VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Monteban Premix

Datum izdelave: 11.4.2012 · Datum spremembe: 21.3.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/rvY7c

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Monteban Premix

Šifra

[AF1535, AF0615, AH0615, AF0611, AF0506, AF0507, MS8260, AF0515, AF0511, AF0512, AF0510, MS8261, AF0505, AF1542]

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Dodatek za krmo za živali.

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljajte kot krmo za kokoši, ki nesejo jajca, za odrasle purane, konje in druge kopitarje.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Elanco Animal Health
Division of Eli Lilly and Company, 2001 West Main St, PO Box 708, Greenfield, IN 46140, ZDA
Tel: 1-800-428-4441

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Eye Dam. 1; H318  Povzroča hude poškodbe oči.
Resp. Sens. 1; H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
STOT RE 1; H372  Škoduje organom (srce, živčni sistem, mišice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Aquatic Chronic 3; H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H372  Škoduje organom (srce, živčni sistem, mišice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P261  Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P285  Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.
P304 + P341  PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

žitni prah
Narasin (CAS: 55134-13-9)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

Opis izdelka

Kot pomožne snovi vsebuje: riževe otrobe, koruzne otrobe, sojino moko. Dodano olje proti prašenju zmanjša možno izpostavljenost pri normalnih pogojih uporabe.

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
žitni prah -
-
-
88 Resp. Sens. 1; H334 Xn; R42
Xi; R37
-
Narasin 55134-13-9
-
-
5-11 Acute Tox. 2; H300
Eye Dam. 1; H318
Acute Tox. 2; H330
STOT RE 1; H372
Aquatic Chronic 2; H411
T+; R26
T; R25
Xi; R41
N; R51/53
-
parafinsko olje 8012-95-1
232-384-2
-
1-3 Asp. Tox. 1; H304 brez razvrstitve -

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. Če ponesrečenec težko diha, mu damo kisik. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Ob pojavu simptomov poiskati zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih obvezno odstraniti. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Izpirati usta z vodo in piti vodo (1-2 kozarca). Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
Spremembe srčnega ritma.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Zdravju škodljivo.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Takojšnje izpiranje oči lahko prepreči nastanek trajnih poškodb.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje


Ogljikov dioksid (CO2).
Gasilni prah. Voda.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

Pri segrevanju lahko pride do tvorjenja zdravju škodljivih hlapov/plinov.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Mešanica prahu v zraku ob prisotnosti vira vžiga predstavlja eksplozijsko nevarnost.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Preprečiti nastajanje prahu. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod mehansko pobrati ali vakuumsko posesati v posebne označene posode. Suho čiščenje: sesalniki za prah morajo biti opremljeni s HEPA filtri. Pripravek zbrati v posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Ne pometati na suho. Očistiti z mokrim pometanjem. Odstraniti vse vire vžiga.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi!

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Preprečiti prašenje.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati prahu. Upoštevati navodila na etiketi ter predpise o varnosti in zdravju pri delu.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti v suhem prostoru. Hraniti zaščiteno pred odprtim ognjem, vročimi površinami in drugimi viri vžiga. Hraniti ločeno od oksidantov. Ne hraniti v odprti in neoznačeni embalaži.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 6.1B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
mineralno olje - belo (8042-47-5) 5 (A) 20 (A) Y
Proizvod 1,25 2,5 prah - alveolarna frakcija
Proizvod 10 20 prah - inhalabilna frakcija

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Preprečiti stik z očmi in kožo. Preprečiti prašenje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri povišanih koncentracijah prahu v zraku uporabiti masko (SIST EN 136:1998) s filtrom P (SIST EN 143:2001/A1:2006).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: trdno; granule
- Barva: rjava
- Vonj:

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Ni podatkov.
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven.
- Oksidativne lastnosti Ni oksidativno.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Zmes sama ne reagira ali polimerizira pri normalni uporabi.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Za proizvodoralnoLD50podgana 331 mg/kg
Za proizvoddermalnoLD50kunec 5000 mg/kg
Narasin (55134-13-9)dermalnoLD50kunec> 500 mg/kg
Narasin (55134-13-9)inhalacijskoLC50podgana4 h 87 mg/m³
Narasin (55134-13-9)oralnoLD50podgana 26,9 mg/kg
Dodatne informacije: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodkunecMočno draži.

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodkunecNevarnost hudih poškodb oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
Narasin (55134-13-9)inhalacijskoLahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju.
Narasin (55134-13-9)dermalnoNe povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodNobena izmed sestavin v tem proizvodu v koncentraciji 0,1 % ali več ni razvrščena kot mutagena.
Narasin (55134-13-9)in-vitro mutagenostNegativno.
Narasin (55134-13-9)in-vivo mutagenostNegativno.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvod--Testiranja na živalih niso pokazala rakotvornih učinkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Narasin (55134-13-9)-Testiranja na živalih niso pokazala učinkov na plodnost.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvod--Ni razvrščeno.
Narasin (55134-13-9)--Ni razvrščeno.
Dodatne informacije: Proizvod se zaradi grobe granularne sestave in nizkega potenciala za formiranje aerosolov ne smatra kot strupen pri vdihavanju.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
Narasin (55134-13-9)--Študije na živalih so pokazale sledeče učinke: učinki na centralnem živčnem sistemu, krči, tresenje, učinki na srcu (spremembe utripa), učinki na mišicah.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Narasin (55134-13-9) EC50 2,92 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 0,77 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata biomasa
EC50 7,72 mg/L 48 h raki Daphnia magna
LC50 3,27 mg/L 96 h ribe Lepomis macrochirus
LC50 1,4 – 2 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Narasin (55134-13-9) LC50 46,4 mg/kg 14 dni Kolobarniki Eisenia fetida
LC50 3800 mg/L 5 dni Ptice Anas plathyrhynchos
LC50 630 mg/L 5 dni Ptice Coturnix sp.
LC50 73,96 mg/kg 14 dni Ptice Coturnix sp. (samec)
LC50 70 – 100 mg/kg 14 dni Ptice Coturnix sp. (samica)

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Za sestavine
Sestavina (CAS) Element okolja vrsta / metoda Razpolovna doba Rezultat metoda Opombe
Narasin (55134-13-9) zemlja 21 dni 50% razpolovna doba Peščena tla.
Narasin (55134-13-9) zemlja 49 dni 50% razpolovna doba Muljasta tla.
Narasin (55134-13-9) zemlja 29 dni 50% razpolovna doba Glinena tla.
Narasin (55134-13-9) voda fotodegradacija 1,5 dni pH 7
Narasin (55134-13-9) zemlja 8,8 dni fotoliza
Narasin (55134-13-9) voda hidroliza 3,5 dni pH 5

12.2.2. Biorazgradljivost

Za proizvod
vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Biorazgradljivost v zemlji 17,43 mg/kg Transformacija ogljika. Brez opaznih učinkov.
Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Narasin (55134-13-9) Biorazgradljivost v zemlji 17,43 mg/kg Transformacija dušika. Brez opaznih učinkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
Narasin (55134-13-9) Kow < 4
Narasin (55134-13-9) log Kow 4,85 8
Narasin (55134-13-9) log Kow > 6,2 HPLC

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
Narasin (55134-13-9) zemlja log KOC > 5,63 pH 4,5 in 6

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Kategorija ogrožanja vode (WGK): 3 (lastna uvrstitev), močno ogroža vodo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Upoštevati omejitve uporabe, ki veljajo za mladostnike.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, Monteban Premix, datum: 21.10.2014, ver. 04

Seznam ustreznih H stavkov

H300  Smrtno pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H330  Smrtno pri vdihavanju.
H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H372  Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.