VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbama 1907/2006 in 2020/878/EU
Trgovsko ime:

CLOREXYDERM SHAMPOO FORTE

Datum izdelave: 10.9.2012 · Datum spremembe: 16.11.2020 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/PcZdb

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

CLOREXYDERM SHAMPOO FORTE

Šifra

[UFI: SJD0-U07P-Q00A-77PH]

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Dezinfekcijski šampon za pse in mačke.
PT3 - Veterinarsko higienski biocidni pripravki.
Za poklicno uporabo.
Pred uporabo pri mladih, bolnih, brejih živalih se posvetujte z veterinarjem.

Odsvetovane uporabe

Vse ostale uporabe so odsvetovane.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

I.C.F. Srl
Via G.B. Benzoni, 50 26020 Palazzo Pignano, Italija
Tel: 0373/982024
Faks: 0373/982025
e-mail: info@icfsrl.com

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Chronic 3; H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H319  Povzroča hudo draženje oči.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P305 + P351  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
P314  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.2.2. Vsebuje:

klorheksidin glukonat
dodecildimetilamin oksid

2.2.3. Posebna opozorila

Ne kontaminirati hrane in pijače oz. njihove embalaže.
Ne uporabljajte z drugimi razkužili. Pred nanosom na breje, doječe, mlade, bolne in okrevajoče živali se posvetujte z veterinarjem.
Samo za zunanjo uporabo.
Prodaja brez ustrezne embalaže ni dovoljena.
Hraniti v tesno zaprtih posodah.
Preprečite, da bi žival med uporabo zaužila proizvod.
Ne dovolite uporabe izdelka osebam, ki imajo asmatične težave.

2.3. Druge nevarnosti

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot obstojne, strupene ali snovi, ki se lahko kopičijo (PBT), oz. zelo obstojnih snovi ali snovi, ki se zelo lahko kopičijo (vPvB), v koncentraciji > 0,1 %.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
kokamidopropil betain 61789-40-0
263-058-8
-
2,5≤x<3,5 Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412
Xi; R36 -
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
1≤x<3 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
01-2119457558-25
klorheksidin glukonat 18472-51-0
242-354-0
-
1≤x<2,5 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R41
N; R50
01-2119946568-22
dodecildimetilamin oksid 1643-20-5
216-700-6
-
1≤x<2 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50
01-2119490061-47
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid 3332-27-2
222-059-3
-
0,2≤x<0,7 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50
01-2119949262-37

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. V primeru težav z dihanjem takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Nadaljujte z izpiranjem. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Lahko povzroči draženje gornjega dihalnega trakta: Znaki/simptomi vključujejo kašelj in kihanje.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Ogljikov dioksid (CO2).
Gasilni prah.
Pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek. Na splošno voda ni priporočljiva, saj je lahko neučinkovita; lahko pa se jo uporabi za hlajenje posod, ki so izpostavljene ognju, in za razpršenje hlapov.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Zaradi povišanja tlaka lahko vsebnik/posoda eksplodira.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Z razpršenim vodnim curkom preprečiti akumulacijo hlapov. Z vodnim curkom ohladite izpostavljene površine in zaščitite gasilce.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo. Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo, površinske vode ali v tla. Takoj po uporabi embalažo dobro zaprite.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Po uporabi si temeljito umiti roke z vodo in milom. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik z očmi. Ne vdihavati hlapov/meglice.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Shranjeno mora biti v dobro zaprtih posodah.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 12

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
propan-2-ol (izopropilalkohol;izopropanol) (67-63-0) 200 500 400 1000 Y, BAT aceton - 25 mg/l - kri - ob koncu delovne izmene
aceton - 25 mg/l - urin - ob koncu delovne izmene

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
kokamidopropil betain (61789-40-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 7,5 mg/kg
kokamidopropil betain (61789-40-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 7,5 mg/kg
kokamidopropil betain (61789-40-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 12,5 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 888 mg/kg tt/dan
propan-2-ol (67-63-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 500 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 319 mg/kg tt/dan
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 89 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 26 mg/kg tt/dan
klorheksidin glukonat (18472-51-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,42 mg/m³
klorheksidin glukonat (18472-51-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,1 mg/m³
klorheksidin glukonat (18472-51-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,03 mg/kg tt/dan
klorheksidin glukonat (18472-51-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,03 mg/kg tt/dan
klorheksidin glukonat (18472-51-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,06 mg/kg tt/dan
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 6,2 mg/m³

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
kokamidopropil betain (61789-40-0) usedline (sladka voda) 1 mg/kg
kokamidopropil betain (61789-40-0) čistilna naprava 3000 mg/L
kokamidopropil betain (61789-40-0) sladka voda 0,0135 mg/L
kokamidopropil betain (61789-40-0) morska voda 0,00135 mg/L
kokamidopropil betain (61789-40-0) zemlja 0,8 mg/kg
kokamidopropil betain (61789-40-0) usedline (morska voda) 0,1 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) sladka voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) morska voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) usedline (sladka voda) 552 mg/kg dw
propan-2-ol (67-63-0) usedline (morska voda) 552 mg/kg dw
propan-2-ol (67-63-0) zemlja 28 mg/kg dw
propan-2-ol (67-63-0) voda (občasni izpust) 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) čistilna naprava 2251 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) prehrambena veriga 0,16 g/kg krme oralno
klorheksidin glukonat (18472-51-0) sladka voda 0,002 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) morska voda 0,002 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) voda (občasni izpust) 0,002 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) čistilna naprava 0,25 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) usedline (morska voda) 0,0433 mg/kg dw
klorheksidin glukonat (18472-51-0) usedline (sladka voda) 0,433 mg/kg dw
klorheksidin glukonat (18472-51-0) zemlja 5,26 mg/kg dw
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) čistilna naprava 24 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) zemlja 1,02 mg/kg
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) voda (občasni izpust) 0,0335 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) prehrambena veriga 11,1 g/kg oralno
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) sladka voda 0,0335 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) morska voda 0,00335 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) usedline (sladka voda) 5,24 mg/kg
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) usedline (morska voda) 0,524 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Preprečiti stik z očmi. Glede izbire zaščitne/varovalne opreme in ustreznih standardov se posvetujte z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Osebna varovalna oprema mora biti označena z oznako CE, kar pomeni, da ustreza veljavnim standardom.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Uporaba/implementacija ustrezne tehnične/varnostne opreme mora vedno imeti prednost pred uporabo osebne varovalne opreme. Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN ISO 16321-1:2022).

Zaščita rok

Uporabiti le zaščitne rokavice z oznako CE kategorije III (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitno delovno obleko (kombinezon in čevlji). Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2022). V primeru stika s proizvodom je potrebno vse izpostavljene dele telesa umiti z vodo in milom.

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Ostanke izdelka se ne sme nediskriminatorno odstranjevati z odpadno vodo oz. z izpuščanjem v vodotoke.

Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti

Emisije iz prezračevalnega sistema in delovne procesne opreme je potrebno preverjati, da bi zagotovili skladnost s predpisi o varovanju okolja.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; viskozna tekočina
- Barva: zelena
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH 4,5 – 6,5
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
1,005 – 1,025 g/cm3
- Topnost (z navedbo topila) voda:
topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.
- Lastnosti delcev Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Pri normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti poteka reakcij z drugimi snovmi.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibati se segrevanju proizvoda.

10.5. Nezdružljivi materiali

D-glukonska kislina, spojina z N,N''-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidinom (2:1): Hraniti ločeno od oksidantov. Kemično nezdružljiv z aninonskimi spojinami.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju ali termični razgradnji se lahko sproščajo strupeni in dražilni plini.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
kokamidopropil betain (61789-40-0)oralnoLD50> 2335 mg/kg tt
kokamidopropil betain (61789-40-0)dermalnoLD50 2000 mg/kg tt
propan-2-ol (67-63-0)oralnoLD50podgana 5840 mg/kg tt
propan-2-ol (67-63-0)dermalnoLD50kunec 16,4 ml/kg tt
propan-2-ol (67-63-0)inhalacijskoLC50podgana6 h> 10000 ppm
klorheksidin glukonat (18472-51-0)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
klorheksidin glukonat (18472-51-0)dermalnoLD50kunec> 2000 mg/kg
dodecildimetilamin oksid (1643-20-5)oralnoLD50podgana 1064 mg/kg
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2)oralnoLD50podgana 1064 mg/kg
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
propan-2-ol (67-63-0)kunec4 hNe draži.OECD 404
klorheksidin glukonat (18472-51-0)kunecNizek potencial za draženje kože.
Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo.

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodPovzroča hudo draženje oči.OECD 437
propan-2-ol (67-63-0)kunecDražilno.OECD 405
klorheksidin glukonat (18472-51-0)Povzroča hude poškodbe oči.
Dodatne informacije: Povzroča hudo draženje oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
propan-2-ol (67-63-0)-Ne povzroča preobčutljivosti.
klorheksidin glukonat (18472-51-0)dermalnoPrimeri alergijskih reakcij so redki. Ni razvrščena kot snov, ki povzroča preobčutljivost kože.
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
propan-2-ol (67-63-0)Negativno.Ames test
klorheksidin glukonat (18472-51-0)Ni dokazov za mutagenost.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0)Ni podatkov, ki bi dokazovali, da snov deluje rakotvorno.

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
propan-2-ol (67-63-0)Reproduktivna toksičnostNOAEL (C)kunec 480 mg/kg tt/danoralno
klorheksidin glukonat (18472-51-0)Reproduktivna toksičnostNi dokazov za učinek na reproduktivnost ali teratogenost.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0)inhalacijsko-dihalaLahko povzroči draženje dihalnih poti.
Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
propan-2-ol (67-63-0)--podgana (samec)Lahko vpliva na ledvica in jetra, kar ima za posledico funkcionalne motnje.
propan-2-ol (67-63-0)--človekPonavljajoče izpostavljanje: Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant.
Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatkov.

11.2.2. Druge informacije

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
kokamidopropil betain (61789-40-0) LC50 25 mg/L 96 h ribe Leuciscus idus
EC50 45 mg/L 48 h raki Daphnia
propan-2-ol (67-63-0) LC50 9640 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas
EC50 > 10000 mg/L 24 h vodna bolha Daphnia magna
EC50 1800 mg/L 7 dni alge Scenedesmus quadricauda
klorheksidin glukonat (18472-51-0) LC50 2,08 mg/L 96 h ribe
EC50 0,087 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna
IC50 0,081 mg/L 72 h alge
dodecildimetilamin oksid (1643-20-5) LC50 2,67 mg/L 96 h ribe
EC50 3,1 mg/L 48 h raki Daphnia
ErC50 0,19 mg/L 72 h alge
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) LC50 2,67 mg/L 96 h ribe
IC50 3,1 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna
EC50 0,19 mg/L 72 h alge
EC10 80 mg/L 24 h bakterije

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
propan-2-ol (67-63-0) biorazgradljivost > 70 % 10 dni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0) BCF 42 L/kg

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0) zemlja log KOC > 3,9

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod ne vsebuje PBT ali vPvB snovi v koncentracijah nad 0,1%.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Ponovno uporabiti, če je možno. Ostanke proizvoda obravnavati kot posebne nevarne odpadke. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.

Embalaže

Kontaminirano embalažo je potrebno odstraniti (ali ponovno uporabiti) v skladu z nacionalnimi predpisi. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN in številka ID

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 2020/878) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Priloga XVII - Pogoji omejitve: 3.
Na podlagi dostopnih podatkov, proizvod ne vsebuje SVHC snovi v koncentraciji več kot 0,1%.
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.
Snovi, ki so predmet poročanja o izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 (PIC postopek): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.
Snovi, ki so predmet Rotterdamske konvencije: ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.
Snovi, ki so predmet Stockholmske konvencije (organska onesnaževala): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, CLOREXYDERM SHAMPOO FORTE, I.C.F. Srl, datum: 15.5.2017, ver.6.

Seznam ustreznih H stavkov

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.