BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vyhotovení: 23.9.2014
Datum změny : 21.12.2017
Verze: 2.2

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


chemius.net/glB4b

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

MITOPUR A1/15

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

PU lepidlo - Složka A.

Nedoporučené použití

údaje nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Adresa: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenia
Telefon: +386 5 73 12 300
Fax: +386 5 73 12 390
e-mail: lilijana.kocjan@mitol.si
Kontaktní osoba pro bezpečnostní list: Lilijana Kocjan Žorž

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

V souladu s předpisy není přípravek klasifikován jako nebezpečný.

2.2 Prvky označení

2.2.1. Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Podle nařízení 1272/2008 (CLP) nebezpečí nehrozí.

2.2.2. Obsahuje:

-

2.2.3. Zvláštní upozornění

Zvláštní nebezpečí nejsou známá či očekávaná

2.3. Další nebezpečnost

údaje nejsou k dispozici

3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

O směsích viz 3.2.

3.2. Směsi

Chemický název Identifikační čísla:
CAS
EC
indexové
% Klasifikace podle Nařízení (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
Specifické koncent. limity kategorizace v souladu s nařízením 67/548/EEC Registrační číslo podle
nařízení REACH
Propan-1,2-diol, propoxylovaný 25322-69-4
500-039-8
-
<5 Acute Tox. 4; H302 Xn; R22 -
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate 6846-50-0
229-934-9
-
<5 Aquatic Chronic 3; H412 neklasifiková 01-2119451093-47
Uhlovodíky, C11-C12, izoalkany, <2% aromáty -
918-167-1
-
<2,5 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 4; H413
EUH066
Xn; R65
R53-66
01-2119472146-39
Uhlovodíky, C11-C13, izoalkany, <2% aromáty -
920-901-0
-
<2,5 Asp. Tox. 1; H304
EUH066
Xn; R65
R66
01-2119456810-40
Kyselina orthofosforečná  [B]   7664-38-2
231-633-2
015-011-00-6
<0,2 Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
neklasifiková 01-2119485924-24

Poznámky ke složkám:

B Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá.

V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: "… % nitric acid" ("… % kyselina dusičná").

V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné poznámky

V případě pochyb, nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Ukažte lékaři Bezpečnostní list a štítek.

Po vdechnutí

Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s kůží

Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pokud se objeví příznaky, které přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s okem

Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Pokud pacient nosí kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Po požití

Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. V případě vyskytnutí se jakýkoliv příznaků nebo pochybností, konzultujte zdravotní stav s lékařem. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Nadměrné vystavení aerosolům nebo výparům může způsobit podráždění dýchacích cest.

Při zasažení kůže

Dlouhodové a opakované vystavení může u citlivějších jedinců způsobit zarudnutí, svrbení a praskání pokožky.

Při zasažení očí

Při zasažení očí může dojít k podráždění (zčervenání, slzení, bolest).

Při náhodném požití

Může způsobit nevolnost/zvracení a průjem.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

-

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý - CO2, hasicí prášek, rozptýlený vodní proud, pěna odolná vůči alkoholu.

Nevhodná hasiva

Direktní vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

Při zahřívání můžou vzniknout zdraví škodlivé výpary/plyny. Při hoření vznikají: oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2). Při hoření vznikají oxidy dusíku (NOx)

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření

Nevdechovat dým/plyny vznikající při hoření či zahřívání.

Ochranné pomůcky

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a izolační dýchací přístroje.

Doplňující informace

Kontaminovanou odpadní vodu od hašení musíme sebrat a odstranit v souladu s předpisy; nesmíme ji vypustit do kanalizace.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál

Ochranné prostředky

Nosit vhodný ochranný oděv (Oddíl 8).

Nouzové postupy

Zabezpečte větrání. Zamezit přístupu nepovolaných osob. Zamezit přístupu nepovolaných osob.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

Podlaha může klouzat; dávejte pozor, abyste nespadl.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Mechanicky zabránit vylití do vody/odtoků/kanalizace či do propustné půdy. V případě úniku větších množství výrobku do vody či propustné půdy, informovat Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví (tel. 224 919 293).

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Pro omezení úniku

-

6.3.2. Pro čištění

Přípravek posypat inertním materiálem (absorbent, písek), posbírat do zvláštních nádob a odevzdat do registrované sběrny nebezpečného odpadu.

6.3.3. Další informace

-

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také Oddíly 8 a 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1. Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru

Zajistěte dostatečné větrání.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu

-

Opatření k ochraně životního prostředí

-

7.1.2. Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestavkou a po skončené práci). Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Nevdechovat výpary/aerosoly. Pracovní oděvy ukládat odděleně od ostatních. Před dalším použitím odstranit kontaminovaný oděv a očistit před opětovným použitím.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.2.1. Technická opatření a podmínky pro skladování

Skladovat v chladném a dobře větráném prostoru. Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv.

7.2.2. Obalové materiály

-

7.2.3. Požadavky na skladovací prostory a nádoby

-

7.2.4. Skladovací třída

-

7.2.5. Další informace o podmínkách pro skladování

-

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

-

Specifická řešení pro dané průmyslové odvětví

-

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Chemický název (CAS) Mezní hodnoty Krátkodobé vystavení Poznámky Biologické limitní hodnoty
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
Kyselina fosforečná (7664-38-2) 1 2

8.1.2. Informace o postupech sledování

ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689:2018 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.

8.1.3. DNEL/DMEL hodnoty

Pro složky

Chemický název Typ Druh expozice Doba expozice hodnota Poznámky
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) dělník dermálně dlouhodobě (systémové účinky) 31,2 mg/kg bw/den
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) dělník inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 110 mg/m³
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) spotřebitel dermálně dlouhodobě (systémové účinky) 18,8 mg/kg bw/den
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) spotřebitel inhalačně dlouhodobě (systémové účinky) 32,6 mg/m³
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) spotřebitel orálně dlouhodobě (systémové účinky) 18,8 mg/kg bw/den

8.1.4. PNEC hodnoty

Pro složky

Chemický název Druh expozice hodnota Poznámky
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) sladká voda 0,014 mg/l
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) mořská voda 0,0014 mg/l
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) Voda (přerušované uvolňování) 0,14 mg/l
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) usazeniny (sladká voda) 1,15 mg/kg
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) sediment (mořská voda) 0,115 mg/kg
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) půda 0,926 mg/kg
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 3 mg/l

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestávkou a po skončené práci). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. S výrobkem zacházejte bezpečně a v souladu s dobrou průmyslovou hygienou.

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání a lokální odsávání na místech se zvýšenou koncentrací.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Hrozí-li nebezpečí vniknutí do očí, použijte ochranné brýle s boční ochranou.

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN 374).

Vhodné materiály

materiál Tloušťka Doba průniku Poznámky
nitril 0,35 mm 480 min

Ochrana kůže

Nosit vhodný ochranný oděv.

Ochrana dýchacích cest

Není nutno používat při běžném použití a vhodném větrání.

Tepelné nebezpečí

-

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství: tekuté
- Barva: béžové barvy
- Zápach: typický

Údaje důležité pro zdraví lidí, bezpečí i životní prostředí

- pH údaje nejsou k dispozici
- Bod tání/bod tuhnutí údaje nejsou k dispozici
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu údaje nejsou k dispozici
- Bod vzplanutí údaje nejsou k dispozici
- Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici
- Hořlavost (pevné látky, plyny) údaje nejsou k dispozici
- Horní/dolní mezní hodnoty hoňlavosti nebo výbušnosti údaje nejsou k dispozici
- Tlak páry < 10 hPa při 50 °C
- Hustota páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota Hustota:
1,30 – 1,60 g/cm3 při 23 °C (IKM 4/24)
- Rozpustnost (s údaji o rozpouštědlech) voda:
nerozpustné
organická rozpouštědla:
rozpustné
- Rozdělovací koeficient údaje nejsou k dispozici
- Teplota samovznícení údaje nejsou k dispozici
- Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici
- Viskozita dynamická:
2500 – 1500000 mPas při 20 °C (*)
- Výbušné vlastnosti údaje nejsou k dispozici
- Oxidační vlastnosti údaje nejsou k dispozici

9.2. Další informace

- Poznámky: *Viskozita každého z produktů jsou uvedeny v tomto technickém listu.

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

-

10.2. Chemická stabilita

Stabilní při normálním použití a při dodržování návodů k práci/zacházení/skladování (viz Oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

-

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Bez zvláštností. Dodržovat návod k použití a skladování.

10.5. Neslučitelné materiály

-

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití se nepředpokládá vznik nebezpečných produktů rozkladu. Při hoření/explozi se uvolňují plyny, které představují nebezpečí pro zdraví.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita

Chemický názevDruh expoziceTypdruhDobahodnotazpůsobPoznámky
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4)orálněLD50krysa500 – 2000 mg/kg
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4)dermálněLD50krysa> 2000 mg/kg
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0)orálněLD50krysa> 2000 mg/kg
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0)dermálněLD50Morče> 2000 mg/kg
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0)inhalačněLC50krysa6 h> 0,12 mg/l
Uhlovodíky, C11-C12, izoalkany, <2% aromáty (-)dermálněLD50krysa> 5000 mg/kg
Uhlovodíky, C11-C12, izoalkany, <2% aromáty (-)orálněLD50krysa> 5000 mg/kg

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4)králíkŽádné dráždivé účinky.OECD 404
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0)Morče24 hTrochu dráždí.

(c) Vážné poškození očí/podráždění očí

Chemický názevdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4)králíkTrochu dráždí.OECD 405, GLP
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0)králík24 hNedráždí.

(d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Chemický názevDruh expozicedruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4)dermálněmyšNezpůsobuje senzibilizaci.OECD 429 Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0)dermálněMorčeNezpůsobuje senzibilizaci.

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Chemický názevTypdruhDobavýsledekzpůsobPoznámky
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4)mutagenita in vitronegativníOECD 471 (EU B. 12/13)Ames test

(f) Karcinogenita

údaje nejsou k dispozici

(g) Toxicita pro reprodukci

údaje nejsou k dispozici

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

údaje nejsou k dispozici

(h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

údaje nejsou k dispozici

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

údaje nejsou k dispozici

(j) Nebezpečnost při vdechnutí

údaje nejsou k dispozici

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1. Akutní toxicita

Pro složky
Látka (CAS) Typ Hodnota Doba expozice Druh Organismus Způsob Poznámky
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4) LC50 > 100 mg/l 96 h ryby Poecilia reticulata OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50 > 100 mg/l 96 h Korýši Daphnia magna OECD 202
EC0 > 100 mg/l 72 h vodní řasy Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
EC50 > 1000 mg/l 3 h bakterie Aktivní bahno OECD 209
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) NOEC > 6 mg/l 96 h ryby
NOEC > 1,46 mg/l 48 h Korýši Daphnia magna
EC50 > 7,49 mg/l 72 h vodní řasy

12.1.2. Chronická toxicita

Pro složky
Látka (CAS) Typ Hodnota Doba expozice Druh Organismus Způsob Poznámky
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) EC50 > 1,3 mg/l 21 dnů dafnie Daphnia magna
NOEC 0,7 mg/l 21 dnů chrupavčití Daphnia magna

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Abiotický rozklad, fyzikální a foto-chemická eliminace

údaje nejsou k dispozici

12.2.2. Biologický rozklad

Pro složky
Látka (CAS) typ Stupeň Doba Výsledek způsob Poznámky
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (25322-69-4) aerobní > 60 % 28 dnů snadno biologicky rozložitelné OECD 301 F
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) aerobní 70,73 % 28 dnů dobře biologicky rozložitelné

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Rozdělovací koeficient

údaje nejsou k dispozici

12.3.2. Biokoncentrační faktor (BCF)

Pro složky
Látka (CAS) druh organismus hodnota Trvání Výsledek způsob Poznámky
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylenové diisobutyrate (6846-50-0) BCF ryba 1,95

12.4. Mobilita v půdě

12.4.1. Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

údaje nejsou k dispozici

12.4.2. Povrchové napětí

údaje nejsou k dispozici

12.4.3. Adsorpce / desorpce

údaje nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Hodnocení není k dispozici.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

údaje nejsou k dispozici

12.7. Doplňující informace

Pro výrobek

Zabraánit úniku do podzemních vod, vodních toků či kanalizace.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1. Odstraňování výrobků/obalu

Odstraňování zbytků produktu

Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání odpadů.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

08 04 10 - jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

Obaly

Řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo odpadů.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

15 01 - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

13.1.2. Informace důležité pro nakládání s odpadem

-

13.1.3. Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

-

13.1.4. Další doporučení pro odstraňování odpadu

-

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo OSN

Nevztahuje se

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

Přeprava není regulována přepravními předpisy (ADR, RID, IMDG, ADN, IATA).

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EVROPSKÉ PŘEDPISY
- Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) nahradilo nařízení (EU) č. 453/2010).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (nařízení REACH).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (nařízení CLP).
- Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

NÁRODNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů.

15.1.1. VOC hodnota podle směrnice 2004/42/ES

Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není k dispozici.

16. Další informace

Změny bezpečnostního listu

-

Zkratky a akronymy

ATE - odhad akutní toxicity
ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
CEN - Evropský výbor pro normalizaci
K&O - klasifikace a označování
CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
číslo CAS - číslo „Chemical Abstracts Service (nepřekládá se)
CMR - karcinogen, mutagen nebo látka toxická pro reprodukci
CSA - posouzení chemické bezpečnosti
CSR - zpráva o chemické bezpečnosti
DMEL - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
DPD - směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES
DSD - směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS
NU - následný uživatel
ES - Evropské společenství
ECHA - Evropská agentura pro chemické látky
číslo ES - číslo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS)
EHP - Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
EHS - Evropské hospodářské společenství
EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek
EN - evropská norma
EQS - norma environmentální kvality
EU - Evropská unie
Euphrac - Evropský přehled standardních vět
EWC - Evropský katalog odpadů (nahrazen seznamem LoW – viz níže)
GES - obecný scénář expozice
GHS - Globální harmonizovaný systém
IATA - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO-TI - Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG - mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMSBC - mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů
IT - informační technologie
IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách
IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
JRC - Společné výzkumné středisko
Ko/w - rozdělovací koeficient oktanol/voda
LC50 - letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 - letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LE - právní subjekt
LoW - seznam odpadů (viz http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - hlavní žadatel o registraci
V/D - výrobce/dovozce
ČS - členské státy
BLM - bezpečnostní list materiálu
PP - provozní podmínky
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL - limitní hodnota expozice na pracovišti
Úř. věst. - Úřední věstník
VZ - výhradní zástupce
EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEC - odhad koncentrace v životním prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PPE - osobní ochranné prostředky
(Q)SAR - (kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RIP - projekt provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RMM - opatření k řízení rizik
SCBA - samostatný dýchací přístroj
BL - bezpečnostní list
SIEF - fórum pro výměnu informací o látce
MSP - malé a střední podniky
STOT - toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT) RE - opakovaná expozice
(STOT) SE - jednorázová expozice
SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy
OSN - Organizace spojených národů
vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje bezpečnostního listu

-

Význam H vět z 3. bodu bezpečnostního listu

H226  Hořlavá kapalina a páry.
H290  Může být korozivní pro kovy.
H302  Zdraví škodlivý při požití.
H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413  Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
EUH066  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  • Správné označení výrobku zajištěno
  • V souladu s místními zákony
  • Správné zařazení výrobku zajištěno
  • Příslušné dopravní informace zajištěny

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Uvedené informace vycházejí z dnešního stavu znalostí a zkušeností a vztahují se na výrobek ve stavu, v jakém byl dodán. Účelem informací je popsat náš výrobek v souladu s bezpečnostními požadavky. Na uvedené informace nelze pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení tykající se dopravy a použití výrobku musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost. Vlastnosti výrobku jsou popsány v technických informacích.