БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Bakar sulfat (plavi kamen)

Датум израде: 8.6.2022 · Датум ревизије: 8.6.2022 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/aT8b8

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Bakar sulfat (plavi kamen)

Хемијски назив

Бакар сулфат пентахидрат (CAS: 7758-99-8, EC: 231-847-6, Индекс: 029-004-00-0)

REACH регистрациони број

Нема података.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Сировина за производњу средстава за заштиту биља. Средство за флотацију.

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153 (8-16h)

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Ак. токс. 4; H302  Штетно ако се прогута.
Ошт. ока 1; H318  Доводи до тешког оштећења ока.
Вод. жив. сред. – ак. 1; H400  Веома токсично по живи свет у води.
Вод. жив. сред. – хрон. 1; H410  Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Реч упозорења: Опасност

H302  Штетно ако се прогута.
H318  Доводи до тешког оштећења ока.
H410  Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
EUH401  Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.
P102  Чувати ван домашаја деце.
P270  Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.
P273  Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301 + P312  АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара ако се осећате лоше.
P302 + P352  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде/сапуна.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P362  Скинути сву контаминирану одећу.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

2.2.2. Садржи:

-

2.2.3. Посебна упозорења

Посебни ризици нису познати нити очекивани.

2.3. Остале опасности

Производ нема супстанце које су класификоване као PBT и vPvB.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Бакар сулфат пентахидрат 7758-99-8
231-847-6
029-004-00-0
>98 Ак. токс. 4; H302
Ошт. ока 1; H318
Вод. жив. сред. – ак. 1; H400
Вод. жив. сред. – хрон. 1; H410
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50/53
-

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

3.2. Подаци о састојцима смеше

За супстанце погледајте 3.1.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

Повређеном који је у несвести не давати да једе или пије, унесрећеног транспортовати у болницу у бочном положају и одржавати проходност дисајних путева. Лекару показати безбедносни лист или етикету. У случају двоумљења или ако симптоми не нестају потражити медицинску помоћ (помоћ лекара). Особа која пружа прву помоћ треба прво да заштити себе.
Пружање прве помоћи, односно примена вештачког дисања уста на уста, може бити опасно за особу која пружа прву помоћ.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје. У случају престанка дисања, дати вештачко дисање. Потражити помоћ лекара!

После додира с кожом

Делове тела који су дошли у додир са препаратом испрати великом количином воде. Контаминирану одећу и обућу скинути. Потражити помоћ лекара.

У додиру са очима

Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 15 минута). Отворене очи, и испод капака, одмах испрати с пуно текуће воде (неколико минута). Одмах потражити медицинску помоћ.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Одмах потражити стручну медицинску помоћ. Лекару показати безбедносни лист или етикету.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Удисање праха може иритирати респираторни систем.

У додиру с кожом

Опекотине коже: Знаци / симптоми могу укључивати локализовано црвенило, отоке, свраб, сувоћу коже, појаву пликова.

У додиру са очима

Црвенило, бол, пецкање, сузење, може изазвати трајно оштећење очију.

У случају гутања

Штетно ако се прогута.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Алкохолно постојана пена, водени спреј, CО2, прах за гашење.

Неодговарајућа средства за гашење

Директан млаз воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

Немојте удисати гасове који настају приликом експлозије и/или сагоревања. У контакту са металима (магнезијум) ослобођа се водоник као гас.
Оксиди сумпора (SOX).

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере. Контаминирана средства за гашење која су остала од гашења покупити и одстранити по прописима, не сме се просути/излити у канализацију.

Заштитна опрема

Потпуна заштитна опрема (шлем, заштитне чизме и рукавице) и самостални апарат за дисање са компримованим ваздухом у позитивном моду.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Нема података.

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Спречити стварање прашине. Забранити приступ особама без заштитне опреме. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Евакуисати загађено подручје. Избегавајте удисање прашине. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испирање у воде/одливе/канализацију или на пропусна тла. Уколико је неопходно оградити производ са сувом земљом, песком или сличним незапаљивим материјалом У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Нема података.

6.3.2. За чишћење

Апсорбовати супстанцу земљом или песком. Покупити у посебну посуду и одложити у складу са локалним прописима (поглавље 13. безбедносног листа) Контаминирано подручје не испирати водом или средствима за чишћење на бази воде.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Спречити прашење.

Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испуштање у животну средину.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Не удисати прашину. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Спречити додир с кожом, очима и одећом. Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Носити заштитну опрему (види поглавље 8.)

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору. Заштитити од директног сунчевог зрачења. Заштитити од влаге. Чувати одвојено од запаљивих материјала.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Погледати идентификоване намене у подпоглављу 1.2.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017) : Производ не садржи супстанце које је потребно пратити.

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2021 Изложеност на радном месту – Процедура за одређивање концентрације хемијских агенса – Општи захтеви за перформанс. SRPS EN 689:2019 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

за састојке

Хемијски назив тип врста изложености трајање изложености Вредност Напомене
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) радник дермално дуготрајно (системски ефекти) 137 mg/kg тт/дан
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) потрошач орално дуготрајно (системски ефекти) 0,041 mg/kg тт/дан

8.1.4. PNEC вредности

за састојке

Хемијски назив врста изложености Вредност Напомене
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) слатка вода 7,8 μg/l
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) морска вода 5,2 μg/L
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) постројење за прераду отпадних вода 230 μg/l
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) седименти (слатка вода) 87 mg/kg сува маса
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) седименти (морска вода) 676 mg/kg сува маса
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8) земља 65 mg/kg сува маса

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Не удисати прашину. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Обезбедити уређаје за испирање очију и прскалице за воду (тушеве).

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Заштитне наочаре које добро пријањају (SRPS EN ISO 16321-1:2022).

Заштита руку

Заштитне рукавице (SRPS EN ISO 374-1:2021). Време продирања одређује произвођач рукавица и потребно га је поштовати. Придржавати се упутства произвођача о употреби, чувању, одржавању и замени заштитних рукавица. У случају оштећења или кад се појаве први знаци истрошености, рукавице треба одмах заменити. Избор прикладних заштитних рукавица не зависи само од материјала, већ и од других критеријума који се разликују од произвођача до произвођача.

Заштита коже

Памучно заштитно одело и затворена обућа (SRPS EN ISO 20345:2013-1/2016).

Заштита дисајних органа

При недовољном проветравању употребити заштиту за дисајне органе. Маска с филтером за прашину П1 (SRPS EN 143:2021).

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: чврсто; Кристали или кристални облик
- Боја: плава
- Мирис: без мириса
Праг мириса: нема података

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност Нема података.
- Тачка топљења/тачка мржњења Нема података.
- Почетна тачка кључања и опсег кључања Нема података.
- Тачка паљења Нема података.
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) није запаљиво.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности Нема података.
- Напон паре Нема података.
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Релативна густина:
2,286
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
22 g/100g при 25 °C
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања 110 °C
- Вискозитет Нема података.
- Експлозивна својства Нема података.
- Оксидујућа својства Нема података.

9.2. Остали подаци

- Напомене:

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење).

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Нема података.

10.4. Услови које треба избегавати

Базе. Не излагати високим температурама. Заштитити од влаге.

10.5. Некомпатибилни материјали

Алкалије. Метали.

10.6. Опасни производи разградње

Сумпорни оксиди (SOx).

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
за производпероралноLD50пацов 482 mg/kg
за производдермалноLD50пацов> 2000 mg/kg
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8)пероралноLD50пацов 482 мг/кг
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8)дермалноLD50пацов> 2000 mg/kg
Додатне информације: Штетно ако се прогута.

(б) Корозија коже / иритација коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Додатне информације: Доводи до тешког оштећења ока.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Нема података.

(ђ) Карциногеност

Нема података.

(е) Токсичност по репродукцију

Хемијски називТиптипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
Бакар сулфат пентахидрат (7758-99-8)ПероралноNOAELпацов 1500 ppmНије репродуктивно токсично.

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

Нема података.

12.1.2. Хронична токсичност

Нема података.

Додатне информације

Веома токсично по живи свет у води. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

Нема података.

Додатне информације

Производ је неорганска супстанца и није предмет биоразрадљивости.

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

Нема података.

12.3.2. Фактор биоконцентрације

Нема података.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

Нема података.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Супстанца не испуњава услове за класификацију као PBT (постојана, биоакумулативна или токсична) или vPvB (веома постојана или веома биоакумулативна).

12.6. Остали штетни ефекти

Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду опасног отпада (отпадног материјала).

Амбалаже

Неочишћена амбалажа спада под опасан отпад - поступати као сa отпадом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон).

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Не испуштати у канализацију.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

UN 3077

14.2. UN назив за терет у транспорту

МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. (Бакар сулфат пентахидрат)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Бакар сулфат пентахидрат)

14.3. Класа опасности у транспорту

9

14.4. Амбалажна група

III

14.5. Опасности по животну средину

Додатна ознака: ОПАСНО ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Посебне предострожности за корисника

Ограничене количине

5 kg

Ограничења за тунеле

(-)

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Транспорт у расутом стању

VC1, VC2


15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10, 93/19 и 39/21)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.23/20)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (Службени гласник РС, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци ("Службени гласник РС" бр. 22/20)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 и 57/2022)

није употребиво

15.1.2. Посебна упутства

Придржавати се прописа о раду и заштити од опасних материја за младе, труднице и дојиље.

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности није доступна.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
EC - број, т.ј. EINECS, ELINCS
EC50: Половина максималне ефективне концентрације
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EmS: Хитан распоред
EN - Европски стандард
EU - Европска Унија
GHS - Глобално хармонизовани систем
ГВИ - гранична вредност изложености на радном месту
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
IATA DGR: Пропис за превоз опасне робе Интернационалне асоцијације авиотранспорта.
IC50: Концентрација имобилизације на 50% тестираног становништва
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMO – Међународна организација за поморску пловидбу
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
Индекс - идентификациони број супстанце којим је свака супстанца у Списку класификованих супстанци нумерисана на основу атомског броја елемента који у највећој мери одређује својства те супстанце.
ISO - Међународна организација за стандардизацију
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
Koc - Коефицијент расподеле у земљишту изражен на садржај органског угљеника у земљишту
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
КГВИ - краткотрајна гранична вредност изложености.
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PEL: Предвиђен ниво излагања
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SME - мала и средња предузећа
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
VOC: Испарљиво органско једињење
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Ак. токс. 4 = Акутна токсичност, категорија 4
Вод. жив. сред. – ак. 1 = Опасност по водену животну средину, категорија Акутно 1
Вод. жив. сред. – хрон. 1 = Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 1
Ошт. ока 1 = Тешко оштећење / иритација ока, категорија 1

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист произвођача: SERBIA ZiJin Bor Copper doo Bor, Bakar (II) sulfat pentahidrat (plavi kamen), 20.03.2019. Ревизија: 5
Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/de/home

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H302  Штетно ако се прогута.
H318  Доводи до тешког оштећења ока.
H400  Веома токсично по живи свет у води.
H410  Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
EUH401  Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.
P102  Чувати ван домашаја деце.
P270  Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.
P273  Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301 + P312  АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара ако се осећате лоше.
P302 + P352  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде/сапуна.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P362  Скинути сву контаминирану одећу.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.