БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Perhloroetilen

Датум израде: 9.3.2021 · Датум ревизије: 3.6.2022 · Верзија: 1 · Ревизија: 1 · Датум претходне верзије: 9.3.2021

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/ujo96

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Perhloroetilen

Хемијски назив

Тетрахлоретилен (CAS: 127-18-4, EC: 204-825-9, Индекс: 602-028-00-4)

REACH регистрациони број

Нема података.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Користи се као техничка хемикалија, растварач у хемијској индустрији. Као одмашћивач у индустрији метала. Приликом производње гума користи се за чишћење и производњу електричних компонената. Као средство за хемијско чишћење.

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
e-mail лица задуженог за БЛ: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153 (8-16h)

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17, 21/19 и 40/23)

Ирит. коже 2; H315  Изазива иритацију коже.
Сензиб. коже 1; H317  Може да изазове алергијске реакције на кожи.
Ирит. oка 2; H319  Доводи до јаке иритације ока.
Спец. токс. – ЈИ 3; H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
Карц. 2; H351  Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
Вод. жив. сред. – хрон. 2; H411  Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17, 21/19 и 40/23)

Реч упозорења: Пажња

H315  Изазива иритацију коже.
H317  Може да изазове алергијске реакције на кожи.
H319  Доводи до јаке иритације ока.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
H351  Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
H411  Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
P202  Не руковати производом док се претходно не прочитају и разумеју све безбедносне мере предострожности.
P273  Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину.
P281  Користити потребну личну заштитну опрему.
P302 + P352  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са доста воде и сапуна.
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P308 + P313  У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет/посматрање.

2.2.2. Идентификатор производа:

Тетрахлоретилен

2.2.3. Посебна упозорења

Само за професионалну употребу.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17, 21/19 и 40/23) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Тетрахлоретилен 127-18-4
204-825-9
602-028-00-4
90-100 Ирит. коже 2; H315
Сензиб. коже 1; H317
Ирит. oка 2; H319
Спец. токс. – ЈИ 3; H336
Карц. 2; H351
Вод. жив. сред. – хрон. 2; H411
Carc. Cat. 3; R40
N; R51
R53
-

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

3.2. Подаци о састојцима смеше

За супстанце погледајте 3.1.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају незгоде или уколико се осећате лоше, одмах потражите помоћ лекара. По могућности показати етикету.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити контаминирано подручје. Повређени треба да мирује у топлом. Ако повређени не дише, ако је дисање неправилно или ако дође до застоја у дисању, обучено особље треба да да вештачко дисање или кисеоник. Одмах потражити лекарску помоћ.

После додира с кожом

Контаминирану одећу и обућу скинути. Делове тела који су дошли у додир с препаратом одмах опрати с пуно воде и сапуна. Ако се стање не побољша, потражити медицинску помоћ.

У додиру са очима

Уклонити контактна сочива, уколико постоје и ако је лако изводљиво. Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 15 минута). У случају појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Уста испирати водом и попити 1-2 чаше (2,5-3 dl) воде. Потражити савет лекара.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Надраживање горњих дисајних путева.
Опијеност.

У додиру с кожом

Може довести до сушења коже.
У случају сумње или ако симптоми потрају, обратити се лекару.

У додиру са очима

Изазива иритацију очију.

У случају гутања

Гутање изазива дигестивне поремећаје (мучнина, повраћање,болови у стомаку).
Може оштетити јетру и бубреге.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски. У близини радних места треба да постоје тушеви и станице за испирање очију. Показати овај безбедносни лист лекару.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Алкохолно постојана пена, водени спреј, CО2, прах за гашење.

Неодговарајућа средства за гашење

Директан млаз воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

Приликом горења настаје угљен моноксид (CO), угљен диоксид(CO2). Паре су теже од ваздуха, а са ваздухом граде експлозивне смеше. Немојте удисати гасове који настају приликом експлозије и/или сагоревања.

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере. У случају пожара, без одлагања, оградити подручје и евакуисати све особе које се налазе у близини. Мање пожаре, обучене особе могу угасити са ручним противпожарним апаратом. У случају већег пожара распршеним воденим млазом хладити делове, изложене топлоти. Угрожене производе хладити распршеним воденим спрејом и ако је могуће удаљити их са угроженог подручја.

Заштитна опрема

Заштитна опрема за гашење пожара: (SRPS EN 469:2020), рукавице (SRPS EN 659:2010) и чизме (HO A29 и A30) у комбинацији са самосталним апаратом за дисање у позитивном моду (SRPS EN 137:2010).

Додатни подаци

Контаминирана средства за гашење и остатке пожара одстранити у складу са званичним прописима.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Носити личну заштитну опрему (Поглавље 8).

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Уклонити све могуће изворе паљења. Забранити приступ особама без заштитне опреме. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Избегавајте удисање прашине. Позвати тим за спасавање, ватрогасце и полицију. Евакуисати особље на безбедно подручје супротно од смера ветра. Спречити додир са очима и кожом.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту (видети поглавље 8).

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити изливање у канализацију, површинске и подземне воде. У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Зауставити разливање ако то можете учинити без ризика.

6.3.2. За чишћење

Препарат механички прикупити у одговарајуће посуде/амбалажу и отпад препустити лицу овлашћеном за преузимање отпада. Апсорбовати супстанцу земљом или песком. Покупити у посебну посуду и одложити у складу са локалним прописима (поглавље 13. безбедносног листа) Осигурати одговарајућу вентилацију.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање. Опрезно руковати са контејнерима и бити пажљив приликом отварања. Чувати/употребљавати одвојено од извора паљења - Не пушити!

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Спречити стварање испарења или аеросола.

Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испуштање у животну средину.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Пре уласка у простор где се једе скинути контаминирану одећу и заштитну опрему. Спречити додир с кожом и очима.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору, одвојено од некомпатибилних материјала. Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Температура складиштења: < 40°C. Заштитити од директног сунчевог зрачења.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи. Код пуњења амбалаже, пунити до максимално 80-90% запремине.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Погледати идентификоване намене у подпоглављу 1.2.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Хемијски назив (CAS, EC) Граничне вредности Краткотрајна изложеност Карц. кат. Мут. кат. Репр. кат. Напомене биолошке граничне вредности
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
тетрахлоретилен (127-18-4, 204-825-6) 138 20 275 40 EУ*****; К

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2021 Изложеност на радном месту – Процедура за одређивање концентрације хемијских агенса – Општи захтеви за перформанс. SRPS EN 689:2019 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

за састојке

Хемијски назив тип врста изложености трајање изложености Вредност Напомене
Тетрахлоретилен (127-18-4) радник инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 138 mg/m3
Тетрахлоретилен (127-18-4) радник инхалаторно краткотрајно (системски ефекти) 275 mg/m3
Тетрахлоретилен (127-18-4) потрошач инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 34,5 mg/m3
Тетрахлоретилен (127-18-4) потрошач инхалаторно краткотрајно (системски ефекти) 138 mg/m3

8.1.4. PNEC вредности

за састојке

Хемијски назив врста изложености Вредност Напомене
Тетрахлоретилен (127-18-4) слатка вода 0,051 mg/l
Тетрахлоретилен (127-18-4) седименти (слатка вода) 0,903 mg/kg сува маса
Тетрахлоретилен (127-18-4) земља 0,01 mg/kg сува маса

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Омогућити добру вентилацију. Избегавати коришћење овог производа у интервалима дужим од 1h.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Обезбедити уређаје за испирање очију и прскалице за воду (тушеве).

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Употребљавати заштитне наочаре са добрим пријањањем (SRPS EN ISO 16321-1:2022) и/или штитник за лице.

Заштита руку

Заштитне рукавице (SRPS EN ISO 374-1:2021).

Одговарајући материјали

материјал дебљина време продирања Напомене
неопрен > 0,3 mm > 8 h
PVC > 0,3 mm > 8 h

Заштита коже

Носити одговарајућу заштитну одећу. ПВЦ, витон. Користити заштитне чизме које су направљене од неопрена.

Заштита дисајних органа

Полу-маску са филтером за честице - P3. Бели филтер. Заштита коју пружа маска је у сваком случају ограничена.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: течност
- Боја: Бистра
- Мирис: карактеристичан
Праг мириса: нема података

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност Нема података.
- Тачка топљења/тачка мржњења -22 °C (1013 hPa)
- Почетна тачка кључања и опсег кључања 121,4 °C при 1013 hPa
- Тачка паљења није запаљиво
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) Нема података.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности Нема података.
- Напон паре 2,5 hPa при 25 °C
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Релативна густина:
1,623 при 20 °C
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
0,15 g/l при 20 °C
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања Нема података.
- Вискозитет динамичка:
0,844 mPas при 20 °C
- Експлозивна својства Производ није самозапаљив.
- Оксидујућа својства Нема података.

9.2. Остали подаци

- Напомене:

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Приликом загревања долази до отпуштања отровних гасова.

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Нема података.

10.4. Услови које треба избегавати

Избегавајте отворени пламен.

10.5. Некомпатибилни материјали

Нема података.

10.6. Опасни производи разградње

При нормалној употреби не очекују се опасни производи распадања. Приликом горења/експлозије (се ослобађају), настају гасови који су опасни по здравље. Водоник хлорид.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
Тетрахлоретилен (127-18-4)пероралноLD50Миш 3000 mg/kg
Тетрахлоретилен (127-18-4)дермалноLD50кунић 10000 mg/kg
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Додатне информације: Изазива иритацију коже.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Додатне информације: Доводи до јаке иритације ока.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Додатне информације: У додиру са кожом може изазвати алергијску реакцију.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Нема података.

(ђ) Карциногеност

Нема података.

(е) Токсичност по репродукцију

Хемијски називТиптипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
Тетрахлоретилен (127-18-4)инхалационоNOAEC 6900 mg/m³
Тетрахлоретилен (127-18-4)инхалационоNOAEC 1725 mg/m³

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: Може да изазове поспаност и несвестицу.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеорганВреднострезултатметодНапомене
Тетрахлоретилен (127-18-4)оралноLOAELбубрези 390 mg/kg
Тетрахлоретилен (127-18-4)инхалационоNOAECцентрални нервни систем 138 mg/l
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
Тетрахлоретилен (127-18-4) LC50 5 mg/L 96 h рибе Jordanella floridae
EC50 8,5 mg/L 48 h ракови Daphnia magna
EC50 3,6 mg/L 72 h алге

12.1.2. Хронична токсичност

Нема података.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Стопа Време Резултат метод Напомене
Тетрахлоретилен (127-18-4) - није брзо биоразградиво

Додатне информације

Биоразградиво. У аеробним студијама је разградив уколико се нађе у саставу са једињењима као што су метан, пропан, толуен и фенол, који подстичу раст микроорганизама.

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Температура pH вредност Концентрација метод
Тетрахлоретилен (127-18-4) Log Pow 2,53 20 °C

12.3.2. Фактор биоконцентрације

за састојке
Супстанца (CAS број) врста организам Вредност Трајање Резултат метод Напомене
Тетрахлоретилен (127-18-4) BCF < 100

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Критеријум Вредност Резултат метод Напомене
Тетрахлоретилен (127-18-4) земља log KOC 150 – 500 коефицијент расподеле земља / вода
Тетрахлоретилен (127-18-4) земља Хенријева константа (H) 2110 Pa.m3 / mol 20 °C

Додатне информације

Брзо испари у ваздух.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију. Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду опасног отпада (отпадног материјала). Рециклирати ако је могуће.

Методе третмана амбалаже

Неочишћена амбалажа спада под опасан отпад - поступати као сa отпадом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон).

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Не испуштати у канализацију.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

UN 1897

14.2. UN назив за терет у транспорту

TETRACHLOROETHYLENE

14.3. Класа опасности у транспорту

6.1

14.4. Амбалажна група

III

14.5. Опасности по животну средину

Додатна ознака: ОПАСНО ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Посебне предострожности за корисника

Ограничене количине

5 L

Ограничења за тунеле

(E)

IMDG EmS

F-A, S-A

14.7. Транспорт у расутом стању

Производ се не сме превозити у расутом стању у амбалажи за расут производ, контејнерима или возилима.


15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17, 21/19 и 40/23)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10, 93/19 и 39/21)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.23/20)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (Службени гласник РС, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци ("Службени гласник РС" бр. 41/23)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 и 57/2022)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности је израђена.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Измене су направљене у поглављима: 5, 7, 9, 13 и 16.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
EC - број, т.ј. EINECS, ELINCS
EC50: Половина максималне ефективне концентрације
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EmS: Хитан распоред
EN - Европски стандард
EU - Европска Унија
GHS - Глобално хармонизовани систем
ГВИ - гранична вредност изложености на радном месту
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
IATA DGR: Пропис за превоз опасне робе Интернационалне асоцијације авиотранспорта.
IC50: Концентрација имобилизације на 50% тестираног становништва
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMO – Међународна организација за поморску пловидбу
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
Индекс - идентификациони број супстанце којим је свака супстанца у Списку класификованих супстанци нумерисана на основу атомског броја елемента који у највећој мери одређује својства те супстанце.
ISO - Међународна организација за стандардизацију
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
Koc - Коефицијент расподеле у земљишту изражен на садржај органског угљеника у земљишту
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
КГВИ - краткотрајна гранична вредност изложености.
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PEL: Предвиђен ниво излагања
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SME - мала и средња предузећа
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
VOC: Испарљиво органско једињење
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Вод. жив. сред. – хрон. 2 = Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 2
Ирит. oка 2 = Тешко оштећење / иритација ока, категорија 2
Ирит. коже 2 = Корозија коже/иритација коже, категорија 2
Карц. 2 = Карциногеност, категорија 2
Сензиб. коже 1 = Сензибилизација коже, категорија 1
Спец. токс. – ЈИ 3 = Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист: Perhloroetilen, 10.01.2018. Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H315  Изазива иритацију коже.
H317  Може да изазове алергијске реакције на кожи.
H319  Доводи до јаке иритације ока.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
H351  Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
H411  Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
P202  Не руковати производом док се претходно не прочитају и разумеју све безбедносне мере предострожности.
P273  Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину.
P281  Користити потребну личну заштитну опрему.
P302 + P352  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са доста воде и сапуна.
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P308 + P313  У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет/посматрање.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.