VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Raid Tarme Gel Lavanda

Datum izdelave: 13.10.2009 · Datum spremembe: 1.6.2017 · Izdaja: 2

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/7vw83

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Raid Tarme Gel Lavanda

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba

Ineskticid v gelu proti tekstilnim moljem
18. vrsta izdelkov: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljati proti kuhinjskim moljem v bližini živil in krmil!

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 611
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Živa Štrukelj

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 611

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC

Aquatic Acute 1; H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)

Opozorilna beseda: Pozor

H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208  Vsebuje Okt-1-en-3-il acetat; geraniol; Kumarin; Dodekanal; 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid; Pin-2(10)-en; Pin-2(3)-en; d-limonen. Lahko povzroči alergijski odziv.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P301 + P312  PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Ne uporabljajte proti kuhinjskim moljem v bližini hrane, pijače ali živalske krme.
Uporabljajte le na mestih izven dosega otrok in živali.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Kemijsko ime CAS
EC
Index
% Razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008/EC (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Reg. številka
linalol 78-70-6
201-134-4
-
5-10 Skin Irrit. 2; H315 Xi; R38 -
Bornan-2-on 76-22-2
200-945-0
-
1-5 Flam. Liq. 2; H225
STOT SE 2; H371
F; R11
Xn; R20-68/22
-
heksil acetat 142-92-7
205-572-7
-
1-5 Aquatic Chronic 2; H411 N; R51/53 -
Okt-1-en-3-il acetat 2442-10-6
219-474-7
-
0,1-0,5 Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
Xn; R22
Xi; R43
-
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid 68039-49-6
268-264-1
-
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412
Xi; R36-38-43
R52/53
-
geraniol 106-24-1
203-377-1
-
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
Xi; R38-41-43 -
Pin-2(10)-en 127-91-3
204-872-5
-
0,1-0,5 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Xn; R65
Xi; R38-43
R10
-
difenil eter 101-84-8
202-981-2
-
0,1-0,5 Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R36
N; R51/53
-
Kumarin 91-64-5
202-086-7
-
0,1-0,5 Acute Tox. 3; H301
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373
Xn; R22-48/22
Xi; R43
-
Metil 2-naftil eter 93-04-9
202-213-6
-
0,1-0,5 brez razvrstitve brez razvrstitve -
Pin-2(3)-en 80-56-8
201-291-9
-
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Xi; R38-43 -
Dodekanal 112-54-9
203-983-6
-
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36/38-43
N; R51/53
-
d-limonen  [C]   5989-27-5
227-813-5
601-029-00-7
0,1-0,5 Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38-43
N; R50/53
R10
-
transflutrin (ISO) 118712-89-3
405-060-5
607-223-00-8
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38
N; R50/53
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki/ukrepi

-

Pri (prekomernem) vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

V primeru zaužitja

Ne izzivati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

-

V stiku s kožo

-

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

-

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

-

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijskim dihalnim aparatom (SIST EN 137:2006).

Dodatni podatki

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje.

6.1.2. Za reševalce

-

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati hlapov/meglice.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti na hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Ne sme zmrzniti.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 3B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Kemijsko ime (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
difenileter – para (101-84-8, 202-981-2)
7,1
1
kafra (76-22-2, 200-945-0)
13
2

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL vrednosti

Ni podatkov

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2003).

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: vijolična
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH vrednost Ni podatkov
- Tališče/področje taljenja Ni podatkov
- Vrelišče Ni podatkov
- Plamenišče > 77 °C
- Hitrost hlapenja Ni podatkov
- Vnetljivost Ni podatkov
- Eksplozijske meje Ni podatkov
- Parni tlak Ni podatkov
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov
- Relativna gostota Ni podatkov
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov
- Temperatura samovžiga Ni podatkov
- Temperatura razgradnje Ni podatkov
- Viskoznost Ni podatkov
- Eksplozivnost Ni podatkov
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

-

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 Ocena > 2000 mg/kg
dermalno LD50 Ocena > 2000 mg/kg
inhalacijsko LC50 Ocena 4 h > 5 mg/L prah/meglica
Za sestavine
Kemijsko ime pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
linalol (78-70-6) oralno LD50 podgana 2790 mg/kg
linalol (78-70-6) dermalno LD50 kunec 5000 mg/kg
Bornan-2-on (76-22-2) oralno LD50 podgana 1500 mg/kg
Bornan-2-on (76-22-2) inhalacijsko LC50 4 h 1,5 mg/L
heksil acetat (142-92-7) oralno LD50 podgana 41,5 mg/kg
heksil acetat (142-92-7) dermalno LC50 kunec > 5000 mg/kg
Okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) oralno LD50 podgana 850 mg/kg
Okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) dermalno LC50 kunec > 5000 mg/kg
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid (68039-49-6) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid (68039-49-6) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
geraniol (106-24-1) oralno LD50 podgana 3600 mg/kg
geraniol (106-24-1) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
Pin-2(10)-en (127-91-3) oralno LD50 podgana 4700 mg/kg
difenil eter (101-84-8) oralno LD50 podgana 2830 mg/kg
difenil eter (101-84-8) dermalno LD50 kunec > 7940 mg/kg
Kumarin (91-64-5) oralno LD50 podgana 293 mg/kg
Kumarin (91-64-5) dermalno LD50 podgana > 2000 ml/kg
Metil 2-naftil eter (93-04-9) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg
Metil 2-naftil eter (93-04-9) dermalno LD50 podgana 5000 ml/kg
Pin-2(3)-en (80-56-8) oralno LD50 podgana 2100 mg/kg
Pin-2(3)-en (80-56-8) dermalno LC50 podgana > 5000 mg/kg
Dodekanal (112-54-9) oralno LD50 podgana 23100 mg/kg
Dodekanal (112-54-9) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg
d-limonen (5989-27-5) oralno LD50 podgana > 2000 mg/kg
d-limonen (5989-27-5) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
d-limonen (5989-27-5) inhalacijsko LC50 miš 1 h 3,2 mg/L
transflutrin (ISO) (118712-89-3) dermalno LD50 miš > 4000 mg/kg tt
transflutrin (ISO) (118712-89-3) inhalacijsko LC50 podgana 4 h > 0,51 mg/L
transflutrin (ISO) (118712-89-3) oralno LD50 miš 583 mg/kg

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Ni podatkov

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
linalol (78-70-6) Biorazgradljivost 64,2 % 28 dni biorazgradljivo
Bornan-2-on (76-22-2) Biorazgradljivost 77 % 28 dni biorazgradljivo
Okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) Biorazgradljivost 79 % 28 dni biorazgradljivo
geraniol (106-24-1) Biorazgradljivost 90 – 100 % 3 dni biorazgradljivo
Pin-2(10)-en (127-91-3) Biorazgradljivost 81 % 28 dni biorazgradljivo
difenil eter (101-84-8) Biorazgradljivost 76 % 20 dni
Kumarin (91-64-5) Biorazgradljivost 100 % 28 dni biorazgradljivo
Metil 2-naftil eter (93-04-9) Biorazgradljivost 50 % 15 dni biorazgradljivo
Pin-2(3)-en (80-56-8) Biorazgradljivost 51 % 28 dni biorazgradljivo
Dodekanal (112-54-9) Biorazgradljivost 73 % 28 dni biorazgradljivo
d-limonen (5989-27-5) Biorazgradljivost 80 % 28 dni biorazgradljivo
transflutrin (ISO) (118712-89-3) Biorazgradljivost Ni biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH vrednost Koncentracija metoda
linalol (78-70-6) Oktanol-voda (log Pow) 2,84 – 3,1
Bornan-2-on (76-22-2) Oktanol-voda (log Pow) 2,414
heksil acetat (142-92-7) Oktanol-voda (log Pow) 3,3
Okt-1-en-3-il acetat (2442-10-6) Oktanol-voda (log Pow) 3,47
geraniol (106-24-1) Oktanol-voda (log Pow) 2,6
Pin-2(10)-en (127-91-3) Oktanol-voda (log Pow) 5,4
difenil eter (101-84-8) Oktanol-voda (log Pow) 4,24
Kumarin (91-64-5) Oktanol-voda (log Pow) 1,39
Metil 2-naftil eter (93-04-9) Oktanol-voda (log Pow) -0,321
Pin-2(3)-en (80-56-8) Oktanol-voda (log Pow) 5,7
Dodekanal (112-54-9) Oktanol-voda (log Pow) 4,9
d-limonen (5989-27-5) Oktanol-voda (log Pow) 4,38
transflutrin (ISO) (118712-89-3) Koc 5,46

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
Pin-2(10)-en (127-91-3) BCF 1,163
difenil eter (101-84-8) BCF 470
difenil eter (101-84-8) BCF 196
Metil 2-naftil eter (93-04-9) BCF 90
Pin-2(3)-en (80-56-8) BCF 1,845
d-limonen (5989-27-5) BCF 360,5
transflutrin (ISO) (118712-89-3) BCF 1,783

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
Bornan-2-on (76-22-2) zemlja log KOC 2,068
heksil acetat (142-92-7) zemlja log KOC 293
geraniol (106-24-1) zemlja log KOC 1,85
Pin-2(10)-en (127-91-3) zemlja 6324 Koc
difenil eter (101-84-8) zemlja log KOC 3,3
Metil 2-naftil eter (93-04-9) zemlja 989,5 Koc
Pin-2(3)-en (80-56-8) zemlja 7421 Koc
Dodekanal (112-54-9) zemlja log KOC 3,6
d-limonen (5989-27-5) zemlja log KOC 6324
transflutrin (ISO) (118712-89-3) zemlja log KOC 4,73

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov

12.7. Dodatni podatki

Za proizvod

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Prepovedano je vsakršno odlaganje v okolju ali izpuščanje v vodo.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (transflutrin (ISO))

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (transfluthrin (ISO))

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(-)

IMDG plamenišče

77 °C, c.c.

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr.)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
CAS# = Številka Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, Raid Moth Gel Lavender, 22.10.2014

Seznam ustreznih H stavkov

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H301  Strupeno pri zaužitju.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H371  Lahko škoduje organom .
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.