cat. 3; R68
Xn; R22
Xi; R41-43
N; R50
-

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné poznámky

Osobě v bezvědomí nepodávejte nikdy nic perorálně. Uveďte pacienta do stabilizované polohy a zajistěte průchodnost dýchacích cest.

Po vdechnutí

Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s kůží

Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obuv. Na kůži přilepené látky nebo oblečení neodstraňujte. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Kyanoakryláty během tvrdnutí vyzařují teplo. Může dojít k popáleninám, které se léčí až po odstranění lepidla z kůže. V případě slepení rtů je oplachujte resp. namáčejte v teplé vodě. Netahejte rty od sebe silou, nýbrž s něžným masírováním. Pokud se objeví příznaky, které přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s okem

Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Kyanoakrylát se váže na bílkoviny očí, způsobuje slzení. Slzy pomáhají lepidlo odstranit. Mějte přikryté oči. Neotvírejte je silou. V případě uvíznutí tvrdých částic kyanoakrylátů za víčky může dojít k abrazivnímu poranění. Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Po požití

Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. V ústech výrobek okamžitě polymerizuje, proto ho je těžké spolknout. Slina pomalu oddělí ztvrdlý výrobek z úst, což může trvat více hodin. Vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Způsobuje podráždění nosu a krku.
Možné příznaky: bolest hlavy, slabost, únava, oslabení svalů, závrať, v horších případech i ztráta vědomí.

Při zasažení kůže

Dráždí pokožkou.
Dráždí kůži a sliznice.
Okamžitě slepí kůži.

Při zasažení očí

Dráždivé (zarudnutí, slzení, bolest).
Okamžitě slepí oční víčka.

Při náhodném požití

Dráždění sliznic v ústech, hrdle, hrtanu a gastrointestinálních částí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

-

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý - CO2, hasicí prášek, rozptýlený vodní proud, pěna odolná vůči alkoholu.

Nevhodná hasiva

-

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

Při zahřívání můžou vzniknout zdraví škodlivé výpary/plyny. Při hoření vznikají: oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2).
Oxidy dusíku (NOX).

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření

Nevdechujte kouř/plyny vzniklé při požáru. Produkt není hořlavý. Výrobek je hořlavý.

Ochranné pomůcky

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a izolační dýchací přístroje.

Doplňující informace

Polymerizuje s vodou.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál

Ochranné prostředky

Nosit vhodný ochranný oděv (Oddíl 8).

Nouzové postupy

Zabezpečte větrání.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

-

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Mechanicky zabránit vylití do vody/odtoků/kanalizace či do propustné půdy. V případě úniku větších množství výrobku do vody či propustné půdy, informovat Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví (tel. 224 919 293).

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Pro omezení úniku

-

6.3.2. Pro čištění

Přípravek posypat inertním materiálem (absorbent, písek), posbírat do zvláštních nádob a odevzdat do registrované sběrny nebezpečného odpadu. Menší množství zpracovat s vodou. Ztuhlý (polymerizovaný) zbytek mechanicky odstranit na skládku odpadů. Kontaminovanou oblast očistit proudem vody.

6.3.3. Další informace

-

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také Oddíly 8 a 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1. Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru

Zajistěte dostatečné větrání.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu

-

Opatření k ochraně životního prostředí

-

7.1.2. Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestavkou a po skončené práci). Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.2.1. Technická opatření a podmínky pro skladování

Skladovat v chladném a dobře větráném prostoru. Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv. Skladovat v suchém prostoru. Chránit před vlhkostí a vodou. Skladovat v utěsněných uzavřených obalech. Teplota skladování: +5 °C až 25 °C. Chránit před otevřeným ohněm, horkem a přímým slunečním světlem. Po delší dobu skladování uchovávat při teplotě pod 0 °C (doporučeno do -15 °C). Před použitím resp. otevřením obalu je třeba výrobek stabilizovat na pracovní teplotu místa.

7.2.2. Obalové materiály

Skladovat jen v původním obalu.

7.2.3. Požadavky na skladovací prostory a nádoby

-

7.2.4. Skladovací třída

-

7.2.5. Další informace o podmínkách pro skladování

-

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

-

Specifická řešení pro dané průmyslové odvětví

-

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Chemický název (CAS) Mezní hodnoty Krátkodobé vystavení Poznámky Biologické limitní hodnoty
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
1,4-Dihydroxybenzen (123-31-9) 2 4 D, I, S
Ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) 0,195 1 0,39 2 I

8.1.2. Informace o postupech sledování

ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689:2018 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.

8.1.3. DNEL/DMEL hodnoty

Pro složky

Chemický název Typ Druh expozice Doba expozice hodnota Poznámky
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) dělník inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 9,25 mg/m³
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) dělník inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 9,25 mg/m³
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (lokální účinky) 9,25 mg/m³
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 9,25 mg/m³

8.1.4. PNEC hodnoty

údaje nejsou k dispozici

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestávkou a po skončené práci). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

Organizační opatření k zabránění expozice

Na pracovním místě mají být k dispozici pomůcky pro vypláchnutí očí.

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání a lokální odsávání na místech se zvýšenou koncentrací.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s boční ochranou (ČSN EN 166).

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN 374).

Vhodné materiály

materiál Tloušťka Doba průniku Poznámky
PE

Ochrana kůže

Bavlněný ochranný oděv a obuv, pokrývající celou nohu.

Ochrana dýchacích cest

- masku s filtrem A (barva: hnědá);

Tepelné nebezpečí

-

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství: tekuté
- Barva: bez barvy
- Zápach: typický, ostrý

Údaje důležité pro zdraví lidí, bezpečí i životní prostředí

- pH údaje nejsou k dispozici
- Bod tání/bod tuhnutí údaje nejsou k dispozici
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu > 200 °C
- Bod vzplanutí 87 °C
- Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici
- Hořlavost (pevné látky, plyny) údaje nejsou k dispozici
- Horní/dolní mezní hodnoty hoňlavosti nebo výbušnosti údaje nejsou k dispozici
- Tlak páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota Hustota:
1,05 – 1,10 g/cm3 při 20 °C (IKM 4/24)
- Rozpustnost (s údaji o rozpouštědlech) voda:
nerozpustné
- Rozdělovací koeficient údaje nejsou k dispozici
- Teplota samovznícení údaje nejsou k dispozici
- Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici
- Viskozita dynamická:
5 – 2000 mPas při 20 °C
- Výbušné vlastnosti údaje nejsou k dispozici
- Oxidační vlastnosti údaje nejsou k dispozici

9.2. Další informace

- Poznámky: S vodou reaguje na tvrdý produkt; rozpustný v acetonu.
Informace o viskozitě neplatí pro Cianokol gel, který vypadá jako pasta.

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

S vodou reaguje na pevný produkt.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní při normálním použití a při dodržování návodů k práci/zacházení/skladování (viz Oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s vodou, zásadami, aminy, alkoholy. Z důvodu exotermního charakteru reakce dochází k ohřívání.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Bez zvláštností. Dodržovat návod k použití a skladování.

10.5. Neslučitelné materiály


Aminy.
Voda. Zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití se nepředpokládá vznik nebezpečných produktů rozkladu. Při hoření/explozi se uvolňují plyny, které představují nebezpečí pro zdraví. Oxid uhličitý, oxid uhelnatý.
Oxidy dusíku. Saze.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobahodnotazpůsobPoznámky
Pro výrobekorálněLD50krysa> 5000 mg/kg
Pro výrobekdermálněLD50krysa> 2000 mg/kg
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)orálněLD50krysa> 5000 mg/kg
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)dermálněLD50králík> 2000 mg/kg

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)králíkDráždí.OECD 404
Dodatečné informace: Dráždí dýchací orgány, oči a kůži.

(c) Vážné poškození očí/podráždění očí

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)králíkDráždí.OECD 405, GLP

(d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Chemický názevDruh expozicedruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)dermálněMorče (samec/samička)Nezpůsobuje senzibilizaci.

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Chemický názevTypdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)mutagenita in vitrosavčí buňkynegativní metabolickou aktivací nebo bezOECD 476
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)mutagenita in vitrobakterienegativníOECD 471 (EU B. 12/13)
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0)mutagenita in vitronegativníOECD 473

(f) Karcinogenita

údaje nejsou k dispozici

(g) Toxicita pro reprodukci

údaje nejsou k dispozici

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

údaje nejsou k dispozici

(h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

údaje nejsou k dispozici

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

údaje nejsou k dispozici

(j) Nebezpečnost při vdechnutí

údaje nejsou k dispozici

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1. Akutní toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.1.2. Chronická toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Abiotický rozklad, fyzikální a foto-chemická eliminace

údaje nejsou k dispozici

12.2.2. Biologický rozklad

Pro složky
Látka (CAS) typ Stupeň Doba Výsledek způsob Poznámky
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) aerobní 57 % snadno biologicky rozložitelné OECD 301 D

Dodatečné informace

Přípravek obsahuje snadno biologicky rozložitelné látky.

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Rozdělovací koeficient

Pro složky
Látka (CAS) prostředí hodnota Teplota pH Koncentrace způsob
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) n-Oktanol – voda (log Pow) 0,78

12.3.2. Biokoncentrační faktor (BCF)

údaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

12.4.1. Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

údaje nejsou k dispozici

12.4.2. Povrchové napětí

údaje nejsou k dispozici

12.4.3. Adsorpce / desorpce

Pro složky
Látka (CAS) typ Kritéria hodnota Výsledek způsob Poznámky
ethyl-2-kyanakrylát (7085-85-0) půda log KOC 0,776 A.8

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Hodnocení není k dispozici.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

údaje nejsou k dispozici

12.7. Doplňující informace

Pro výrobek

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.
S vodou reaguje na pevný produkt.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1. Odstraňování výrobků/obalu

Odstraňování zbytků produktu

Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

08 04 09* - odpadní lepidla nebo tesnicí hmoty obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10 - jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

Obaly

Řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo odpadů. Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady - nakládat jako s odpadním přípravkem.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

15 01 - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

13.1.2. Informace důležité pro nakládání s odpadem

Menší množství odpadků můžeme zpevnit způsobem, že do nádoby s nejvíce 1/3 lepidla přidáme 5–10 % vody a dobře promícháme. Pozor, během zpevňování může dojít k zahřátí kyanoakrylátu. Během práce respektujeme návod na bezpečnou práci uvedený v bezpečnostním listě. Necháme nejméně jeden den, resp. dokud směs dokonale neztvrdne.

13.1.3. Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

-

13.1.4. Další doporučení pro odstraňování odpadu

-

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo OSN

Nevztahuje se

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

Přeprava není regulována přepravními předpisy (ADR, RID, IMDG, ADN, IATA).

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EVROPSKÉ PŘEDPISY
- Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) nahradilo nařízení (EU) č. 453/2010).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (nařízení REACH).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (nařízení CLP).
- Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

NÁRODNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů.

15.1.1. VOC hodnota podle směrnice 2004/42/ES

Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není k dispozici.

16. Další informace

Změny bezpečnostního listu

Změny jsou v oddíle 3.2

Zkratky a akronymy

ATE - odhad akutní toxicity
ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
CEN - Evropský výbor pro normalizaci
K&O - klasifikace a označování
CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
číslo CAS - číslo „Chemical Abstracts Service (nepřekládá se)
CMR - karcinogen, mutagen nebo látka toxická pro reprodukci
CSA - posouzení chemické bezpečnosti
CSR - zpráva o chemické bezpečnosti
DMEL - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
DPD - směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES
DSD - směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS
NU - následný uživatel
ES - Evropské společenství
ECHA - Evropská agentura pro chemické látky
číslo ES - číslo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS)
EHP - Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
EHS - Evropské hospodářské společenství
EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek
EN - evropská norma
EQS - norma environmentální kvality
EU - Evropská unie
Euphrac - Evropský přehled standardních vět
EWC - Evropský katalog odpadů (nahrazen seznamem LoW – viz níže)
GES - obecný scénář expozice
GHS - Globální harmonizovaný systém
IATA - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO-TI - Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG - mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMSBC - mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů
IT - informační technologie
IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách
IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
JRC - Společné výzkumné středisko
Ko/w - rozdělovací koeficient oktanol/voda
LC50 - letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 - letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LE - právní subjekt
LoW - seznam odpadů (viz http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - hlavní žadatel o registraci
V/D - výrobce/dovozce
ČS - členské státy
BLM - bezpečnostní list materiálu
PP - provozní podmínky
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL - limitní hodnota expozice na pracovišti
Úř. věst. - Úřední věstník
VZ - výhradní zástupce
EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEC - odhad koncentrace v životním prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PPE - osobní ochranné prostředky
(Q)SAR - (kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RIP - projekt provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RMM - opatření k řízení rizik
SCBA - samostatný dýchací přístroj
BL - bezpečnostní list
SIEF - fórum pro výměnu informací o látce
MSP - malé a střední podniky
STOT - toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT) RE - opakovaná expozice
(STOT) SE - jednorázová expozice
SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy
OSN - Organizace spojených národů
vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje bezpečnostního listu

Bezpečnostní list, CIANOKOL UNI, Mitol d.d., datum vydání: 25. 1. 2013

Význam H vět z 3. bodu bezpečnostního listu

H302  Zdraví škodlivý při požití.
H315  Dráždí kůži.
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318  Způsobuje vážné poškození očí.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341  Podezření na genetické poškození .
H351  Podezření na vyvolání rakoviny .
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.

  • Správné označení výrobku zajištěno
  • V souladu s místními zákony
  • Správné zařazení výrobku zajištěno
  • Příslušné dopravní informace zajištěny

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Uvedené informace vycházejí z dnešního stavu znalostí a zkušeností a vztahují se na výrobek ve stavu, v jakém byl dodán. Účelem informací je popsat náš výrobek v souladu s bezpečnostními požadavky. Na uvedené informace nelze pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení tykající se dopravy a použití výrobku musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost. Vlastnosti výrobku jsou popsány v technických informacích.