BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista(Službeni glasnik br. 100/11)
Trgovačko ime:

Aceton

Datum izrade: 6.11.2019 · Datum revizije: 3.6.2022 · Verzija: 1 · Revizija: 1 · Datum prethodne verzije: 6.11.2019

1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet


chemius.net/jYDa0

1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime

Aceton

Hemijski naziv

Aceton (CAS: 67-64-1, EC: 200-662-2, Indeks: 606-001-00-8)

REACH registracioni broj

Nema podataka.

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba

Rastvarač. Sredstvo za čišćenje. Sirovina u industriji. Laboratorijska hemikalija. Opšta upotreba.

Nepreporučeni načini upotrebe

Za sve ostale namene koje nisu prethodno navedene.

1.3. Podaci o snabdevaču

Distributer

Iskra Proces doo Barič
Adresa: Barička reka bb, 11504 Barič, Srbija
Tel.: 011/870-2153
Faks: 011/870-2238
e-mail: info@industria.rs

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalni centar za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd

011 360 8440(24h)

Telefonski broj dobavljača za pozive za hitne slučajeve

011/870-2153 (8-16h)

2. Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Službeni glasnik RS, br. 105/13, 52/17 i 21/19)

Zap. teč. 2; H225  Lako zapaljiva tečnost i para.
Irit. oka 2; H319  Dovodi do jake iritacije oka.
Spec. toks. – JI 3; H336  Može da izazove pospanost i nesvesticu.

2.2 Elementi obeležavanja

2.2.1. Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Službeni glasnik RS, br. 105/13, 52/17 i 21/19)

Reč upozorenja: Opasnost

H225  Lako zapaljiva tečnost i para.
H319  Dovodi do jake iritacije oka.
H336  Može da izazove pospanost i nesvesticu.
P102  Čuvati van domašaja dece.
P210  Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
P240  Uzemljen i pričvršćen kontejner i oprema za prijem.
P261  Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/ magle/para/spreja.
P280  Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P303 + P361 + P353  AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se].
P305 + P351 + P338  AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P403 + P233  Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati ambalažu čvrsto zatvorenom.
P501  Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

2.2.2. Sadrži:

-

2.2.3. Posebna upozorenja

Posebni rizici nisu poznati niti očekivani.

2.3. Ostale opasnosti

Proizvod ne sadrži sastojke koji su klasifikovani kao PBT ili vPvB u koncentraciji jednakoj 0,1% ili većoj.

3. Sastav / podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

Hemijski naziv CAS
EC
Indeks
% Klasifikacija u skladu CLP/GHS pravilnikom (Službeni glasnik RS br. 105/13, 52/17 i 21/19) Specifične granične koncentracije Klasifikacija u skladu sa DSD/DPD Pravilnikom (Službeni glasnik RS br. 59/10 i 25/11) Reg. broj
Aceton 67-64-1
200-662-2
606-001-00-8
100 Zap. teč. 2; H225
Irit. oka 2; H319
Spec. toks. – JI 3; H336
F; R11
Xi; R36
R66-67
-

Tekst obaveštenja o opasnosti nalazi se u poglavlju 16.

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Za supstance pogledajte 3.1.

4. Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšte mere

Povređenom koji je u nesvesti ne davati da jede ili pije, unesrećenog transportovati u bolnicu u bočnom položaju i održavati prohodnost disajnih puteva. Lekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu. U slučaju dvoumljenja ili ako simptomi ne nestaju potražiti medicinsku pomoć (pomoć lekara). Ako je povređeni u šoku postavite ga u ležeći položaj sa malo podignutim nogama. Zadržati osobu na posmatranju. Smirite povređenog i držite ga smirenog, izbegavajte fizičke napore.

Posle udisanja

Povređenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. Kod pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara. Ukoliko dođe do zastoja disanja, dati kiseonik. U slučaju prestanka disanja, dati veštačko disanje. U slučaju srčanog zastoja, započeti masažu srca. U slučaju otežanog disanja mirovati u polusedećem položaju. Povređeni treba da miruje u toplom.

Posle dodira s kožom

Delove tela koji su došli u dodir s preparatom odmah oprati s puno vode i sapuna. Ne nanositi neutralizacijska sredstva. Kontaminiranu odeću i obuću skinuti. U slučaju pojave simptoma potražiti pomoć lekara.

U dodiru sa očima

Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ako je lako izvodljivo. Ne primenjujte sredstva za neutralizaciju. U slučaju da se problemi produže, posetiti oftalmologa.

U slučaju gutanja

Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom! Piti puno vode u malim gutljajima. Ne piti mleko ili ulje. Kao apsorpcijsko sredstvo koristite aktivni ugalj. Pozvati centar za kontrolu trovanja. U slučaju gutanja većih količina odmah otići u bolnicu. Ispiranje želuca.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Udisanje

Izloženost visokim koncentracijama:
Osećaj slabosti.
Može izazvati iritaciju respiratornih organa.
Simptomi su mučnina i povraćanje.
Depresija centralnog nervnog sistema.
Glavobolja, vrtoglavica.

U dodiru s kožom

Može izazvati suvu i ispucalu kožu.
Iritira kožu (crvenilo, bol).

U dodiru sa očima

Iritira oči.

U slučaju gutanja

Suvo/umorno grlo.
Aspiracijska pneumonija.
Slični onim u slučaju udisanja.
Gutanje veće količine može da uzrokuje iritaciju gastrointestinalnog trakta.
Menja sastav krvi.
Može oštetiti jetru.
Može izazvati oštećenje bubrega.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečiti simptomatski.

5. MERE ZA GAŠENjE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara

ABC prah. BC prah. Sredstvo za gašenje B klase.
Ugljen dioksid (CO2).
Alkoholno postojana pena. Vodeni sprej.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje

Direktan mlaz vode.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Štetni produkti sagorevanja

Lako zapaljiva tečnost i para. Gas/para sa vazduhom imaju granice eksplozije. Indirektna opasnost od požara. Može se zapaliti varnicama. Gas/para se šire po podu: opasnost od paljenja. Pogledati poglavlje 10. Ukoliko se ambalaža zagreva, može porasti pritisak: rizik od eksplozije. Nemojte udisati gasove koji nastaju prilikom eksplozije i/ili sagorevanja.

5.3. Savet za vatrogasce

Zaštitne mere

Pri prekomernom zagrevanju, može doći do eksplozije ambalaže. Ne udisati dim / gasove koji nastaju prilikom požara ili sagorevanja. U slučaju ličnog rizika ili bez adekvatne obučenosti, ne preduzimaju se nikakve mere. Ugrožene proizvode hladiti raspršenim vodenim sprejom i ako je moguće udaljiti ih sa ugroženog područja. Nakon hlađenja: rizik od fizičke eksplozije. Kontaminirana sredstva za gašenje koja su ostala od gašenja pokupiti i odstraniti po propisima, ne sme se prosuti/izliti u kanalizaciju.

Zaštitna oprema

Potpuna zaštitna oprema (šlem, zaštitne čizme i rukavice) i samostalni aparat za disanje sa komprimovanim vazduhom u pozitivnom modu.

6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1. Lične predostrožnosti,zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

6.1.1. Za osoblje koje nije obučeno

Oprema za ličnu zaštitu

Nositi ličnu zaštitnu opremu (Poglavlje 8). Nositi zaštitne rukavice i naočare. Nositi zaštitnu odeću. Zagađenu odeću odstraniti i očistiti pre ponovne upotrebe.

Postupci u slučaju nesreće

Omogućiti dobro provetravanje. Obezbediti eventualne izvore plamena ili toplote; ne pušiti! Odstraniti moguće izvore plamena/ varnice. Koristiti samo eksplozivno bezbedne uređaje. Kontejnere držati u uspravnom položaju i dobro zatvorene. Zabraniti pristup osobama bez zaštitne opreme. U slučaju ličnog rizika ili bez adekvatne obučenosti, ne preduzimati nikakve mere. Evakuisati zagađeno područje. Ne udisati pare/aerosol. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Ostati uz vetar. Zatvorite vrata i prozore susednih prostorija. Ugasiti motore. Odstraniti izvore plamena.

6.1.2. Po interventno osoblje

Koristiti sredstva za ličnu zaštitu.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

U slučaju isticanja u životnu sredinu obavestiti nadležne službe. Sprečiti izlivanje u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

6.3.1. Za suzbijanje

Zaustaviti razlivanje ako to možete učiniti bez rizika. Razliveni materijal zagraditi. Pokušati smanjiti isparavanje.

6.3.2. Za čišćenje

Pretočiti pumpom u odgovarajuć kontejner. Razblažiti zapaljivu smešu gas/para sa vodenim sprejom. Sva oprema mora biti uzemljena. Ne koristiti kompresovani vazduh za pumpanje preko prolivene tečnosti. Tečnost adsorbovati inertnim materijalom, npr. zemljom, peskom ili vermikulitom. Prosuti proizvod nikada ne vraćati nazad u originalnu ambalažu radi ponovne upotrebe. Oštećene/ohlađene posude moraju biti prazne. Zagađeno područje očistiti obilnom količinom vode.

6.3.3. Ostale informacije

Meriti koncentraciju eksplozivne smeše gas-vazduh.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Pogledajte još poglavlja 8 i 13.

7. Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

7.1.1. Mere zaštite

Mere za sprečavanje požara

Obezbediti dobro provetravanje. Preduzeti mere protiv pojave statičkog elektriciteta. Čuvati/upotrebljavati odvojeno od izvora paljenja - Ne pušiti! Ne upotrebljavati alate koji varniče. Pare su teže od vazduha i šire se pri podu/tlu. Sa vazduhom stvaraju eksplozivnu smešu. Upotrebljavati samo aparate (uređaje) sigurne od eksplozije. Držati udaljeno od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena.

Mere za sprečavanje stvaranja aerosola i prašine

Pobrinuti se za lokalnu ventilaciju jer postoji mogućnost udisanja para i aerosola. Pratiti koncentraciju proizvoda u vazduhu redovno.

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne izlivati u kanalizaciju, površinske vode ili tla. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti.

Ostale mere

Nema podataka.

7.1.2. Savet o opštoj higijeni na radnom mestu

Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Ne udisati paru /aerosol. Brinuti o ličnoj higijeni (prati ruke pre odmora i posle rukovanja). Sprečiti dodir s kožom, očima i odećom. Zagađenu (kontaminiranu) odeću odmah odstraniti i očistiti pre nove upotrebe. Nositi zaštitnu opremu (vidi poglavlje 8.) Rukovati sa neočišćenim praznim kontejnerom kao sa punim. Pre nego što jedete, pijete, pušite ili napustite radni prostor, ruke i sve ostale izložene delove operite blagim sapunom i vodom.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

7.2.1. Skladištenje

Zaštititi od otvorenog plamena, toplote i direktnih sunčevih zraka. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Čuvati odvojeno od izvora plamena - ne pušiti. Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru. Čuvati odvojeno od jakih baza. Čuvati odvojeno od jakih kiselina. Čuvati odvojeno od oksidacionih sredstava. Čuvati odvojeno od redukcionih sredstava. Čuvati odvojeno od amina. Halogena jedinjenja. Temperatura skladištenja: 15 do 20 °C Čuvati na tamnom mestu.

7.2.2. Ambalažni materijali

Čuvati u originalnoj ambalaži. Treba da ima ventil za smanjenje pritiska. Osetljiva pakovanja staviti u čvrst kontejner. Ambalaža od nerđajućeg čelika. Ugljenični čelik. Aluminijum. Gvožđe. bakar. Nikl. Staklo. Bronza. Neprikladni materijali: neki sintetički materijali.

7.2.3. Zahtevi za skladišni prostor i rezervoare

Otvorene posude nakon upotrebe dobro zatvoriti i ostaviti uspravno radi sprečavanja isticanja/prosipanja. Ne skladištiti u neoznačenoj ambalaži. Električne instalacije moraju biti zaštićene od eksplozije.

7.2.4. Saveti za opremanje skladišta

Obezbediti automatski sistem za prskanje.

7.2.5. Dodatne informacije o uslovima skladištenja

Nema podataka.

7.3. Posebni načini korišćenja

Preporuke

Pogledati identifikovane namene u podpoglavlju 1.2.

Posebna rešenja za industrijski sektor

Nema podataka.

8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

8.1.1. Parametri kontrole izloženosti

Hemijski naziv (CAS, EC) Granične vrednosti Kratkotrajna izloženost Karc. kat. Mut. kat. Repr. kat. Napomene biološke granične vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
aceton; propanon (67-64-1, 200-662-2) 1210 500 EУ*

8.1.2. Informacije o postupcima praćenja

SRPS EN 482:2021 Izloženost na radnom mestu – Procedura za određivanje koncentracije hemijskih agensa – Opšti zahtevi za performans. SRPS EN 689:2019 Izloženost na radnom mestu – Merenje izloženosti hemijskim agensima inhalacijom – Strategija usaglašenosti ispitivanja sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Nema podataka.

8.1.4. PNEC vrednosti

Nema podataka.

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.2.1. Odgovarajući tehnički nadzor

Preventivne bezbednosne mere

Ne udisati pare / aerosol. Voditi računa o ličnoj higijeni – prati ruke pre odmora i posle rukovanja. Postupajte u skladu sa dobrom industrijskom, higijenskom i bezbednosnom praksom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom.

Strukturne mere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Organizacione mere za sprečavanje izloženosti

Zagađenu (kontaminiranu) odeću odmah odstraniti i očistiti pre nove upotrebe. Obezbediti uređaje za ispiranje očiju i prskalice za vodu (tuševe).

Tehničke mere za sprečavanje izloženosti

Obezbediti dobro provetravanje i lokalnu ventilaciju na mestima sa povećanom koncentracijom. Čuvati odvojeno od namirnica, pića i stočne hrane.

8.2.2. Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita očiju

Zaštitne naočare.

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice otporne na hemikalije.

Odgovarajući materijali

materijal debljina vreme prodiranja Napomene
butil guma
neopren
prirodna guma
Tetrafluoroetilen (TFE)

Zaštita kože

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Zaštita za glavu. PVC, viton.

Zaštita disajnih organa

Puna maska sa filterom AX.

Termičke opasnosti

Nema podataka.

8.2.3. Nadzor izloženosti životne sredine

Mere za sprečavanje izloženosti supstanci/smeši

Nema podataka.

Strukturne mere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Organizacione mere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Tehničke mere za sprečavanje izloženosti

Sprečiti ispuštanje u površinske vode ili u kanalizaciju.

9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

- Agregatno stanje: tečnost
- Boja: bezbojno
- Miris: slatkast, aromatičan, na voće
Prag mirisa: nema podataka

Važni podaci za zdravlje, bezbednost i okolinu

- pH vrednost 7, konc. 10 g/l
- Tačka topljenja/tačka mržnjenja -95 °C
- Početna tačka ključanja i opseg ključanja 56 °C
- Tačka paljenja -17 °C (Zatvorena posuda)
- Brzina isparavanja Relativna brzina isparavanja: 6 (butil acetat=1);
Relativna brzina isparavanja (etar=1): 2
- Zapaljivost (čvrsto, gasovito) nije zapaljivo.
- Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti 12,8 – 2 vol % (310 - 60 g/m³)
- Napon pare 247 hPa pri 20 °C
828 hPa pri 50 °C
- gustina pare Relativna gustina pare 20 °C: 2
- Relativna gustina Relativna gustina:
0,79
- Rastvorljivost (uz naveden rastvarač) voda:
rastvorljivo
Oil:
rastvorljivo
- Koeficijent raspodele Log Pow:
-0,24
- Temperatura samopaljenja 465 °C
- Temperatura razlaganja Nema podataka.
- Viskozitet kinematička:
0,417 mm2/s
dinamička:
0,32 mPas pri 20 °C
- Eksplozivna svojstva Nema podataka.
- Oksidujuća svojstva Nema podataka.

9.2. Ostali podaci

- Sadržaj organskih rastvarača 100 %
- Napomene: Specifična gustina: 786 kg/m³ Molska masa: 58,08 g/mol. Dobro rastvorljivo u etanolu.
Rastvorljivo u etru, dimetil etru, špiritusu, hloroformu, dimetilformamidu.
Relativna gustina saturisane smeše gas/vazduh: 1,2
Minimalna energija paljenja: 1.15 mJ.
Specifična provodljivost: 6000000 pS/m (25 °C)
Saturisana koncentracija: 589 g/m³
Gas/para su teži od vazduha na 20°C. Bezbojno. Jako isparljivo. Neutralna reakcija.
Kritična temperatura: 235°C; Kritični pritisak: 47010 hPa

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Reaguje eksplozivno sa mnogim jedinjenjima. Produženim skladištenjem na svetlosti se oslobađaju štetni gasovi/pare.

10.2. Hemijska stabilnost

Nestabilna ukoliko se izlaže svetlosti.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Reaguje sa jakim oksidacionim sredstvima.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Zaštititi od toplote, direktnih sunčevih zraka, otvorene vatre (otvorenog plamena), varnica (iskrenja). Ne izlagati niskim temperaturama.

10.5. Nekompatibilni materijali

Jaka oksidaciona sredstva.
Jake kiseline.
Jake baze.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Dim. Ugljen dioksid, ugljen monoksid.

11. Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksičnim efektima

(a) Akutna toksičnost

Hemijski nazivvrsta izloženostitipvrstaVremeVrednostmetodNapomene
Aceton (67-64-1)peroralnoLD50pacov 5800 mg/kgOECD 401
Aceton (67-64-1)dermalnoLD50kunić 20000 mg/kgOECD 402
Aceton (67-64-1)inhalaciono (pare)LC50Pacov (ženka)4 h
Dodatne informacije: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(b) Korozija kože / iritacija kože

Hemijski nazivvrstaVremerezultatmetodNapomene
Aceton (67-64-1)Izaziva iritaciju, suvu i osetljivu kožu, što lako dovodi do infekcije.
Dodatne informacije: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(v) Teško oštećenje oka / iritacija oka

Hemijski nazivvrstaVremerezultatmetodNapomene
Aceton (67-64-1)Iritira oči. Može da dovede do oštećenja rožnjače.
Dodatne informacije: Dovodi do jake iritacije oka.

(g) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože

Dodatne informacije: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(d) Mutagenost germinativnih ćelija

Nema podataka.

(đ) Karcinogenost

Nema podataka.

(e) Toksičnost po reprodukciju

Nema podataka.

Rezime CMR svojstava

Mutagenost germinativnih ćelija: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Karcinogenost: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Toksičnost po reprodukciju: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(ž) Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Hemijski nazivvrsta izloženostitipvrstaVremeorganVrednostrezultatmetodNapomene
Aceton (67-64-1)inhalacionoPare proizvoda su narkotične.
Dodatne informacije: Može da izazove pospanost i nesvesticu.

(z) Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost

Dodatne informacije: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(i) Opasnost od aspiracije

Dodatne informacije: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

12. Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

12.1.1. Akutna toksičnost

za sastojke
Supstanca (CAS broj) Tip Vrednost Vreme izloženosti Vrsta Organizam Metod Napomene
Aceton (67-64-1) LC50 5540 mg/kg 96 h ribe Salmo gairdneri

12.1.2. Hronična toksičnost

Nema podataka.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

12.2.1. Abiotička degradacija

Nema podataka.

12.2.2. Biorazgradnja

za sastojke
Supstanca (CAS broj) vrsta Stopa Vreme Rezultat metod Napomene
Aceton (67-64-1) BOD 1,43 g O2/g
Aceton (67-64-1) COD 1,92 g O2/g
Aceton (67-64-1) ThOD 2,2 g O2/g
Aceton (67-64-1) BOD (% ThOD) 0,872 % ThOD 20 dana

12.3. Potencijal bioakumulacije

12.3.1. Koeficijent raspodele

za proizvod
tip Vrednost Temperatura pH vrednost Koncentracija metod
Log Pow -0,24
za sastojke
Supstanca (CAS broj) tip Vrednost Temperatura pH vrednost Koncentracija metod
Aceton (67-64-1) Oktanol-voda (log Pow) -0,24

12.3.2. Faktor biokoncentracije

za sastojke
Supstanca (CAS broj) vrsta organizam Vrednost Trajanje Rezultat metod Napomene
Aceton (67-64-1) BCF ribe 0,69
Aceton (67-64-1) BCF vodeni organizmi 3

12.4. Mobilnost u zemljištu

12.4.1. Poznata ili predviđena raspodela u delovima životne sredine

Nema podataka.

12.4.2. Površinski napon

za sastojke
Supstanca (CAS broj) Vrednost Temperatura Koncentracija metod Napomene
Aceton (67-64-1) 0,0237 N/m

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Nema podataka.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne sadrži sastojke koji su PBT ili vPvB u koncentraciji većoj od 0,1%.

12.6. Ostali štetni efekti

Sprečiti izlivanje u podzemne vode, vodotokove, vodovod ili kanalizaciju. Preparat nije klasifikovan kao opasan po okolinu.

Dodatni podaci

za sastojke

Supstanca: Aceton

Sastojak je biorazgradiv.

13. Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaže

Metode tretmana otpada

Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu opasnog otpada (otpadnog materijala). Ne mešati sa ostalim otpadom.

Ambalaže

Neočišćena ambalaža spada pod opasan otpad - postupati kao sa otpadom. Potpuno ispražnjenu ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik 36/09 i 95/18-dr. zakon). Neočišćenu ambalažu ne bušiti, rezati ili variti.

13.1.2. Metode tretmana otpada

Spaliti u ovlašćenim spalionicama.

13.1.3. Mogućnost ispuštanja u kanalizacioni sistem

Ne ispuštati u kanalizaciju.

13.1.4. Napomene

Nema podataka.

14. Podaci o transportu

14.1. UN broj

UN 1090

14.2. UN naziv za teret u transportu

ACETON

IMDG: ACETONE

14.3. Klasa opasnosti u transportu

3

14.4. Ambalažna grupa

II

14.5. Opasnosti po životnu sredinu

NE

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Ograničene količine

1 L

Ograničenja za tunele

(D/E)

IMDG tačka paljenja

-17 °C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Transport u rasutom stanju

Proizvod se ne sme prevoziti u rasutom stanju u ambalaži za rasut proizvod, kontejnerima ili vozilima.


15. Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

- Zakon o hemikalijama (Službeni glasnik RS br.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Službeni glasnik RS br. 105/13, 52/17 i 21/19)
- Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br.36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon)
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br.36/09 i 95/18-dr. zakon)
- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS br.56/10, 93/19 i 39/21)
- Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (Službeni glasnik RS br.23/20)
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Službeni glasnik RS, br. 106/09, 117/17 i 107/21)
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.100/11)
- PRAVILNIK o Spisku klasifikovanih supstanci ("Službeni glasnik RS" br. 22/20)

15.1.1. Sadržaja VOC u skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija (''Službeni glasnik RS'' br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022)

nije upotrebivo

15.1.2. Posebna uputstva

Pridržavati se propisa o radu i zaštiti od opasnih materija za mlade, trudnice i dojilje.

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena hemijske sigurnosti nije dostupna.

16. Ostali podaci

Izmene u bezbednosnom listu

Izmene su napravljene u poglavljima: 1, 5, 9, 13 i 16.

Skraćenice i akronimi

ATE - procenjena vrednost akutne toksičnosti
ADR - Sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta
ADN - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima
BL - Bezbednosni list
CLP - Uredba o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju; Evropska regulativa 1272/2008
CAS# - identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi i uneta u CAS registar (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan
DMEL - izvedena doza s minimalnim efektom
DNEL - izvedena doza bez efekta
EC - broj, t.j. EINECS, ELINCS
EC50: Polovina maksimalne efektivne koncentracije
ECHA - Evropska agencija za hemikalije
EINECS - Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci
ELINCS - Evropska lista notifikovanih hemijskih supstanci
EmS: Hitan raspored
EN - Evropski standard
EU - Evropska Unija
GHS - Globalno harmonizovani sistem
GVI - granična vrednost izloženosti na radnom mestu
IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj
IATA DGR: Propis za prevoz opasne robe Internacionalne asocijacije aviotransporta.
IC50: Koncentracija imobilizacije na 50% testiranog stanovništva
ICAO-TI - Tehnička uputstva za bezbedan transport opasnih tereta u vazdušnom saobraćaju objavljena od Međunarodne organizacije za civilni vazdušni saobraćaj
IMDG - Međunarodni transport opasnog tereta pomorskim brodovima
IMO – Međunarodna organizacija za pomorsku plovidbu
IMSBC - Međunarodni pomorski pravilnik o opasnim hemikalijama u razlivenom stanju
Indeks - identifikacioni broj supstance kojim je svaka supstanca u Spisku klasifikovanih supstanci numerisana na osnovu atomskog broja elementa koji u najvećoj meri određuje svojstva te supstance.
ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju
IUCLID - Međunarodna uniformna baza podataka o hemijskim informacijama
IUPAC - Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju
Koc - Koeficijent raspodele u zemljištu izražen na sadržaj organskog ugljenika u zemljištu
Kow - Koeficijent raspodele oktanol/voda
KGVI - kratkotrajna granična vrednost izloženosti.
LC50 - letalna koncentracija koja će usmrtiti 50% testirane populacije
LD50 - srednja smrtna doza
OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OR - Ovlašćeni zastupnik
OSHA - Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu
PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca
PEC - predviđena efektivna koncentracija
PEL: Predviđen nivo izlaganja
PNEC(s) - predviđena koncentracija bez efekata
(Q)SAR - kvalitativni ili kvantitativni odnos strukture i aktivnosti
REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija
RID - Pravilnik o međunarodnom železničkom transportu opasnih tereta
SCBA - nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje
SDS - bezbednosni list
SME - mala i srednja preduzeća
SVHC - supstance koje izazivaju zabrinutost
UN - Ujedinjene nacije
VOC: Isparljivo organsko jedinjenje
vPvB - veoma perzistentna i veoma bioakumulativna

Klase i kategorije opasnosti:
Irit. oka 2 = Teško oštećenje / iritacija oka, kategorija 2
Spec. toks. – JI 3 = Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, kategorija 3
Zap. teč. 2 = Zapaljive tečnosti, kategorija 2

Izvori podataka za izradu bezbednosnog lista

Bezbednosni list: Acetone, LabChem, Inc., 24.04.2018.
Veb sajt Evropske agencije za hemikalije: https://echa.europa.eu/

Značenje H i P oznaka iz 2. i 3. poglavlja bezbednosnog lista

H225  Lako zapaljiva tečnost i para.
H319  Dovodi do jake iritacije oka.
H336  Može da izazove pospanost i nesvesticu.
P102  Čuvati van domašaja dece.
P210  Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
P240  Uzemljen i pričvršćen kontejner i oprema za prijem.
P261  Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/ magle/para/spreja.
P280  Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P303 + P361 + P353  AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se].
P305 + P351 + P338  AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P403 + P233  Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati ambalažu čvrsto zatvorenom.
P501  Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

  • Obezbeđeno pravilno označavanje proizvoda
  • Usklađeno sa lokalnim zakonodavstvom
  • Obezbeđena pravilna klasifikacija proizvoda
  • Obezbeđeni odgovarajući podaci o transportu

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Sadržani podaci zasnivaju se na našem sadašnjem nivou znanja i iskustva i odnose se na naš proizvod u stanju u kome je isporučen. Namena informacija je opis proizvoda u vezi sa bezbednosnim zahtevima. Indikacije ne pružaju bilo kakvu garanciju za karakteristike proizvoda u pravnom smislu. Kupac proizvoda je dužan da se upozna sa zakonskim odredbama o transportu i upotrebi proizvoda, te da ih poštuje. Karakteristike proizvoda su opisane u tehničkim informacijama.