БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Izopropanol

Датум израде: 9.3.2021 · Датум ревизије: 10.3.2021 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/KwCd9

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Izopropanol

Хемијски назив

пропан-2-ол (CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7, Индекс: 603-117-00-0)

REACH регистрациони број

Нема података.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Растварач у индустрији и козметици, индустрији премаза и средстава за чишћење.

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Зап. теч. 2; H225  Лако запаљива течност и пара.
Ирит. oка 2; H319  Доводи до јаке иритације ока.
Спец. токс. – ЈИ 3; H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Реч упозорења: Опасност

H225  Лако запаљива течност и пара.
H319  Доводи до јаке иритације ока.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
P210  Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P233  Чувати амбалажу чврсто затворену.
P240  Уземљен и причвршћен контејнер и опрема за пријем.
P261  Избегавати удисање прашине/дима/гаса/ магле/пара/спреја.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P403 + P233  Складиштити на добро проветреном месту. Држати амбалажу чврсто затвореном.

2.2.2. Садржи:

пропан-2-ол (CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7, Индекс: 603-117-00-0)

2.2.3. Посебна упозорења

Само за професионалну употребу.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
пропан-2-ол 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
90-100 Зап. теч. 2; H225
Ирит. oка 2; H319
Спец. токс. – ЈИ 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
-

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

3.2. Подаци о састојцима смеше

За супстанце погледајте 3.1.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају незгоде или уколико се осећате лоше, одмах потражите помоћ лекара. По могућности показати етикету.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје. Повређено лице ставити у полуседећи положај и оставити да одмара. Повређени треба да мирује у топлом. Одмах потражити лекарску помоћ.

После додира с кожом

Контаминирану одећу и обућу скинути. Делове тела који су дошли у додир с препаратом одмах опрати с пуно воде и сапуна. Ако се стање не побољша, потражити медицинску помоћ.

У додиру са очима

Уклонити контактна сочива, уколико постоје и ако је лако изводљиво. Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 15 минута). У случају појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Oпасност од аспирације. Може изазвати оштећење плућа ако се прогута. Потражити савет лекара.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Удисање високих концентрација испарења може изазвати надраженост дисајних путева.
Респираторна парализа.
Симптоми се манифестују као: главобоља, поспаност, умор, вртоглавица, у тежим случајевима губитак свести.
У тежим случајевима може изазвати кому.

У додиру с кожом

Може довести до сушења коже.

У додиру са очима

Црвенило, осећај печења, сузење, замагљен вид, болови.

У случају гутања

Гутање изазива дигестивне поремећаје (мучнина, повраћање,болови у стомаку).
Грчеви.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски. У близини радних места треба да постоје тушеви и станице за испирање очију. Услед веће интоксикације, применити методу испирања желуца у року од два сата, као и третман етил-алкохолом. Показати овај безбедносни лист лекару.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Алкохолно постојана пена, водени спреј, CО2, прах за гашење.

Неодговарајућа средства за гашење

Ниједан одређен.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

У случају пожара, могућ је настанак отровних гасова, спречити удисање гаса/дима. Приликом горења настаје угљен моноксид (CO), угљен диоксид(CO2). Паре су теже од ваздуха, а са ваздухом граде експлозивне смеше.

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере. У случају пожара, без одлагања, оградити подручје и евакуисати све особе које се налазе у близини. Мање пожаре, обучене особе могу угасити са ручним противпожарним апаратом. У случају већег пожара распршеним воденим млазом хладити делове, изложене топлоти. Угрожене производе хладити распршеним воденим спрејом и ако је могуће удаљити их са угроженог подручја.

Заштитна опрема

Заштитна опрема за гашење пожара: (SRPS EN 469:2010), рукавице (SRPS EN 659:2010) и чизме (HO A29 и A30) у комбинацији са самосталним апаратом за дисање у позитивном моду (SRPS EN 137:2018).

Додатни подаци

Контаминирана средства за гашење и остатке пожара одстранити у складу са званичним прописима.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Носити личну заштитну опрему (Поглавље 8).

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Уклонити све могуће изворе паљења. Забранити приступ особама без заштитне опреме. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Избегавајте удисање прашине. Позвати тим за спасавање, ватрогасце и полицију. Евакуисати особље на безбедно подручје супротно од смера ветра. Спречити додир са очима и кожом.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испирање у воде/одливе/канализацију или на пропусна тла. У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Зауставити разливање ако то можете учинити без ризика.

6.3.2. За чишћење

Препарат механички прикупити у одговарајуће посуде/амбалажу и отпад препустити лицу овлашћеном за преузимање отпада. Апсорбовати супстанцу земљом или песком. Покупити у посебну посуду и одложити у складу са локалним прописима (поглавље 13. безбедносног листа) Осигурати одговарајућу вентилацију.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 7, 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање. Опрезно руковати са контејнерима и бити пажљив приликом отварања. Чувати/употребљавати одвојено од извора паљења - Не пушити! Не излагати повећаном притиску.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Нема података.

Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испуштање у животну средину.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Пре уласка у простор где се једе скинути контаминирану одећу и заштитну опрему. Спречити додир с кожом и очима.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору, одвојено од некомпатибилних материјала. Чувати на температурама имеђу -13 и 30 °C. Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Чувати одвојено од јаких оксидационих средстава. Чувати одвојено од јаких база.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Нема података.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017) : Производ не садржи супстанце које је потребно пратити.

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2016 Изложеност на радном месту – Општи захтеви за перформансе процедура за мерење хемијских агенса. SRPS EN 689:2018 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

за састојке

Хемијски назив тип врста изложености трајање изложености Вредност Напомене
пропан-2-ол (67-63-0) радник инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 500 mg/m³
пропан-2-ол (67-63-0) радник дермално дуготрајно (системски ефекти) 888 mg/kg
пропан-2-ол (67-63-0) потрошач инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 89 mg/m³
пропан-2-ол (67-63-0) потрошач дермално дуготрајно (системски ефекти) 319 mg/kg

8.1.4. PNEC вредности

за састојке

Хемијски назив врста изложености Вредност Напомене
пропан-2-ол (67-63-0) слатка вода 140,9 mg/l
пропан-2-ол (67-63-0) вода, повремено испуштање 140,9 mg/l слатка вода
пропан-2-ол (67-63-0) морска вода 140,9 mg/l
пропан-2-ол (67-63-0) постројење за прераду отпадних вода 2251 mg/l
пропан-2-ол (67-63-0) земља 552 mg/kg сува маса

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Омогућити добру вентилацију.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Обезбедити уређаје за испирање очију и прскалице за воду (тушеве).

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Употребљавати заштитне наочаре са добрим пријањањем (SRPS EN 166:2008) и/или штитник за лице.

Заштита руку

Заштитне рукавице (SRPS EN ISO 374-2:2020).

Одговарајући материјали

материјал дебљина време продирања Напомене
неопрен > 0,3 mm > 8 h
PVC > 0,3 mm > 8 h

Заштита коже

Носити одговарајућу заштитну одећу. ПВЦ, витон. Користити заштитне чизме које су направљене од неопрена.

Заштита дисајних органа

Полу-маску са филтером за честице - P3. Бели филтер. Заштита коју пружа маска је у сваком случају ограничена.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: течност
- Боја: Бистра
- Мирис: на алкохол

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност при 20 °C, конц. 1 g/l неутралан
- Тачка топљења/тачка мржњења -89,5 °C (1013 hPa)
- Почетна тачка кључања и опсег кључања 82,4 °C при 1013 hPa
- Тачка паљења 12 °C (на 100.001 kPa.)
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) Нема података.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности 2 – 13,4 vol %
- Напон паре 43 hPa при 20 °C
- густина паре 2,07
- Релативна густина Релативна густина:
0,786
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
растворљиво
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења 425 °C
- Температура разлагања Нема података.
- Вискозитет Нема података.
- Експлозивна својства Нема података.
- Оксидујућа својства Нема оксидациона својства.

9.2. Остали подаци

- Напомене:

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење). Нестабилна уколико се излаже светлости. Нестабилан ако се изложи ваздуху.

10.3. Могућност настанка опасних реакција

До опасних реакција може доћи мешањем са јаким оксидационим средствима, хромном киселином, калијум перманганатом и натријум пероксидом.

10.4. Услови које треба избегавати

Излагање влаги и директној сунчевој светлости, јер може довести до пада перформанси и употребне вредности производа. Просторија у којој се одлаже овај производ мора бити заштићена одговарајућом громобранском заштитом.

10.5. Некомпатибилни материјали

Нагриза пластику и гуму. уља

10.6. Опасни производи разградње

При нормалној употреби не очекују се опасни производи распадања. Приликом горења/експлозије (се ослобађају), настају гасови који су опасни по здравље. Пероксиди.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)инхалационоLC50пацов6 h> 25 mg/L
пропан-2-ол (67-63-0)дермалноLD50зец 13900 mg/kg
пропан-2-ол (67-63-0)пероралноLD50пацов 5840 mg/kg
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)Не иритира.
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)Изазива јаку иритацију очију.
Додатне информације: Доводи до јаке иритације очију.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Хемијски називврста изложеностиврстаВремерезултатметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)-Према познатим подацима не изазива сензибилизацију.
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Хемијски називтипврстаВремерезултатметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)Хемикалија није класификована као мутагена.

(ђ) Карциногеност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)Супстанца није класификована као карциногена.

(е) Токсичност по репродукцију

Хемијски називТиптипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)Хемикалија није класификована као токсична при репродукцији.

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеорганВреднострезултатметодНапомене
пропан-2-ол (67-63-0)--централни нервни системМоже изазвати поспаност или вртоглавицу.
Додатне информације: Може да изазове поспаност и несвестицу.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
пропан-2-ол (67-63-0) LC50 9640 mg/L 96 h рибе Pimephales promelas
EC50 > 100 mg/L 72 h алге Scenedesmus subspicatus
EC50 9714 mg/L 24 h ракови Daphnia magna

12.1.2. Хронична токсичност

Нема података.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Стопа Време Резултат метод Напомене
пропан-2-ол (67-63-0) биоразградња 95 % 21 дана лако биоразградиво

Додатне информације

Биоразградиво.

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Температура pH вредност Концентрација метод
пропан-2-ол (67-63-0) Октанол-вода 0,05

12.3.2. Фактор биоконцентрације

Нема података.

Додатне информације

Биоакумулација се не очекује.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

Нема података.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију. Препарат није класификован као опасан по околину.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду отпада (отпадног материјала). Спречити изливање у канализацију. Рециклирати ако је могуће.

Амбалаже

Са контаминираном амбалажом поступати као са производом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон).

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Нема података.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

UN 1219

14.2. UN назив за терет у транспорту

ИЗОПРОПАНОЛ (ИЗОПРОПИЛ-АЛКОХОЛ)

IMDG: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Класа опасности у транспорту

3

14.4. Амбалажна група

II

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

Ограничене количине

1 L

Ограничења за тунеле

(D/E)

IMDG тачка паљења

12 °C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Транспорт у расутом стању

-


15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 и 36/2018)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности је израђена.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CEN - Европски комитет за стандардизацију
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
CSA - процена хемијске безбедности
CSR - извештај о хемијској безбедности
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
DSD - систем класификације и обележавања супстанци
DU - даљи корисник
EC - европски комитет
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EEA - Европска економска зона
EEC - Европска економска заједница
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EN - Европски стандард
EQS - Стандард за квалитет животне средине
EU - Европска Унија
Euphrac - Европски каталог израза
EWC - Еворпски каталог отпада
GES - Општи сценарио изложености
GHS - Глобално хармонизовани систем
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
IT - Информационе технологије
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
JRC - заједнички истраживачки центар
K&O - класификација и обележавање
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
LE - Правно лице
LoW - Листа отпада
LR - Главни регистрант
M/I - Произвођач / увозник
MS - Држава чланица
OC - Радни услови
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OEL - ниво излагања запослења
OJ - Званични часопис
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
PPE - лична заштитна опрема
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
RIP - Пројекат имплементације REACH-a
RMM - Мере управљања ризиком
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SIEF - форум за размену информација о супстанцама
SME - мала и средња предузећа
STOT - специфична токсичност за циљни орган
(STOT) RE - вишекратна изложеност
(STOT) SE - једнократна изложеност
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Зап. теч. 2 = Запаљиве течности, категорија 2
Ирит. oка 2 = Тешко оштећење / иритација ока, категорија 2
Спец. токс. – ЈИ 3 = Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист: 2-Propanol, 12.10.2015. Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H225  Лако запаљива течност и пара.
H319  Доводи до јаке иритације ока.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
P210  Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P233  Чувати амбалажу чврсто затворену.
P240  Уземљен и причвршћен контејнер и опрема за пријем.
P261  Избегавати удисање прашине/дима/гаса/ магле/пара/спреја.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P403 + P233  Складиштити на добро проветреном месту. Држати амбалажу чврсто затвореном.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.