TERPENTIN

Chemcolor Sevnica d.o.o.

Datum izdelave: 28.11.2002
Datum spremembe: 23.3.2018
Izdaja: 5

VARNOSTNI LIST


TERPENTIN

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/B3N43

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

TERPENTIN

Šifra

3830001628692- , 3830001628715- , 3830001628685- , 3830001628708- , 3830001628722, 3830001628678

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Topilo.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Chemcolor Sevnica d.o.o.
Naslov: Dolnje Brezovo 35, 8283 Blanca, Slovenija
Tel.: 00386(0)7 8163550
Faks: 00386(0)7 8163564
e-mail: maja.vilcnik@chemcolor.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Maja Vilcnik

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112

00386(0)7 8163550

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3; H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
Asp. Tox. 1; H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Skin Sens. 1; H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Chronic 2; H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja.
P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

p-menta-1,4(8)-dien
P-menta-1,3-dien
Pin-2(3)-en
dipenten

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
p-menta-1,4(8)-dien 586-62-9
209-578-0
-
10-25 Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R65
N; R51/53
-
P-menta-1,3-dien 99-86-5
202-795-1
-
10-25 Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H302
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R22-65
N; R51/53
R10
-
Kamfen 79-92-5
201-234-8
-
10-25 Flam. Sol. 1; H228
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
F; R11
Xi; R36
N; R50/53
-
Pin-2(3)-en 80-56-8
201-291-9
-
10-25 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Xn; R65
Xi; R38-43
R10
-
P-menta-1,4-dien 99-85-4
202-794-6
-
10-25 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Xn; R65
R10
-
dipenten  [C]   138-86-3
205-341-0
601-029-00-7
10-25 Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38-43
N; R50/53
R10
-
p-cimen 99-87-6
202-796-7
-
2,5-10 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2; H411
Xn; R65
N; R51/53
R10
-
3-metil-6-(1-metiletiliden)cikloheksen 586-63-0
209-579-6
-
2,5-10 Asp. Tox. 1; H304 Xn; R65 -
biciklo[2.2.1]heptan, 7,7-dimetil-2-metilen 471-84-1
610-330-2
-
2,5-10 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Xn; R65
R10
-
Terpineol 8000-41-7
232-268-1
-
<2,5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36/38 -
p-menta-1(7),2-dien 555-10-2
209-081-9
-
<2,5 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Xn; R65
R10
-
1,7,7-trimetiltriciklo[2.2.1.02,6]heptan 508-32-7
208-083-7
-
<2,5 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Xn; R65
R10
-
Pin-2(10)-en 127-91-3
204-872-5
-
<2,5 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R65
Xi; R38
N; R50/53
R10
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Po potrebi mu nuditi prvo pomoč in umetno dihanje. Priskrbeti zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Kontaminirano obleko takoj odstraniti, polito kožo umiti z vodo in milom. Poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Oči vsaj 15 minut spirati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Draži nos in grlo, pri večji koncentraciji tudi omotičnost in slabost.
Kronično izpostavljanje lahko povzroči možgansko atrofijo, anemijo in vedenjske spremembe.
Zaradi vdihavanja hlapov v visokih koncentracijah se lahko pojavijo simptomi, kot so glavobol, vrtoglavica, slabost in nezavest.

V stiku s kožo

Draži.
Lahko povzroči ekcem, opekline, alergijsko reakcijo.
Terpentin se lahko absorbira preko kože in povzroči podobne simptome kot pri vdihavanju.

V stiku z očmi

Draži.
Povzroča poškodbe očesa.
V skrajnih primerih povzroča opekline.

Zaužitje

Aspiracija v pljuča z zaužitjem ali bruhanjem lahko povzroči bronhialno pljučnico ali pljučni edem.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Razpršen vodni curek, pena; za majhne požare tudi ogljikov dioksid, pesek, zemlja, prah.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

Sproščata se ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo. Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi primerno zaščitno obleko. Izogibati se stiku s kožo in očmi. Izogibati se vdihavanju par.

Postopki v sili

Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Evakuirati nevarno območje.

6.1.2. Za reševalce

-

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Prečrpati v označene kontejnerje, preostanek posuti z adsorbnim sredstvom in mehansko prenesti v ustrezne posode. Ravnajte v skladu s predpisi.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Preprečiti statično naelektrenje. Uporabljati neiskreče orodje. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Hlapi so težji od zraka in se širijo pri tleh.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Uporabljati zaščitna sredstva. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Zaprta embalaža v hladnem in dobro prezračenem prostoru proč od virov toplote. Potrebno dodatno prezračevanje. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od oksidantov.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Tla v prostoru, kjer se pripravek skladišči, morajo biti neprepustna in odporna na kemikalije (baze, kisline).

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 3

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Ne vsebuje snovi, ki bi jih bilo potrebno navajati.

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Dobro prezračevanje prostora.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN ISO 16321-1:2022).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Zaščitne rokavice, odporne proti topilom (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2022).

Zaščita dihal

Pri visoki koncentraciji hlapov uporaba zaščitne maske. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: rumenkasta
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča 171 – 245 °C
- Plamenišče 47 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak 22 – 27 hPa pri 20 °C
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,857 – 0,865 g/cm3 pri 20 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost kinematična:
< 7 mm2/s pri 40 °C
- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven, vendar hlapi v stiku z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.
- Lastnosti delcev Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe: **no_trans(36158)**

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalnih pogojih skladiščenja.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

-

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

10.5. Nezdružljivi materiali


Močne kisline. Močni oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) Akutna strupenost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostmetodaOpombe
dipenten (138-86-3)oralnoLD50podgana 5300 mg/kg
dipenten (138-86-3)oralnoLD50miš 5600 mg/kg

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije: Povzroča draženje kože in oči.

(c) Resne okvare oči/draženje

Ni podatkov.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

NazivtipvrstaČasrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot mutagena.

(f) Rakotvornost

Nazivpot izpostavljenostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot rakotvorna.

(g) Strupenost za razmnoževanje

NazivVrsta reproduktivne toksičnostitipvrstaČasvrednostrezultatmetodaOpombe
Za proizvodKemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: Lahko povzroči zaspanost in omotico.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatkov.

11.2.2. Druge informacije

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
dipenten (138-86-3) LC50 0,7 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas
EC50 0,42 – 0,73 mg/L 48 h vodna bolha Daphnia magna

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Pin-2(3)-en (80-56-8) aerobna Ni biorazgradljivo
dipenten (138-86-3) aerobna > 87 % lahko biorazgradljivo OECD 301 D
Terpineol (8000-41-7) aerobna 80 % 28 dni dobro biorazgradljivo OECD 310 Ready Biodegradability - CO2 in Sealed Vessels (Headspace Test)

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
dipenten (138-86-3) BCF 246 – 262 0 visok

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Ponovno uporabiti ali reciklirati, če je mogoče, drugače sežgati v za to pooblaščeni sežigalnici. Ravnajte v skladu s predpisi. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Ravnajte v skladu z predpisi.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN in številka ID

UN 1299

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

TERPENTIN

IMDG ime: TURPENTINE

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(D/E)

IMDG plamenišče

47 °C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 2020/878) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23)
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21 in 29/24)
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/24)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list dobavitelja, 4.1.2011, verzija 1 ter Vl Mark-a po GHS

Seznam ustreznih H stavkov

H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H228  Vnetljiva trdna snov.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.