VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Baygon Scarafaggi e Formiche

Datum izdelave: 17.2.2015 · Datum spremembe: 1.6.2017 · Izdaja: 1

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/IXf2d

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Baygon Scarafaggi e Formiche

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba

PT18: Insekticid

Odsvetovane uporabe

Ne škropite po ljudeh in živalih

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 611
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Živa Štrukelj

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 611

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 1; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
EUH208  Vsebuje cipermetrin. Lahko povzroči alergijski odziv.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P260  Ne vdihavati razpršila.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti

Ni podatkov

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Kemijsko ime CAS
EC
Index
% Razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008/EC (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Reg. številka
Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka  [P]   64742-48-9
265-150-3
649-327-00-6
20-30 Asp. Tox. 1; H304 Xn; R65 01-2119456810-40
Izobutan  [C]   75-28-5
200-857-2
601-004-00-0
10-20 Flam. Gas 1; H220 F+; R12 01-2119485395-27
propan 74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
1-5 Flam. Gas 1; H220 F+; R12 01-2119486944-21
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
1-5 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
01-2119457558-25
cipermetrin 52315-07-8
257-842-9
607-433-00-X
0,1 Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R22
Xi; R37/38-43
N; R50/53
-
zmes: [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-krizantemat 72963-72-5
428-790-6
613-259-00-5
0,1 Acute Tox. 4; H302
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xn; R22
N; R50/53
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
P Razvrščanja glede na rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS 200-753-7).

Če snov ni razvrščena kot rakotvorna, se uporabijo vsaj previdnostni stavki (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331) (tabela 3.1) ali stavki S (2-)23-24-62 (tabela 3.2).

Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi v delu 3, pridobljene iz nafte.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki/ukrepi

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

Pri (prekomernem) vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode.

Pri stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

V primeru zaužitja

Ni verjetno.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

-

V stiku s kožo

-

V stiku z očmi

-

Zaužitje

-

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

-

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijskim dihalnim aparatom (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi!

6.1.2. Za reševalce

-

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Razpršilce mehansko pobrati in jih prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati neiskreče orodje. Preprečiti statično naelektrenje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

-

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti na hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

7.2.2. Embalažni materiali

-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Kemijsko ime (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
izobutan (75-28-5, 200-857-2)
2400
1000 4
ogljikovodiki – mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: (-, -)

skupina 1 (brez aromatov ali z odstranjenimi aromati): aromati < 1 %, n-heksan < 5 %, ciklo/izoheksan < 25 % (-, -)
1000
200 4
propan (74-98-6, 200-827-9)
1800
1000 4
propan-2-ol; izopropilalkohol; izopropanol (67-63-0, 200-661-7)
500
200 4 Y, BAT aceton: kri - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l
aceton: urin - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l
Izobutan (75-28-5, 200-857-2)
2400
1000 TWA, Germany
propan (74-98-6, 200-827-9)
1800
1000
propan-2-ol (67-63-0, 200-661-7)
1960
Kratkoročno (< 30 minut)

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL vrednosti

Za sestavine

Kemijsko ime tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
propan-2-ol (67-63-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 888 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 500 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 319 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 89 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 26 mg/kg

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Kemijsko ime pot izpostavljenosti vrednost Opombe
propan-2-ol (67-63-0) sladka voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) morska voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) usedline (sladka voda) 552 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) usedline (morska voda) 552 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) zemlja 28 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2003).

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: bela
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH vrednost Ni podatkov
- Tališče/področje taljenja Ni podatkov
- Vrelišče Ni podatkov
- Plamenišče < -7 °C
- Hitrost hlapenja Ni podatkov
- Vnetljivost Ni podatkov
- Eksplozijske meje Ni podatkov
- Parni tlak Ni podatkov
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov
- Relativna gostota Gostota:
0,844 g/cm3
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov
- Temperatura samovžiga Ni podatkov
- Temperatura razgradnje Ni podatkov
- Viskoznost Ni podatkov
- Eksplozivnost Ni podatkov
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

-

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

10.5. Nezdružljivi materiali

-

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za sestavine
Kemijsko ime pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka (64742-48-9) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg
Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka (64742-48-9) dermalno LD50 kunec > 3200 mg/kg
Izobutan (75-28-5) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 658 mg/L para
propan (74-98-6) inhalacijsko LC50 podgana 4 h para
propan-2-ol (67-63-0) oralno LD50 podgana 4570 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) dermalno LD50 kunec 13400 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 30 mg/L para

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Za sestavine
Kemijsko ime pot izpostavljenosti vrsta Čas rezultat metoda Opombe
Izobutan (75-28-5) inhalacijsko Pri vdihavanju se lahko pojavi glavobol, vrtoglavica, zaspanost.
propan (74-98-6) inhalacijsko Vdihavanje lahko pozroči: zaspanost, nezavest. V izjemnih primerih tudi zadušitev in smrt.
propan-2-ol (67-63-0) dermalno Ne draži. OECD 404
propan-2-ol (67-63-0) oči dražilno OECD 405, GLP

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Za sestavine
Kemijsko ime pot izpostavljenosti vrsta Čas rezultat metoda Opombe
propan-2-ol (67-63-0) dermalno Ne povzroča preobčutljivosti. OECD 406

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

- Za sestavine
Kemijsko ime pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost rezultat metoda Opombe
propan-2-ol (67-63-0) - Ni rakotvorno. OECD 451
Mutagenost (za zarodne celice)

- Za sestavine
Kemijsko ime tip vrsta Čas rezultat metoda Opombe
Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka (64742-48-9) Laboratorijska žival Ni mutageno.
propan (74-98-6) in-vitro Mutagenost Bakterije (S. typhimurium) Negativno z metabolično aktivacijo, negativno brez metabolične aktivacije OECD 471 (EU B. 12/13) Read-across
propan (74-98-6) in-vitro Mutagenost Človek (limfociti) Negativno z metabolično aktivacijo, negativno brez metabolične aktivacije OECD 473 Read-across
propan (74-98-6) in-vivo Mutagenost podgana (samec/samica) 13 tednov Negativno OECD 474 5 dni na teden, 6 ur na dan; read-across
propan-2-ol (67-63-0) Ni mutageno. OECD 471, 474, 476
Strupenost za razmnoževanje

- Za sestavine
Kemijsko ime Vrsta reproduktivne toksičnosti tip vrsta Čas vrednost rezultat metoda Opombe
Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka (64742-48-9) Testiranja na živalih niso pokazala učinkov na plodnost.
propan (74-98-6) Razvojna toksičnost NOAEC podgana (samec/samica) 6 tednov 9000 ppm Ni učinkov. OECD 422 6 h/dan, 7 dni/teden, read-across
propan (74-98-6) Razvojna toksičnost NOAEC podgana (samec/samica) 6 tednov 21394 mg/m³ Ni učinkov. OECD 422 6 h/dan, 7 dni/teden, read-across
propan (74-98-6) Razvojna toksičnost NOAEC podgana (samica) 2 tednov 10000 ppm Ni učinkov. OECD 414 6 h/dan, 7 dni/teden, read-across
propan (74-98-6) Učinek na plodnost NOAEC podgana (samec/samica) 6 tednov 3000 ppm Ni učinkov. OECD 422 6 h/dan, 7 dni/teden, read-across
propan-2-ol (67-63-0) Strupenost za razmnoževanje - Kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje. OECD 414, 415, 416
Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Za sestavine
Kemijsko ime pot izpostavljenosti tip vrsta Čas organ vrednost rezultat metoda Izpostavljenost Opombe
propan (74-98-6) inhalacijsko LOAEC podgana (samec) 6 tednov splošno 12000 ppm Zmanjšanje telesne teže OECD 422 Ponavljajoča se izpostavljenost 6 ur na dan, 7 dni na teden, eksperimentalna vrednost
propan (74-98-6) inhalacijsko NOAEC podgana (samec/samica) 6 tednov centralni živčni sistem 12000 ppm Ni učinkov. OECD 422 Ponavljajoča se izpostavljenost 6 ur na dan, 7 dni na teden, eksperimentalna vrednost
propan (74-98-6) inhalacijsko Odmerek človek 10 dni centralni živčni sistem 500 ppm Ni učinkov. Ponavljajoča se izpostavljenost 8 ur na dan; read-across
propan-2-ol (67-63-0) inhalacijsko NOEC > 5000 ppm OECD 412, 413 Ponavljajoča se izpostavljenost

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
Izobutan (75-28-5) LC50 2 – 6 mg/L 96 h ribe
propan (74-98-6) LC50 0,12 – 693 mg/L 96 h ribe
propan-2-ol (67-63-0) LC50 9640 mg/L 96 h ribe
EC50 13299 mg/L 48 h raki
EC50 1000 mg/L 72 h alge

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
propan (74-98-6) EC0 2,4 – 3,7 mg/L 768 h ribe Pimephales promelas QSAR
EC0 1,1 – 2 mg/L 504 h raki Daphnia magna QSAR
propan-2-ol (67-63-0) LOEC 1000 mg/L 8 dni alge

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
Izobutan (75-28-5) Biorazgradljivost v vodi 72,6 % 35 dni
Izobutan (75-28-5) Biorazgradljivost v vodi 50 % 26 dni
propan (74-98-6) Biorazgradljivost v vodi 70 % OECD 301 E eksperimentalna vrednost
propan (74-98-6) Biorazgradljivost v vodi 70 % 10 dni eksperimentalna vrednost
propan-2-ol (67-63-0) aerobna lahko biorazgradljivo OECD 301

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH vrednost Koncentracija metoda
Izobutan (75-28-5) Oktanol-voda (log Pow) 2,76 – 2,88
propan (74-98-6) Oktanol-voda (log Pow) 2,3
propan-2-ol (67-63-0) Oktanol-voda (log Pow) < 4,5

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
Izobutan (75-28-5) BCF riba 20 – 52
Izobutan (75-28-5) BCF Daphnia magna 20 – 52
propan (74-98-6) organizem 2,3
propan-2-ol (67-63-0) BCF 3

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov

12.4.2. Površinska napetost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrednost Temperatura Koncentracija metoda Opombe
propan-2-ol (67-63-0) 22400 N/m 25 °C

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
propan-2-ol (67-63-0) zemlja log KOC 1,5
propan-2-ol (67-63-0) zemlja Henryjeva konstanta (H) 0,82 Pa.m3 / mol

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov

12.7. Dodatni podatki

Za proizvod

Zelo strupeno za vodne organizme.

Za sestavine

Snov: Izobutan

Ni razvrščen kot nevaren za ozonski plašč (Uredba ES 1272/2008 in 1005/2009).

Snov: propan

Biološko lahko razgradljivo (>60%/28d).

Snov: propan-2-ol

Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev uredbe REACH, aneks XIII.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

ni relevantno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni relevantno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ni relevantno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr.)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
CAS# = Številka Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.