VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbama 1907/2006 in 2015/830/EU
Trgovsko ime:

POLISH PLASTIQUE SANS SILICONE

Datum izdelave: 25.2.2020 · Datum spremembe: 3.4.2020 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/XK92e

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

POLISH PLASTIQUE SANS SILICONE

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Sredstvo za čiščenje in nego notranjih plastičnih in usnjenih delov avtomobila. Samo za profesionalno uporabo.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

SELD
6 rue Jules Guesde – ZI du Pontet, F-69360 Saint Symphorien d’Ozon, Francija
Tel: +33 (0)4 37 25 16 16
Faks: +33 (0)4 78 21 80 70
e-mail: contact@mecatech-performances.com

Dobavitelj

Rebernik d.o.o.
Naslov: Ul. Hermana Potočnika 37, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: info@rebernik.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 2; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Asp. Tox. 1; H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
STOT SE 3; H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Aquatic Chronic 2; H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P233  Hraniti v tesno zaprti posodi.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P261  Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P271  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P273  Preprečiti sproščanje v okolje.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P321  Posebno zdravljenje (glejte dodatna navodila za prvo pomoč).
P331  NE izzvati bruhanja.
P332 + P313  Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362  Sleči kontaminirana oblačila.
P364  In jih oprati pred ponovno uporabo.
P391  Prestreči razlito tekočino.
P403  Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P405  Hraniti zaklenjeno.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan
belo mineralno olje

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Dolgotrajen ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči razmaščevanje kože in dermatitis.
Zelo vnetljivo.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
dimetoksimetan 109-87-5
203-714-2
-
> 40 - ≤ 50 Flam. Liq. 2; H225 F; R11
R19
01-2119664781-31
ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan -
931-254-9
-
> 40 - ≤ 50 Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
N; R51/53
R67
01-2119484651-34
ogljikov dioksid 124-38-9
204-696-9
-
> 5 - ≤ 10 Press. Gas; H280 brez razvrstitve -
belo mineralno olje 8042-47-5
232-455-8
-
> 1 - ≤ 5 Asp. Tox. 1; H304 brez razvrstitve 01-2119487078-27
oleinska kislina, spojina z (Z)-N-oktadec-9-enilpropan-1,3-diaminom (2:1) 34140-91-5
251-846-4
-
> 1 - ≤ 5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Aquatic Chronic 2; H411
brez razvrstitve 01-2119974119-29

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Če je ponesrečena oseba v nezavesti, jo namestite v stabilen položaj in poiščite zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Ponesrečenec naj počiva na toplem. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno osebje ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. Ponesrečencu ne dajati ničesar v usta. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in poiščemo zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izperite z vodo in milom ali znanim čistilom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Piti veliko vode v majhnih požirkih. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Simptomi se kažejo kot: glavobol, slabost, utrujenost, slabenje mišic, omotičnost, v hujših primerih izguba zavesti.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči razmastitev kože in nealergični kontaktni dermatitis ter absorpcijo skozi kožo.

V stiku z očmi

Kapljice pripravka povzročajo običajno reverzibilno draženje oči.

Zaužitje

Slučajno zaužitje:
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Sočasno uživanje alkohola poviša toksičnost produkta.
Lahko je smrtno v primeru zaužitja in vstopa v dihalne poti.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri segrevanju ali v primeru požara nastaja gost črn dim. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Osebe, ki ne sodelujejo pri reševanju, odstraniti z lokacije nesreče. Evakuirati osebe na varno. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Izlitja zajezite s pomočjo negorljivih absorbentov, npr. pesek, prst, vermikulit, diatomejska prst in jih hranite v ustreznih kontejnerjih.

6.3.3. Druge informacije

Glej oddelek 7: Varno rokovanje.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati zaščiteno električno opremo. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. Upoštevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Hraniti na suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od močnih kislin. Hraniti ločeno od močnih baz. Hraniti v zaklenjenem prostoru. Temperatura skladiščenja: 0°C do +50°C.

7.2.2. Embalažni materiali

Originalna embalaža. Hraniti v posodah, narejenih iz enakega materiala, kot je originalna.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
dimetoksimetan (109-87-5) 300 960 600 1920 Y
ogljikov dioksid (124-38-9) 5000 9000 10000 18000 EU2
ogljikovodiki: C6 – C8 alifatski (-) 700
mineralno olje - belo (8042-47-5) 5 (A) 20 (A) Y

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Preprečiti stik z očmi in kožo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Če prezračevanje ni zadostno, uporabljajte ustrezno zaščito za dihala.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice, odporne proti topilom (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2022).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Zaščitna polmaska (SIST EN 140:1999/AC:2000) s filtrom AX-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti iztekanje na tla, v površinske ali podzemne vode.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpust v okolje.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: svetlo rumena
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča 57 °C
- Plamenišče ≥ -30 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje 0,8 – 8 vol %
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Relativna gostota:
0,75 (voda = 1)
- Topnost (z navedbo topila) voda:
slabo topno
maščoba (n-oktan):
popolnoma topno
organska topila:
Se popolnoma meša.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe: Kurilna vrednost: 41 KJ/g.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje. Možnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih mešanic hlapov in zraka.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem. Ne izpostavljati temperaturam višjim od 50°C.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ne sme priti v stik z močno kislimi ali alkalnimi materiali in tudi ne z oksidacijskimi snovmi, da se prepreči eksotermna reakcija.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid. Dim.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
dimetoksimetan (109-87-5)dermalnoLD50kunec> 5000 mg/kg
dimetoksimetan (109-87-5)oralnoLD50podgana 6423 mg/kg
dimetoksimetan (109-87-5)oralnoLD50miš 6950 mg/kg
dimetoksimetan (109-87-5)inhalacijsko (hlapi)LC50podgana 15000 mg/kg
ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan (-)dermalnoLD50kunec4 h> 3350 mg/kg
ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan (-)oralnoLD50podgana> 16750 mg/kg
ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan (-)inhalacijsko (hlapi)LC50podgana4 h 259354 mg/m³
oleinska kislina, spojina z (Z)-N-oktadec-9-enilpropan-1,3-diaminom (2:1) (34140-91-5)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
oleinska kislina, spojina z (Z)-N-oktadec-9-enilpropan-1,3-diaminom (2:1) (34140-91-5)dermalnoLD50podgana> 2000 mg/kg
Dodatne informacije: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Povzroča draženje kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
dimetoksimetan (109-87-5) LC50 > 1200 mg/L 48 h raki Daphnia magna
LC50 > 1000 mg/L 96 h ribe
ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan (-) EL50 31,9 mg/L 48 h raki Daphnia magna
NOELR 7,14 mg/L raki Daphnia magna
NOELR 4,09 mg/L ribe Oncorhynchus mykiss
NOELR 3 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata
LL50 18,3 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Lahko biorazgradljivo.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Proizvod hitro izhlapi v zrak.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Ni razpoložljivih ekotoksikoloških podatkov za zmes.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

Ne izlivati v kanalizacijo.

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS (Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG plamenišče

-30 °C, c.c.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, POLISH PLASTIQUE NF2018, SELD, datum: 21.02.2020, verzija: 2

Seznam ustreznih H stavkov

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.