VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

TPH Air frais

Datum izdelave: 21.2.2020 · Datum spremembe: 26.2.2020 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/MWz31

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

TPH Air frais

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Osvežilec zraka za notranjost avtomobila.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

SELD
6 rue Jules Guesde – ZI du Pontet, F-69360 Saint Symphorien d’Ozon, Francija
Tel: +33 (0)4 37 25 16 16
Faks: +33 (0)4 78 21 80 70
e-mail: contact@mecatech-performances.com

Dobavitelj

Rebernik d.o.o.
Naslov: Ul. Hermana Potočnika 37, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: info@rebernik.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 2; H223  Vnetljiv aerosol.
Aerosol 2; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H223  Vnetljiv aerosol.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
dimetoksimetan 109-87-5
203-714-2
-
> 70 - ≤ 80 Flam. Liq. 2; H225 F; R11
R19
01-2119664781-31
etanol 64-17-5
200-578-6
603-002-00-5
> 15 - ≤ 20 Flam. Liq. 2; H225 F; R11 01-2119457610-43
ogljikov dioksid 124-38-9
204-696-9
-
> 5 - ≤ 10 Press. Gas; H280 brez razvrstitve -
2-feniletanol 60-12-8
200-456-2
-
> 0 - ≤ 1 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 -
α,β,2,2,3-pentametilciklopent-3-en-1-butanol 65113-99-7
265-453-0
-
> 0 - ≤ 1 Aquatic Chronic 2; H411 N; R51/53 -
α-metil-1,3-benzodioksiol-5-propionaldehid 1205-17-0
214-881-6
-
> 0 - ≤ 1 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R43
N; R51/53
-
metil ionon 1335-46-2
215-635-0
-
> 0 - ≤ 1 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R36/38
N; R51/53
01-2119471851-35
Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridi 68391-01-5
269-919-4
-
> 0 - ≤ 1 Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400
C; R34
Xn; R22
N; R50
-
Kvaterne amonijeve spojine, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi 85409-23-0
287-090-7
-
> 0 - ≤ 1 Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400
C; R34
Xn; R22
N; R50
-
linalil acetat 115-95-7
204-116-4
-
> 0 - ≤ 1 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R38 -
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on 127-51-5
204-846-3
-
> 0 - ≤ 1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R36/38-43
N; R51/53
-
7-hidroksicitronelal 107-75-5
203-518-7
-
> 0 - ≤ 1 Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36-43 -
1,4-dioksacikloheksadekan-5,16-dion 54982-83-1
259-423-6
-
> 0 - ≤ 1 Aquatic Chronic 1; H410 N; R50/53 -
undekan-4-olid 104-67-6
203-225-4
-
> 0 - ≤ 1 Aquatic Chronic 2; H411 N; R51/53 -
kumarin 91-64-5
202-086-7
-
> 0 - ≤ 1 Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373
brez razvrstitve -
heksil acetat 142-92-7
205-572-7
-
> 0 - ≤ 1 Flam. Liq. 3; H226
Aquatic Chronic 2; H411
N; R51/53
R10
-
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on 54464-57-2
259-174-3
-
> 0 - ≤ 1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R38-43
N; R51/53
-
heksil salicilat 6259-76-3
228-408-6
-
> 0 - ≤ 1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38-43
N; R50/53
-
Zmes: cis-tetrahidro-2-izobutil-4-methilpiran-4-ol; trans-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol 63500-71-0
405-040-6
603-101-00-3
> 0 - ≤ 1 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 -
2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid 80-54-6
201-289-8
-
> 0 - ≤ 1 Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
brez razvrstitve -
citronelol 106-22-9
203-375-0
-
> 0 - ≤ 1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R38-43
N; R51/53
01-2119453995-23
linalol 78-70-6
201-134-4
603-235-00-2
> 0 - ≤ 1 Skin Sens. 1B; H317 brez razvrstitve -
geraniol 106-24-1
203-377-1
-
> 0 - ≤ 1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
Xi; R38-41-43 01-2119552430-49
4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-enkarbaldehid 31906-04-4
250-863-4
605-040-00-8
> 0 - ≤ 1 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3; H412
Xi; R43
R52/53
-

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Ponesrečenec naj počiva na toplem. Ponesrečenec naj miruje. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Piti veliko vode v majhnih požirkih. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Slučajno zaužitje:
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Gasilni prah.
Alkoholno obstojna pena.
Ogljikov dioksid (CO2).

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri segrevanju ali v primeru požara nastaja gost črn dim.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Osebe, ki ne sodelujejo pri reševanju, odstraniti z lokacije nesreče. Evakuirati osebe na varno. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Izlitja zajezite s pomočjo negorljivih absorbentov, npr. pesek, prst, vermikulit, diatomejska prst in jih hranite v ustreznih kontejnerjih.

6.3.3. Druge informacije

Glej oddelek 7: Varno rokovanje.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati zaščiteno električno opremo. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. Upoštevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti na suhem in dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti v posodah, narejenih iz enakega materiala, kot je originalna.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
dimetoksimetan (109-87-5) 300 960 600 1920 Y
etanol (etilalkohol) (64-17-5) 500 960 1000 1920 Y
ogljikov dioksid (124-38-9) 5000 9000 10000 18000 EU2

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Pred uporabo izpostavljene dele kože zaščititi s primerno zaščitno kremo. Kreme ne nanašajte po kontaktu z izdelkom. Zaščitna krema ni nadomestilo za uporabo zaščitnih rokavic.

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
butil kavčuk

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: brez barve
- Vonj: svež

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče < 21 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje 1,1 – 13 vol %
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Relativna gostota:
< 1 (voda = 1)
- Topnost (z navedbo topila) voda:
topno
organska topila:
popolnoma topno
- Porazdelitveni koeficient Log Pow:
< 1
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe: Kurilna vrednost: 24,63 KJ/g. Oddaljenost od vžiga: 15 cm.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje. Možnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih mešanic hlapov in zraka.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem. Ne izpostavljati temperaturam višjim od 50°C.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ne sme priti v stik z močno kislimi ali alkalnimi materiali in tudi ne z oksidacijskimi snovmi, da se prepreči eksotermna reakcija.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid. Dim.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
dimetoksimetan (109-87-5)dermalnoLD50kunec> 5000 mg/kg
dimetoksimetan (109-87-5)oralnoLD50podgana 6423 mg/kg
dimetoksimetan (109-87-5)oralnoLD50miš 6950 mg/kg
dimetoksimetan (109-87-5)inhalacijsko (hlapi)LC50podgana 15000 mg/kg
dimetoksimetan (109-87-5)inhalacijskoLC50podgana 1500 mg/L
etanol (64-17-5)inhalacijskoLC50podgana> 20 mg/L
etanol (64-17-5)dermalnoLD50kunec> 2000 mg/kg
etanol (64-17-5)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo.

(c) Resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije: Povzroča hudo draženje oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
dimetoksimetan (109-87-5) LC50 15000 mg/L raki Daphnia magna
LC50 > 1200 mg/L 48 h raki Daphnia magna
LC50 > 1000 mg/L 96 h ribe
etanol (64-17-5) LC50 > 100 mg/L 48 h ribe
LC50 > 100 mg/L 48 h raki Daphnia magna
ErL50 5000 mg/L 72 h

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Lahko biorazgradljivo.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za proizvod
medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
Log Pow < 1

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Bioakumulacija ni pričakovana.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Ni razpoložljivih ekotoksikoloških podatkov za proizvod.
Pripravka ne spuščati v površinske vode, podtalnico ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG plamenišče

21 °C, c.c.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, TPH Air frais, SELD, datum: 07.06.2016, verzija: 7

Seznam ustreznih H stavkov

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.