VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

RAID Max Scarafaggi e Formiche

Datum izdelave: 25.3.2007 · Datum spremembe: 19.3.2018 · Izdaja: 5

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/jCB6f

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

RAID Max Scarafaggi e Formiche

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Insekticid proti mravljam in ščurkom
Vrsta biocidnega proizvoda 18: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev

Odsvetovane uporabe

Ni za zunanjo uporabo. Preprečite izpiranje v okolico.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Distributer

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 1; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260  Ne vdihavati razpršila.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Opozorilo!
Uporabljati le v skladu z navodili.
Ne pršite po ljudeh ali domačih živalih.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
Pred uporabo odstranite vso hrano in pribor za pripravo hrane.
Umaknite ali pokrijte hrano, opremo za pripravo hrane in jedilni pribor ter električne naprave, ki niso izključene.
Pred uporabo odstranite, umaknite ali pokrijte terarije, akvarije ali živalske kletke.
Izključiti zračni filter akvarija.
Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih.

2.3. Druge nevarnosti

Namerna zloraba proizvoda pri namernem vdihavanju vsebine je lahko škodljiva ali smrtna.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihalnih poti.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom  [P]   64742-48-9
265-150-3
649-327-00-6
≥20-<30 Asp. Tox. 1; H304
EUH066
Xn; R65
R66
01-2119456810-40
izobutan  [C, S]   75-28-5
200-857-2
601-004-00-0
≥10-<20 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 01-2119485395-27
propan 74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
≥1-<5 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 01-2119486944-21
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
≥1-<5 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
01-2119457558-25
imiprotrin 72963-72-5
-
-
≥0,1-<0,5 Acute Tox. 4; H332
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R20
N; R50/53
-
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 52315-07-8
257-842-9
607-421-00-4
≥0,1-<0,5 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R50/53
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
P Razvrščanja glede na rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS 200-753-7).

Če snov ni razvrščena kot rakotvorna, se uporabijo vsaj previdnostni stavki (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331) (tabela 3.1) ali stavki S (2-)23-24-62 (tabela 3.2).

Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi v delu 3, pridobljene iz nafte.
S Za to snov ni potrebna etiketa v skladu s členom 17 (glej poglavje 1.3 Priloge I) (tabela 3.1).

Te snovi ni treba označiti v skladu s členom 23 Direktive 67/548/EGS (glej poglavje 8 Priloge VI navedene direktive) (tabela 3.2).

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

Po vdihavanju

Prezračiti prostor. Vdihavati svež zrak. Če težave z dihanjem ne prenehajo, je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če draženje ne poneha, poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Ni verjetno. Slučajno zaužitje: Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč!

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Namerna zloraba izdelka (prekomerno vdihavanje) predstavlja resno nevarnost za zdravje. V izjemnih primerih lahko povzroči smrt.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Zaužitje ni verjetno, ker gre za aerosol.
Slučajno zaužitje:
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov. V požaru lahko aerosolne razpršilce raznese in jih z veliko hitrostjo odnese v različne smeri.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). Preprečiti stik z očmi in kožo.

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga. Preprečiti akumulacijo hlapov - hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Hlapi so težji od zraka in se širijo pri tleh. Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati nevarno območje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Pripravek je aerosol, zato se ne pričakuje iztekanje večjih količin tekočine iz embalaže v primeru poškodbe le-te. Pri razlitju večjih količin: S primernimi zajezitvami preprečiti izlitje v vode/odtoke/kanalizacijo in podtalnico. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Vir izpusta zaprite samo v primeru, če to lahko storite varno.

6.3.2. Za čiščenje

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati neiskreče orodje. Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13). Očistiti onesnaženo območje.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Preprečiti statično naelektrenje. Uporabljati neiskreče orodje. Ne pršiti proti plamenu ali žareči snovi. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Upoštevati je potrebno uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam višjim od 50°C. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila


Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki).

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
izobutan (75-28-5, 200-857-2)
2400
1000 4
ogljikovodiki – mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: (-, -)

skupina 1 (brez aromatov ali z odstranjenimi aromati): aromati < 1 %, n-heksan < 5 %, ciklo/izoheksan < 25 % (-, -)
1000
200 4
propan (74-98-6, 200-827-9)
1800
1000 4
propan-2-ol; izopropilalkohol; izopropanol (67-63-0, 200-661-7)
500
200 4 Y, BAT aceton: kri - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l
aceton: urin - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Preprečiti stik z očmi in kožo. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, piti in ne kaditi.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok

Nositi primerne zaščitne rokavice. Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z Direktivo (EU) 89/686/EGS in s standardom SIST EN 374, ki iz nje izhaja. Pred odstranitvijo rokavice umiti z milom in vodo.

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščitna obleka pri dolgotrajnem ali pogostem stiku s kožo. Zaščito telesa izbrati glede na aktivnosti in možno izpostavo. Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Varovalna obleka antistatična SIST EN 1149 (1:2006, 2:1998, 3:2004, 5:2008), zaščitni čevlji antistatični (SIST EN 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Glej oddelek 6.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: umazano bela
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče < -7 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Relativna gostota:
0,844
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem. Ne izpostavljati temperaturam višjim od 50°C. Preprečiti zmrzovanje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg EU CLP
inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 4 h > 5 mg/L izmerjeno
dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg EU CLP
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom (64742-48-9) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg EU CLP
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom (64742-48-9) inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 4 h > 7630 mg/m³ EU CLP
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom (64742-48-9) dermalno LC50 kunec > 2000 mg/kg EU CLP
izobutan (75-28-5) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 658 mg/L
propan (74-98-6) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 658 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) oralno LD50 podgana 5840 mg/kg EU CLP
propan-2-ol (67-63-0) dermalno LD50 podgana 16,4 ml/kg EU CLP
propan-2-ol (67-63-0) inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 6 h > 9988 mg/m³ EU CLP
imiprotrin (72963-72-5) oralno LD50 podgana 900 mg/kg EU CLP
imiprotrin (72963-72-5) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg EU CLP
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) oralno LD50 podgana 247 mg/kg
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) oralno LD50 miš 138 mg/kg
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 7889 mg/m³
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) dermalno LD50 kunec > 2460 mg/kg
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) dermalno LD50 podgana 1600 mg/kg
Dodatne informacije

Ni razvrščen kot akutno toksičen.

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije

Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo in oči.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije

Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije

STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno. STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
izobutan (75-28-5) LC50 27,98 mg/L 96 h ribe
LC50 16,33 mg/L 48 h raki Daphnia
EC50 8,57 mg/L 96 h alge zelene alge
propan (74-98-6) LC50 27,98 mg/L 96 h ribe
LC50 14,22 mg/L 48 h raki Daphnia
EC50 11,89 mg/L 96 h alge zelene alge
propan-2-ol (67-63-0) LC50 9640 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas
EC50 13299 mg/L 48 h raki Daphnia magna
EC50 > 1000 mg/L 72 h alge Desmodesmus subspicatus
imiprotrin (72963-72-5) LC50 0,038 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 0,051 mg/L 48 h raki Daphnia magna
NOEC 1,3 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) LC50 0,00283 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 0,00471 mg/L 48 h raki Daphnia magna
ErC50 > 0,0033 mg/L 72 h alge

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) NOEC 1,0E-5 mg/L 28 dni riba Pimephales promelas
NOEC 4,0E-5 mg/L 21 dni raki Daphnia magna

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
izobutan (75-28-5) biorazgradljivost 70 % 10 dni lahko biorazgradljivo
propan (74-98-6) biorazgradljivost 70 % 10 dni lahko biorazgradljivo
propan-2-ol (67-63-0) biorazgradljivost 53 % 5 dni biorazgradljivo
imiprotrin (72963-72-5) biorazgradljivost 58 % 28 dni ni lahko biorazgradljivo
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) biorazgradljivost 0,6 – 1,4 % 33 dni ni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
izobutan (75-28-5) Oktanol-voda (log Kow) 2,8
propan (74-98-6) Oktanol-voda (log Kow) 2,36
propan-2-ol (67-63-0) Oktanol-voda (log Kow) 0,05
imiprotrin (72963-72-5) Oktanol-voda (log Kow) 2,9
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) Oktanol-voda (log Kow) 5,3 – 5,6

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
izobutan (75-28-5) BCF 1,57 – 1,97
propan-2-ol (67-63-0) BCF 0,96 ocenjeno
imiprotrin (72963-72-5) BCF 58,2 Izračunana vrednost
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) BCF 373,4 izmerjeno

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom (64742-48-9) zemlja log KOC 1,783 – 2,36
imiprotrin (72963-72-5) zemlja 268 Koc
cipermetrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) zemlja 80653 – 574360 Koc

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Proizvod ni bil testiran.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Za sestavine

Snov: izobutan

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: propan

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: propan-2-ol

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: imiprotrin

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov: cipermetrin cis/trans +/- 40/60

Snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) in ne kot zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti z izdelkom ali uporabljeno embalažo. Z odpadkom ravnati v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Izpraznjena embalaža je primerna za recikliranje. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo oddati pooblaščenemu prevzemniku embalaže.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih.

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

Ne izlivati v kanalizacijo.

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven.

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS (Imiprothrin)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG plamenišče

-7 °C, c.c.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, CIK PROJECT BANG, S.C. Jonhson Italy S.r.l., datum: 25.3.2015, verzija: 2.0.

Seznam ustreznih H stavkov

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.