VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

ASEPTANIOS AD

Datum izdelave: 28.5.2013 · Datum spremembe: 21.3.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/Cv37f

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

ASEPTANIOS AD

Šifra

[2122000]

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Sredstvo za dezinfekcijo.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Laboratories ANIOS
Pave du Moulin, 59260 Lille - Hellemmes, Francija
Tel: 0033 3 20 67 67 67
Faks: 0033 3 20 67 67 68
e-mail: fds@anios.com

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Ox. Liq. 2; H272  Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
Met. Corr. 1; H290  Lahko je jedko za kovine.
Skin Corr. 1A; H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Aquatic Chronic 3; H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H272  Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H290  Lahko je jedko za kovine.
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P220  Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.
P273  Preprečiti sproščanje v okolje.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P284  V primeru intervencije med aerosolizacijo ali med kontaktnim časom kot tudi pri obnovi po kontaktnem času nositi opremo za zaščito dihal.
P301 + P330 + P331  PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

2.2.2. Vsebuje:

ocetna kislina (CAS: 64-19-7, EC: 200-580-7, Indeks: 607-002-00-6)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje “Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) >= 0,1%, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v 57. členu REACH: https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.
Nevarnost razpada v stiku s katalizatorji, alkalijami, reducenti, vnetljivimi izdelki.
Izdelek je reaktiven oksidant. Nevarnost termičnega razpada pri segrevanju.
POZOR! Zaradi uporabe razplinjevalnega pokrova je pomembno, da se embalaža hrani v navpičnem položaju (pokrov zgoraj), da preprečimo nadtlak (nevarnost puščanja in/ali napihovanja embalaže).

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
vodikov peroksid  [B]   7722-84-1
231-765-0
008-003-00-9
2,5-<10 Ox. Liq. 1; H271
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Acute Tox. 4; H332
Aquatic Chronic 3; H412
Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %
Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 35 %
O; R8
C; R35
Xn; R20/22
R5
01-2119485845-22
ocetna kislina  [B]   64-19-7
200-580-7
607-002-00-6
2,5-<10 Flam. Liq. 3; H226
Skin Corr. 1A; H314
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90 %
Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %
Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %
C; R35
R10
01-2119475328-30
perocetna kislina  [B, D]   79-21-0
201-186-8
-
0-<2,5 Flam. Liq. 3; H226
Org. Perox. CD; H242
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Corr. 1A; H314
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410 [M=10]
STOT SE 3; H335: C ≥ 1 % brez razvrstitve 01-2119531330-56

Opombe za sestavine:

B Nekatere snovi (kisline, baze itd.) se dajejo v promet kot vodne raztopine v različnih koncentracijah in se zato zanje zahteva drugačno razvrščanje in označevanje, saj se nevarnost spreminja z različnimi koncentracijami.

V delu 3 so vpisi z opombo B splošno poimenovani kot npr.: "dušikova kislina %".

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih. Če ni navedeno drugače, se domneva, da se koncentracija v odstotkih izračuna kot razmerje med maso sestavin.
D Nekatere snovi, ki lahko spontano polimerizirajo ali hitro razpadejo, se navadno dajejo v promet v stabilizirani obliki. V takšni obliki so navedene v delu 3.

Vendar so takšne snovi včasih dane v promet v nestabilizirani obliki. V tem primeru mora dobavitelj za imenom snovi na etiketi navesti še besedo "nestabilizirano".

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Nezavestni osebi ne dati ničesar v usta. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Pri nudenju prve pomoči nositi zaščitne rokavice. Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če je poškodovana večja površina in/ali se na koži pojavijo rane, je treba poiskati zdravniško pomoč ali poskrbeti za hospitalizacijo ponesrečenca. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Zaščititi nepoškodovano oko. Nadaljujte z izpiranjem. Poiskati strokovno medicinsko pomoč - zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. Ne piti ničesar. Ne izzvati bruhanja! Ponesrečenec naj miruje. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Nevarnost pljučnega edema.
Ponavljajoče in dolgotrajno izpostavljanje lahko poveča možnost težav z dihali in nastanka pljučne embolije
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

V stiku s kožo

Povzroča razjede, hude opekline.
Opekline kože: Znaki/simptomi lahko vključujejo lokalizirano rdečico, oteklino, srbenje, izsušitev, mehurje.
Povzoča nekrozo tkiva.

V stiku z očmi

V stiku z očmi povzroči hude, trajne poškodbe.
Opekline oči: Znaki/simptomi vključujejo poškodbo roženice, opekline, bolečino, solzenje, razjede, delno ali popolno izgubo vida.
Nevarnost trajnih poškodb oči in slepote.

Zaužitje

V primeru zaužitja povzroča hude opekline v ustih in žrelu, kot tudi perforacije požiralnika in želodca.
Kri v bruhanju.
Aspiracija v pljuča z zaužitjem ali bruhanjem lahko povzroči bronhialno pljučnico ali pljučni edem.
Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Upoštevajte priporočila zdravnika.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Organske zmesi.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

Kisik, ki nastane pri termični razgradnji, lahko pospeši gorenje. V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri segrevanju ali v primeru požara nastaja gost črn dim.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Z vodnim curkom ohladite izpostavljene površine in zaščitite gasilce. Pripravek vsebuje oksidativne sestavine, ki pospešujejo gorenje. V posodah, izpostavljenih ognju, se lahko poviša tlak in lahko eksplodirajo. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). Ravnati v skladu z ukrepi, predpisanimi v oddelkih 7 in 8 tega Varnostnega lista.

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Evakuirati osebje ter prezračiti prostor. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Onemogočiti uporabo odprtega ognja in zavarovati morebitne vire vžiga. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Posode naj ne bojo neprodušno zaprte. Razlitja ne absorbirati z žagovino ali drugim vnetljivim/gorljivim materialom. Onesnaženo območje očistiti z obilico vode. Razlitega/razsutega izdelka nikoli ne vračati nazaj v originalno embalažo za ponovno uporabo. Ne mešati z drugimi odpadki.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Nevarnost nadtlaka in eksplozije v primeru razpada proizvoda v zaprtih posodah in ceveh. Pri pretakanju/prenosu uporabljati samo ozemljene posode in opremo - možna je nevarnost akumulacije statične elektrike. Izogibati se bližini oziroma kontaktu z vročimi površinami, ognjem ali iskrami. Uporabljati neiskreče orodje. Previdno pri odpiranju, posoda je lahko pod tlakom.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Preprečiti nastajanje aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

Drugi ukrepi

Ne mešati z drugimi kemikalijami.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Upoštevati navodila na etiketi ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostnimi postopki. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Ne vdihavati hlapov/meglice. Na delovnem mestu zagotoviti varnostne prhe in prhe za izpiranje oči.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izključno v originalnem vsebniku na hladnem in dobro prezračenem mestu, zaščiteno pred svetlobo in proč od gorljivih snovi in reducentov (amini), kislin, baz, spojin težkih kovin (pospeševalniki, sušilna sredstva, soli). Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10). Temperatura skladiščenja: + 5°C do 25°C. Embalaža naj ne bo hermetično zaprta. Nevarnost nadtlaka in eksplozije v primeru razpada v zaprtih vsebnikih in v ceveh. Ne uporabljajte po poteku roka uporabnosti, označenega na embalaži. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Tla v prostoru, kjer se pripravek skladišči, morajo biti neprepustna in odporna na kemikalije (baze, kisline). Tla v prostoru, kjer se pripravek skladišči, morajo biti neprepustna in morajo zajeziti razlito tekočino.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 5.1B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

Samo za profesionalno uporabo.

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ocetna kislina (64-19-7) 10 25 20 50 Y, EU4

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
vodikov peroksid (7722-84-1) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 3 mg/m³
vodikov peroksid (7722-84-1) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 1,4 mg/m3
vodikov peroksid (7722-84-1) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 0,21 mg/m³
vodikov peroksid (7722-84-1) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 1,93 mg/m³
ocetna kislina (64-19-7) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 25 mg/m³
ocetna kislina (64-19-7) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 25 mg/m³
ocetna kislina (64-19-7) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 25 mg/m³
ocetna kislina (64-19-7) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 25 mg/m³
perocetna kislina (79-21-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,56 mg/m³
perocetna kislina (79-21-0) delavec inhalacijsko kratkotrajno (sistemski učinki) 0,56 mg/m3
perocetna kislina (79-21-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 0,56 mg/m3
perocetna kislina (79-21-0) delavec inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 0,56 mg/m³
perocetna kislina (79-21-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,28 mg/m³
perocetna kislina (79-21-0) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (sistemski učinki) 0,28 mg/m³
perocetna kislina (79-21-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 0,28 mg/m³
perocetna kislina (79-21-0) potrošnik inhalacijsko kratkotrajno (lokalni učinki) 0,28 mg/m³
perocetna kislina (79-21-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 1,25 mg/kg tt/dan
perocetna kislina (79-21-0) potrošnik oralno kratkotrajno (sistemski učinki) 1,25 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
vodikov peroksid (7722-84-1) morska voda 0,013 mg/L
vodikov peroksid (7722-84-1) sladka voda 0,013 mg/L
vodikov peroksid (7722-84-1) usedline (sladka voda) 0,047 mg/kg suha teža
vodikov peroksid (7722-84-1) zemlja 0,002 mg/kg suha teža
vodikov peroksid (7722-84-1) čistilna naprava 4,66 mg/L
vodikov peroksid (7722-84-1) usedline (morska voda) 0,047 mg/kg suha teža
vodikov peroksid (7722-84-1) voda (občasni izpust) 0,014 mg/L sladka voda
ocetna kislina (64-19-7) sladka voda 3,058 mg/L
ocetna kislina (64-19-7) morska voda 0,306 mg/L
ocetna kislina (64-19-7) voda (občasni izpust) 30,58 mg/L sladka voda
ocetna kislina (64-19-7) usedline (sladka voda) 11,36 mg/kg suha teža
ocetna kislina (64-19-7) usedline (morska voda) 1,136 mg/kg suha teža
ocetna kislina (64-19-7) zemlja 0,47 mg/kg suha teža
ocetna kislina (64-19-7) čistilna naprava 85 mg/L
perocetna kislina (79-21-0) sladka voda 0 mg/L
perocetna kislina (79-21-0) voda (občasni izpust) 0,002 mg/L sladka voda
perocetna kislina (79-21-0) morska voda 0 mg/L
perocetna kislina (79-21-0) čistilna naprava 0,051 mg/L
perocetna kislina (79-21-0) usedline (sladka voda) 0 mg/kg suha teža
perocetna kislina (79-21-0) usedline (morska voda) 0 mg/kg suha teža
perocetna kislina (79-21-0) zemlja 0,32 mg/kg suha teža

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Delovno obleko hraniti ločeno. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/aerosolov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Uporabljati čisto in ustrezno vzdrževano varovalno opremo. Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Uporabljati tehnične ukrepe, potrebne, da se ne preseže mejne vrednosti.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002). Korekcijska očala ne predstavljajo zaščite.

Zaščita rok

Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Primernost in obstojnost rokavic je odvisna od več dejavnikov kot npr. pogostost, trajanje uporabe, temperatura in kemična obstojnost. Izbor rokavic mora upoštevati tudi vse druge zahtevane pogoje na delovnem mestu (druge kemikalije, fizikalne zahteve – urezi/predrtje, toplotna zaščita, reakcije na material rokavic, navodila dobavitelja rokavic). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati.

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril SIST EN 374
butil kavčuk SIST EN 374

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Oblačila morajo biti redno prana v skladu s priporočili za pranje zaščitne obleke. Onesnažene dele kože dobro umiti.

Zaščita dihal

V primeru izpostavljenosti meglicam, plinu oz. aerosolom nositi primerno zaščito dihal. Filter tipa B1P1 ali B2P2 (SIST EN 14387:2004). Po uporabi (brizganju) zamenjajte zrak v prostoru (devetkrat).

Toplotna nevarnost

Pri normalnih pogojih uporabe ni nevarnosti.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: brez barve
- Vonj: blag, po ocetni kislini

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH < 2 (Močno kisel.)
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče 60 – 93 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Relativna gostota:
ca. 1
- Topnost (z navedbo topila) voda:
topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Oksidativno.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Oksidant. Eksotermna reakcija z bazami.

10.2. Kemijska stabilnost

Razpada pri segrevanju. Nevarnost eksotermne reakcije.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Glej pododdelek 10.1.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečiti zmrzovanje. Ne mešati s čistili in drugimi kemikalijami. Ne uporabljati skupaj s produkti na osnovi klora. Zaščititi pred vročino in viri vžiga. Ne izpostavljati svetlobi.

10.5. Nezdružljivi materiali


Močne baze. Izdelki, ki vsebujejo klor. Katalizatorji razpada, alkalije, reducenti, železo, galvanizirana jekla. Medenina. Cink. Baker.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.
Dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid. Dim.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Za proizvodoralnoATE> 2000 mg/kg
Dodatne informacije: Ker toksikoloških podatkov za zmes ni na voljo, je bila ocena o toksikoloških učinkih narejena z računsko metodo na podlagi toksikoloških podatkov posameznih komponent in vsebnosti le-teh. Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje kože in/ali dermatits.

(c) Resne okvare oči/draženje

Ni podatkov.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: Pri zaužitju lahko povzroči opekline prebavnega trakta in hude poškodbe sluznice. Tveganje za nastanek plinske embolije.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: Možnost nastanka toksičnega pljučnega edema v primeru daljšega vdihavanja izdelka.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
ocetna kislina (64-19-7) aerobna lahko biorazgradljivo

Dodatne informacije

Proizvod v vodi razpade na ocetno kislino, vodo in kisik. Produkt hidrolize (ocetna kislina) je lahko biorazgradljiv.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Izdelek je bil ocenjen na podlagi razpoložljivih podatkov komponent.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Prepovedano je vsakršno odlaganje v okolju ali izpuščanje v vodo. Reciklirati ali odstraniti v skladu s predpisi: oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

18 01 06* - kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 14* - kisline

Embalaže

Popolnoma izprazniti embalažo. Na embalaži pustiti etiketo. Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3149

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOCETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA

IMDG ime: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

5.1

14.4. Skupina embalaže

II

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(E)

IMDG plamenišče

60 °C, c.c.

IMDG EmS

F-H, S-Q

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, ASEPTANIOS AD, Laboratoires ANIOS, datum revizije: 06.09.2017, verzija: 1.2.

Seznam ustreznih H stavkov

H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H242  Segrevanje lahko povzroči požar.
H271  Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.