VARNOSTNI LIST

Antifriz koncentrat

Datum izdelave: 13.6.2011
Datum spremembe: 20.3.2020
Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/uw511

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Antifriz koncentrat

Šifra

[UFI: 9K98-105R-900C-AEWV]

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Hladilna tekočina, tekočina proti zmrzovanju.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Petrol d.d.
Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 471 42 32
e-mail: varnostni.listi@petrol.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

+386 1 471 42 32

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Repr. 2; H361d  Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
STOT RE 2; H373  Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H361d  Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373  Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P260  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.
P405  Hraniti zaklenjeno.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

etan-1,2-diol (CAS: 107-21-1, EC: 203-473-3, Indeks: 603-027-00-1)
natrijev 2-etilheksanoat (CAS: 19766-89-3, EC: 243-283-8)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT), oz. snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB).

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
etan-1,2-diol 107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
80 - 98 Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
Xn; R22 01-2119456816-28
natrijev 2-etilheksanoat 19766-89-3
243-283-8
-
2 - 10 Repr. 2; H361d Repr. Cat. 3; R63 -

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Poskrbeti, da je poškodovancu toplo. Ne pustiti poškodovane osebe brez nadzora. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Ob pojavu simptomov poiskati zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih obvezno odstraniti. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. V primeru bruhanja naj ima ponesrečenec glavo nižje od kolkov, da se zmanjša možnost aspiracije. Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Zdravnika obvestiti, da je poškodovana oseba zaužila proizvod, ki vsebuje etilen glikol, kar morda zahteva specifično zdravljenje.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Omamljenost, vrtoglavica, glavobol, slabost.

V stiku s kožo

Lahko povzroči prehodno draženje.
Znaki ali simptomi lahko vključujejo rdečico, oteklino, srbenje in suhost.

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Zdravju škodljivo.
Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Krči.
Zaužitje etilen glikola lahko povzroči metabolično acidozo, poškodbe ledvic in depresijo centralnega živčnega sistema.
Najmanjša znana smrtna doza pri človeku je 100 ml etilenglikola.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko. Simptomi se lahko pojavijo kasneje, potreben je zdravniški nadzor.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Alkoholno obstojna pena.
Gasilni prah.
Ogljikov dioksid (CO2).

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek lahko ogenj razširi.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2). Pri gorenju lahko nastajajo organski razkrojni produkti.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Umakniti vse nepooblaščene osebe v smeri proti vetru na varno razdaljo. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Z razpršenim vodnim curkom omejiti/preprečiti širjenje plinov/hlapov/meglic. Večje količine zajeziti in prečrpati v posode, ostanek pa pobrati z vpojnim materialom in shraniti v posebne posode ter oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Onesnaženo območje izprati z vodo! Pri razlitju manjših količin: površino obrisati s krpo ali drugim vpojnim materialom. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13). Razlitega/razsutega izdelka nikoli ne vračati nazaj v originalno embalažo za ponovno uporabo.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za primerno prezračevanje. Če je mogoče, uporabljajte v zaprtih sistemih.

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostnimi postopki. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Pripravek ni za zaužitje – pripravka ne zaužiti. Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v zaklenjenem prostoru. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10). Hraniti v dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi. Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 10

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
etandiol(glikol) (107-21-1) 20 52 40 104 K, Y, EU1

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
etan-1,2-diol (107-21-1) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 106 mg/kg
etan-1,2-diol (107-21-1) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 35 mg/m³
etan-1,2-diol (107-21-1) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 53 mg/kg
etan-1,2-diol (107-21-1) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 7 mg/m³

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
etan-1,2-diol (107-21-1) sladka voda 10 mg/L
etan-1,2-diol (107-21-1) morska voda 1 mg/L
etan-1,2-diol (107-21-1) usedline (sladka voda) 37 mg/kg
etan-1,2-diol (107-21-1) čistilna naprava 199,5 mg/L
etan-1,2-diol (107-21-1) voda (občasni izpust) 10 mg/L
etan-1,2-diol (107-21-1) usedline (morska voda) 3,7 mg/kg
etan-1,2-diol (107-21-1) zemlja 1,53 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema mora biti izbrana v skladu s standardi CEN in ob posvetovanju z dobaviteljem osebne zaščitne opreme.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Če obstaja nevarnost brizganja v oči, uporabiti zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
neopren ≥ 0,38 mm 480 min Dolgotrajen stik: SIST EN 374-6
butil kavčuk ≥ 0,38 mm 480 min Dolgotrajen stik: SIST EN 374-6
nitril ≥ 0,38 mm 480 min Dolgotrajen stik: SIST EN 374-6
viton (fluoriran kavčuk) ≥ 0,38 mm 480 min Dolgotrajen stik: SIST EN 374-6

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). V primeru večje verjetnosti brizganja uporabite predpasnik iz neprepustnega materiala (PVC, guma, ipd.) Oblačila morajo biti redno prana v skladu s priporočili za pranje zaščitne obleke.

Zaščita dihal

Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021).

Toplotna nevarnost

Nosite ustrezno zaščitno obleko, kadar je to potrebno.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: bistra, svetlo rdeča
- Vonj: blag

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH 8,7 pri 20 °C
- Tališče/ledišče -18 °C
- Začetno vrelišče in območje vrelišča 175 °C
- Plamenišče ca. 122 °C (zaprta posoda [Pensky-Martens])
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
1,113 g/cm3 pri 20 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
se meša
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven.
- Oksidativne lastnosti Ni oksidativno.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Stik z nezdružljivimi snovmi.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.
Močne kisline.
Nitrati.
Peroksidi. Klorati.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri segrevanju ali v primeru požara, nastajajo:
Aldehidi. Ketoni.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Za proizvodoralnoATE 1720 mg/kg
etan-1,2-diol (107-21-1)dermalnoLD50miš> 3500 mg/kg
etan-1,2-diol (107-21-1)oralnoLD50mačka 1600 mg/kg
etan-1,2-diol (107-21-1)inhalacijskoLC50podgana6 h> 2,5 mg/L
Dodatne informacije: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zaužitje etilenglikola lahko povzroči metabolično acidozo, poškodbe ledvic, depresijo centralnega živčnega sistema, krče. Ocenjena smrtna doza za odraslega človeka je ca. 100 ml.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo in oči.

(c) Resne okvare oči/draženje

Ni podatkov.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča prebčutljivost kože.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodNi mutageno.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
etan-1,2-diol (107-21-1)--Lahko se absorbira v stiku s kožo.
Dodatne informacije: Podaljšana izpostavljenost: nevarnost okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
etan-1,2-diol (107-21-1) LC50 72860 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas
EC50 > 100 mg/L 48 h raki Daphnia magna

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Pripravek vsebuje lahko biorazgradljive snovi.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
etan-1,2-diol (107-21-1) Log Pow -1,36

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem proizvodu niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Pripravek ni razvrščen kot nevaren za okolje.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

16 01 14* - tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. V praznih vsebnikih ali vrečkah se lahko nahajajo ostanki pripravka. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Upoštevati predpise glede zaposlovanja in zaščite pred nevarnimi snovmi za mlade ljudi, nosečnice ter doječe matere.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H361d  Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.