VARNOSTNI LIST

POWER GRIP

Datum izdelave: 8.10.2018
Datum spremembe: 9.10.2018
Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/zx03b

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

POWER GRIP

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Tehnični aerosol. Sredstvo za boljši oprijem.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Petrol d.d.
Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 471 42 32
e-mail: varnostni.listi@petrol.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

+386 1 471 42 32

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 1; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
STOT SE 3; H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Aquatic Chronic 2; H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315  Povzroča draženje kože.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P261  Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P271  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P273  Preprečiti sproščanje v okolje.
P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P332 + P313  Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362  Sleči kontaminirana oblačila.
P403 + P235  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P405  Hraniti zaklenjeno.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501  Odstraniti vsebino/posodo na mesta, ki so namenjena zbiranju nevarnih ali posebnih odpadkov.

2.2.2. Vsebuje:

ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (CAS: 64742-49-0, EC: 927-510-4)
ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan (EC: 921-024-6)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.
Ne vsebuje snov(-i), ki izpolnjuje(-jo) kriterije za PBT in/ali vPvB, kot je navedeno v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

3. Sestava/podatki o sestavinah

Opis izdelka

Zmes aktivnih snovi s potisnim plinom.

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
dimetil eter  [U]   115-10-6
204-065-8
603-019-00-8
30 - 49,99 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 -
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični 64742-49-0
927-510-4
-
10 - 19,99 Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
N; R51/53
R67
01-2119475515-33
ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan -
921-024-6
-
10 - 19,99 Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
N; R51
R53-67
01-2119475514-35
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
1 - 9,99 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
01-2119457558-25

Opombe za sestavine:

U Pri trženju morajo biti plini razvrščeni v razred „Plini pod tlakom“, v eno od teh skupin: stisnjeni plin, utekočinjeni plin, ohlajen plin ali raztopljeni plin. Skupina se izbere glede na fizikalno stanje, v katerem je plin pakiran, in jo je zato treba določiti za vsak primer posebej. Dodeljene so naslednje oznake:
Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)
Aerosoli se ne razvrstijo kot plini pod tlakom (glej opombo 2 v oddelku 2.3.2.1 dela 2 Priloge I).

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ni verjetno. Slučajno zaužitje: Ne izzvati bruhanja! Takoj poiskati zdravniško pomoč!

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Znaki/simptomi lahko vključujejo glavobol.
Pomanjkanje sape.
Kašelj.
Zmedenost.
Lahko pride do izgube zavesti.
Lahko pride do spremembe reakcijskega časa in koordinacijskih sposobnosti.

V stiku s kožo

Draži kožo in sluznico.
Srbenje, rdečica, bolečina.
Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči razmaščevanje kože.

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Zaužitje ni verjetno, ker gre za aerosol.
Slučajno zaužitje:
Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Alkoholno obstojna pena.
Gasilni prah.
Ogljikov dioksid (CO2).
Pesek.
Razpršen vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2).

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Pri prekomernem segrevanju ali v primeru požara lahko pride do eksplozije vsebnikov. V požaru lahko aerosolne razpršilce raznese in jih z veliko hitrostjo odnese v različne smeri. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom. Nepoškodovane vsebnike umakniti iz nevarnega območja, če je to mogoče storiti varno.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirana gasilna sredstva moramo zbrati in jih odstraniti po predpisih; ne smemo jih spustiti v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Onemogočiti uporabo odprtega ognja in zavarovati morebitne vire vžiga.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Pripravek je aerosol, zato se ne pričakuje iztekanje večjih količin tekočine iz embalaže v primeru poškodbe le-te. S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).

6.3.3. Druge informacije

Glej oddelek 1 za kontaktne informacije v nujnih primerih. Glej oddelek 7: Varno rokovanje.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti proti plamenu ali žareči snovi. Preprečiti segrevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati plina. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Upoštevati je potrebno uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred vročino in direktnim soncem. Proizvodov ne izpostavljati temperaturam, višjim od 50°C. Skladiščiti pri sobni temperaturi. Hraniti ločeno od oksidantov.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

Za informacije o identificirani uporabi glejte pododdelek 1.2.

Posebne rešitve za panogo industrije

Ni specifičnih podatkov.

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
propan-2-ol (izopropilalkohol;izopropanol) (67-63-0) 200 500 400 1000 Y, BAT aceton - 25 mg/l - kri - ob koncu delovne izmene
aceton - 25 mg/l - urin - ob koncu delovne izmene
dimetileter (115-10-6) 1000 1920 8000 15360 EU1
ogljikovodiki: C6 – C8 alifatski (-) 700

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
dimetil eter (115-10-6) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 471 mg/m³
dimetil eter (115-10-6) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 1894 mg/m³
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 2085 mg/m³
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 300 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 447 mg/m³
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 149 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 149 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan (-) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 2035 mg/m3
ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan (-) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 773 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan (-) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 608 mg/m³
ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan (-) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 699 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan (-) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 699 mg/kg tt/dan
propan-2-ol (67-63-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 500 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 89 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 888 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 319 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 26 mg/kg

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, piti in ne kaditi.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Kakovost zaščitnih rokavic, odpornih na kemikalije, mora biti izbrana glede na koncentracijo in količino nevarnih snovi na delovnem mestu.

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
fluoriran kavčuk 0,7 mm 480 min SIST EN 374

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. V primeru krajše izpostavljenosti ali nizke onesnaženosti nositi dihalni filter, v primeru večje ali dolgotrajne izpostavljenosti nositi dihalni aparat z zunanjim dovajanjem zraka. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s filtrom AX (SIST EN 14387:2021). V primeru intenzivne ali daljše izpostavljenosti uporabiti izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Izvajati ukrepe varovanja okolja.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpust v okolje.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: rumenkasta
- Vonj: po bencinu

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje 1,4 – 19 vol %
- Parni tlak 4200 hPa pri 20 °C
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,73 g/cm3 pri 20 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
zelo slabo topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven, vendar hlapi v stiku z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi. Proizvod ni samovnetljiv.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Vsebnost organskih topil 80,79 % (HOS)
583 g/L (HOS)
- Opombe: Temperatura vžiga: 200 ° C

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilno pri normalni uporabi.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih mešanic hlapov in zraka.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.

10.5. Nezdružljivi materiali


Oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Ni podatkov.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Povzroča draženje kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

Ni podatkov.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Ne povzroča preobčutljivosti.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: Lahko povzroči zaspanost in omotico.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne vsebuje snov(-i), ki izpolnjuje(-jo) kriterije za PBT in/ali vPvB, kot je navedeno v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupeno za ribe in plankton.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Preprečiti izpust v biološke čistilne naprave.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

15 01 10* - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
16 05 04* - plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke - ravnati enako kot z odpadnim proizvodom. Embalažo očistiti z npr. belim špiritom.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS (hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Opozorilo: plini.

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.