БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Toluol

Датум израде: 17.12.2020 · Датум ревизије: 17.12.2020 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/tRe82

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Toluol

Садржи:

Толуен (CAS: 108-88-3, EC: 203-625-9, Индекс: 601-021-00-3)

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Подешавање радне вискзности и прање алата.

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Произвођач

PITURA d.o.o
Batajnički drum 10v, 11080 Zemun, Србија
Tel: (+381 11) 3755-434
е-адреса: info@pitura.co.rs

Увозник/Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Зап. теч. 2; H225  Лако запаљива течност и пара.
Асп. 1; H304  Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
Ирит. коже 2; H315  Изазива иритацију коже.
Спец. токс. – ЈИ 3; H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
Токс. по репр. 2; H361d  Сумња се да може штетно да утиче на плод.
Спец. токс. – ВИ 2; H373  Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Реч упозорења: Опасност

H225  Лако запаљива течност и пара.
H304  Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
H315  Изазива иритацију коже.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
H361d  Сумња се да може штетно да утиче на плод.
H373  Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.
P210  Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P271  Користити само на отвореном или у добро проветреном простору.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301 + P310  АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара.
P303 + P361 + P353  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу водом [или истуширати се].
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P403 + P235  Складиштити на добро проветреном месту. Држати на хладном.

2.2.2. Садржи:

Толуен (CAS: 108-88-3, EC: 203-625-9, Индекс: 601-021-00-3)

2.2.3. Посебна упозорења

Само за професионалну употребу.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

За смеше погледајте 3.2.

3.2. Подаци о састојцима смеше

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Толуен 108-88-3
203-625-9
601-021-00-3
97<100 Зап. теч. 2; H225
Асп. 1; H304
Ирит. коже 2; H315
Спец. токс. – ЈИ 3; H336
Токс. по репр. 2; H361d
Спец. токс. – ВИ 2; H373
F; R11
Repr. Cat. 3; R63
Xn; R48/20-65
Xi; R38
R67
-
Ксилен  [C]   1330-20-7
215-535-7
601-022-00-9
0<3 Зап. теч. 3; H226
Ак. токс. 4; H312
Ирит. коже 2; H315
Ак. токс. 4; H332
Xn; R20/21
Xi; R38
R10
-

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

Напомене о састојцима:

C Неке органске супстанце стављају се у промет или у облику одређеног изомера или као смеша неколико изомера. У овом случају на етикети се наводи да ли је супстанца у облику одређеног изомера или смеше изомера.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

Лицу без свести не стављати ништа у уста. Повређеног изнети на свеж ваздух. Одмах скинути контаминирану одећу и обућу. Симптоми тровања могу се показати и након неколико сати, зато је потребан медицински надзор најмање 48 сати након догађаја.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје. Повређена особа треба да мирује. Потражити помоћ лекара!

После додира с кожом

Контаминирану одећу и обућу скинути. Делове тела који су дошли у додир с препаратом одмах опрати с пуно воде и сапуна. Пре поновне употребе очистити контаминирану одећу и обућу.

У додиру са очима

Ако повређени има сочива, морате их уклонити. Ако хладан производ дође у додир са очима, одмах испрати са доста хладне воде (10-15 минута). Потражити помоћ лекара. У случају појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Испрати уста водом! Потражити медицинску помоћ.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Толуен: Може изазвати иритацију респираторног система. Симптоми прекомерног излагања су вртогравица, главобоља, умор, мучнина, губитак свести и престанак дисања.

У додиру с кожом

Толуен: Опасност од аспирације кроз кожу. Може изазвати дерматитис због својих одмашћујућих својстава.

У додиру са очима

Нема података.

У случају гутања

Нема података.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Употребити уобичајена средства за гашење пожара (угљен-диоксид (СО2); прах или пена за гашење пожара, распршени млаз воде)
Песак.

Неодговарајућа средства за гашење

Директан млаз воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

У случају пожара, могућ је настанак отровних гасова, спречити удисање гаса/дима.
Оксиди угљеника (COX).

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

Угрожене производе хладити распршеним воденим спрејом и ако је могуће удаљити их са угроженог подручја. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере.

Заштитна опрема

Потпуна заштитна опрема (шлем, заштитне чизме и рукавице) и самостални апарат за дисање са компримованим ваздухом у позитивном моду.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Носити личну заштитну опрему (Поглавље 8).

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Обезбедити евентуалне изворе пламена или топлоте; не пушити! Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Не удисати паре/аеросол. Забранити приступ особама без заштитне опреме. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Изградњом брана од песка или сличног материјала или копањем каналића спречити изливање у воде/канализацију или на пропусно тло. У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Зауставити разливање ако то можете учинити без ризика.

6.3.2. За чишћење

Осигурати одговарајућу вентилацију. Производ упити одговарајућим материјалима (инертним материјама) одложити у посебне посуде и уклонити у складу са важећим прописима о поступању са отпадом. Разливени препарат не апсорбовати пиљевином или другим запаљивим/сагоривим материјалом. Користити само алат који не изазива варничење.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 7, 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање. Паре су теже од ваздуха и шире се при поду/тлу. Са ваздухом стварају експлозивну смешу. Избегавати стварање запаљивих и експлозивних концентрација пара у ваздуху и прекорачење граничних вредности на радном месту. Чувати/употребљавати одвојено од извора паљења - Не пушити! Не употребљавати алате који варниче. Предузети мере против појаве статичког електрицитета.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Побринути се за локалну вентилацију јер постоји могућност удисања пара и аеросола.

Предострожности које се односе на животну средину

Не изливати у канализацију, површинске воде или тла. Одмах након употребе амбалажу добро затворити.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

Носити заштитну опрему (види поглавље 8.) Спречити додир с кожом и очима. При руковању не јести, не пити и не пушити. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Држите радну одећу одвојено.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору. Чувати одвојено од извора пламена - не пушити. Чувати одвојено од јаких оксидационих средстава. Предузети мере против појаве статичког електрицитета.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи. Амбалажа од нерђајућег челика.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Нема података.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Хемијски назив (CAS, EC) Граничне вредности Краткотрајна изложеност Карц. кат. Мут. кат. Репр. кат. Напомене биолошке граничне вредности
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
ксилен, мешани изомери, чист (1330-20-7, 215-535-7) 221 50 442 100 EU*; K
толуен (108-88-3, 203-625-9) 192 50 384 100 EU**; K

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2016 Изложеност на радном месту – Општи захтеви за перформансе процедура за мерење хемијских агенса. SRPS EN 689:2018 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

Нема података.

8.1.4. PNEC вредности

Нема података.

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Заштитну одећу држати одвојено од свакодневне одеће.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе.

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Употребљавати заштитне наочаре са добрим пријањањем (SRPS EN 166:2008) и/или штитник за лице.

Заштита руку

Заштитне рукавице отпорне на раствараче. Кад се појаве први знаци истрошености, рукавице треба одмах заменити.

Одговарајући материјали

материјал дебљина време продирања Напомене
флуорована гума ≥ 0,4 mm ≥ 8 h

Заштита коже

Памучна заштитна одећа и одговарајућа заштитна обућа. Обућа од антистатичког материјала.

Заштита дисајних органа

маска за дисање са филтером типа А1 У случају интензивног или дуготрајног излагања користити самостални апарат за дисање.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: течност
- Боја: безбојно
- Мирис: ароматичан

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност Нема података.
- Тачка топљења/тачка мржњења Нема података.
- Почетна тачка кључања и опсег кључања 110 – 111 °C
- Тачка паљења < 23 °C
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) Нема података.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности 1,2 – 7,1 vol % (за толуен)
- Напон паре Нема података.
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Релативна густина:
0,865 – 0,875 при 20 °C
- Растворљивост (уз наведен растварач) Нема података.
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања Нема података.
- Вискозитет Нема података.
- Експлозивна својства Нема података.
- Оксидујућа својства Нема података.

9.2. Остали подаци

- Напомене:

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење).

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Производ је стабилан при нормалној употреби и складиштењу.

10.4. Услови које треба избегавати

Не излагати високим температурама. Топлота, варнице, пламен и други извори паљења. Спречите настајање статичког електрицитета.

10.5. Некомпатибилни материјали

Јака оксидациона средства.

10.6. Опасни производи разградње

При нормалној употреби не очекују се опасни производи распадања. Приликом горења/експлозије (се ослобађају), настају гасови који су опасни по здравље.
Оксиди угљеника.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
Толуен (108-88-3)пероралноLD50пацов> 5000 mg/kg
Толуен (108-88-3)дермалноLD50кунић> 5000 mg/kg
Толуен (108-88-3)инхалационоLC50пацов4 h 20 mg/L
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Додатне информације: Иритира кожу.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Нема података.

(ђ) Карциногеност

Нема података.

(е) Токсичност по репродукцију

Нема података.

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Сумња се да може штетно да утиче на плод.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: Може да изазове поспаност и несвестицу.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: Може да изазове оштећења органа током дуготрајног или вишекратног излагања.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
Толуен (108-88-3) LC50 24 mg/L 96 h рибе Oncorhynchus mykiss
EC50 11,5 mg/L 48 h ракови Daphnia magna
IC50 12 mg/L 72 h алге Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC 29 mg/L 16 h бактерије Pseudomonas putida

12.1.2. Хронична токсичност

Нема података.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Стопа Време Резултат метод Напомене
Толуен (108-88-3) - 86 % 20 дана брзо разградив

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Температура pH вредност Концентрација метод
Толуен (108-88-3) Log Pow 2,65

12.3.2. Фактор биоконцентрације

Нема података.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Критеријум Вредност Резултат метод Напомене
Толуен (108-88-3) вода Производ није растворан, плива на води.
Толуен (108-88-3) земља Абсорбује се у земљу.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију. Препарат није класификован као опасан по околину.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду отпада (отпадног материјала). Спречити изливање у канализацију.

Шифра отпада

08 01 13* - муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

Амбалаже

Са контаминираном амбалажом поступати као са производом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон). Неочишћену амбалажу не бушити, резати или варити. Очишћена амбалажа погодна је за рециклажу.

Шифра отпада

15 01 02 - пластична амбалажа
15 01 04 - метална амбалажа
15 01 05 - композитна амбалажа

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Нема података.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

UN 1263

14.2. UN назив за терет у транспорту

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ

IMDG: PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Класа опасности у транспорту

3

14.4. Амбалажна група

II

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

Ограничене количине

5 L

Ограничења за тунеле

(D/E)

IMDG тачка паљења

23 °C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Транспорт у расутом стању

-


15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 и 36/2018)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности није доступна.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CEN - Европски комитет за стандардизацију
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
CSA - процена хемијске безбедности
CSR - извештај о хемијској безбедности
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
DSD - систем класификације и обележавања супстанци
DU - даљи корисник
EC - европски комитет
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EEA - Европска економска зона
EEC - Европска економска заједница
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EN - Европски стандард
EQS - Стандард за квалитет животне средине
EU - Европска Унија
Euphrac - Европски каталог израза
EWC - Еворпски каталог отпада
GES - Општи сценарио изложености
GHS - Глобално хармонизовани систем
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
IT - Информационе технологије
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
JRC - заједнички истраживачки центар
K&O - класификација и обележавање
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
LE - Правно лице
LoW - Листа отпада
LR - Главни регистрант
M/I - Произвођач / увозник
MS - Држава чланица
OC - Радни услови
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OEL - ниво излагања запослења
OJ - Званични часопис
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
PPE - лична заштитна опрема
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
RIP - Пројекат имплементације REACH-a
RMM - Мере управљања ризиком
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SIEF - форум за размену информација о супстанцама
SME - мала и средња предузећа
STOT - специфична токсичност за циљни орган
(STOT) RE - вишекратна изложеност
(STOT) SE - једнократна изложеност
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Ак. токс. 4 = Акутна токсичност, категорија 4
Асп. 1 = Oпасност од аспирације, категорија 1
Зап. теч. 2 = Запаљиве течности, категорија 2
Зап. теч. 3 = Запаљиве течности, категорија 3
Ирит. коже 2 = Корозија коже/иритација коже, категорија 2
Спец. токс. – ЈИ 3 = Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3
Спец. токс. – ВИ 2 = Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 2
Токс. по репр. 2 = Токсичност по репродукцију, категорија 2

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист: RAZREĐIVAČ 1101, PITURA d.o.o, 26.06.2019. Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H225  Лако запаљива течност и пара.
H226  Запаљива течност и пара.
H304  Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
H312  Штетно у контакту са кожом.
H315  Изазива иритацију коже.
H332  Штетно ако се удише.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
H361d  Сумња се да може штетно да утиче на плод.
H373  Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.
P210  Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P271  Користити само на отвореном или у добро проветреном простору.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P301 + P310  АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара.
P303 + P361 + P353  АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу водом [или истуширати се].
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P403 + P235  Складиштити на добро проветреном месту. Држати на хладном.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.