VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Raid Tarme Gel Cedro

Datum izdelave: 3.1.2011 · Datum spremembe: 1.6.2017 · Izdaja: 2

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/WNN26

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Raid Tarme Gel Cedro

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Ineskticid v gelu proti tekstilnim moljem
18. vrsta izdelkov: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljati proti kuhinjskim moljem v bližini živil in krmil!

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

S.C. Johnson Italy S.r.l.
P.le M.M. Burke, 3, 20020 ARESE -Milano, Italija

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Povzroča draženje kože.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.
Aquatic Acute 1; H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor

H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208  Vsebuje citronelol; Kumarin; Citral; (R)-p-menta-1,8-dien; geraniol; 1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)pent-1-en-3-on; cinamil alkohol. Lahko povzroči alergijski odziv.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P301 + P312  PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/….
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Ne uporabljajte proti kuhinjskim moljem v bližini hrane, pijače ali živalske krme.
Uporabljajte le na mestih izven dosega otrok in živali.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
Linalol 78-70-6
201-134-4
-
10 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Xn; R20
Xi; R36/38
-
3α,4,5,6,7,7α-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat 68912-13-0
272-805-7
-
1-5 Aquatic Chronic 2; H411 N; R51/53 -
terpineol 8000-41-7
232-268-1
-
1-5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R36/38 -
3,7-dimetilokt-6-enenitril 51566-62-2
257-288-8
-
1-5 brez razvrstitve brez razvrstitve -
pentil salicilat 2050-08-0
218-080-2
-
0,5-1 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
N; R50/53 -
citronelol 106-22-9
203-375-0
-
0,5-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R38-43
N; R51/53
-
Citral 5392-40-5
226-394-6
605-019-00-3
0,5-1 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Xi; R38-43 -
Kumarin 91-64-5
202-086-7
-
0,5-1 Acute Tox. 3; H301
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373
Xn; R22-48/22
Xi; R43
-
cinamil alkohol 104-54-1
203-212-3
-
0,1-0,5 Skin Sens. 1; H317 Xi; R43 -
geraniol 106-24-1
203-377-1
-
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
Xi; R38-41-43 -
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol 28219-61-6
248-908-8
-
0,1-0,5 Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R36
N; R50/53
-
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol 1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)pent-1-en-3-on 127-43-5
204-843-7
-
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R36/38
N; R51/53
-
1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)pent-1-en-3-on 7779-30-8
231-926-5
-
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R36/38-43
N; R51/53
-
(R)-p-menta-1,8-dien  [C]   5989-27-5
227-813-5
601-029-00-7
0,1-0,5 Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38-43
N; R50/53
R10
-
transflutrin (ISO) 118712-89-3
405-060-5
607-223-00-8
0,1-0,5 Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi; R38
N; R50/53
-
Cedrene 11028-42-5
234-257-7
-
< 0,1 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
N; R50/53 -

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

-

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

-

V stiku s kožo

Stik s kožo lahko izzove alergijsko reakcijo (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).
Srbenje, rdečica, bolečina.

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

-

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

-

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje.

6.1.2. Za reševalce

-

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati hlapov/meglice.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Ne sme zmrzniti.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 3

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Ni podatkov.

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2016).

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: jantarna
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče 83 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Ni podatkov.
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
organska topila:
topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost dinamična:
5000 – 6000 mPas pri 20 °C
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

-

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 > 2000 mg/kg ocena
inhalacijsko LC50 4 h > 5 mg/L ocena
dermalno LD50 > 2000 mg/kg ocena
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
Linalol (78-70-6) oralno LD50 podgana 2790 mg/kg
Linalol (78-70-6) inhalacijsko LC50 miš 1 h 3,2 mg/L
Linalol (78-70-6) dermalno LD50 kunec 5610 mg/kg
3α,4,5,6,7,7α-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat (68912-13-0) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg
3α,4,5,6,7,7α-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat (68912-13-0) dermalno LC50 kunec > 5000 mg/kg
terpineol (8000-41-7) oralno LD50 podgana > 2000 mg/kg
terpineol (8000-41-7) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg
3,7-dimetilokt-6-enenitril (51566-62-2) oralno LD50 podgana 4490 mg/kg
pentil salicilat (2050-08-0) oralno LD50 podgana 4100 mg/kg
citronelol (106-22-9) oralno LD50 podgana 3450 mg/kg
Citral (5392-40-5) oralno LD50 podgana 6800 mg/kg
Citral (5392-40-5) dermalno LD50 podgana > 2000 mg/kg
Kumarin (91-64-5) oralno LD50 293 mg/kg
cinamil alkohol (104-54-1) oralno LD50 podgana 2675 mg/kg
cinamil alkohol (104-54-1) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
geraniol (106-24-1) oralno LD50 podgana 3600 mg/kg
geraniol (106-24-1) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol (28219-61-6) oralno LD50 podgana > 2000 mg/kg
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol (28219-61-6) dermalno LD50 podgana > 5 ml/kg
(R)-p-menta-1,8-dien (5989-27-5) oralno LD50 podgana > 2000 mg/kg
(R)-p-menta-1,8-dien (5989-27-5) dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg
transflutrin (ISO) (118712-89-3) dermalno LD50 miš > 4000 mg/kg tt
transflutrin (ISO) (118712-89-3) inhalacijsko LC50 podgana 4 h > 0,51 mg/L
transflutrin (ISO) (118712-89-3) oralno LD50 miš 583 mg/kg

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Ni podatkov.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Linalol (78-70-6) biorazgradljivost 64,2 % 28 dni biorazgradljivo
3α,4,5,6,7,7α-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat (68912-13-0) biorazgradljivost 15 % 28 dni biorazgradljivo
terpineol (8000-41-7) biorazgradljivost 80 % 28 dni biorazgradljivo
3,7-dimetilokt-6-enenitril (51566-62-2) biorazgradljivost 69 % 28 dni biorazgradljivo
pentil salicilat (2050-08-0) biorazgradljivost 81,3 % 28 dni biorazgradljivo
citronelol (106-22-9) biorazgradljivost 80 – 90 % 28 dni biorazgradljivo
Citral (5392-40-5) biorazgradljivost 85 – 95 % 28 dni biorazgradljivo
Kumarin (91-64-5) biorazgradljivost 100 % 28 dni biorazgradljivo
cinamil alkohol (104-54-1) biorazgradljivost 50 % 15 dni ni lahko biorazgradljivo
geraniol (106-24-1) biorazgradljivost 90 – 100 % 3 dni biorazgradljivo
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol (28219-61-6) biorazgradljivost 0 % 28 dni Ni biorazgradljivo
(R)-p-menta-1,8-dien (5989-27-5) biorazgradljivost 80 % 28 dni biorazgradljivo
transflutrin (ISO) (118712-89-3) biorazgradljivost Ni biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
Linalol (78-70-6) Oktanol-voda (log Pow) 2,84 – 3,1
3α,4,5,6,7,7α-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat (68912-13-0) Oktanol-voda (log Pow) 4,4
terpineol (8000-41-7) Oktanol-voda (log Pow) 2,6
3,7-dimetilokt-6-enenitril (51566-62-2) Oktanol-voda (log Pow) 3,1
citronelol (106-22-9) Oktanol-voda (log Pow) 3,41
Citral (5392-40-5) Oktanol-voda (log Pow) 2,76
Kumarin (91-64-5) Oktanol-voda (log Pow) 1,39
cinamil alkohol (104-54-1) Oktanol-voda (log Pow) 1,636
geraniol (106-24-1) Oktanol-voda (log Pow) 2,6
(R)-p-menta-1,8-dien (5989-27-5) Oktanol-voda (log Pow) 4,38
transflutrin (ISO) (118712-89-3) Koc 5,46

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
terpineol (8000-41-7) BCF 24,13
citronelol (106-22-9) BCF 82,59
Citral (5392-40-5) BCF 89,72
cinamil alkohol (104-54-1) BCF 5
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol (28219-61-6) BCF 65
(R)-p-menta-1,8-dien (5989-27-5) BCF 360,5
transflutrin (ISO) (118712-89-3) BCF 1,783

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
3α,4,5,6,7,7α-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat (68912-13-0) zemlja log KOC 3,11
terpineol (8000-41-7) zemlja log KOC 1,459 – 1,707
3,7-dimetilokt-6-enenitril (51566-62-2) zemlja log KOC 3,28
citronelol (106-22-9) zemlja log KOC 1,85
Citral (5392-40-5) zemlja log KOC 2,169
cinamil alkohol (104-54-1) zemlja log KOC 1,853
geraniol (106-24-1) zemlja log KOC 1,85
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol (28219-61-6) zemlja log KOC 827,1
(R)-p-menta-1,8-dien (5989-27-5) zemlja log KOC 6324
transflutrin (ISO) (118712-89-3) zemlja log KOC 4,73

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Prepovedano je vsakršno odlaganje v okolju ali izpuščanje v vodo.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (transflutrin (ISO))

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (transfluthrin (ISO))

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(-)

IMDG plamenišče

83 °C, c.c.

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, Raid Moth Gel Cedar, 04.03.2014

Seznam ustreznih H stavkov

H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H301  Strupeno pri zaužitju.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.