BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vyhotovení: 13.5.2015
Datum změny : 4.8.2020
Verze: 3.1

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


chemius.net/Bgu14

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

MEKOL, 1000, 1001, 1001/M, 1001/P, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1101, 1105, 1106, 1107, 1120, 1200, 1301, 1301/1, 1303, 1304, 1305, 1307, 1307/1, 1310, 1322, 1323/C, 1332, 1332/1, 1345, 1345/1, 1347, 1400, 1409, 1409/P, 1410, 1413/G, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1435, 1436, 1437, 1439, 1440, 1444, 1446, 1447/1, 1448, 1448/1, 1449, 1450, 1452, 1452/1, 1453, 1454, 1603, 1604, 1705, 1800, 1908, 1929, CREATIVE, SPECIAL
PARKETOLIT 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, PR15

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Disperzní lepidlo, nátěr

Nedoporučené použití

údaje nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Adresa: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenia
Telefon: +386 5 73 12 300
Fax: +386 5 73 12 390
e-mail: lilijana.kocjan@mitol.si
Kontaktní osoba pro bezpečnostní list: Lilijana Kocjan Žorž

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

V souladu s předpisy není přípravek klasifikován jako nebezpečný.

2.2 Prvky označení

2.2.1. Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

EUH208  Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

2.2.2. Obsahuje:

-

2.2.3. Zvláštní upozornění

Zvláštní nebezpečí nejsou známá či očekávaná

2.3. Další nebezpečnost

údaje nejsou k dispozici

3. Složení/informace o složkách

Popis výrobku

Přípravek je směs polymerních disperzí, dalších přísad a vody.

3.1. Látky

O směsích viz 3.2.

3.2. Směsi

Chemický název Identifikační čísla:
CAS
EC
indexové
% Klasifikace podle Nařízení (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
Specifické koncent. limity kategorizace v souladu s nařízením 67/548/EEC Registrační číslo podle
nařízení REACH
bronopol (INN) 52-51-7
200-143-0
603-085-00-8
0,01-0,05 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam 1; H318
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Xn; R21/22
Xi; R37/38-41
N; R50
-
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone (3:1)  [B]   55965-84-9
-
613-167-00-5
< 0,0015 Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H310
Skin Corr. 1C; H314
Skin Sens. 1A; H317
Eye Dam 1; H318
Acute Tox. 2; H330
Aquatic Acute 1; H400 [M=100]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=100]
EUH071
Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %
Eye Dam 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
T; R23/24/25
C; R34
Xi; R43
N; R50/53
-

Poznámky ke složkám:

B Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá.

V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: "… % nitric acid" ("… % kyselina dusičná").

V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné poznámky

V případě pochyb, nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Ukažte lékaři Bezpečnostní list a štítek.

Po vdechnutí

Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s kůží

Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pokud se objeví příznaky, které přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s okem

Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Po požití

Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. V případě vyskytnutí se jakýkoliv příznaků nebo pochybností, konzultujte zdravotní stav s lékařem. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Nadměrné vystavení aerosolům nebo výparům může způsobit podráždění dýchacích cest.

Při zasažení kůže

Může dojít k odmaštění kůže.
Při kontaktu s pokožkou může způsobit podráždění.

Při zasažení očí

Při zasažení očí může dojít k podráždění (zčervenání, slzení, bolest).

Při náhodném požití

Může způsobit nevolnost/zvracení a průjem.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

-

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý - CO2, hasicí prášek, rozptýlený vodní proud, pěna odolná vůči alkoholu. Přípravek nehoří.

Nevhodná hasiva

-

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

Při zahřívání můžou vzniknout zdraví škodlivé výpary/plyny.

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření

Nevdechovat dým/plyny vznikající při hoření či zahřívání.

Ochranné pomůcky

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a izolační dýchací přístroje.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál

Ochranné prostředky

Nosit vhodný ochranný oděv (Oddíl 8).

Nouzové postupy

Zabezpečte větrání.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

-

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Mechanicky zabránit vylití do vody/odtoků/kanalizace či do propustné půdy. V případě úniku větších množství výrobku do vody či propustné půdy, informovat Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví (tel. 224 919 293).

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Pro omezení úniku

-

6.3.2. Pro čištění

Přípravek posypat inertním materiálem (absorbent, písek), posbírat do zvláštních nádob a odevzdat do registrované sběrny nebezpečného odpadu. Prostor očistit vodou.

6.3.3. Další informace

-

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také Oddíly 8 a 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1. Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru

Zajistěte dostatečné větrání.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu

-

Opatření k ochraně životního prostředí

-

7.1.2. Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestavkou a po skončené práci). Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Nevdechovat výpary/aerosoly.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.2.1. Technická opatření a podmínky pro skladování

Skladovat v utěsněných uzavřených obalech. Skladovat v chladném a dobře větráném prostoru. Vyhýbejte se extrémním teplotám. Uchovávat před mrazem (zabránit zmrznutí). Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv. Teplota skladování: +5 °C až 25 °C.

7.2.2. Obalové materiály

-

7.2.3. Požadavky na skladovací prostory a nádoby

-

7.2.4. Skladovací třída

-

7.2.5. Další informace o podmínkách pro skladování

-

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

-

Specifická řešení pro dané průmyslové odvětví

-

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

údaje nejsou k dispozici

8.1.2. Informace o postupech sledování

ČSN EN 482+A1 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689:2018 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.

8.1.3. DNEL/DMEL hodnoty

údaje nejsou k dispozici

8.1.4. PNEC hodnoty

údaje nejsou k dispozici

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití

Dodržovat osobní hygienu (mytí rukou před přestávkou a po skončené práci). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechovat výpary/aerosoly. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání a lokální odsávání na místech se zvýšenou koncentrací.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

Hrozí-li nebezpečí vniknutí do očí, použijte ochranné brýle s boční ochranou.

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN 374).

Ochrana kůže

Nosit vhodný ochranný oděv.

Ochrana dýchacích cest

Není nutno používat při běžném použití a vhodném větrání. Při vstřikování použít ochrannou masku. Nosit vhodnou ochrannou dýchací masku s kombinovaným filtrem A2-P2.

Tepelné nebezpečí

-

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství: tekuté
- Barva: bílá, krémová
- Zápach: slabý

Údaje důležité pro zdraví lidí, bezpečí i životní prostředí

- pH 4 – 7 (DIN ISO 976)
- Bod tání/bod tuhnutí cca 0 °C
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu cca 100 °C při 1013 hPa
- Bod vzplanutí údaje nejsou k dispozici
- Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici
- Hořlavost (pevné látky, plyny) údaje nejsou k dispozici
- Horní/dolní mezní hodnoty hoňlavosti nebo výbušnosti údaje nejsou k dispozici
- Tlak páry 23 hPa při 20 °C
- Hustota páry údaje nejsou k dispozici
- Hustota Hustota:
> 1,1 g/cm3 při 20 °C
- Rozpustnost (s údaji o rozpouštědlech) voda:
částečně rozpustné
- Rozdělovací koeficient údaje nejsou k dispozici
- Teplota samovznícení údaje nejsou k dispozici
- Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici
- Viskozita údaje nejsou k dispozici
- Výbušné vlastnosti údaje nejsou k dispozici
- Oxidační vlastnosti údaje nejsou k dispozici

9.2. Další informace

- Poznámky:

10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

-

10.2. Chemická stabilita

Stabilní při normálním použití a při dodržování návodů k práci/zacházení/skladování (viz Oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

-

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Bez zvláštností. Dodržovat návod k použití a skladování.

10.5. Neslučitelné materiály

-

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití se nepředpokládá vznik nebezpečných produktů rozkladu.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita

údaje nejsou k dispozici

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Dodatečné informace: Odmašťováním dráždí kůži.

(c) Vážné poškození očí/podráždění očí

Dodatečné informace: Může způsobit podráždění očí.

(d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

údaje nejsou k dispozici

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách

údaje nejsou k dispozici

(f) Karcinogenita

údaje nejsou k dispozici

(g) Toxicita pro reprodukci

údaje nejsou k dispozici

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

údaje nejsou k dispozici

(h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

údaje nejsou k dispozici

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

údaje nejsou k dispozici

(j) Nebezpečnost při vdechnutí

údaje nejsou k dispozici

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1. Akutní toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.1.2. Chronická toxicita

údaje nejsou k dispozici

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Abiotický rozklad, fyzikální a foto-chemická eliminace

údaje nejsou k dispozici

12.2.2. Biologický rozklad

údaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Rozdělovací koeficient

údaje nejsou k dispozici

12.3.2. Biokoncentrační faktor (BCF)

údaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

12.4.1. Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

údaje nejsou k dispozici

12.4.2. Povrchové napětí

údaje nejsou k dispozici

12.4.3. Adsorpce / desorpce

údaje nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Hodnocení není k dispozici.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

údaje nejsou k dispozici

12.7. Doplňující informace

Pro výrobek

Zabraánit úniku do podzemních vod, vodních toků či kanalizace.
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.
Za běžného použití se v biologických čisticích zařízeních problémy neočekávají.
Výrobek je biologicky těžce rozložitelný.
Přispívá k biochemické spotřebě kyslíku (BPK).
Výrobek se míchá s vodou.
Na čisticí zařízení aplikovat pouze ve vhodně ředěném stavu.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1. Odstraňování výrobků/obalu

Odstraňování zbytků produktu

Odstaňujte v souladu s platnými předpisy o odstraňování ostatního odpadu.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

08 04 10 - jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 16 - Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15

Obaly

Zcela prázdné obaly předat oprávněnému příjemci odpadních obalů nebo pod klasifikačním číslem odpadních obalů do sběrného dvora. Likvidovat v souladu s pravidly o obalových odpadech. Nádoby se musí recyklovat dle národní legislativy a předpisů o životním prostředí.

Kódy odpadu / označení odpadu podle seznamu LoW

15 01 - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

13.1.2. Informace důležité pro nakládání s odpadem

Před vypuštěním do kanalizace musí být odpadní vody s obsahem přípravku (souhlas pověřené organizace) předběžně zpracované. Mezi vhodné postupy zpracování odpadních vod patří ultrafiltrace, koagulace či flokulace. Katalogové číslo odpadu, odpadní vody, jež obsahuje tento přípravek, je 08 04 16.

13.1.3. Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

Zbytek flokulace a filtrace (filtrační koláč) se na základě souhlasu pověřené organizace může odkládat na skládku průmyslových odpadů či spalovat ve vhodné spalovně odpadů.

13.1.4. Další doporučení pro odstraňování odpadu

-

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo OSN

Nevztahuje se

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

Přeprava není regulována přepravními předpisy (ADR, RID, IMDG, ADN, IATA).

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EVROPSKÉ PŘEDPISY
- Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) nahradilo nařízení (EU) č. 453/2010).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (nařízení REACH).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (nařízení CLP).
- Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

NÁRODNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů.

15.1.1. VOC hodnota podle směrnice 2004/42/ES

Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není k dispozici.

16. Další informace

Změny bezpečnostního listu

-

Zkratky a akronymy

ATE - odhad akutní toxicity
ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
CEN - Evropský výbor pro normalizaci
K&O - klasifikace a označování
CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
číslo CAS - číslo „Chemical Abstracts Service (nepřekládá se)
CMR - karcinogen, mutagen nebo látka toxická pro reprodukci
CSA - posouzení chemické bezpečnosti
CSR - zpráva o chemické bezpečnosti
DMEL - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
DPD - směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES
DSD - směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS
NU - následný uživatel
ES - Evropské společenství
ECHA - Evropská agentura pro chemické látky
číslo ES - číslo EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS)
EHP - Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
EHS - Evropské hospodářské společenství
EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek
EN - evropská norma
EQS - norma environmentální kvality
EU - Evropská unie
Euphrac - Evropský přehled standardních vět
EWC - Evropský katalog odpadů (nahrazen seznamem LoW – viz níže)
GES - obecný scénář expozice
GHS - Globální harmonizovaný systém
IATA - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO-TI - Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG - mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMSBC - mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů
IT - informační technologie
IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách
IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
JRC - Společné výzkumné středisko
Ko/w - rozdělovací koeficient oktanol/voda
LC50 - letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 - letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LE - právní subjekt
LoW - seznam odpadů (viz http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - hlavní žadatel o registraci
V/D - výrobce/dovozce
ČS - členské státy
BLM - bezpečnostní list materiálu
PP - provozní podmínky
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL - limitní hodnota expozice na pracovišti
Úř. věst. - Úřední věstník
VZ - výhradní zástupce
EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEC - odhad koncentrace v životním prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PPE - osobní ochranné prostředky
(Q)SAR - (kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RIP - projekt provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RMM - opatření k řízení rizik
SCBA - samostatný dýchací přístroj
BL - bezpečnostní list
SIEF - fórum pro výměnu informací o látce
MSP - malé a střední podniky
STOT - toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT) RE - opakovaná expozice
(STOT) SE - jednorázová expozice
SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy
OSN - Organizace spojených národů
vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje bezpečnostního listu

-

Význam H vět z 3. bodu bezpečnostního listu

H301  Toxický při požití.
H302  Zdraví škodlivý při požití.
H310  Při styku s kůží může způsobit smrt.
H312  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315  Dráždí kůži.
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318  Způsobuje vážné poškození očí.
H330  Při vdechování může způsobit smrt.
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071  Způsobuje poleptání dýchacích cest.

  • Správné označení výrobku zajištěno
  • V souladu s místními zákony
  • Správné zařazení výrobku zajištěno
  • Příslušné dopravní informace zajištěny

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Uvedené informace vycházejí z dnešního stavu znalostí a zkušeností a vztahují se na výrobek ve stavu, v jakém byl dodán. Účelem informací je popsat náš výrobek v souladu s bezpečnostními požadavky. Na uvedené informace nelze pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení tykající se dopravy a použití výrobku musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost. Vlastnosti výrobku jsou popsány v technických informacích.