VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

CLOREXYDERM SHAMPOO 4%

Datum izdelave: 10.9.2012 · Datum spremembe: 21.3.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/qkP69

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

CLOREXYDERM SHAMPOO 4%

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Dezinfekcijski šampon za pse in mačke.
PT3 - Veterinarsko higienski biocidni pripravki.
Samo za profesionalno uporabo.

Odsvetovane uporabe

Vse ostale uporabe se odsvetujejo.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

I.C.F. Srl
Via G.B. Benzoni, 50 26020 Palazzo Pignano, Italija
Tel: 0373/982024
Faks: 0373/982025
e-mail: info@icfsrl.com

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Acute 1; H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Chronic 2; H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H319  Povzroča hudo draženje oči.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P301 + P312  PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite zdravnika.
P305 + P351  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
P314  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.2.2. Vsebuje:

maščobni alkohol etoksilat (CAS: 61827-42-7)
klorheksidin glukonat (CAS: 18472-51-0, EC: 242-354-0)

2.2.3. Posebna opozorila

Ne kontaminirati hrane in pijače oz. njihove embalaže.
Ne uporabljajte z drugimi razkužili. Pred nanosom na breje, doječe, mlade, bolne in okrevajoče živali se posvetujte z veterinarjem.
Preprečiti stik z očmi.
Če pride v stik z očmi, nemudoma izpirajte z obilico vode in se posvetujte z zdravnikom.
Med uporabo ne jesti, piti in ne kaditi.
Preprečite, da bi žival med uporabo zaužila proizvod.
Samo za zunanjo uporabo.
Shranjevati v dobro zaprti embalaži pri sobni temperaturi.
Prodaja brez ustrezne embalaže ni dovoljena.
Po uporabi embalaže ne zavrzite v okolje.
Ne dovolite uporabe izdelka osebam, ki imajo asmatične težave.
Če pride do draženja, prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z veterinarjem.
Ne mešati z milom, anionsko površinsko aktivnimi snovmi in bikarbonatom.

2.3. Druge nevarnosti

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot obstojne, strupene ali snovi, ki se lahko kopičijo (PBT), oz. zelo obstojnih snovi ali snovi, ki se zelo lahko kopičijo (vPvB), v koncentraciji > 0,1 %.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
maščobni alkohol etoksilat 61827-42-7
-
-
5≤x< 8 Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
Xn; R22
Xi; R41
-
klorheksidin glukonat 18472-51-0
242-354-0
-
3≤x<4,5 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R41
N; R50
01-2119946568-22
Dodecildimetilamin oksid 1643-20-5
216-700-6
-
1≤x<2 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50
01-2119490061-47
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid 3332-27-2
222-059-3
-
0,1≤x<0,45 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50
01-2119949262-37

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Po začetnem izpiranju odstraniti kontaktne leče in nadaljevati z izpiranjem. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Izpostavljenost lahko povzroči kašelj in/ali kihanje.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

Povzroča hudo draženje oči.
Neprijeten občutek, bolečina, solzenje, rdečica, otekanje očesne veznice.

Zaužitje

Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid, gasilna pena, gasilni prah.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek. Na splošno voda ni priporočljiva, saj je lahko neučinkovita; lahko pa se jo uporabi za hlajenje posod, ki so izpostavljene ognju, in za razpršenje hlapov.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Zaradi povišanja tlaka lahko vsebnik/posoda eksplodira.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Z vodnim curkom ohladite izpostavljene površine in zaščitite gasilce. Z razpršenim vodnim curkom preprečiti akumulacijo hlapov.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi. Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Evakuirati nevarno območje. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo, površinske vode ali v tla. Takoj po uporabi embalažo dobro zaprite.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Pred rokovanjem z izdelkom, preberite vse ostale oddelke tega varnostnega lista. Pred vstopom v jedilnico je potrebno zamenjati onesnaženo obleko. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik z očmi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Hraniti v tesno zaprtih posodah.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 12

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Ni podatkov.

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,42 mg/m³
klorheksidin glukonat (18472-51-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 0,1 mg/m³
klorheksidin glukonat (18472-51-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,03 mg/kg tt/dan
klorheksidin glukonat (18472-51-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,03 mg/kg tt/dan
klorheksidin glukonat (18472-51-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 0,06 mg/kg tt/dan
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 6,2 mg/m³

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0) sladka voda 0,002 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) morska voda 0,002 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) voda (občasni izpust) 0,002 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) čistilna naprava 0,25 mg/L
klorheksidin glukonat (18472-51-0) usedline (morska voda) 0,0433 mg/kg dw
klorheksidin glukonat (18472-51-0) usedline (sladka voda) 0,433 mg/kg dw
klorheksidin glukonat (18472-51-0) zemlja 5,26 mg/kg dw
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) čistilna naprava 24 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) zemlja 1,02 mg/kg
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) voda (občasni izpust) 0,0335 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) prehrambena veriga 11,1 g/kg oralno
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) sladka voda 0,0335 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) morska voda 0,00335 mg/L
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) usedline (sladka voda) 5,24 mg/kg
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) usedline (morska voda) 0,524 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Preprečiti stik z očmi in kožo. Glede izbire zaščitne/varovalne opreme in ustreznih standardov se posvetujte z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Osebna varovalna oprema mora biti označena z oznako CE, kar pomeni, da ustreza veljavnim standardom.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Uporaba/implementacija ustrezne tehnične/varnostne opreme mora vedno imeti prednost pred uporabo osebne varovalne opreme. Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Uporabiti le zaščitne rokavice z oznako CE kategorije III (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitno delovno obleko (kombinezon in čevlji). Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Preverjati emisije iz prezračevalnih sistemov ali proizvodnega materiala in zagotoviti, da so te v skladu z zahtevami za varovanje okolja. Ostanke izdelka se ne sme nediskriminatorno odstranjevati z odpadno vodo oz. z izpuščanjem v vodotoke.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; viskozna tekočina
- Barva: modro-zelena
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH 6,5 – 7,5 pri 20 °C
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
1,02 – 1,04 g/cm3
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Pri normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti poteka reakcij z drugimi snovmi.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni predvidenih nobenih nevarnih reakcij.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Vendar pa je potrebno upoštevati običajne varnostne ukrepe, ki veljajo za kemikalije.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ne mešati z milom, anionsko površinsko aktivnimi snovmi in bikarbonatom. KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT D-glukonska kislina, spojina z N,N''-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidinom (2:1): Hraniti ločeno od oksidantov. Kemično nezdružljiv z aninonskimi spojinami.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju ali termični razgradnji se lahko sproščajo strupeni in dražilni plini.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
Za proizvodoralnoLD50> 2000 mg/kg
maščobni alkohol etoksilat (61827-42-7)oralnoLD50podgana> 200 mg/kg
klorheksidin glukonat (18472-51-0)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
klorheksidin glukonat (18472-51-0)dermalnoLD50kunec> 2000 mg/kg
Dodecildimetilamin oksid (1643-20-5)oralnoLD50podgana 1064 mg/kg
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2)oralnoLD50podgana 1064 mg/kg
Dodatne informacije: Proizvod je bil ocenjen na podlagi razpoložljivih podatkov komponent.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0)kunecNizek potencial za draženje kože.
Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo.

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodPovzroča hudo draženje oči.OECD 437
maščobni alkohol etoksilat (61827-42-7)Povzroča hude poškodbe oči.
klorheksidin glukonat (18472-51-0)Nevarnost hudih poškodb oči.
Dodatne informacije: Povzroča hudo draženje oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0)dermalnoPrimeri alergijskih reakcij so redki. Ni razvrščena kot snov, ki povzroča preobčutljivost kože.
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0)inhalacijsko-Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0)dermalno-Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči razmastitev kože ter nealergični kontaktni dermatitis.
Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0) LC50 2,08 mg/L 96 h ribe
EC50 0,087 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna
EC50 0,081 mg/L 72 h alge
Dodecildimetilamin oksid (1643-20-5) LC50 2,67 mg/L 96 h ribe
EC50 3,1 mg/L 48 h raki Daphnia
ErC50 0,19 mg/L 72 h alge
N,N-dimetiltetradecilamin N-oksid (3332-27-2) LC50 2,67 mg/L 96 h ribe
IC50 3,1 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna
EC50 0,19 mg/L 72 h alge
EC10 80 mg/L 24 h bakterije

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0) BCF 42 L/kg

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
klorheksidin glukonat (18472-51-0) zemlja log KOC > 3,9

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod ne vsebuje PBT ali vPvB snovi v koncentracijah nad 0,1%.

12.6. Drugi škodljivi učinki

KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT (D-glukonska kislina, spojina z N,N''-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidinom (2:1)): akutno strupeno za ribe, akutno zelo strupeno za vodne bolhe (daphnia magna) in alge.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Zelo strupeno za vodne organizme.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Ponovno uporabiti, če je možno. Ostanke proizvoda obravnavati kot posebne nevarne odpadke. Reciklirati ali odstraniti v skladu s predpisi: oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Kontaminirano embalažo je potrebno odstraniti (ali ponovno uporabiti) v skladu z nacionalnimi predpisi. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (klorheksidin glukonat)

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (chlorhexydine gluconate)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(-)

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 78/18)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Kategorija Seveso: E1 - Nevarno za vodno okolje.
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Priloga XVII - Pogoji omejitve: 3.
Na podlagi dostopnih podatkov, proizvod ne vsebuje SVHC snovi v koncentraciji več kot 0,1%.
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.
Snovi, ki so predmet poročanja o izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 (PIC postopek): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.
Snovi, ki so predmet Rotterdamske konvencije: ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.
Snovi, ki so predmet Stockholmske konvencije (organska onesnaževala): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, CLOREXYDERM SHAMPOO 4%, I.C.F. Srl, datum: 15.5.2017, ver.6.

Seznam ustreznih H stavkov

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.