БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Etil acetat

Датум израде: 7.3.2018 · Датум ревизије: 3.7.2019 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/iPf57

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Etil acetat

Хемијски назив

Етил ацетат (CAS: 141-78-6, EC: 205-500-4, Индекс: 607-022-00-5)

REACH регистрациони број

Нема података.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Растварач. Индустријска употреба.

Непрепоручени начини употребе

Нема података.

1.3. Подаци о снабдевачу

Произвођач

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Зап. теч. 2; H225  Лако запаљива течност и пара.
Ирит. oка 2; H319  Доводи до јаке иритације ока.
Спец. токс. – ЈИ 3; H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Реч упозорења: Опасност

H225  Лако запаљива течност и пара.
H319  Доводи до јаке иритације ока.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
EUH066  Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.
P210  Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P240  Уземљен и причвршћен контејнер и опрема за пријем.
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P337 + P313  Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/посматрање.
P403 + P233  Складиштити на добро проветреном месту. Држати амбалажу чврсто затвореном.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

2.2.2. Садржи:

Етил ацетат (CAS: 141-78-6, EC: 205-500-4, Индекс: 607-022-00-5)

2.2.3. Посебна упозорења

Посебни ризици нису познати нити очекивани.

2.3. Остале опасности

Производ нема супстанце које су класификоване као PBT и vPvB у концентрацијама већим од 0,1%.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Етил ацетат 141-78-6
205-500-4
607-022-00-5
100 Зап. теч. 2; H225
Ирит. oка 2; H319
Спец. токс. – ЈИ 3; H336
EUH066
F; R11 -

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

3.2. Подаци о састојцима смеше

За супстанце погледајте 3.1.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају двоумљења или ако симптоми не нестају потражити медицинску помоћ (помоћ лекара).

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје. Ако симптоми потрају, повређену особу транспортовати до најближе болнице ради додатног третмана.

После додира с кожом

Делове тела који су дошли у додир с препаратом одмах опрати с пуно воде и сапуна. Контаминирану одећу и обућу скинути.

У додиру са очима

Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 15 минута). У случају појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Унесрећено лице одмах одвести у болницу. У случају повраћања држати главу ниско, да садржај не доспе у плућа.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Паре могу изазвати поспаност и вртоглавицу.
Утиче/штети централном нервном систему.

У додиру с кожом

Нема података.

У додиру са очима

Изазива јаку иритацију очију.

У случају гутања

Нема података.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Алкохолно постојана пена, водени спреј, CО2, прах за гашење. Земља и песак.

Неодговарајућа средства за гашење

Директан млаз воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

Нема података.

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

Испарења с ваздухом могу чинити експлозивну смешу. Не удисати дим / гасове који настају приликом пожара или сагоревања. Угрожене производе хладити распршеним воденим спрејом и ако је могуће удаљити их са угроженог подручја.

Заштитна опрема

Потпуна заштитна опрема (шлем, заштитне чизме и рукавице) и самостални апарат за дисање са компримованим ваздухом у позитивном моду.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Носити личну заштитну опрему (Поглавље 8).

Поступци у случају несреће

Обезбедити евентуалне изворе пламена или топлоте; не пушити! Спречити цурење, ако то не представља ризик. Уклонити све могуће изворе паљења. Уземљити сву опрему. Спречити настанак електростатичког наелектрисања. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Одмах скинути сву загађену одећу.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити изливање у канализацију, површинске и подземне воде. Спречити изливање производа у одводе, канале или реке коришћењем песка, земље или других одговарајућих баријера.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Зауставити разливање ако то можете учинити без ризика. Паре се могу потиснути са воденом маглом. Велике количине просутог производа (веће од једног бурета), пренети механичким средствима као што је вакуумски камион, до резервоара за регенерацију материјала или ради безбедног одлагања као отпад. Мање од једног бурета, пренети механичким средствима у обележен контејнер који се може запечатити ради регенерације производа или безбедног одлагања у отпад. Дозволити остацима да испаре или покупити одговарајућим апсорбујућим материјалом и безбедно одложити у отпад.

6.3.2. За чишћење

Производ упити одговарајућим материјалима (инертним материјама) одложити у посебне посуде и уклонити у складу са важећим прописима о поступању са отпадом. Загађену земљу уклонити у складу са прописима.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 7, 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање. Предузети мере против појаве статичког електрицитета. Чувати/употребљавати одвојено од извора паљења - Не пушити! Не употребљавати алате који варниче. Паре су теже од ваздуха и шире се при поду/тлу. Са ваздухом стварају експлозивну смешу. Постарати се за одговарајуће уземљење опреме. Да би се избегла опасност од пожара и експлозије никада не користити компримовани ваздух при руковању.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Нема података.

Предострожности које се односе на животну средину

Нема података.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Не удисати пару /аеросол. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Спречити додир с кожом, очима и одећом. Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Носити заштитну опрему (види поглавље 8.)

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Заштитити од отвореног пламена, топлоте и директних сунчевих зрака. Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Чувати одвојено од извора пламена - не пушити. Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору. Чувати даље од аеросола, запаљивих материја, оксидационих средстава, корозивних и других запаљивих производа који су штетни или токсични за човека или животну средину. Складиштити на собној температури. Чувати у добро затвореним посудама.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Нема података.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Хемијски назив (CAS, EC) Граничне вредности Краткотрајна изложеност Карц. кат. Мут. кат. Репр. кат. Напомене биолошке граничне вредности
mg/m3
ml/m3
(ppm)
mg/m3
ml/m3
(ppm)
Етил ацетат (141-78-6, 205-500-4) 200 400

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2016 Изложеност на радном месту – Општи захтеви за перформансе процедура за мерење хемијских агенса. SRPS EN 689:2018 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

за састојке

Хемијски назив тип врста изложености трајање изложености Вредност Напомене
Етил ацетат (141-78-6) потрошач инхалаторно краткотрајно (локални ефекти) 734 mg/m³
Етил ацетат (141-78-6) потрошач инхалаторно краткотрајно (системски ефекти) 734 mg/m³
Етил ацетат (141-78-6) потрошач инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 367 mg/m³
Етил ацетат (141-78-6) потрошач орално дуготрајно (системски ефекти) 4,5 mg/kg
Етил ацетат (141-78-6) потрошач дермално дуготрајно (системски ефекти) 37 mg/kg
Етил ацетат (141-78-6) радник инхалаторно краткотрајно (локални ефекти) 1468 ppm
Етил ацетат (141-78-6) радник инхалаторно краткотрајно (системски ефекти) 1468 mg/m³
Етил ацетат (141-78-6) радник инхалаторно дуготрајно (локални ефекти) 734 mg/m³
Етил ацетат (141-78-6) радник инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 734 mg/m³
Етил ацетат (141-78-6) радник дермално дуготрајно (системски ефекти) 63 mg/kg
Етил ацетат (141-78-6) потрошач инхалаторно дуготрајно (локални ефекти) 367 mg/m³

8.1.4. PNEC вредности

за састојке

Хемијски назив врста изложености Вредност Напомене
Етил ацетат (141-78-6) земља 0,24 mg/kg пољопривредно земљиште
Етил ацетат (141-78-6) слатка вода 0,26 mg/l
Етил ацетат (141-78-6) морска вода 0,026 mg/l
Етил ацетат (141-78-6) седименти (слатка вода) 1,25 mg/kg
Етил ацетат (141-78-6) седименти (морска вода) 0,125 mg/kg
Етил ацетат (141-78-6) постројење за прераду отпадних вода 650 mg/l микроорганизми
Етил ацетат (141-78-6) ланац исхране 200 mg/kg орално (секундарно тровање)
Етил ацетат (141-78-6) вода, повремено испуштање 1,65 mg/l

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Не удисати паре / аеросол. Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе.

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Заштитне наочаре.

Заштита руку

Време продирања одређује произвођач рукавица и потребно га је поштовати. Придржавати се упутства произвођача о употреби, чувању, одржавању и замени заштитних рукавица. У случају оштећења или кад се појаве први знаци истрошености, рукавице треба одмах заменити. (материјал:бутил); (материјал: неопрен); Избор прикладних заштитних рукавица не зависи само од материјала, већ и од других критеријума који се разликују од произвођача до произвођача.

Заштита коже

Носити одговарајућу заштитну одећу.

Заштита дисајних органа

При недовољном проветравању употребити заштиту за дисајне органе. Када је концентрација кисеоника у ваздуху мала, користити лични апарат за дисање. При повишеним концентрацијама користити само апарат за дисање са отвореним колом компримованог ваздуха са пуном маском. Код нормалне употребе и адекватне проветрености није потребна. По потреби користити заштиту за дисајне органе – адекватну маску са филтером.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Емисије које настају у производним процесима, укључујући и оне из вентилационе опреме, треба проверити како би се осигурало поштовање закона о заштити животне средине.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: течност
- Боја: безбојно
- Мирис: на воће

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност Нема података.
- Тачка топљења/тачка мржњења -83,57 °C
- Почетна тачка кључања и опсег кључања 77 – 78 °C
- Тачка паљења -3 °C
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) Нема података.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности 11,5 – 2,1 vol %
- Напон паре 97 hPa при 20 °C
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Густина:
0,9 g/cm3 при 20 °C
- Растворљивост (уз наведен растварач) Нема података.
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења 460 °C
- Температура разлагања Нема података.
- Вискозитет динамичка:
0,44 mPas
- Експлозивна својства Производ није експлозиван. Паре могу да формирају експлозивне смеше са ваздухом.
- Оксидујућа својства Нема података.

9.2. Остали подаци

- Напомене: Растворљивост у води: 79 g/l на 20ºC.

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење).

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Могућност настанка запаљивих и експлозивних смеса испарења и ваздуха.

10.4. Услови које треба избегавати

Заштитити од топлоте, директних сунчевих зрака, отворене ватре (отвореног пламена), варница (искрења).

10.5. Некомпатибилни материјали

Редукциона средства. Алкални метали. Метали.
Вода.

10.6. Опасни производи разградње

Корозивна магла.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
за производпероралноLD50зец> 2000 mg/kg
за производинхалационоLC50пацов4 h> 2000 mg/L
Етил ацетат (141-78-6)пероралноLD50пацов= 5620 mg/kg
Етил ацетат (141-78-6)инхалационоLC50пацов4 h> 29,3 mg/L
Етил ацетат (141-78-6)дермалноLD50кунић> 20000 mg/kg
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Додатне информације: Поновљено излагање може да доведе до сушења и пуцања коже.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Додатне информације: Изазива озбиљну иритацију очију.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Хемијски називврста изложеностиврстаВремерезултатметодНапомене
Етил ацетат (141-78-6)дермалнозаморац (женка)24 hНе изазива преосетљивост.OECD 40624, 48 h; експериментална вредност
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Хемијски називтипврстаВремерезултатметодНапомене
Етил ацетат (141-78-6)ГенотоксичностНегативно.

(ђ) Карциногеност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
Етил ацетат (141-78-6)интраперитонеално-миш (мужјак/женка)8 недеља 20700негативноТест плућних тумора према методи Андервант и СхимкинДоза: 150 mg/kg bw/убризгавање (укупна доза: 3600 mg/kg bw) и 750 mg/kg bw/убризгавање (укупна доза: 18000 mg/kg bw).

(е) Токсичност по репродукцију

Хемијски називТиптипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
Етил ацетат (141-78-6)ефекат на плодностNOAELпацов (мужјак), тестиси13 недеља 1500 ppmРедукција мобилности сперматозоида6 h/дан, 5 дана/недељно, експериментална вредност

Резиме CMR својстава

Мутаген, карциноген и токсичан по репродукцију: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеорганВреднострезултатметодНапомене
Етил ацетат (141-78-6)--Може изазвати поспаност или вртоглавицу.
Етил ацетат (141-78-6)инхалационоИритира респираторне органе.
Додатне информације: Може да изазове поспаност и несвестицу.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за производ
тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
LC50 > 100 mg/L рибе
EC50 > 100 mg/L Daphnia
за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) LC50 230 mg/L 96 рибе Pimephales promelas
EC50 165 mg/L 48 h ракови Daphnia magna
EC50 > 100 mg/L 72 h алге Scenedesmus quadricauda

12.1.2. Хронична токсичност

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) NOEC > 100 mg/L 72 h алге Scenedesmus subspicatus

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

за састојке
Супстанца (CAS број) Елемент животне средине тип/метод Време полураспада Резултат метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) вода hydrolysis слаба

12.2.2. Биоразградња

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Стопа Време Резултат метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) растворљивост у води > 10000 mg/l брзо биоразградивo

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Температура pH вредност Концентрација метод
Етил ацетат (141-78-6) log Kow 0,68

12.3.2. Фактор биоконцентрације

за састојке
Супстанца (CAS број) врста организам Вредност Трајање Резултат метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) BCF 30

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

за састојке
Супстанца (CAS број) Ваздух Вода Земља Седимент (Водени) Организми метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) 51,3 35,3 13,3 0,27 Mackay level 3 израчуната вредност

12.4.2. Површински напон

за састојке
Супстанца (CAS број) Вредност Температура Концентрација метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) 23240 N/m 25 °C

12.4.3. Адсорпција/десорпција

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Критеријум Вредност Резултат метод Напомене
Етил ацетат (141-78-6) земља Хенријева константа (H) 1,34E-5 Pa.m3 / mol 25 °C, експериментална вредност

Додатне информације

Производ је мобилан и може контаминирати подземне воде.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Нема података.

Додатни подаци

за производ

Препарат није класификован као опасан по околину.
Раствориво у води.
Не допустити да у неразређеном стању, односно, у већим количинама отиче у подземне воде, водоводе или канализацију.

за састојке

Супстанца: Етил ацетат

Растворљивост у води > 10.000 mg/l.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду опасног отпада (отпадног материјала). Спречити изливање у канализацију. Рециклирати ако је могуће.

Амбалаже

Неочишћена амбалажа спада под опасан отпад - поступати као сa отпадом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон). Неочишћену амбалажу не бушити, резати или варити. Празна амбалажа представља опасност од пожара, јер може да садржи остатке или запаљиве паре производа.

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Нема података.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

UN 1173

14.2. UN назив за терет у транспорту

ЕТИЛАЦЕТАТ

IMDG: ETHYL ACETATE

14.3. Класа опасности у транспорту

3

14.4. Амбалажна група

II

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

Ограничене количине

1 L

Ограничења за тунеле

(D/E)

IMDG тачка паљења

-3 °C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Транспорт у расутом стању

-


15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 и 36/2018)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности није доступна.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CEN - Европски комитет за стандардизацију
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
CSA - процена хемијске безбедности
CSR - извештај о хемијској безбедности
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
DSD - систем класификације и обележавања супстанци
DU - даљи корисник
EC - европски комитет
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EEA - Европска економска зона
EEC - Европска економска заједница
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EN - Европски стандард
EQS - Стандард за квалитет животне средине
EU - Европска Унија
Euphrac - Европски каталог израза
EWC - Еворпски каталог отпада
GES - Општи сценарио изложености
GHS - Глобално хармонизовани систем
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
IT - Информационе технологије
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
JRC - заједнички истраживачки центар
K&O - класификација и обележавање
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
LE - Правно лице
LoW - Листа отпада
LR - Главни регистрант
M/I - Произвођач / увозник
MS - Држава чланица
OC - Радни услови
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OEL - ниво излагања запослења
OJ - Званични часопис
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
PPE - лична заштитна опрема
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
RIP - Пројекат имплементације REACH-a
RMM - Мере управљања ризиком
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SIEF - форум за размену информација о супстанцама
SME - мала и средња предузећа
STOT - специфична токсичност за циљни орган
(STOT) RE - вишекратна изложеност
(STOT) SE - једнократна изложеност
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Зап. теч. 2 = Запаљиве течности, категорија 2
Ирит. oка 2 = Тешко оштећење / иритација ока, категорија 2
Спец. токс. – ЈИ 3 = Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист произвођача: Etil acetat, Neochimiki sa, 29.07.2008
Веб сајт Европске Агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H225  Лако запаљива течност и пара.
H319  Доводи до јаке иритације ока.
H336  Може да изазове поспаност и несвестицу.
EUH066  Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.
P210  Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P240  Уземљен и причвршћен контејнер и опрема за пријем.
P304 + P340  АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање.
P337 + P313  Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/посматрање.
P403 + P233  Складиштити на добро проветреном месту. Држати амбалажу чврсто затвореном.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

Додатни подаци

- EC50: Половина максималне ефективне концентрације - TWA: Средња мерена граница излагања - VOC: Испарљиво органско једињење - TLV: Крајњи праг вредности - TLV ВРХ: Концентрација која се не сме прећи током било којег момента излагања током рада. - TWA STEL: Граница излагања у кратком року. - PEL: Предвиђен ниво излагања - - IC50: Концентрација имобилизације на 50% тестираног становништва - IMO: International Maritime Organization - INDEX NUMBER: идентификациони број супстанце којим је свака супстанца у Списку класификованих супстанци нумерисана на основу атомског броја елемента који у највећој мери одређује својства те супстанце. - EmS: Хитан распоред - IATA DGR: Пропис за превоз опасне робе Интернационалне асоцијације авиотранспорта.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.