VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Raid Liquido Gelsomino

Datum izdelave: 15.12.2016 · Datum spremembe: 1.6.2017 · Izdaja: 3

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/2w6fd

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Raid Liquido Gelsomino

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Insekticid proti komarjem.
Vrsta biocidnega proizvoda 18: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev.

Odsvetovane uporabe

Občutljive osebe (otroci, nosečnice, astmatiki) naj se izogibajo izpostavljanju izdelku.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

SC Johnson Italy S.r.l.
P. le M.M. Burke 3, 20020 Arese - Milano, Italija
Tel: +390293371
e-mail: scj.numero.verde@scj.com

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1; H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208  Vsebuje α-heksilcinamaldehid. Lahko povzroči alergijski odziv.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331  NE izzvati bruhanja.
P405  Hraniti zaklenjeno.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (CAS: 64742-46-7, EC: 934-956-3)

2.2.3. Posebna opozorila

Ne uporabljati na prostem.
Občutljivi ljudje (kronični bolniki, alergiki, otroci, nosečnice) naj se izogibajo stiku z izdelkom.
Med delovanjem aparata ne pokrivajte z nobenim materialom.
Med delovanjem se naprave ne dotikajte z mokrimi rokami ali kovinskimi predmeti.
Pred uporabo odstraniti domače živali, umakniti ali pokriti terarije, akvarije ali živalske kletke.
Izključiti zračni filter akvarija.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji 64742-46-7
934-956-3
-
75-<100 Asp. Tox. 1; H304 Xn; R65 01-2119459347-30
praletrin (ISO) 23031-36-9
245-387-9
607-431-00-9
1-<5 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 3; H331
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
T; R23
Xn; R22
N; R50/53
-
2,6-di-terc-butil-p-krezol 128-37-0
204-881-4
-
0,5-<1 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
N; R50/53 -
α-heksilcinamaldehid 101-86-0
202-983-3
-
0,1-<0,5 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R43
N; R50/53
-

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Ni posebnih ukrepov.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Pri trajajočem draženju kože poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če draženje ne poneha, poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

-

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Stik s kožo lahko izzove alergijsko reakcijo (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko je smrtno v primeru zaužitja in vstopa v dihalne poti.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabiti običajna gasilna sredstva (ogljikov dioksid (CO2); gasilni prah; pena; razpršen vodni curek). Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Preprečiti stik s kožo in očmi. Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri razlitju manjših količin: površino obrisati s krpo ali drugim vpojnim materialom. Ostanke hraniti v zaprti posodi.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Normalni ukrepi za preventivno požarno varnost.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Upoštevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista. Preprečiti stik s kožo in očmi. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela).

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti izven dosega otrok. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 10

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0, 204-881-4)
10
I
ogljikovodiki – mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: (-, -)

skupina 1 (brez aromatov ali z odstranjenimi aromati): aromati < 1 %, n-heksan < 5 %, ciklo/izoheksan < 25 % (-, -)
1000
200 4
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (64742-46-7, 934-956-3)
5 mineralno olje; TWA 8 ur; inhalabilna frakcija

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna. Če obstaja nevarnost brizganja v oči, uporabiti zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2016). Pred odstranitvijo rokavice umiti z milom in vodo.

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščitna obleka pri dolgotrajnem ali pogostem stiku s kožo. Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Glej oddelek 6.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: bistra
- Vonj: cvetlični

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče 117 – 141 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Vzdržuje gorenje.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,81 g/cm3
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni samovnetljiv.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje. Ni znanih nevarnih reakcij.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Neposredni sončni žarki. Izredno visoke ali izredno nizke temperature.

10.5. Nezdružljivi materiali

Upoštevati splošno pravilo o nezdružljivosti kemikalij.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 > 2000 mg/kg izračunana vrednost
inhalacijsko (prah/meglica) LC50 > 5 mg/L izračunana vrednost
dermalno LD50 > 2000 mg/kg izračunana vrednost
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (64742-46-7) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (64742-46-7) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h 4,6 mg/L
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (64742-46-7) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg
praletrin (ISO) (23031-36-9) oralno LD50 podgana 640 mg/kg
praletrin (ISO) (23031-36-9) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 0,29 mg/L
praletrin (ISO) (23031-36-9) dermalno LD50 podgana > 5000 mg/kg
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0) oralno LD50 podgana > 6000 mg/kg
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0) dermalno LD50 podgana > 2000 mg/kg
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) oralno LD50 podgana 3100 mg/kg
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) dermalno LD50 kunec > 3000 mg/kg

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije

Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo in oči. Lahko povzroči draženje, suho in razpokano kožo.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije

Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost. Vsebuje vsaj eno sestavino, ki lahko povzroči preobčutljivost. Lahko povzroči alergijski odziv.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije

STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno. STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (64742-46-7) LC0 87556 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC0 1000 mg/L 48 h raki Daphnia magna
EC0 1000 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata
praletrin (ISO) (23031-36-9) LC50 0,012 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 0,0062 mg/L 48 h raki Daphnia magna
EC50 2 mg/L 96 h alge Pseudokirchneriella subcapitata
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0) LC50 > 0,57 mg/L ribe Danio rerio
EC50 0,48 mg/L 48 h raki Daphnia magna statični sistem
EC50 > 0,42 mg/L 72 h alge Desmodesmus subspicatus
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) LC50 1,7 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas OECD 203 pretočni sistem
EC50 0,38 mg/L 48 h raki Daphnia magna OECD 202 pretočni sistem
NOEC 0,065 mg/L 72 h alge Desmodesmus subspicatus OECD 201

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (64742-46-7) NOEC 5 mg/L 21 dni raki Daphnia magna
praletrin (ISO) (23031-36-9) NOEC 0,003 mg/L 90 dni ribe Oncorhynchus mykiss pretočni sistem
NOEC 0,00065 mg/L 21 dni raki Daphnia magna
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) NOEC 0,063 mg/L 21 dni raki Daphnia magna

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji (64742-46-7) biorazgradljivost 17,7 % 28 dni Ni lahko biorazgradljivo.
praletrin (ISO) (23031-36-9) - Ni lahko biorazgradljivo.
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0) biorazgradljivost 4,5 % 28 dni Ni lahko biorazgradljivo.
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) biorazgradljivost 97 % 28 dni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
praletrin (ISO) (23031-36-9) Oktanol-voda (log Pow) 4,49
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0) Oktanol-voda (log Pow) 5
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) Oktanol-voda (log Pow) 4,9 eksperimentalna vrednost

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0) BCF 598 Izračunana vrednost
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) BCF 704,3 QSAR

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
praletrin (ISO) (23031-36-9) zemlja 2533 Koc
2,6-di-terc-butil-p-krezol (128-37-0) zemlja log KOC 4,362
α-heksilcinamaldehid (101-86-0) zemlja 150000 Koc, eksperimentalna vrednost

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Proizvod ni bil testiran.

Za sestavine

Snov: Destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: praletrin (ISO)

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: 2,6-di-terc-butil-p-krezol

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: α-heksilcinamaldehid

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Odstraniti v skladu s predpisi.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Očiščena embalaža je primerna za recikliranje. Recikliranje ima prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (praletrin (ISO))

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (prallethrin (ISO))

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(-)

IMDG plamenišče

117 °C, c.c.

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list (angleščina), Raid Liquid Electric - Jasmine EU, S.C. Johnson Italy S.r.l., datum izdaje 17.06.2015, verzija 1.

Seznam ustreznih H stavkov

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H331  Strupeno pri vdihavanju.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.