VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

TC3 ESSENCE

Datum izdelave: 5.4.2019 · Datum spremembe: 1.5.2021 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/P0U69

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

TC3 ESSENCE

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Dodatek za gorivo.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

SELD
6 rue Jules Guesde – ZI du Pontet, F-69360 Saint Symphorien d’Ozon, Francija
Tel: +33 (0)4 37 25 16 16
Faks: +33 (0)4 78 21 80 70
e-mail: contact@mecatech-performances.com

Dobavitelj

Rebernik d.o.o.
Naslov: Ul. Hermana Potočnika 37, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: info@rebernik.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

Glej: V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1; H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Chronic 2; H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P273  Preprečiti sproščanje v okolje.
P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331  NE izzvati bruhanja.
P405  Hraniti zaklenjeno.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (EC: 918-481-9)
nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska (CAS: 64742-95-6, EC: 265-199-0)
kumen (CAS: 98-82-8, EC: 202-704-5, Indeks: 601-024-00-X)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Nezdružljive snovi: močne kisline, močni oksidanti.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov -
918-481-9
-
80-≤90 Asp. Tox. 1; H304 Xn; R65
R66
01-2119457273-39
Poliolefin alkil fenol alkil amin -
-
-
1-≤5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36/38 -
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
1-≤5 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
01-2119457558-25
nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska  [P]   64742-95-6
265-199-0
-
1-≤5 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R65
Xi; R37
N; R51/53
R10-66-67
-
ksilen  [C]   1330-20-7
215-535-7
601-022-00-9
0-≤1 Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Acute Tox. 4; H332
Xn; R20/21
Xi; R38
R10
-
kumen  [C]   98-82-8
202-704-5
601-024-00-X
0-≤1 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R65
Xi; R37
N; R51/53
R10
-
1,3,5-trimetilbenzen 108-67-8
203-604-4
601-025-00-5
0-≤1 Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 2; H411
STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % Xi; R37
N; R51/53
R10
-
1,2,4-trimetilbenzen 95-63-6
202-436-9
601-043-00-3
0-≤1 Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51/53
R10
-
naftalen 91-20-3
202-049-5
601-052-00-2
0-<1 Acute Tox. 4; H302
Carc. 2; H351
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
N; R50/53
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
P Razvrščanja glede na rakotvornost ali mutagenost ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS 200-753-7).

Če snov ni razvrščena kot rakotvorna, se uporabijo vsaj previdnostni stavki (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331).

Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi, pridobljene iz nafte, iz dela 3.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.
Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in poiščemo zdravniško pomoč. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Pri neenakomernem dihanju ali zastoju dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih obvezno odstraniti. Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. V primeru bruhanja naj ima ponesrečenec glavo nižje od kolkov, da se zmanjša možnost aspiracije. Nevarnost aspiracije pri zaužitju. Lahko zaide v pljuča in povzroči poškodbe.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Simptomi se kažejo kot: glavobol, slabost, utrujenost, slabenje mišic, omotičnost, v hujših primerih izguba zavesti.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Pripravek se lahko absorbira skozi kožo.
Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči razmastitev kože ter nealergični kontaktni dermatitis.

V stiku z očmi

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Aspiracija v pljuča povzroča kašelj, oteženo dihanje, ki lahko vodi do kemijske pljučnice.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko. Do aspiracije v pljuča lahko pride pri bruhanju po zaužitju tega proizvoda. Zaradi nevarnosti aspiracije se je potrebno izogibati izzvanju bruhanja in izpiranju želodca.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.
Pesek.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2).
Dušikovi oksidi (NOX). Pri segrevanju ali v primeru požara nastaja gost črn dim.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati nevarno območje. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Onemogočiti uporabo odprtega ognja in zavarovati morebitne vire vžiga.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Prezračiti prostor. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Ne izpostavljati soncu in temperaturam višjim od 50°C. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti ločeno od močnih kislin. Hraniti ločeno od oksidantov.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži. Neprimerni materiali: gume.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 3

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
propan-2-ol (izopropilalkohol;izopropanol) (67-63-0) 200 500 400 1000 Y, BAT aceton - 25 mg/l - kri - ob koncu delovne izmene
aceton - 25 mg/l - urin - ob koncu delovne izmene
1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) 20 100 40 200 Y, BAT, EU1 dimetilbenzojska kislina (vse izomere po hidrolizi) - 400 mg/g kreatinina - urin - ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih
mezitilen (1,3,5-trimetilbenzen) (108-67-8) 20 100 40 200 Y, BAT, EU1 dimetilbenzojska kislina (vse izomere po hidrolizi) - 400 mg/g kreatinina - urin - ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih
kumen (98-82-8) 20 100 50 250 K, Y, BAT, EU1 2-fenil-2-propanol (po hidrolizi) - 10 mg/g kreatinina - urin - ob koncu delovne izmene
ogljikovodiki: C9 – C14 aromatski (-) 50
ogljikovodiki: C9 – C14 alifatski (-) 300
naftalen (91-20-3) 10 50(I) 10 50 (I) K, Y, EU0
mineralno olje - belo (8042-47-5) 5 (A) 20 (A) Y
ksilen (mešane izomere) (1330-20-7) 50 221 100 442 K, BAT, EU1 metilhipurna kislina (vse izomere) - 2 g/l - urin - ob koncu delovne izmene
trimetilbenzen (vse izomere): 1,2,3-trimetilbenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, mezitilen 1,3,5-trimetilbenzen (BAT) dimetilbenzojska kislina (vse izomere po hidrolizi) - 400 mg/g kreatinina - urin - ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: svetlo rumena
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča > 185 °C
- Plamenišče > 62 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje 0,6 – 7 vol %
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Relativna gostota:
0,822
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
maščoba (n-oktan):
delno topno
organska topila:
popolnoma topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ne izpostavljati temperaturam višjim od 50°C.

10.5. Nezdružljivi materiali


Močne kisline.
Oksidanti. Razjeda plastiko.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid.
Dušikovi oksidi (NOx).

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)dermalnoLD50podgana≥ 2000 mg/kg
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-)oralnoLD50podgana≥ 5000 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0)dermalnoLD50kunec 13900 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0)oralnoLD50podgana 5840 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0)inhalacijskoLC50podgana6 h> 25000 mg/L
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo.

(c) Resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije: Povzroča hudo draženje oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) LC50 ≥ 1000 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 ≥ 1000 mg/L 48 h raki Daphnia magna
ErC50 ≤ 1000 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)
propan-2-ol (67-63-0) LC50 9714 mg/L 24 h raki
LC50 9640 mg/L 96 h ribe

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Vsebuje snovi, ki niso lahko biorazgradljive.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Vsebuje bioakumulativne snovi.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem proizvodu niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke - ravnati enako kot z odpadnim proizvodom. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (naftalen, nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska)

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (naphthalene, nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(-)

IMDG plamenišče

62 °C, c.c.

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Upoštevati predpise glede zaposlovanja in zaščite pred nevarnimi snovmi za mlade ljudi, nosečnice ter doječe matere.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, TC3 ESSENCE, SELD, 7/06/2016, verzija 5

Seznam ustreznih H stavkov

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H351  Sum povzročitve raka .
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.