VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Pronto spray legno classic

Datum izdelave: 20.12.2017 · Datum spremembe: 9.3.2018 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/bUd5b

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Pronto spray legno classic

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Čistilo za pohištvo. Loščila in mešanice voskov.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

S.C. Johnson Italy S.r.l.
P.le M.M. Burke, 3, 20020 ARESE -Milano, Italija

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 3; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260  Ne vdihavati razpršila.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih.
Kot pri drugih izdelkih namenjenih čiščenju se izogibajte dolgotrajnemu stiku s kožo.
12 % mase vsebine je vnetljive.

2.3. Druge nevarnosti

Namerna zloraba proizvoda pri namernem vdihavanju vsebine je lahko škodljiva ali smrtna.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihalnih poti.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, 2% aromatskih -
927-241-2
649-328-00-1
≥10-<20 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412
Xn; R65
R10-52-53-66-67
01-2119471843-32
metanol 67-56-1
200-659-6
603-001-00-X
≥0,1-<0,5 Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H331
STOT SE 1; H370
F; R11
T; R23/24/25-39/23/24/25
-
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol 52-51-7
200-143-0
-
≥0,0-<0,1 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Aquatic Chronic 2; H411
brez razvrstitve -

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če pride do draženja, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Zaščititi nepoškodovano oko. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne poneha, poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Zaužitje ni verjetno. Slučajno zaužitje: Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Pri prekomernem vdihavanju višjih koncentracij ali pri zlorabi izdelka, lahko zdravju škodljivo ali celo smrtno nevarno.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Zaužitje ni verjetno, ker gre za aerosol.
Slučajno zaužitje:
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Ni posebnosti.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov. V požaru lahko aerosolne razpršilce raznese in jih z veliko hitrostjo odnese v različne smeri. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Ogenj gasiti z varne razdalje.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Evakuirati nevarno območje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Pripravek je aerosol, zato se ne pričakuje iztekanje večjih količin tekočine iz embalaže v primeru poškodbe le-te. Pri razlitju večjih količin: S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Vir izpusta zaprite samo v primeru, če to lahko storite varno.

6.3.2. Za čiščenje

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati neiskreče orodje. Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13). Očistiti onesnaženo območje.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati neiskreče orodje. Preprečiti statično naelektrenje. Ne pršiti proti plamenu ali žareči snovi. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbite za dobro prezračevanje in odsesavanje.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam višjim od 50°C. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila


Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki). Polirna sredstva/loščila in voski.

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
metanol; metilalkohol (67-56-1, 200-659-6)
260
200 K, EU, BAT metanol: urin - ob koncu delovne izmene - 24,7 mmol/mol kreatinina* (7,0 mg/g kreatinina*)
ogljikovodiki – mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: (-, -)

skupina 2 : aromati 1–25 %, skupni heksan < 1 % (-, -)
350
70 4

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Osebna zaščitna oprema je potrebna samo v primeru profesionalne uporabe ali velikih pakiranj (pakiranja, ki niso primerna za gospodinjstva). Za široko potrošniško uporabo sledite priporočilom na nalepki izdelka.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Če obstaja nevarnosti stika z očmi, uporabiti zaščitna očala. Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

V primeru dolgotrajnega stika z rokami priporočamo zaščitne rokavice (SIST EN 374:2016). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščitna obleka pri dolgotrajnem ali pogostem stiku s kožo. Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo oprati.

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008). Povišane koncentracije pomenijo, da so presežene mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. Pri koncentracijah prahu/plinov/hlapov nad uporabno mejo filtrov, pri koncentraciji kisika pod 17% ali v nejasnih razmerah uporabljati avtonomne dihalne aparate z zaprtim krogom po standardu SIST EN 137:2006, SIST EN 138:1996.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Glej oddelek 6.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: umazano bela
- Vonj: cvetlični; sivka

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče 0 °C
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče < 4 °C (zaprta posoda)
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ne vzdržuje gorenja
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,96 g/cm3 pri 20 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
zelo slabo topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Pri normalni uporabi ni znanih nevarnih reakcij.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnika.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ekstremne temperature. Ne izpostavljati vročini in direktnim sončnim žarkom. Preprečiti zmrzovanje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podatkov.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 > 2000 mg/kg EU CLP, izračunana vrednost
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, 2% aromatskih (-) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg EU CLP
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, 2% aromatskih (-) inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 4 h > 7630 mg/m³ EU CLP
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, 2% aromatskih (-) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg EU CLP
metanol (67-56-1) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 83,2 mg/L
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) oralno LD50 podgana 5000 mg/kg EU CLP
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) inhalacijsko LC50 podgana 6 h > 5 g/m3
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) dermalno LD50 kunec > 10000 mg/kg EU CLP
Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Rakotvornost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Mutagenost za zarodne celice: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Strupenost za razmnoževanje: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije

STOT SE – enkratna izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT RE – ponavljajoča se izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, 2% aromatskih (-) biorazgradljivost 89 % 28 dni lahko biorazgradljivo
metanol (67-56-1) biorazgradljivost 95 % 20 dni lahko biorazgradljivo
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) biorazgradljivost 70 – 80 % 28 dni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
metanol (67-56-1) Oktanol-voda (log Kow) -0,77
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) Oktanol-voda (log Kow) 0,22

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
metanol (67-56-1) BCF < 10
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) BCF 0,9

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, 2% aromatskih (-) zemlja log KOC 1,783 – 2,36
metanol (67-56-1) zemlja 1 Koc
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) zemlja log KOC 0,699

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem pripravku niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Proizvod ni bil testiran.
Pripravek ni razvrščen kot nevaren za okolje.
Preprečiti sproščanje v okolje.

Za sestavine

Snov: ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, 2% aromatskih

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Snov: 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

Zelo strupeno za vodne organizme.
M faktor (akutna toksičnost) = 10.
Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti z izdelkom ali uporabljeno embalažo. Z odpadkom ravnati v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Izpraznjena embalaža je primerna za recikliranje. Doza je pod tlakom, ne luknjajte in ne sežigajte je niti po uporabi. Ne izpostavljati sončnim žarkom in temperaturam nad 50°C. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih.

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(E)

IMDG plamenišče

4 °C, c.c.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list (angleški), PLEDGE PPP LAVENDER, S.C. Johnson Italy S.r.l., datum izdaje: 26.06.2014, verzija: 1.0.

Seznam ustreznih H stavkov

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H301  Strupeno pri zaužitju.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311  Strupeno v stiku s kožo.
H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H331  Strupeno pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H370  Škoduje organom.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.