VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Elancoban Premix

Datum izdelave: 30.5.2013 · Datum spremembe: 21.3.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/tJJab

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Elancoban Premix

Šifra

[AF1308, AF1304, AF1305, AF1312, AF0380]

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Veterinarsko farmacevtsko sredstvo. Krma za piščance.

Odsvetovane uporabe

Sredstva ne uporabljajte nerazredčenega. Ne uporabljajte za piščance, starejše od 16 tednov ter za kokoši, ki nesejo jaca. Ne uporabljati kot krmo za druge živali (npr. purane, konje).

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Elanco Animal Health
Division of Eli Lilly and Company, 2001 West Main St, PO Box 708, Greenfield, IN 46140, ZDA
Tel: 1-800-428-4441

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Eye Dam. 1; H318  Povzroča hude poškodbe oči.
Resp. Sens. 1; H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
STOT RE 2; H373  Lahko škoduje organom (mišice, srce) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Aquatic Chronic 3; H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H373  Lahko škoduje organom (mišice, srce) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P261  Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P285  Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.
P304 + P341  PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

žitni prah
Monensin, mononatrijeva sol (CAS: 22373-78-0, EC: 244-941-7)
kalcijev karbonat (CAS: 471-34-1, EC: 207-439-9)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
žitni prah -
-
-
58-76 Resp. Sens. 1; H334 Xn; R42
Xi; R37
-
Monensin, mononatrijeva sol 22373-78-0
244-941-7
-
20-24 Acute Tox. 2; H300
Eye Dam. 1; H318
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 2; H411
T; R25
Xi; R37-41
R52
-
kalcijev karbonat 471-34-1
207-439-9
-
0,4-20 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Xi; R36/37/38 -
olje proti prašenju -
-
-
0-2 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Xi; R36/37/38 -

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. Če ponesrečenec težko diha, mu damo kisik. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Pri običajnih pogojih vdihavanje sestavin proizvoda ni verjetno.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Ob pojavu simptomov poiskati zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih obvezno odstraniti. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. Popiti kozarec ali dva vode. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Vdihavanje prahu lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

V stiku s kožo

Srbenje, rdečica, bolečina.

V stiku z očmi

Povzroča opekline.
Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Voda.
Ogljikov dioksid (CO2).
Gasilni prah.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Prah lahko skupaj z zrakom tvori eksplozivne zmesi.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Preprečite nastanek prahu. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati prahu.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Preprečiti razsutje pripravka - zatesniti luknje na poškodovani embalaži.

6.3.2. Za čiščenje

Prah pomesti oziroma še bolje posesati s primernim sesalnikom (če je možno). Pripravek zbrati v posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Preprečiti prašenje.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Preprečiti prašenje.

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati prahu.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti v suhem prostoru.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 8A

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

Krma za piščance. S sredstvom ne krmite piščancev, ki so starejši od 16 tednov, in ki nesejo jajca. Ne krmite živali z nerazredčenim sredstvom. Preprečite, da bi krmo zaužili konji in drugi kopitarji ter purani.

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
Proizvod 1,25 2,5 prah - alveolarna frakcija
Proizvod 10 20 prah - inhalabilna frakcija

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Preprečiti stik z očmi in kožo. Preprečiti prašenje. Ne vdihavati prahu.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri povišanih koncentracijah prahu v zraku uporabiti masko (SIST EN 136:1998) s filtrom P (SIST EN 143:2001/A1:2006).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: trdno
- Barva: rjava
- Vonj: zatohel

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) > 300 °C (prah v zraku)
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Ni podatkov.
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven.
- Oksidativne lastnosti Ni oksidativno.

9.2. Drugi podatki

- Opombe: Spodnja eksplozijska meja: 1,5 kg/m3

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Zmes sama ne reagira ali polimerizira pri normalni uporabi.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)dermalnoLD50kunec> 500 mg/kg(24% zmes)
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)inhalacijskoLC50podgana1 h> 370 mg/m³(24% zmes)
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)oralnoLD50podgana 34 mg/kg
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)oralnoLD50podgana> 300 mg/kg(55% zmes)
kalcijev karbonat (471-34-1)oralnoLD50podgana 6450 mg/kg
kalcijev karbonat (471-34-1)inhalacijskoLC50podgana4 h> 3 mg/L

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodDraži kožo.
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)kunecRahlo draži.
kalcijev karbonat (471-34-1)kunecdražilno

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodNevarnost hudih poškodb oči.
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)kunecNevarnost hudih poškodb oči.
kalcijev karbonat (471-34-1)kunecdražilno

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
žitni prah (-)inhalacijsko-Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju.
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)dermalnoLahko povzroči alergičen odziv kože.
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)inhalacijsko-Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju.
Dodatne informacije: Osebe, ki trpijo za alergijami, kontaktnim dermatitisom ali kroničnimi izpuščaji, se morajo izogibati stiku s kožo ter prahu.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)in-vitro mutagenostNegativno.
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)in-vivo mutagenostNegativno.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)--negativno

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)--Rezultati študij na živalih niso pokazali učinkov na plodnost.
kalcijev karbonat (471-34-1)Razvojna toksičnostRazvojno toksično samo pri koncentracijah toksičnih za samice.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodinhalacijsko-Ni razvrščeno.
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)Injekcija-Laboratorijska živalPospešen srčni utrip, povišan krvni tlak.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0)--Negativni učinki na srce in mišice.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) EC50 10,7 mg/L 48 h raki Daphnia magna
EC50 4,33 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)
LC50 16,6 mg/L 96 h ribe Lepomis macrochirus
LC50 9 mg/L 96 h ribe Rainbow trout
kalcijev karbonat (471-34-1) LC50 > 56000 mg/L 96 h ribe Gambusia affinis

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) NOEC 0,055 mg/L alge Pseudokirchneriella subcapitata
LC50 85,7 mg/kg 14 dni Ptice Coturnix sp.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Za proizvod
Element okolja vrsta / metoda Razpolovna doba Rezultat metoda Opombe
zrak fotodegradacija 43,9 dni
zemlja fizična degradacija 7,5 dni
Za sestavine
Sestavina (CAS) Element okolja vrsta / metoda Razpolovna doba Rezultat metoda Opombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) zemlja 14 dni 50% Peščena, muljasta in glinena tla.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Hitrost fotodegradacije (1/dan): 0,0158

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) log Kow ≥ 4
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) log Kow 2,75 7
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) log Kow 3,79 9
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) log Kow 4,24 5

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
Monensin, mononatrijeva sol (22373-78-0) zemlja log KOC > 5,63 pH 4,5 in 6

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Kategorija ogrožanja vode (WGK): 2 (lastna uvrstitev), ogroža vodo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, Elancoban Premix, 4.6.2014, ver. 04

Seznam ustreznih H stavkov

H300  Smrtno pri zaužitju.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.