VARNOSTNI LIST

PETROL Motor spray

Datum izdelave: 17.4.2019
Datum spremembe: 4.10.2021
Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/aHd2e

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

PETROL Motor spray

Šifra

611555

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Čistilo.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Petrol d.d.
Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 471 42 32
e-mail: varnostni.listi@petrol.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

+386 1 471 42 32

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 1; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Asp. Tox. 1; H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
STOT SE 3; H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Aquatic Chronic 2; H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315  Povzroča draženje kože.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P273  Preprečiti sproščanje v okolje.
P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja.
P302 + P352 + P362 + P364  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P304 + P340 + P312  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (CAS: 64742-49-0, EC: 927-510-4)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

Opis izdelka

Ogljikovodiki s potisnim plinom.

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični 64742-49-0
927-510-4
-
50-100 Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
N; R51/53
R67
01-2119475515-33
izobutan  [C, U]   75-28-5
200-857-2
601-004-00-0
2,5-10 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12
Carc. Cat. 1; R45
Muta. Cat. 2; R46
01-2119485395-27
ogljikov dioksid 124-38-9
204-696-9
-
2,5-10 Press. Gas; H280 brez razvrstitve -
propan  [U]   74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
2,5-10 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 01-2119486944-21
n-heksan 110-54-3
203-777-6
601-037-00-0
<2,5 Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Repr. 2; H361f
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 2; H411
STOT RE 2; H373: C ≥ 5 % F; R11
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/20-65
Xi; R38
N; R51/53
R67
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
U Pri trženju morajo biti plini razvrščeni v razred „Plini pod tlakom“, v eno od teh skupin: stisnjeni plin, utekočinjeni plin, ohlajen plin ali raztopljeni plin. Skupina se izbere glede na fizikalno stanje, v katerem je plin pakiran, in jo je zato treba določiti za vsak primer posebej. Dodeljene so naslednje oznake:
Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)
Aerosoli se ne razvrstijo kot plini pod tlakom (glej opombo 2 v oddelku 2.3.2.1 dela 2 Priloge I).

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Pri neenakomernem dihanju ali zastoju dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in poiščemo zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ni verjetno. Slučajno zaužitje: Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja! Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

V stiku s kožo

Draži kožo.
Srbenje, rdečica, bolečina.

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Ni verjetno.
Slučajno zaužitje:
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.
Lahko je smrtno v primeru zaužitja in vstopa v dihalne poti.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Pena.
Gasilni prah.
Ogljikov dioksid (CO2).
Razpršen vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali z alkoholno obstojno peno.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek. Direktni vodni curek lahko ogenj razširi.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2). Različni ogljikovodiki.
Aldehidi. Saje.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov. V požaru lahko aerosolne razpršilce raznese in jih z veliko hitrostjo odnese v različne smeri. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirana gasilna sredstva moramo zbrati in jih odstraniti po predpisih; ne smemo jih spustiti v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Evakuirati nevarno območje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore. Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Večje količine zajeziti in prečrpati v posode, ostanek pa pobrati z vpojnim materialom in shraniti v posebne posode ter oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Razlitja ne absorbirati z žagovino ali drugim vnetljivim/gorljivim materialom. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Preprečiti statično naelektrenje. Uporabljati neiskreče orodje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Upoštevati navodila na etiketi ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. Upoštevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista. Nositi osebno varovalno opremo. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/meglice.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti v dobro zaprtih posodah. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Zaščititi pred vročino in direktnim soncem. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ogljikov dioksid (124-38-9) 5000 9000 10000 18000 EU2
ogljikovodiki: C6 – C8 alifatski (-) 700
izobutan (75-28-5) 1000 2400 4000 9600
propan (74-98-6) 1000 1800 4000 7200
n-heksan (110-54-3) 20 72 160 576 Y, BAT, EU2 2,5-heksandion in 4,5-dihidroksi-2-heksanon (po hidrolizi) - 5 mg/l - urin - ob koncu delovne izmene

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 2085 mg/m3
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 300 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 447 mg/m³
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 149 mg/kg tt/dan
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 149 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Če tehnični ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev ne zadoščajo in so mejne vrednosti nevarnih snovi v zraku presežene, je treba uporabiti osebno varovalno opremo.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. V kolikor so koncentracije mejne vrednosti prekoračene, je potrebno nositi ustrezno zaščito dihal. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: brez barve
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje 1,5 – 10,9 vol % (potisni plin)
- Parni tlak < 70 hPa pri 20 °C
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,704 kg/L pri 20 °C (podatki se nanašajo na tekočino)
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Vsebnost organskih topil 678 g/L (VOC)
97 % (VOC)
- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred viri vžiga (plamen, iskra). Ne izpostavljati vročini in direktnim sončnim žarkom. Ne izpostavljati temperaturam višjim od 50°C.

10.5. Nezdružljivi materiali


Oksidanti.
Močne kisline.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)dermalnoLD50podgana24 h> 2920 mg/kg tt
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)oralnoLD50podgana> 5840 mg/kg tt
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)inhalacijsko (hlapi)LC50podgana4 h> 23300 mg/m³OECD 403
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)dražilno
Dodatne informacije: Povzroča draženje kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)Ni razvrščeno.
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)V stiku z očmi lahko povzroči draženje.
Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)-Ni razvrščeno.
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)GenotoksičnostNegativno.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)Snov ni razvrščena kot rakotvorna.

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)Reproduktivna toksičnostpodganaRezultati študij na živalih niso pokazali učinkov na plodnost.
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)Razvojna toksičnostpodganaTestiranja na živalih niso pokazala teratogenih učinkov.
n-heksan (110-54-3)Strupenost za razmnoževanjeSum škodljivosti za plodnost.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)inhalacijsko-Lahko vpliva na centralni živčni sistem.visoke koncentracije hlapov
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)inhalacijsko-Simptomi: slabost, nezavest.visoke koncentracije hlapov
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)inhalacijsko-Simptomi: draženje sluznice.visoke koncentracije hlapov
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)inhalacijsko-Lahko povzroči draženje dihalnih poti.visoke koncentracije hlapov
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)oralno-Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)--Lahko povzroči zaspanost in omotico.
ogljikov dioksid (124-38-9)inhalacijsko-človekVsebnost 1% CO2 v zraku: rahlo povečana stopnja dihanja.
ogljikov dioksid (124-38-9)inhalacijsko-človekVsebnost 2 % CO2 v zraku: poveča stopnjo dihanja za 50 %.
ogljikov dioksid (124-38-9)inhalacijsko-človekVsebnost 3% CO2 v zraku: dvakrat povečana stopnja dihanja, slabši sluh, glavobol, rahel narkotični učinek, povišan krvni tlak in pulz.
ogljikov dioksid (124-38-9)inhalacijsko-človekVsebnost 4-5% CO2 v zraku: štirikrat povečana stopnja dihanja, simptomi zastrupitve postanejo razpoznavni, občutek dušenja.
ogljikov dioksid (124-38-9)inhalacijsko-človekVsebnost 5-10% CO2 v zraku povzroča glavobol, šumenje v ušesih in omotico ter po nekaj minutah izgubo zavesti.
ogljikov dioksid (124-38-9)inhalacijsko-človekVsebnost 10-100% CO2 v zraku: nezavest nastopi zelo hitro pri koncentracijah nad 10%, pri daljšem dihanju lahko tudi smrt.
Dodatne informacije: Lahko povzroči zaspanost in omotico.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

NazivrezultatmetodaOpombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)Aspiracija v pljuča lahko povzroči poškodbe pljuč.Potreben 48-urni zdravniški nadzor.
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0)Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Dodatne informacije: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) ErL50 10 – 30 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga) OECD 201
EbL50 10 – 30 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga) OECD 201
EL50 3 mg/L 48 h raki Daphnia magna OECD 202
LL50 > 13,4 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss OECD 203
NOELR 6,3 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga) OECD 201

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) NOELR 1 mg/L 21 dni raki Daphnia magna OECD 211
NOELR 1,53 mg/L 28 dni ribe Oncorhynchus mykiss QSAR Petrotox

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (64742-49-0) biorazgradljivost 98 % 28 dni lahko biorazgradljivo OECD 301 F

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Kategorija ogrožanja vode (WGK): 3 (lastna uvrstitev), močno ogroža vodo.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Za sestavine

Snov: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: ogljikov dioksid

Sproščanje velikih količin v atmosfero povzroča učinek tople grede (GWP=1).

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti sproščanje v okolje. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Proizvod in embalaža morata biti odstranjena varno.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

16 05 04* - plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Embalaže

Neočiščene embalaže ne prebadati, rezati ali variti. Doza je pod tlakom, ne luknjajte in ne sežigajte je niti po uporabi. Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

15 01 11* - kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (na primer iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS (hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika


IMDG:
Class: 2.1
Label: 2.1
Segregation Code: SG69: For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004

> 30%: alifatski ogljikovodiki

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H361f  Sum škodljivosti za plodnost.
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.