БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Natrijum hidroksid

Датум израде: 6.11.2019 · Датум ревизије: 6.11.2019 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/TZXf4

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Natrijum hidroksid

Хемијски назив

Натријум хидроксид (CAS: 1310-73-2, EC: 215-185-5, Индекс: 011-002-00-6)

REACH регистрациони број

Нема података.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Општа употреба.

Непрепоручени начини употребе

Нема података.

1.3. Подаци о снабдевачу

Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Кор. коже 1А; H314  Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Реч упозорења: Опасност

H314  Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.
P102  Чувати ван домашаја деце.
P260  Не удисати пару.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301 + P330 + P331  АКО СЕ ПРОГУТА: Испрати уста. Не изазивати повраћање.
P303 + P361 + P353  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу водом [или истуширати се].
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P405  Складиштити под кључем.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

2.2.2. Садржи:

Натријум хидроксид (CAS: 1310-73-2, EC: 215-185-5, Индекс: 011-002-00-6)

2.2.3. Посебна упозорења

Посебни ризици нису познати нити очекивани.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Натријум хидроксид 1310-73-2
215-185-5
011-002-00-6
99-100 Кор. коже 1А; H314 Кор. коже 1А; H314: C ≥ 5 %
Кор. коже 1Б; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Ирит. коже 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Ирит. oка 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
C; R35 -

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

3.2. Подаци о састојцима смеше

За супстанце погледајте 3.1.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају двоумљења или ако симптоми не нестају потражити медицинску помоћ (помоћ лекара). Лекару показати безбедносни лист или етикету.
Не вршити интервенцију ако тиме угрожавате своје здравље или нисте прошли одговарајућу обуку. Пружање прве помоћи, односно примена вештачког дисања уста на уста, може бити опасно за особу која пружа прву помоћ.

После удисања

Повређену особу извести из контаминиране области носећи самостални апарат за дисање. Мировати у положају који олакшава дисање. У случају престанка дисања, дати вештачко дисање. Попустити тесну одећу (крагну, кравату, каиш) Ако је повређени у несвесном стању положимо га у стабилан бочни положај и потражимо лекарску помоћ.

После додира с кожом

Делове тела који су дошли у додир с препаратом одмах опрати с пуно воде и сапуна. Контаминирану одећу и обућу скинути. Потражити помоћ лекара.

У додиру са очима

Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 15 минута). Потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Испрати уста водом! Пити пуно воде у малим гутљајима. Лицу без свести не стављати ништа у уста. Потражити медицинску помоћ.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Корозивно
Проузрокује кашаљ.
Иритира дисајне органе.

У додиру с кожом

Бол, црвенило, опекотине, отворене ране које тешко зарастају.

У додиру са очима

Црвенило, бол, пецкање, сузење, може изазвати трајно оштећење очију.
Изазива опекотине.

У случају гутања

Корозивно. Нагриза пробавне органе.
Разара слузокожу. Може се јавити: циркулаторни колапс, повраћање, конфузија, кома, смрт. Отицање ждрела, гркљана, перфорација једњака, желуца - зависно од концентрације и количине. Отворене ране на дигестивном тракту.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

2, прах за гашење, водени спреј

Неодговарајућа средства за гашење

Директан млаз воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

У случају пожара, могућ је настанак отровних гасова, спречити удисање гаса/дима. Није запаљиво.

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

Не удисати дим / гасове који настају приликом пожара или сагоревања. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере. Неоштећене посуде треба уклонити из опасног подручја, уколико је то могуће учинити на безбедан начин. Гасити са сигурне удаљености. Угрожену амбалажу хладити са распршеним млазом воде. У случају пожара евакуисати подручје. Контаминирана средства за гашење која су остала од гашења покупити и одстранити по прописима, не сме се просути/излити у канализацију. Спречити акумулацију пара са воденим спрејом. Контаминирану воду за гашење сакупљати одвојено, не сме да доспе у канализацију. Удаљити људе са места пожара. Изоловати и забранити улаз нестручним лицима.

Заштитна опрема

Одећа за ватрогасце мора бити у складу са стандардом SRPS EN 469:2010. Заштитне рукавице за ватрогасце SRPS EN 659:2010. Изолациони апарати с компресованим ваздухом стандард SRPS EN 137:2018..

Додатни подаци

Стати на супротну страну од ветра.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Носити личну заштитну опрему (Поглавље 8).

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Спречити цурење, ако то не представља ризик. Забранити приступ особама без заштитне опреме. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Евакуисати загађено подручје. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе. Спречити испирање у воде/одливе/канализацију или на пропусна тла.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Зауставити разливање ако то можете учинити без ризика.

6.3.2. За чишћење

Апсорбовати са сувим песком, дијатомејском земљом. Механички покупити након апсорбовања. Одложити у посебно обележени контејнер. Загађено подручје очистити обилном количином воде. Осигурати одговарајућу вентилацију. Евакуисати изложене особе из подручја опасности.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 7, 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Нема података.

Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испуштање у животну средину.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Спречити додир с кожом, очима и одећом. Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Носити заштитну опрему (види поглавље 8.) Не удисати паре. Пажљиво отворити посуду. Поштовати упутства на етикети и прописе о безбедности (сигурности) на раду. Кожу заштитити заштитном кремом. Пре уласка у простор где се једе скинути контаминирану одећу и заштитну опрему.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору. Чувати у добро затвореним посудама.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи. Под у просторији у којој се производ складишти мора бити отпоран на киселину.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Нема података.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017) : Производ не садржи супстанце које је потребно пратити.

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2016 Изложеност на радном месту – Општи захтеви за перформансе процедура за мерење хемијских агенса. SRPS EN 689:2018 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

Нема података.

8.1.4. PNEC вредности

Нема података.

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе.

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Заштитне наочаре које добро пријањају (SRPS EN 166:2008).

Заштита руку

Заштитне рукавице отпорне на хемикалије. Придржавати се упутства произвођача о употреби, чувању, одржавању и замени заштитних рукавица. У случају оштећења или кад се појаве први знаци истрошености, рукавице треба одмах заменити.

Заштита коже

Носити одговарајућу заштитну одећу.

Заштита дисајних органа

При недовољном проветравању употребити заштиту за дисајне органе. При дуготрајнијој изложености користити изолациони апарат с компримованим ваздухом стандард SRPS EN 137:2018.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: чврсто; грануле
- Боја: бела
- Мирис: без мириса

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност 13 – 14
- Тачка топљења/тачка мржњења 318 °C
- Почетна тачка кључања и опсег кључања 1388 °C
- Тачка паљења Нема података.
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) није запаљиво.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности Нема података.
- Напон паре < 24 hPa при 20 °C
- густина паре 1,38
- Релативна густина Релативна густина:
2,13 при 25 °C (ваздух=1)
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
у потпуности растворљиво
418 g/l при 0 °C
1100 g/l при 20 °C
3370 g/l при 100 °C
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања 338 °C
- Вискозитет Нема података.
- Експлозивна својства Нема података.
- Оксидујућа својства Нема података.

9.2. Остали подаци

- Напомене:

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење). Бурно реагује са водом уз ослобађање велике количине топлоте уз могућност прскања. Избегавати некомпатибилне супстанце.

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Приликом загревања и у контакту са некомпатибилним материјалима.

10.4. Услови које треба избегавати

Заштитити од топлоте и извора паљења.

10.5. Некомпатибилни материјали

Јака оксидациона средства.
Вода.
Киселине. Органске материје.
Алуминијум.

10.6. Опасни производи разградње

При нормалној употреби не очекују се опасни производи распадања. Приликом горења/експлозије (се ослобађају), настају гасови који су опасни по здравље. Натријум оксид.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
за производинхалационоLC50пацов2 h 510 mg/L
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
Натријум хидроксид (1310-73-2)Корозивно.
Натријум хидроксид (1310-73-2)кунић24 hјака оштећењаDraize test
Додатне информације: Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
Натријум хидроксид (1310-73-2)кунић400 ug-благаDraize test
Натријум хидроксид (1310-73-2)кунић1%-јака оштећењаDraize test
Натријум хидроксид (1310-73-2)кунић24 h50 ug-јака оштећењаDraize test
Натријум хидроксид (1310-73-2)кунић24 h1 mg-јака оштећењаDraize test
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Нема података.

(ђ) Карциногеност

Нема података.

(е) Токсичност по репродукцију

Нема података.

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за производ
тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
EC50 34,59 mg/L 48 h ракови Ceriodaphnia dubia
LC50 125 mg/L 96 h рибе Gambusia affinis

12.1.2. Хронична токсичност

Нема података.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

Нема података.

Додатне информације

Биоразградиво.

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

Нема података.

12.3.2. Фактор биоконцентрације

Нема података.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

Нема података.

Додатне информације

Током кретања кроз земљиште долази до размене јона. Такође, неки од хидроксида могу остати у воденој фази и померају се на горе кроз земљу правцу кретања подземних вода.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију. Препарат није класификован као опасан по околину.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду опасног отпада (отпадног материјала). Спречити изливање у канализацију.

Амбалаже

Неочишћена амбалажа спада под опасан отпад - поступати као сa отпадом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон).

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Нема података.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

UN 1823

14.2. UN назив за терет у транспорту

НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ

IMDG: SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3. Класа опасности у транспорту

8

14.4. Амбалажна група

II

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

Ограничене количине

1 kg

Ограничења за тунеле

(E)

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Транспорт у расутом стању

-


15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 и 36/2018)

није употребиво

15.1.2. Посебна упутства

Придржавати се прописа о раду и заштити од опасних материја за младе, труднице и дојиље.

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности није доступна.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CEN - Европски комитет за стандардизацију
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
CSA - процена хемијске безбедности
CSR - извештај о хемијској безбедности
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
DSD - систем класификације и обележавања супстанци
DU - даљи корисник
EC - европски комитет
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EEA - Европска економска зона
EEC - Европска економска заједница
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EN - Европски стандард
EQS - Стандард за квалитет животне средине
EU - Европска Унија
Euphrac - Европски каталог израза
EWC - Еворпски каталог отпада
GES - Општи сценарио изложености
GHS - Глобално хармонизовани систем
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
IT - Информационе технологије
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
JRC - заједнички истраживачки центар
K&O - класификација и обележавање
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
LE - Правно лице
LoW - Листа отпада
LR - Главни регистрант
M/I - Произвођач / увозник
MS - Држава чланица
OC - Радни услови
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OEL - ниво излагања запослења
OJ - Званични часопис
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
PPE - лична заштитна опрема
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
RIP - Пројекат имплементације REACH-a
RMM - Мере управљања ризиком
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SIEF - форум за размену информација о супстанцама
SME - мала и средња предузећа
STOT - специфична токсичност за циљни орган
(STOT) RE - вишекратна изложеност
(STOT) SE - једнократна изложеност
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Кор. коже 1А = Корозија коже/иритација коже, категорија 1A

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист: KAUSTIČNA, ŽIVA SODA, NATRIJUM HIDROKSID, Tehnohemija a.d. Beograd, 04.07.2017.
Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H314  Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.
P102  Чувати ван домашаја деце.
P260  Не удисати пару.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301 + P330 + P331  АКО СЕ ПРОГУТА: Испрати уста. Не изазивати повраћање.
P303 + P361 + P353  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу водом [или истуширати се].
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P405  Складиштити под кључем.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

Додатни подаци

- TWA: Средња мерена граница излагања - VOC: Испарљиво органско једињење - TLV: Крајњи праг вредности - TLV ВРХ: Концентрација која се не сме прећи током било којег момента излагања током рада. - TWA STEL: Граница излагања у кратком року. - PEL: Предвиђен ниво излагања - - IC50: Концентрација имобилизације на 50% тестираног становништва - IMO: International Maritime Organization - INDEX NUMBER: идентификациони број супстанце којим је свака супстанца у Списку класификованих супстанци нумерисана на основу атомског броја елемента који у највећој мери одређује својства те супстанце. - EmS: Хитан распоред - IATA DGR: Пропис за превоз опасне робе Интернационалне асоцијације авиотранспорта. - EC50: Половина максималне ефективне концентрације

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.