VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Raid Tarme Gel Lavanda

Datum izdelave: 13.10.2009 · Datum spremembe: 6.12.2018 · Izdaja: 4

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/BhF83

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Raid Tarme Gel Lavanda

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Ineskticid v gelu proti tekstilnim moljem
18. vrsta izdelkov: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljati proti kuhinjskim moljem v bližini živil in krmil!

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Distributer

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Acute 1; H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208  Vsebuje dodekanal; 2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid; okt-1-en-3-il acetat; kumarin; d-limonen; pin-2(3)-en; pin-2(10)-en; geraniol. Lahko povzroči alergijski odziv.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P301 + P312  PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/….
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Uporabljati le v skladu z navodili.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
Uporabljajte le na mestih izven dosega otrok in živali.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
p-mentan-8-il acetat 58985-18-5
261-543-9
-
15-35 Aquatic Chronic 2; H411 brez razvrstitve -
ogljikovodiki, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov -
920-114-2
-
30-35 Asp. Tox. 1; H304
EUH066
brez razvrstitve -
3,5,5-trimetilheksil acetat 58430-94-7
261-245-9
-
5-15 Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Chronic 2; H411
brez razvrstitve -
linalil acetat 115-95-7
204-116-4
-
5-15 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
brez razvrstitve 01-2119454789-19
linalol 78-70-6
201-134-4
-
3-7 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36 -
bornan-2-on 76-22-2
200-945-0
-
0,5-7 Flam. Sol. 1; H228
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 2; H371
brez razvrstitve -
geraniol 106-24-1
203-377-1
-
0,05-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
Xi; R38-41-43 -
pin-2(10)-en 127-91-3
204-872-5
-
0,15-1 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
brez razvrstitve -
pin-2(3)-en 80-56-8
201-291-9
-
0,15-1 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R65
Xi; R43
N; R50/53
R10
-
d-limonen 5989-27-5
227-813-5
-
0,15-1 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38-43
N; R50
R10-53
-
kumarin 91-64-5
202-086-7
-
0,05-7 Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1B; H317
Xn; R22
Xi; R43
-
okt-1-en-3-il acetat 2442-10-6
219-474-7
-
0,05-7 Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1B; H317
Xn; R22
Xi; R43
-
2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid 68039-49-6
268-264-1
-
0,15-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R36/38-43
R52/53
-
dodekanal 112-54-9
203-983-6
-
0,05-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R38-43 -
transflutrin (ISO) 118712-89-3
405-060-5
607-223-00-8
0,15 Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38
N; R50/53
-

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Zaščititi nepoškodovano oko. Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Usta temeljito sprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

V stiku s kožo

Srbenje, rdečica, bolečina.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Stik s kožo lahko izzove alergijsko reakcijo (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).

V stiku z očmi

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Če pride v pljuča, lahko povzroči kemično pljučnico.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Hlapi / plini so težji od zraka, širijo se po tleh.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Nepoškodovane proizvode/ posode/ kontejnerje odstraniti iz ogroženega območja, če je to mogoče storiti varno.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo. Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Evakuirati nevarno območje. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Izlitja zajezite s pomočjo negorljivih absorbentov, npr. pesek, prst, vermikulit, diatomejska prst in jih hranite v ustreznih kontejnerjih. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13). Očistiti onesnaženo območje. Uporabljati neiskreče orodje.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Preprečiti nastanek elektrostatičnega naboja.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za primerno prezračevanje.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo, površinske vode ali v tla. Takoj po uporabi embalažo dobro zaprite.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela).

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Ne kaditi, jesti ali piti v prostoru, kjer se nahaja pripravek. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Originalna embalaža.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Ne shranjuj v neoznačeni embalaži. Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Tla v prostoru, kjer se pripravek skladišči, morajo biti neprepustna in morajo zajeziti razlito tekočino.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 3

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila


Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki).

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
kafra (76-22-2, 200-945-0)
13
2
ogljikovodiki – mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: (-, -)

skupina 2 : aromati 1–25 %, skupni heksan < 1 % (-, -)
350
70 4

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Če koncentracija hlapov/prahu na delovnem mestu kljub tehničnim ukrepom presega mejne vrednosti, je potrebno nositi osebno varovalno opremo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna. Če obstaja nevarnost brizganja v oči, uporabiti zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2016). Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z Direktivo (EU) 89/686/EGS in s standardom SIST EN 374, ki iz nje izhaja. Pred odstranitvijo rokavice umiti z milom in vodo. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščitna obleka pri dolgotrajnem ali pogostem stiku s kožo. Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Izvajati ukrepe varovanja okolja. Glej oddelek 6.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: vijolična
- Vonj: cvetlični

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče 80 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Vzdržuje gorenje.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,891 g/cm3 pri 23,2 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
se ne meša
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni samovnetljivo.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Pri normalni uporabi ni znanih nevarnih reakcij.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7). Pri uporabi in skladiščenju v skladu z navodili se ne razgradi. Izogibati se segrevanju.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 > 2000 mg/kg izračunana vrednost
dermalno LD50 > 2000 mg/kg izračunana vrednost
inhalacijsko (hlapi) LC50 > 20 mg/L izračunana vrednost
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
ogljikovodiki, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov (-) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg
ogljikovodiki, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov (-) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h 4,6 mg/L
ogljikovodiki, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov (-) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg
linalil acetat (115-95-7) oralno LD50 podgana > 9000 mg/kg
linalil acetat (115-95-7) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
linalol (78-70-6) oralno LD50 podgana 2790 mg/kg
linalol (78-70-6) inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 4 h > 5,03 mg/L
linalol (78-70-6) dermalno LD50 kunec 5610 mg/kg
bornan-2-on (76-22-2) oralno LD50 podgana > 1500 mg/kg
bornan-2-on (76-22-2) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h 1,5 mg/L
geraniol (106-24-1) oralno LD50 podgana 3600 mg/kg
geraniol (106-24-1) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
pin-2(10)-en (127-91-3) oralno LD50 podgana 4700 mg/kg
pin-2(3)-en (80-56-8) oralno LD50 podgana 2100 mg/kg
d-limonen (5989-27-5) oralno LD50 podgana > 2000 mg/kg izmerjeno
d-limonen (5989-27-5) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
kumarin (91-64-5) oralno LD50 podgana 293 mg/kg
kumarin (91-64-5) dermalno LD50 podgana > 2000 mg/kg
okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) oralno LD50 podgana 850 mg/kg izmerjeno
okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) dermalno LC50 kunec > 5000 mg/kg izmerjeno
2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid (68039-49-6) oralno LD50 podgana 5000 mg/kg izmerjeno
2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid (68039-49-6) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg izmerjeno
dodekanal (112-54-9) oralno LD50 podgana 231000 mg/kg
dodekanal (112-54-9) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg izmerjeno
transflutrin (ISO) (118712-89-3) dermalno LD50 miš > 4000 mg/kg
transflutrin (ISO) (118712-89-3) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h > 0,51 mg/L
transflutrin (ISO) (118712-89-3) oralno LD50 miš 583 mg/kg
Dodatne informacije

Ni razvrščen kot akutno toksičen.

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije

Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije

Vsebuje vsaj eno sestavino, ki lahko povzroči preobčutljivost. Lahko povzroči alergijski odziv.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije

STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno. STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov (-) LC0 87556 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC0 1000 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna
EC0 1000 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata
linalil acetat (115-95-7) LC50 11 mg/L 96 h ribe Cyprinus carpio pretočni sistem
EC50 15 mg/L 48 h raki Daphnia magna statični test
EC50 62 mg/L 72 h alge Desmodesmus subspicatus statični sistem
linalol (78-70-6) LC50 27,8 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss statični test
EC50 20 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia
EC50 156,7 mg/L 96 h alge Desmodesmus subspicatus statični test
bornan-2-on (76-22-2) EC50 9303 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna QSAR
EC50 6951 mg/L 96 h alge QSAR
geraniol (106-24-1) LC50 22 mg/L 96 h ribe Danio rerio statični sistem
ErC50 13,1 mg/L 72 h alge Scenedesmus capricornutum statični test
EC50 5,36 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna semi-statični sistem
pin-2(10)-en (127-91-3) LC50 > 0,6 mg/L 96 h ribe Cyprinus carpio semi-statični sistem
pin-2(3)-en (80-56-8) LC50 10 – 20 mg/L 96 h ribe Danio rerio
EC50 6,74 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna semi-statični sistem
EC50 973 mg/L 72 h alge Scenedesmus subspicatus
d-limonen (5989-27-5) LC50 0,41 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas semi-statični sistem
EC50 0,36 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna statični sistem
NOEC 0,05 mg/L 72 h alge Desmodesmus subspicatus statični sistem
kumarin (91-64-5) LC50 1,324 mg/L 96 h ribe QSAR
EC50 30,6 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna eksperimentalna vrednost
2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid (68039-49-6) LC50 7,5 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 22,4 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna
EC50 31 mg/L 72 h alge Scenedesmus subspicatus
dodekanal (112-54-9) LC50 2,6 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss semi-statični sistem
EC50 > 0,27 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna semi-statični sistem
EC50 > 0,048 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata ECHA
transflutrin (ISO) (118712-89-3) LC50 0,0007 mg/L ribe Oncorhynchus mykiss
NOEC 0,000399 mg/L ribe Pimephales promelas
EC50 0,0012 mg/L vodna bolha Daphnia magna
NOEC 1,7E-5 mg/L vodna bolha Daphnia magna
ErC50 > 0,1 mg/L alge Pseudokirchneriella subcapitata

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov (-) NOEC 5 mg/L 21 dni vodna bolha Daphnia magna
d-limonen (5989-27-5) NOEC 0,115 mg/L 16 dni vodna bolha Daphnia magna QSAR

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
ogljikovodiki, C14-C19, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov (-) biorazgradljivost 17,7 % 28 dni ni lahko biorazgradljivo
linalil acetat (115-95-7) biorazgradljivost 70 – 80 % 28 dni lahko biorazgradljivo
linalol (78-70-6) biorazgradljivost 64,2 % 28 dni lahko biorazgradljivo
bornan-2-on (76-22-2) biorazgradljivost 77 % 28 dni lahko biorazgradljivo
geraniol (106-24-1) biorazgradljivost 82 % 28 dni lahko biorazgradljivo
pin-2(10)-en (127-91-3) biorazgradljivost 81 % 28 dni lahko biorazgradljivo
pin-2(3)-en (80-56-8) biorazgradljivost 51 % 28 dni ni lahko biorazgradljivo
d-limonen (5989-27-5) biorazgradljivost 80 % 28 dni lahko biorazgradljivo
kumarin (91-64-5) biorazgradljivost 100 % 28 dni lahko biorazgradljivo
okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) biorazgradljivost 79 % 28 dni lahko biorazgradljivo
2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid (68039-49-6) biorazgradljivost 3 % 28 dni ni lahko biorazgradljivo
dodekanal (112-54-9) biorazgradljivost 73 % 28 dni lahko biorazgradljivo
transflutrin (ISO) (118712-89-3) biorazgradljivost ni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
linalil acetat (115-95-7) Oktanol-voda (log Kow) 3,9
linalol (78-70-6) Oktanol-voda (log Kow) 2,84 izmerjena vrednost
bornan-2-on (76-22-2) Oktanol-voda (log Kow) 2,414 izmerjena vrednost
pin-2(10)-en (127-91-3) Oktanol-voda (log Kow) 5,4 izmerjena vrednost
pin-2(3)-en (80-56-8) Oktanol-voda (log Kow) 5,7
d-limonen (5989-27-5) Oktanol-voda (log Kow) 4,38
kumarin (91-64-5) Oktanol-voda (log Kow) 1,39
okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) Oktanol-voda (log Kow) 3,47
dodekanal (112-54-9) Oktanol-voda (log Kow) 4,9
transflutrin (ISO) (118712-89-3) Oktanol-voda (log Kow) 5,94

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
linalil acetat (115-95-7) BCF 173,9
pin-2(10)-en (127-91-3) BCF 1163 Ocenjena vrednost
pin-2(3)-en (80-56-8) BCF 1,845
d-limonen (5989-27-5) BCF 1,022 QSAR
dodekanal (112-54-9) BCF 39,59 Ocenjena vrednost
transflutrin (ISO) (118712-89-3) BCF 1,783

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
linalil acetat (115-95-7) zemlja log KOC 2,71
bornan-2-on (76-22-2) zemlja 2068 Koc
geraniol (106-24-1) zemlja 70,79 Koc
pin-2(10)-en (127-91-3) zemlja 2032 Koc, ocena
pin-2(3)-en (80-56-8) zemlja 7421 Koc
d-limonen (5989-27-5) zemlja 6324 Koc
dodekanal (112-54-9) zemlja log KOC 3,6
transflutrin (ISO) (118712-89-3) zemlja log KOC 4,73

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem pripravku niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Proizvod ni bil testiran.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Prepovedano je vsakršno odlaganje v okolju ali izpuščanje v vodo. Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti z izdelkom ali uporabljeno embalažo. Z odpadkom ravnati v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Ne onesnažujte tal in voda. Ne odvrzite v okolje. Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Reciklirati, če je možno. Embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Recikliranje ima prednost pred odlaganjem in sežiganjem.

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (transflutrin (ISO))

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (transfluthrin (ISO))

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(-)

IMDG plamenišče

80 °C, c.c.

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, Raven Plus Moth Gel Lavender, S.C. Johnson Italy S.r.l., datum: 21.02.2016, ver.: 2.0.

Seznam ustreznih H stavkov

H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H228  Vnetljiva trdna snov.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H371  Lahko škoduje organom .
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.