VARNOSTNI LIST

VENTIL PLUS

Datum izdelave: 8.1.2013
Datum spremembe: 3.2.2016
Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/KrT57

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

VENTIL PLUS

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Nadomestek svinca v motornih bencinih

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Petrol d.d.
Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 471 42 32
e-mail: varnostni.listi@petrol.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 1 471 42 32

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1; H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Chronic 3; H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja.
P314  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (EC: 918-481-9)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov -
918-481-9
-
70-80 Asp. Tox. 1; H304 Xn; R65
R66
01-2119457273-39
Kalijeva sol karboksilne kisline -
-
-
10-<20 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36/38 -
kerozin (zemeljsko olje) 8008-20-6
232-366-4
649-404-00-4
1-10 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Xn; R65
Xi; R38
R10
-
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka  [P]   64742-82-1
265-185-4
649-330-00-2
1-5 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336
STOT RE 1; H372
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R48/20-65
N; R51/53
R10-66-67
-
Nafta (zemeljsko olje), težka aromatska 64742-94-5
265-198-5
649-424-00-3
0,1-<1 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R65
Xi; R36/38
N; R51/53
-
1,2,4-trimetilbenzen 95-63-6
202-436-9
601-043-00-3
0,01-<1 Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51/53
R10
-

Opombe za sestavine:

P Razvrščanja glede na rakotvornost ali mutagenost ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS 200-753-7).

Če snov ni razvrščena kot rakotvorna, se uporabijo vsaj previdnostni stavki (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331).

Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi, pridobljene iz nafte, iz dela 3.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Simptomi zastrupitve se lahko pokažejo tudi po nekaj urah, zato je potrebno zdravstveno opazovanje najmanj 48 ur po dogodku.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih obvezno odstraniti. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja! Takoj poiskati zdravniško pomoč! Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Nevarnost aspiracije pri zaužitju. Lahko zaide v pljuča in povzroči poškodbe. V primeru bruhanja naj ima ponesrečenec glavo nižje od kolkov, da se zmanjša možnost aspiracije.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Omamljenost, vrtoglavica, glavobol, slabost.

V stiku s kožo

Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko pri preobčutljivih ljudeh povzroči rdečico, srbečico in pokanje kože.
Dermatitis.

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.
Nevarnost aspiracije (tudi v primeru bruhanja).
Aspiracija v pljuča z zaužitjem ali bruhanjem lahko povzroči bronhialno pljučnico ali pljučni edem.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Izpiranje želodca le po endotrahealni intubaciji.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

Pri segrevanju lahko pride do tvorjenja zdravju škodljivih hlapov/plinov. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2). Pri gorenju snovi nastajajo strupeni produkti.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Hlapi so težji od zraka in se zadržujejo pri tleh. Z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi. Hlapi potujejo po tleh, lahko se vnamejo na oddaljenem mestu in povratno udarijo nazaj.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti stik s kožo in očmi. Onemogočiti uporabo odprtega ognja in zavarovati morebitne vire vžiga.

6.1.2. Za reševalce

Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Zaustaviti razlitje, če to ne predstavlja tveganja. Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Preprečiti statično naelektrenje. Hlapi so težji od zraka in se širijo pri tleh. V zmesi z zrakom so eksplozivni. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. Upoštevati navodila na etiketi ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. Pred vstopom v jedilnico je potrebno zamenjati onesnaženo obleko.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti v suhem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Ne odlagati/skladiščiti na prehodih/hodnikih in/ali stopniščih. Tla v skladišču morajo biti nepropustna in odporna na topila. Hraniti ločeno od oksidantov. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 10

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ogljikovodiki: C9 – C14 alifatski (-) 300
ogljikovodiki: C9 – C14 aromatski (-) 50
ogljikovodiki: C6 – C8 alifatski (-) 700
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) 20 100 40 200 Y, BAT, EU1 dimetilbenzojska kislina (vse izomere po hidrolizi) - 400 mg/g kreatinina - urin - ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih
mineralno olje - belo (8042-47-5) 5 (A) 20 (A) Y
naftalen (91-20-3) 10 50(I) 10 50 (I) K, Y, EU0
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) 5 mineralno olje; TWA 8 ur; inhalabilna frakcija
kerozin (zemeljsko olje) (8008-20-6) 5 mineralno olje; TWA 8 ur; inhalabilna frakcija
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1) 5 mineralno olje; TWA 8 ur; inhalabilna frakcija
Nafta (zemeljsko olje), težka aromatska (64742-94-5) 5 mineralno olje; TWA 8 ur; inhalabilna frakcija

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) delavec inhalacijsko kratkotrajno (sistemski učinki) 100 mg/m³
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 100 mg/m³
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 16171 mg/kg tt/dan
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 100 mg/m³
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (sistemski učinki) 29,4 mg/m³
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 29,4 mg/m³
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 9512 mg/kg tt/dan
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 29,4 mg/m³
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 15 mg/kg tt/dan
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 29,4 mg/m³

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) sladka voda 0,12 mg/L
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) morska voda 0,12 mg/L
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) čistilna naprava 2,41 mg/L
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) usedline (sladka voda) 13,56 mg/kg suha teža
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) usedline (morska voda) 13,56 mg/kg suha teža
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) zemlja 2,34 mg/kg suha teža

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Roke zaščititi z zaščitno kremo. Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril 0,5 mm ≥ 480 min
PVA 0,5 mm ≥ 480 min
viton (fluoriran kavčuk) 0,5 mm ≥ 480 min

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Zaščitna maska (SIST EN 136:1998/AC:2004) ali polmaska (SIST EN 140:1999/AC:2000) s filtrom A (SIST EN 14387:2004 + A1:2008). Pri koncentracijah prahu/plinov/hlapov nad uporabno mejo filtrov, pri koncentraciji kisika pod 17% ali v nejasnih razmerah uporabljati avtonomne dihalne aparate z zaprtim krogom po standardu SIST EN 137:2006, SIST EN 138:1996.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: svetlo rumena
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje 0,6 – 7 vol %
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,8 g/cm3
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost kinematična:
< 7 mm2/s pri 40 °C
- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven, vendar hlapi v stiku z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi.
- Oksidativne lastnosti Ni oksidativno.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)oralnoLD50podgana> 5000 mg/kgOECD 401
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)dermalnoLD50podgana> 2000 mg/kgOECD 402
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)inhalacijskoLC50podgana8 h> 5000 mg/m³OECD 403
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)dermalnoLD50kunec> 2000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)inhalacijskoLC50podgana4 h> 5 mg/L
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)inhalacijskoLC50podgana4 h 18 mg/L

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)Ne draži.OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)Ne draži.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)dermalnoNe povzroča preobčutljivosti.OECD 406 (Skin Sensitization)
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)-Ne povzroča preobčutljivosti.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot mutagena.
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)in-vitro mutagenostBakterije (S. typhimurium)Negativno.OECD 471po analogiji
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)Ni mutageno.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot rakotvorna.
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)Ni učinkovOECD 453po analogiji

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje.
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)Ni reproduktivno toksično.OECD 421po analogiji
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)Teratogenost-Ni teratogeno.OECD 414po analogiji

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Ni podatkov.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)oralno-Ponavljajoča izpostavljenost: ni učinkov.OECD 408po analogiji

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

NazivrezultatmetodaOpombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)Nevarnost aspiracije
kerozin (zemeljsko olje) (8008-20-6)Nevarnost aspiracije
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1)Nevarnost aspiracije
Nafta (zemeljsko olje), težka aromatska (64742-94-5)Nevarnost aspiracije

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) LC50 > 1000 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50 > 1000 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
ErL50 > 1000 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
NOELR 1000 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1) LC50 10 – 100 mg/L ribe
LC50 1 – 10 mg/L alge
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) LC50 7,72 mg/L 96 h ribe
EC50 3,6 mg/L 48 h nevretenčarji

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) aerobna 80 % 28 dni lahko biorazgradljivo OECD 301 F
nafta (zemeljsko olje), ražveplana z vodikom, težka (64742-82-1) - ni lahko biorazgradljivo
Nafta (zemeljsko olje), težka aromatska (64742-94-5) aerobna 58 % 28 dni OECD 301 F

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) Oktanol-voda (log Pow) 5,5 – 7,2
Nafta (zemeljsko olje), težka aromatska (64742-94-5) Oktanol-voda (log Pow) 3,1

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) zemlja log KOC > 3

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem proizvodu niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

13 07 03* - druga goriva vključno z mešanicami

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke - ravnati enako kot z odpadnim proizvodom. Očiščena embalaža je primerna za recikliranje. Ostanki v embalaži lahko povzročijo nevarnost eksplozije. Neočiščene embalaže ne prebadati, rezati ali variti.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Upoštevati predpise glede zaposlovanja in zaščite pred nevarnimi snovmi za mlade ljudi, nosečnice ter doječe matere.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H372  Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.