БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Propilen glikol

Датум израде: 11.10.2022 · Датум ревизије: 11.10.2022 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/q218a

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Propilen glikol

Хемијски назив

пропан-1,2-диол (CAS: 57-55-6, EC: 200-338-0)

REACH регистрациони број

Нема података.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Растварач. Интермедијер. Сировина за козметику. Производ за заштитут против смрзавања

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
e-mail лица задуженог за БЛ: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153 (8-16h)

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

У складу са прописима препарат није класификован као опасан.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

У складу са прописима пиктограми нису прописани.

2.2.2. Идентификатор производа:

-

2.2.3. Посебна упозорења

Посебни ризици нису познати нити очекивани.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
пропан-1,2-диол 57-55-6
200-338-0
-
95-100 није класификовано није класификовано -

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

3.2. Подаци о састојцима смеше

За супстанце погледајте 3.1.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају незгоде или уколико се осећате лоше, одмах потражите помоћ лекара. По могућности показати етикету.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје.

После додира с кожом

Делове тела који су дошли у додир с препаратом одмах опрати с пуно воде и сапуна.

У додиру са очима

Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 15 минута).

У случају гутања

Испрати уста водом и пити пуно воде!

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Нема података.

У додиру с кожом

Нема података.

У додиру са очима

Нема података.

У случају гутања

Нема података.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Алкохолно постојана пена, водени спреј, CО2, прах за гашење.

Неодговарајућа средства за гашење

Директан млаз воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

Немојте удисати гасове који настају приликом експлозије и/или сагоревања.

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере. Контаминирана средства за гашење која су остала од гашења покупити и одстранити по прописима, не сме се просути/излити у канализацију.

Заштитна опрема

Потпуна заштитна опрема (шлем, заштитне чизме и рукавице) и самостални апарат за дисање са компримованим ваздухом у позитивном моду.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Нема података.

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Не удисати паре/аеросол. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити изливање у канализацију, површинске и подземне воде.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Нема података.

6.3.2. За чишћење

За велика просипања: пумпати у означене контејнере. Остатке апсорбовати с инертним материјалом. Покупити материјалом, који за себе везује течност (песак, дијатомејска земља, материја која везује киселину, универзални апсорбент, пиљевина). Покупити у посебну посуду и одложити у складу са локалним прописима (поглавље 13. безбедносног листа)

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање. Предузети мере против појаве статичког електрицитета.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Побринути се за локалну вентилацију јер постоји могућност удисања пара и аеросола.

Предострожности које се односе на животну средину

Не изливати у канализацију, површинске воде или тла. Одмах након употребе амбалажу добро затворити.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Не удисати пару /аеросол. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Спречити додир с кожом, очима и одећом.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору. Заштитити од топлоте и директне сунчеве светлости. Заштитити од влаге. Заштитите од вручине. Не излажите температурама већим од 40°C.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи. Алуминијум. Амбалажа од нерђајућег челика. испитан HDPE (High-density polyethylene – полиетилен високе густине); Неприкладни материјали: цинк.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Максимално време складиштења: 12 месеци.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Погледати идентификоване намене у подпоглављу 1.2.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017) : Производ не садржи супстанце које је потребно пратити.

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2021 Изложеност на радном месту – Процедура за одређивање концентрације хемијских агенса – Општи захтеви за перформанс. SRPS EN 689:2019 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

за производ

тип врста изложености трајање изложености Вредност Напомене
радник инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 168 mg/m3
радник инхалаторно дуготрајно (локални ефекти) 10 mg/m3
потрошач дермално дуготрајно (системски ефекти) 213 mg/kg
потрошач инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 50 mg/m3
потрошач инхалаторно дуготрајно (локални ефекти) 10 mg/m3
потрошач орално дуготрајно (системски ефекти) 85 mg/kg

8.1.4. PNEC вредности

за производ

врста изложености Вредност Напомене
слатка вода 260 mg/l
морска вода 26 mg/l
вода, повремено испуштање 183 mg/l
седименти (морска вода) 57,2 mg/kg
седименти (слатка вода) 572 mg/kg
постројење за прераду отпадних вода 20000 mg/l
земља 50 mg/kg

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Не удисати паре / аеросол. Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Заштитне наочаре са бочном заштитом (SRPS EN ISO 16321-1:2022).

Заштита руку

Препоручене заштитне вредности за материјале погодне за директан и продужен контакт са препаратом; заштитни индекс 6 – одговара осмочасовном излагању (с обзиром на SRPS EN374:2021). Пре сваке употребе проверите да ли су заштитне рукавице у беспрекорном стању.

Одговарајући материјали

материјал дебљина време продирања Напомене
нитрил 0,4 mm
хлоропрен 0,5 mm
бутил гума

Заштита коже

Памучна одећа дугих рукава.

Заштита дисајних органа

Приликом нормалне употребе и одговарајућој проветрености није потребно.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: течност; вискозна течност
- Боја: безбојно
- Мирис: без мириса
Праг мириса: нема података

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност 6,4 при 20 °C
- Тачка топљења/тачка мржњења -59 °C
- Почетна тачка кључања и опсег кључања 184 °C при 1003,2 hPa
- Тачка паљења 104 °C
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) Нема података.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности Нема података.
- Напон паре 0,2 hPa при 20 °C
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Густина:
1,03 g/cm3 при 20 °C
Релативна густина:
1,03 при 20 °C
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
у потпуности растворљиво
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања Нема података.
- Вискозитет Нема података.
- Експлозивна својства Нема података.
- Оксидујућа својства Нема података.

9.2. Остали подаци

- Напомене: Растворљив у поларним растварачима. Моларна маса: 76,10 g/mol.

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење).

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Производ је стабилан при нормалној употреби и складиштењу.

10.4. Услови које треба избегавати

Не излагати температурама вишим од 40 °С. Директна сунчева светлост.

10.5. Некомпатибилни материјали

Влага. Цинк. Јака оксидациона средства.

10.6. Опасни производи разградње

Могући производи разлагања: једињења карбонила, деривати диоксолана.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
за производпероралноLD50пацов> 22000 mg/kg
за производдермалноLD50кунић> 2000 mg/kg
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
за производкунићНе иритира.OECD 404
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
за производкунићНе иритира.OECD 405
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Хемијски називврста изложеностиврстаВремерезултатметодНапомене
за производдермалнозаморацНегативно.
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Хемијски називтипврстаВремерезултатметодНапомене
за производСисариНије мутагено.

(ђ) Карциногеност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
за производНије карциногено.

(е) Токсичност по репродукцију

Хемијски називТиптипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
за производ-Није отровно за размножавање.

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за производ
тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
LC50 40613 mg/L 96 h рибе Oncorhynchus mykiss
EC50 18800 mg/L 48 h ракови Mysidopsis bahia
EC50 24200 mg/L 72 h алге Selenastrum capricornutum OECD 201
EC0 > 20000 mg/L 18 h Микроорганизми / дејство на активни муљ Pseudomonas putida

12.1.2. Хронична токсичност

за производ
тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
NOEC 13020 mg/L 7 дана ракови Ceriodaphnia sp.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

за производ
врста Стопа Време Резултат метод Напомене
аеробна, активни муљ 81,7 % 28 дана OECD 301 F настаје CO2
аеробна 90,6 % 28 дана OECD 306 настаје CO2

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

Нема података.

12.3.2. Фактор биоконцентрације

Нема података.

Додатне информације

Биоакумулација се не очекује.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

Нема података.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Не садржи састојке који испуњавају критеријуме за класификацију као ПБТ или вПвБ супстанце.

12.6. Остали штетни ефекти

Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду отпада (отпадног материјала).

Методе третмана амбалаже

Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон). Празна и прикладно очишћена амбалажа може се поново употребити. Неочишћена амбалажа спада под опасан отпад - поступати као сa отпадом.

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Не испуштати у канализацију.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

није употребиво

14.2. UN назив за терет у транспорту

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: У складу с прописима о транспорту, терет није класификован као опасан.

14.3. Класа опасности у транспорту

није употребиво

14.4. Амбалажна група

није употребиво

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

није употребиво

14.7. Транспорт у расутом стању

није употребиво

15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10, 93/19 и 39/21)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.23/20)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (Службени гласник РС, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци ("Службени гласник РС" бр. 22/20)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 и 57/2022)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Није урађена процена безбедности хемикалије.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
EC - број, т.ј. EINECS, ELINCS
EC50: Половина максималне ефективне концентрације
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EmS: Хитан распоред
EN - Европски стандард
EU - Европска Унија
GHS - Глобално хармонизовани систем
ГВИ - гранична вредност изложености на радном месту
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
IATA DGR: Пропис за превоз опасне робе Интернационалне асоцијације авиотранспорта.
IC50: Концентрација имобилизације на 50% тестираног становништва
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMO – Међународна организација за поморску пловидбу
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
Индекс - идентификациони број супстанце којим је свака супстанца у Списку класификованих супстанци нумерисана на основу атомског броја елемента који у највећој мери одређује својства те супстанце.
ISO - Међународна организација за стандардизацију
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
Koc - Коефицијент расподеле у земљишту изражен на садржај органског угљеника у земљишту
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
КГВИ - краткотрајна гранична вредност изложености.
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PEL: Предвиђен ниво излагања
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SME - мала и средња предузећа
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
VOC: Испарљиво органско једињење
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист добављача: MONOPROPILEN GLIKOL, AURORA doo, 17.10.2017. Верзија: 2.1
Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

Нема података.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.