VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

ANIOS OXY`FLOOR

Datum izdelave: 10.4.2012 · Datum spremembe: 21.3.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/In5b7

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

ANIOS OXY`FLOOR

Šifra

[2131000]

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo površin.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Laboratories ANIOS
Pave du Moulin, 59260 Lille - Hellemmes, Francija
Tel: 0033 3 20 67 67 67
Faks: 0033 3 20 67 67 68
e-mail: fds@anios.com

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Eye Dam. 1; H318  Povzroča hude poškodbe oči.
Aquatic Chronic 3; H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P260  Ne vdihavati prahu.
P273  Preprečiti sproščanje v okolje.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P501  Odstraniti vsebino/posodo kot nevaren odpadek.

2.2.2. Vsebuje:

dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (CAS: 15630-89-4, EC: 239-707-6)
kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridi (CAS: 85409-22-9, EC: 287-089-1)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje “Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) >= 0,1%, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v 57. členu REACH: https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.
Sprememba stabilnosti izdelka v prisotnosti vlage z eksotermno reakcijo.

3. Sestava/podatki o sestavinah

Opis izdelka

Nastanek peroksiocetne kisline in situ, pri raztapljanju v vodi.

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) 15630-89-4
239-707-6
-
25-<50 Ox. Sol. 3; H272
Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
O; R8
Xn; R22
Xi; R41
01-2119457268-30
kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridi 85409-22-9
287-089-1
-
0-<2,5 Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Aquatic Chronic 1; H410
C; R34
Xn; R22
N; R50
-

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestni osebi ne dati ničesar v usta. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Ob pojavu simptomov poiskati zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Zaščititi nepoškodovano oko. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Temeljito izprati usta in ne piti vode. Ne izzvati bruhanja! Ponesrečenec naj miruje. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

V stiku s kožo

Draži kožo.
Srbenje, rdečica, bolečina.
Pekoč občutek.

V stiku z očmi

V stiku z očmi povzroči hude, trajne poškodbe.
Neprijeten občutek, bolečina, solzenje, rdečica, otekanje očesne veznice.
Nevarnost trajnih poškodb oči in slepote.

Zaužitje

Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Pena.
Pesek.
Ogljikov dioksid (CO2).
Voda.
Gasilni prah.

Neustrezna sredstva za gašenje

-

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri segrevanju ali v primeru požara nastaja gost črn dim. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2). Pri gorenju nastajajo: dušikovi oksidi (NOx).

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Z vodnim curkom ohladite izpostavljene površine in zaščitite gasilce. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). Ravnati v skladu z ukrepi, predpisanimi v oddelkih 7 in 8 tega Varnostnega lista.

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Evakuirati nevarno območje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Zavarovati pred viri vžiga. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Preprečiti nastajanje prahu.

6.1.2. Za reševalce

-

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti izpiranje v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razsutje zajeziti.

6.3.2. Za čiščenje

Pripravek mehansko pobrati v ustrezne posode in odpadek oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Odpadke shraniti ločeno v posebej označene posode, ki se lahko tesno zaprejo. Ne mešati z drugimi odpadki. Onesnaženo območje očistiti z obilico vode. Preprečiti prašenje. Razlitega/razsutega izdelka nikoli ne vračati nazaj v originalno embalažo za ponovno uporabo.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Preprečiti prašenje.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Upoštevati navodila na etiketi ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Po uporabi tesno zapreti vsebnik. Pripravka ne zaužiti. Ne vdihavati prahu. Uporablja se razredčeno z vodo. Na delovnem mestu zagotoviti varnostne prhe in prhe za izpiranje oči.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Temperatura skladiščenja: +5°C do 30°C. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10). Hraniti v tesno zaprtih posodah. Izdelek je higroskopičen. Ne uporabljajte po datumu prenehanja veljavnosti, označenem na embalaži. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 8B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

Samo za profesionalno uporabo.

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
Proizvod 1,25 2,5 prah - alveolarna frakcija
Proizvod 10 20 prah - inhalabilna frakcija

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) delavec dermalno kratkotrajno (lokalni učinki) 12,8 mg/cm2
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 5 mg/m³
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) potrošnik dermalno kratkotrajno (lokalni učinki) 6,4 mg/cm2
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) delavec dermalno dolgotrajno (lokalni učinki) 12,8 mg/cm2
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) potrošnik dermalno dolgotrajno (lokalni učinki) 6,4 mg/cm2

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) sladka voda 0,035 mg/L
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) čistilna naprava 16,24 mg/L
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) morska voda 0,035 mg/L
dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) voda (občasni izpust) 0,035 mg/L sladka voda

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Uporabljajte čisto in pravilno vzdrževano zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo shranjujte na čistem mestu, stran od delovnega območja. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Ne vdihavati prahu.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002). Korekcijska očala ne predstavljajo zaščite. Steklenička za izpiranje oči s čisto vodo.

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Upoštevajte navodila proizvajalca o propustnosti in času prodora ter posebne razmere na delovnem mestu (mehanična obremenjenost, trajanje stika). Izbor rokavic mora upoštevati tudi vse druge zahtevane pogoje na delovnem mestu (druge kemikalije, fizikalne zahteve – urezi/predrtje, toplotna zaščita, reakcije na material rokavic, navodila dobavitelja rokavic). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril SIST EN 374

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Oblačila morajo biti redno prana v skladu s priporočili za pranje zaščitne obleke. V primeru stika s proizvodom je potrebno vse izpostavljene dele telesa umiti z vodo in milom.

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. V primeru prašenja uporabite ustrezno zaščitno masko - masko s filtrom za prah. Uporabljati masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s filtrom za prah P2 (SIST EN 140:1999/AC:2000) ali FFP2 (SIST EN 149:2001+A1:2009).

Toplotna nevarnost

Pri normalnih pogojih uporabe ni nevarnosti.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpust v okolje.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: trdno; prah
- Barva: bela
- Vonj: Ni podatkov.

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Ni podatkov.
- Topnost (z navedbo topila) voda:
topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Sprememba stabilnosti izdelka v prisotnosti vlage z eksotermno reakcijo.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Eksotermna reakcija z zračno vlago.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečiti nastajanje prahu. Ne mešati z drugimi kemikalijami.

10.5. Nezdružljivi materiali


Aluminij. Galvanizirani materiali.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Dim. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid. Dušikovi oksidi (NOx).

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Za proizvodoralnoATE> 2000 mg/kg
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Povzroča draženje kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije: Povzroča hude poškodbe oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih.
Dokazi o biorazgradljivosti so na voljo pristojnim organom držav članic na njihovo izrecno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Preprečiti sproščanje v okolje.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Ravnanje z odpadki se izvaja tako, da ne ogroža zdravja ljudi, ne škodi okolju in zlasti, da ne predstavlja nevarnosti za vodo, zrak, tla, rastline ali živali. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Reciklirati ali odstraniti v skladu s predpisi: oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

18 01 06* - kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 29* - čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

Embalaže

Popolnoma izprazniti embalažo. Na embalaži pustiti etiketo. Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004

≥ 30%: belila na osnovi kisika; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi; razkužila

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, ANIOS OXY'FLOOR, Laboratoires ANIOS, datum revizije: 21.3.2017, verzija: 4.6.

Seznam ustreznih H stavkov

H272  Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.