VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

RAID Foglietti Antitarme Fresco profumo fiorito

Datum izdelave: 26.3.2009 · Datum spremembe: 1.6.2017 · Izdaja: 3

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/YGF93

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

RAID Foglietti Antitarme Fresco profumo fiorito

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Insekticid proti teksitilnim moljem
Biocidni pripravek vrste 18: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev

Ne uporablajte porti hišnim moljem v bližini hrane, pijače in živalske krme.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

S.C. Johnson S.r.L
Ple M.M. Burke 3, 20020 Arese - Milano, Italija
Tel: +39 02 93371
e-mail: scj.numero.verde@scj.com

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Skin Sens. 1; H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Acute 1; H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P280  Nositi zaščitne rokavice.
P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P333 + P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.2.2. Vsebuje:

2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid (CAS: 68039-49-6, EC: 268-264-1)
eugenol (CAS: 97-53-0, EC: 202-589-1)
(Z)-3-heksenil salicilat (CAS: 65405-77-8, EC: 265-745-8)
citronelol (CAS: 106-22-9, EC: 203-375-0)
geranil acetat (CAS: 105-87-3, EC: 203-341-5)
4-tert-butilcikloheksil acetat (CAS: 32210-23-4, EC: 250-954-9)
α-heksilcinamaldehid (CAS: 101-86-0, EC: 202-983-3)
2-metil-3-(p-izopropilfenil)propionaldehid (CAS: 103-95-7, EC: 203-161-7)
3-fenilbutilraldehid (CAS: 16251-77-7, EC: 240-362-9)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on (CAS: 54464-57-2, EC: 259-174-3)
cinamil alkohol (CAS: 104-54-1, EC: 203-212-3)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
destilat (petrolej), obdelan z vodikom, srednji  [N]   64742-46-7
265-148-2
649-221-00-X
20-30 Asp. Tox. 1; H304
EUH066
Xn; R65
R66
-
2,6-dimetilokt-7-en-2-ol 18479-58-8
242-362-4
-
20-30 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R38 -
3,7-dimetiloktan-3-il acetat 20780-48-7
244-033-0
-
1-5 Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R38
N; R51/53
-
tetrahidro-2-izobutil-4-ol, mešanica izomer (cis and trans) 63500-71-0
405-040-6
-
1-5 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 -
1,4-Dioksacikloheptadekan-5,17-dion 105-95-3
203-347-8
-
1-5 Aquatic Chronic 2; H411 N; R51/53 -
transflutrin (ISO) 118712-89-3
405-060-5
607-223-00-8
1-5 Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38
N; R50/53
-
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid 68039-49-6
268-264-1
-
0,5-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412
Xi; R36/38-43
R52/53
-
eugenol 97-53-0
202-589-1
-
0,5-1 Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36-43 -
2-terc-butilcikloheksil acetat 88-41-5
201-828-7
-
0,5-1 Aquatic Chronic 2; H411 N; R51/53 -
(Z)-3-heksenil salicilat 65405-77-8
265-745-8
-
0,5-1 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R43
N; R50/53
-
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-inden-6-il propionat 17511-60-3
241-514-7
-
0,5-1 Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
N; R51/53 -
citronelol 106-22-9
203-375-0
-
0,5-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R38-43
N; R51/53
-
geranil acetat 105-87-3
203-341-5
-
0,5-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3; H412
Xi; R36-43
R52/53
-
4-tert-butilcikloheksil acetat 32210-23-4
250-954-9
-
0,5-1 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R43
N; R51/53
-
α-heksilcinamaldehid 101-86-0
202-983-3
-
0,5-1 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R43
N; R51/53
-
2-metil-3-(p-izopropilfenil)propionaldehid 103-95-7
203-161-7
-
0,5-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Xi; R38-43 -
2'-acetonafton 93-08-3
202-216-2
-
0,5-1 Acute Tox. 4; H302
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R22
N; R51/53
-
alilheksanoat 123-68-2
204-642-4
-
0,5-1 Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H311
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xn; R21/22
Xi; R38
N; R51/53
-
3-fenilbutilraldehid 16251-77-7
240-362-9
-
0,5-1 Skin Sens. 1; H317 Xi; R43 -
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on 54464-57-2
259-174-3
-
1-5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38-43
N; R51/53
-
cinamil alkohol 104-54-1
203-212-3
-
0,5-1 Skin Sens. 1; H317 Xi; R43 -
undekan-4-olid 104-67-6
203-225-4
-
0,5-1 Aquatic Chronic 3; H412 N; R51/53 -
heksil acetat 142-92-7
205-572-7
-
0,5-1 Aquatic Chronic 2; H411 N; R51/53 -
tridek-2-enenitril 22629-49-8
245-142-6
-
< 0,1 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
N; R50/53 -

Opombe za sestavine:

N Snovi ni treba razvrstiti med rakotvorne, če je znan celoten postopek prečiščevanja in je mogoče dokazati, da snov, iz katere je ta snov proizvedena, ni rakotvorna. Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi v delu 3, pridobljene iz nafte.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Ni posebnih ukrepov.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Pri trajajočem draženju kože poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če draženje ne poneha, poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Poiskati zdravniško pomoč!

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

-

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabiti običajna gasilna sredstva (ogljikov dioksid (CO2); gasilni prah; pena; razpršen vodni curek). Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

-

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju.

Varovalna oprema

Polna zaščitna oprema in dihalni aparat z lastnim dotokom zraka.

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

-

6.1.2. Za reševalce

-

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

-

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Upoštevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista. Preprečiti stik s kožo in očmi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 13

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Ni podatkov.

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok

Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitne rokavice (SIST EN 374:2016).

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: trdno
- Barva: bela
- Vonj: Cvetličen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Ni podatkov.
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

-

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Upoštevati splošno pravilo o nezdružljivosti kemikalij.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Ni podatkov.

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Ni podatkov.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Preprečiti sproščanje v okolje.
Zelo strupeno za vodne organizme.

Za sestavine

Snov: 3,7-dimetiloktan-3-il acetat

Vsebuje sestavine, ki so v skladu s predpisi razvrščene kot strupene za vodne organizme, ki lahko povzročijo dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3077

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (transflutrin (ISO))

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (transfluthrin (ISO))

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 kg

Omejitev za predore

(-)

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

VC1, VC2


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list (angleški); S.C. Johnson Wax; datum zadnje revizije: 15.0922.9.2014

Seznam ustreznih H stavkov

H301  Strupeno pri zaužitju.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311  Strupeno v stiku s kožo.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.