VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

OTOPROF

Datum izdelave: 11.9.2012 · Datum spremembe: 5.10.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/tru6a

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

OTOPROF

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Sredstvo za odstranjevanje ušesnega masla pri psih. Samo za veterinarsko uporabo.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

I.C.F. Srl
Via G.B. Benzoni, 50 26020 Palazzo Pignano, Italija
Tel: 0373/982024
Faks: 0373/982025
e-mail: info@icfsrl.com

Dobavitelj

IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o.
Naslov: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00386 1 200 66 50
Faks: 00386 1 200 66 54
e-mail: maja.zupanc@iris.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Zupanc

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

00386 1 200 66 50

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1; H318  Povzroča hude poškodbe oči.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H318  Povzroča hude poškodbe oči.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P305 + P351  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
P314  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.2.2. Vsebuje:

Vodikov peroksid - urea (CAS: 124-43-6, EC: 204-701-4)
dokuzat natrij (CAS: 577-11-7, EC: 209-406-4)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot obstojne, strupene ali snovi, ki se lahko kopičijo (PBT), oz. zelo obstojnih snovi ali snovi, ki se zelo lahko kopičijo (vPvB), v koncentraciji > 0,1 %.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
(2-metoksimetiletoksi)propanol 34590-94-8
252-104-2
-
7≤x<10 brez razvrstitve brez razvrstitve 01-2119450011-60
Vodikov peroksid - urea 124-43-6
204-701-4
-
5≤x<7 Ox. Sol. 2; H272
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Xi; R37/38-41 -
dokuzat natrij 577-11-7
209-406-4
-
4≤x<6 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Xi; R38-41 01-2119491296-29
etilenglikol 107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
0,1≤x<0,3 Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
Xn; R22 01-2119456816-28

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. V primeru težav z dihanjem takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Sprati ustno votlino in popiti obilo vode (samo, če je oseba pri zavesti). Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in takoj poiščemo zdravniško pomoč. Ne izzvati bruhanja brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Izpostavljenost lahko povzroči kašelj in/ali kihanje.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

Neprijeten občutek, bolečina, solzenje, rdečica, otekanje očesne veznice.
V stiku z očmi povzroči hude, trajne poškodbe.

Zaužitje

Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabiti običajna gasilna sredstva (ogljikov dioksid (CO2); gasilni prah; pena; razpršen vodni curek).

Neustrezna sredstva za gašenje

Ni posebnosti.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Evakuirati nevarno območje. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Pred rokovanjem z izdelkom, preberite vse ostale oddelke tega varnostnega lista. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati hlapov/meglice.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10).

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Hraniti v tesno zaprtih posodah.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 8B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
(2-metoksimetiletoksi)propanol (mešanica izomer) (34590-94-8) 50 308 50 308 K, EU1
etandiol(glikol) (107-21-1) 20 52 40 104 K, Y, EU1

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 310 mg/m³
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 65 mg/kg tt/dan
dokuzat natrij (577-11-7) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 18,8 mg/kg tt/dan
dokuzat natrij (577-11-7) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 13 mg/m³
dokuzat natrij (577-11-7) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 18,8 mg/kg tt/dan
dokuzat natrij (577-11-7) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 31,3 mg/kg tt/dan
dokuzat natrij (577-11-7) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 44,1 mg/m³
etilenglikol (107-21-1) delavec inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 35 mg/m³
etilenglikol (107-21-1) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 106 mg/kg tt/dan
etilenglikol (107-21-1) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (lokalni učinki) 7 mg/m³
etilenglikol (107-21-1) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 53 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) sladka voda 19 mg/L
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) morska voda 1,9 mg/L
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) usedline (sladka voda) 70,2 mg/kg
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) usedline (morska voda) 7,02 mg/kg
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) zemlja 2,74 mg/kg
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) voda (občasni izpust) 190 mg/L
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) čistilna naprava 4168 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7) sladka voda 0,0066 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7) morska voda 0,00066 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7) voda (občasni izpust) 0,066 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7) čistilna naprava 122 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7) usedline (sladka voda) 0,653 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7) usedline (morska voda) 0,0653 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7) zemlja 0,138 mg/kg dwt
etilenglikol (107-21-1) sladka voda 10 mg/L
etilenglikol (107-21-1) voda (občasni izpust) 10 mg/L
etilenglikol (107-21-1) morska voda 1 mg/L
etilenglikol (107-21-1) čistilna naprava 199,5 mg/L
etilenglikol (107-21-1) usedline (sladka voda) 3,7 mg/kg dw
etilenglikol (107-21-1) zemlja 1,53 mg/kg dw

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Upoštevajte običajne previdnostne ukrepe, ki veljajo za rokovanje s kemikalijami. Osebna varovalna oprema mora biti označena z oznako CE, kar pomeni, da ustreza veljavnim standardom. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Uporabiti le zaščitne rokavice z oznako CE kategorije III (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitno delovno obleko (kombinezon in čevlji). Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti

Emisije iz prezračevalnega sistema in delovne procesne opreme je potrebno preverjati, da bi zagotovili skladnost s predpisi o varovanju okolja.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: svetlo rumena
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH 5,23 – 5,77 pri 20 °C
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,988 – 1,092 g/cm3
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Pri normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti poteka reakcij z drugimi snovmi.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni predvidenih nobenih nevarnih reakcij. Vodikov peroksid - urea: lahko nastajajo vnetljivi in/ali strupeni plini pri stiku z nitridi, alifatskimi in aromatskimi amini, karbamati, ditiokarbamati, merkaptani in drugimi organskimi sulfidi, nitrili, anorganskimi sulfidi ter gorljivimi in vnetljivimi snovmi. Lahko se vname pri stiku s spojinami alkoholov in glikolov, azo, diazo in hidrazina, karbamatov, ditiokarbamatov, merkaptanov in drugih organskih sulfidov, nitridov ter gorljivih in vnetljivih snovi.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Vendar pa je potrebno upoštevati običajne varnostne ukrepe, ki veljajo za kemikalije.

10.5. Nezdružljivi materiali

Vodikov peroksid - urea: izogibati se stiku z gorljivimi snovmi.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Vodikov peroksid - urea: v primeru požara se lahko sproščajo dušikovi oksidi (NOx), ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO2).

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8)oralnoLD50podgana> 5000 mg/kg
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8)dermalnoLD50kunec> 19020 mg/kg
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8)inhalacijskoLC50podgana> 275 ppm
Vodikov peroksid - urea (124-43-6)oralnoLD50podgana> 2000 mg/kg
Vodikov peroksid - urea (124-43-6)dermalnoLD50kunec> 2000 mg/kg
Vodikov peroksid - urea (124-43-6)inhalacijskoLC50podgana4 h 0,17 mg/L
dokuzat natrij (577-11-7)oralnoLD50podgana> 3000 mg/kg
dokuzat natrij (577-11-7)dermalnoLD50kunec 2000 mg/kg
etilenglikol (107-21-1)inhalacijskoLC50podgana> 2,5 mg/L
etilenglikol (107-21-1)oralnoLD50podgana 7712 mg/kg
etilenglikol (107-21-1)dermalnoLD50podgana> 3500 mg/kg
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodni jedko / ni dražilnoOECD 43151,25%
Vodikov peroksid - urea (124-43-6)kunecdražilnovodikov peroksid 35%
dokuzat natrij (577-11-7)dražilno

(c) Resne okvare oči/draženje

NazivvrstaČasrezultatmetodaOpombe
dokuzat natrij (577-11-7)Jedko.
Dodatne informacije: Povzroča hude poškodbe oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Nazivpot izpostavljenostivrstaČasrezultatmetodaOpombe
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8)-Ne povzroča preobčutljivosti.
Vodikov peroksid - urea (124-43-6)-Ne povzroča preobčutljivosti.
dokuzat natrij (577-11-7)dermalnoNe povzroča preobčutljivosti.
etilenglikol (107-21-1)dermalnoNe povzroča preobčutljivosti.
Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
dokuzat natrij (577-11-7)Negativno.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
dokuzat natrij (577-11-7)negativno

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasorganvrednostrezultatmetodaOpombe
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8)
Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) EC50 > 969 mg/L 96 h alge
EC50 1919 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna
LC50 > 1000 mg/L 96 h ribe Poecilia reticulata
EC50 > 969 mg/L 72 h alge Selenastrum capricornutum
Vodikov peroksid - urea (124-43-6) LC50 16,4 mg/L 96 h ribe vodikov peroksid 100%
EC50 2,4 mg/L 48 h raki Daphnia vodikov peroksid 100%
IC50 0,85 mg/L 72 h alge vodikov peroksid 100%
IC50 > 10000 mg/L 16 h bakterije
dokuzat natrij (577-11-7) LC50 48 mg/L 24 h ribe Brachydanio rerio
LC50 369 mg/L 48 h ribe
EC50 24,8 mg/L 24 h raki Daphnia
EC50 39,3 mg/L 72 h alge
etilenglikol (107-21-1) LC50 72860 mg/L 96 h ribe
EC50 > 100 mg/L 48 h raki Daphnia
EC50 6500 – 13000 mg/L 96 h alge

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
(2-metoksimetiletoksi)propanol (34590-94-8) - lahko biorazgradljivo
Vodikov peroksid - urea (124-43-6) biorazgradljivost hitro biorazgradljivo
dokuzat natrij (577-11-7) - lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod ne vsebuje PBT ali vPvB snovi v koncentracijah nad 0,1%.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah preide v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Za sestavine

Snov: (2-metoksimetiletoksi)propanol

Bioakumulacija je nizka.

Snov: Vodikov peroksid - urea

Kategorija ogrožanja vode (WGK): 1 (lastna uvrstitev); rahlo ogroža vodo.
Izdelek ne prispeva k dvigu AOX vrednosti v odpadnih vodah.
Ne vsebuje težkih kovin v relevantnih koncentracijah.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Ponovno uporabiti, če je možno. Ostanke proizvoda obravnavati kot posebne nevarne odpadke. Nevarnost odpadkov, ki vsebujejo ta proizvod, je treba oceniti v skladu z veljavnimi predpisi. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Kontaminirano embalažo je potrebno odstraniti (ali ponovno uporabiti) v skladu z nacionalnimi predpisi.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila

Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Priloga XVII - Pogoji omejitve: 3.
Na podlagi dostopnih podatkov, proizvod ne vsebuje SVHC snovi v koncentraciji več kot 0,1%.
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.
Snovi, ki so predmet poročanja o izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 (PIC postopek): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.
Snovi, ki so predmet Rotterdamske konvencije: ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.
Snovi, ki so predmet Stockholmske konvencije (organska onesnaževala): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, OTOPROF, I.C.F. Srl, datum: 9.5.2017, ver.7.

Seznam ustreznih H stavkov

H272  Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.