VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

ZINCOSEB SPRAY

Datum izdelave: 7.5.2018 · Datum spremembe: 8.5.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/jPo88

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

ZINCOSEB SPRAY

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Blažilna raztopina za pse in mačke.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

I.C.F. Srl
Via G.B. Benzoni, 50 26020 Palazzo Pignano, Italija
Tel: 0373/982024
Faks: 0373/982025
e-mail: info@icfsrl.com

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3; H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P305 + P351  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov, izdelek ne vsebuje snovi razvrščene kot PBT ali vPvB v koncentraciji večji od 0,1%.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
benzil alkohol 100-51-6
202-859-9
603-057-00-5
1 ≤ x < 2,5 Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Xn; R20/22
Xi; R36
01-2119492630-38
klimbazol 38083-17-9
253-775-4
-
0,1 ≤ x < 0,6 Acute Tox. 4; H302
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
brez razvrstitve -
klorheksidin diglukonat 18472-51-0
242-354-0
-
0,1 ≤ x < 0,25 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R41
N; R50
01-2119946568-22

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.
Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Usta temeljito sprati z vodo. Poiskati zdravniško pomoč! Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Ogljikov dioksid (CO2).
Gasilni prah.
Pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri segrevanju zaradi povišanja tlaka lahko vsebnik/posoda eksplodira.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Z vodnim curkom hladiti posode, da se prepreči nastajanje produktov razkroja in snovi, ki so potencialno nevarne za zdravje. Preprečiti iztekanje gasilne vode v okolje. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati nevarno območje. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Onesnaženo območje očistiti z obilico vode. Prezračiti prostor. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore. V oddelku 10 preverite ali je/so posode iz ustreznega materiala (združljivost materiala).

6.3.3. Druge informacije

Odstraniti v skladu z navodili iz Oddelka 13.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

Drugi ukrepi

Ne uporabljajte dokler ne preberete in razumete vseh varnostnih ukrepov.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži. Izdelek hraniti ločeno od živil in dosega otrok.

7.2.4. Skladiščni razred

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi.

Razred skladiščenja: 12

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

Preprečiti stik z nezdružljivimi snovmi/materiali (glej točko 10).

Posebne rešitve za panogo industrije

Ni specifičnih podatkov.

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
benzilalkohol (100-51-6) 5 22 10 44 K, Y

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
benzil alkohol (100-51-6) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 22 mg/m3
benzil alkohol (100-51-6) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 8 mg/kg tt/dan
benzil alkohol (100-51-6) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 5,4 mg/m³
benzil alkohol (100-51-6) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 4 mg/kg tt/dan
benzil alkohol (100-51-6) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 4 mg/kg tt/dan
klimbazol (38083-17-9) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,3 mg/m3
klimbazol (38083-17-9) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 4,28 mg/kg tt/dan
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,42 mg/m³
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,1 mg/m³
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,03 mg/kg tt/dan
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 3 mg/kg tt/dan
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 5 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
benzil alkohol (100-51-6) sladka voda 1 mg/L
benzil alkohol (100-51-6) morska voda 0,1 mg/L
benzil alkohol (100-51-6) čistilna naprava 39 mg/L
benzil alkohol (100-51-6) usedline (sladka voda) 5,27 mg/kg st
benzil alkohol (100-51-6) usedline (morska voda) 0,527 mg/kg st
benzil alkohol (100-51-6) zemlja 0,456 mg/kg st
klimbazol (38083-17-9) sladka voda 0,52 μg/L
klimbazol (38083-17-9) morska voda 0,052 μg/L
klimbazol (38083-17-9) čistilna naprava 100 mg/L
klimbazol (38083-17-9) usedline (sladka voda) 0,29 mg/kg st
klimbazol (38083-17-9) usedline (morska voda) 0,029 mg/kg st
klimbazol (38083-17-9) zemlja 0,64 mg/kg st
klimbazol (38083-17-9) prehrambena veriga 3,33 mg/kg sekundarna zastrupitev
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) sladka voda 0,002 mg/L
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) morska voda 0 mg/L
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) čistilna naprava 0,25 mg/L
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) usedline (morska voda) 0,043 mg/kg st
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) usedline (sladka voda) 0,433 mg/kg st
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) zemlja 5,26 mg/kg st

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/aerosolov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna. Če obstaja nevarnost brizganja v oči, uporabiti zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitno delovno obleko (kombinezon in čevlji). Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Ob intenzivnejši izpostavljenosti obleči kemično odporno obleko (SIST EN ISO 6530:2005) ter škornje (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021).

Toplotna nevarnost

Pri normalnih pogojih uporabe ni nevarnosti.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Preverjati emisije iz prezračevalnih sistemov ali proizvodnega materiala in zagotoviti, da so te v skladu z zahtevami za varovanje okolja.

Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti

Emisije iz prezračevalnega sistema in delovne procesne opreme je potrebno preverjati, da bi zagotovili skladnost s predpisi o varovanju okolja. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Spoštovati veljavne predpise o varstvu okolja.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; motna
- Barva: slamnato rumena
- Vonj: Ni na voljo

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH 5 – 6 pri 20 °C
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Ni podatkov.
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Pri normalni uporabi ni znanih nevarnih reakcij.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne prihaja do nevarnih reakcij.
Benzil alkohol: Lahko nevarno reagira z bromovodikovo kislino in železom v prisotnosti toplote, oksidantov, žveplove kisline. Nevarnost eksplozije v stiku s fosforjevim trikloridom.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Vendar pa je potrebno upoštevati običajne varnostne ukrepe, ki veljajo za kemikalije.
Benzil alkohol: Preprečiti stik z zrakom, viri toplote in odprtim ognjem.

10.5. Nezdružljivi materiali


Benzil alkohol: žveplova kislina, oksidanti in aluminij. KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT: Hraniti ločeno od močnih kislin, močnih baz in oksidantov. Kemično nezdružljiv z aninonskimi spojinami.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.
KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT: Izgorevanje ali toplotna razgradnja povzročita tvorbo toksičnih in dražilnih hlapov.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Za proizvodinhalacijsko (pare)LC50> 20 mg/L
Za proizvodoralnoLD50> 2000 mg/kg
benzil alkohol (100-51-6)oralnoLD50podgana 1620 ppm
benzil alkohol (100-51-6)inhalacijskoLD50podgana> 4178 ppmOECD
klimbazol (38083-17-9)oralnoLD50podgana 400 mg/kg
klimbazol (38083-17-9)dermalnoLD50podgana 5 mg/kg
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)dermalno-kunec> 2000 mg/kg

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
benzil alkohol (100-51-6)Ni razvrščeno.OECD 404
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)kunecNizek potencial za draženje kože.
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)Pri daljšem in ponavljajočem stiku lahko povzroči dermatitis.
Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo in oči.

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
benzil alkohol (100-51-6)Močno draži.OECD 405
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)Povzroča hude poškodbe oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
benzil alkohol (100-51-6)dermalnoNe povzroča preobčutljivosti.OECD 406
klimbazol (38083-17-9)dermalnoNe povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)dermalnoPrimeri alergijskih reakcij so redki. Ni razvrščena kot snov, ki povzroča preobčutljivost kože.
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)inhalacijskoPovzroča preobčutljivost.
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
benzil alkohol (100-51-6)Ni dokazov za mutagenost.
klimbazol (38083-17-9)Ni dokazov za mutagenost.
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)Ni dokazov za mutagenost.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
benzil alkohol (100-51-6)Ni podatkov, ki bi dokazovali, da snov deluje rakotvorno.
klimbazol (38083-17-9)Ni podatkov, ki bi dokazovali, da snov deluje rakotvorno.
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)Ni podatkov, ki bi dokazovali, da snov deluje rakotvorno.

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
benzil alkohol (100-51-6)Reproduktivna toksičnostNi dokazov za učinek na reproduktivnost ali teratogenost.
klimbazol (38083-17-9)Reproduktivna toksičnostNi dokazov za učinek na reproduktivnost ali teratogenost.
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)Reproduktivna toksičnostNi dokazov za učinek na reproduktivnost ali teratogenost.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)inhalacijsko-Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
klorheksidin diglukonat (18472-51-0)--Ni razvrščeno.
Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
benzil alkohol (100-51-6) LC50 460 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas
EC50 770 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga) OECD 201
EC50 230 mg/L 48 h raki Daphnia magna OECD 202
EC10/NOEC 310 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201
klimbazol (38083-17-9) LC0 5,5 mg/L 96 h ribe Danio rerio statični sistem
LC100 11 mg/L 96 h ribe Danio rerio statični sistem
EC50 2,5 mg/L 24 h raki Daphnia magna
EC50 300 µg/L 72 h alge Desmodesmus subspicatus OECD 201
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) LC50 2,08 mg/L 96 h ribe
EC50 0,087 mg/L 48 h raki Daphnia magna
EC50 0,081 mg/L 72 h alge

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
benzil alkohol (100-51-6) NOEC/EC10 51 mg/L 21 dni raki Daphnia magna OECD 211

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
benzil alkohol (100-51-6) biorazgradljivost 92 – 96 % 14 dni lahko biorazgradljivo OECD 301 C ECHA
benzil alkohol (100-51-6) biorazgradljivost 95 – 97 % 21 dni lahko biorazgradljivo OECD 302 A ECHA
klimbazol (38083-17-9) aerobna 49 % 28 dni OECD 302 Ni lahko biorazgradljivo.
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) biorazgradljivost ni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
benzil alkohol (100-51-6) Log Pow 1,05 25 °C

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) BCF 42 L/kg

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
klorheksidin diglukonat (18472-51-0) zemlja log KOC > 3,9

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod ne vsebuje PBT ali vPvB snovi v koncentracijah nad 0,1%.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Preprečiti sproščanje v podzemne vode, vodotoke, vodovod ali kanalizacijo.

12.7. Dodatne informacije

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, vodotoke in kanalizacijo.

Za proizvod

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Za sestavine

Snov: benzil alkohol

Bioakumulacija ni pričakovana (log Pow 1-3).
Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev uredbe REACH, aneks XIII.

Snov: klimbazol

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: klorheksidin diglukonat

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).
Strupeno za ribe in alge.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Z odpadkom ravnati v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih.

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

Strogo prepovedano izlivanje v kanalizacijo, drenažne sisteme in vodotoke.

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

Upoštevati veljavno zakonodajo!

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Upoštevati predpise glede zaposlovanja in zaščite pred nevarnimi snovmi za mlade ljudi, nosečnice ter doječe matere.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, ZINCOSEB SPRAY, I.C.F. Srl, datum revizije 24.07.2017.

Seznam ustreznih H stavkov

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.