VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

Baygon Scarafaggi e Formiche

Datum izdelave: 17.2.2015 · Datum spremembe: 15.3.2018 · Izdaja: 2

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/cy92d

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Baygon Scarafaggi e Formiche

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

PT18: Insekticid

Odsvetovane uporabe

Ne škropite po ljudeh.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

S.C. Johnson S.r.L
Ple M.M. Burke 3, 20020 Arese - Milano, Italija
Tel: +39 02 93371
e-mail: scj.numero.verde@scj.com

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 1; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Aquatic Chronic 1; H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260  Ne vdihavati razpršila.
P264  Po uporabi temeljito umiti roke.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Opozorilo!
Uporabljati le v skladu z navodili.
Ne pršite po ljudeh ali domačih živalih.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
Pred uporabo odstranite vso hrano in pribor za pripravo hrane.
Ne pršiti na električne naprave, ki niso izključene.
Pred uporabo odstranite, umaknite ali pokrijte terarije, akvarije ali živalske kletke.
Izključiti zračni filter akvarija.
Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih.
Hraniti na hladnem in suhem mestu.
Na tretirano območje preprečite dostop neciljnim živalim.

2.3. Druge nevarnosti

Namerna prekomerna izpostavljenost koncentriranim hlapom ima lahko resne negativne učinke na zdravje, vključujoč smrt.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihalnih poti.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov -
918-481-9
-
≥20-<30 Asp. Tox. 1; H304 Xn; R65
R66
-
izobutan  [C, S]   75-28-5
200-857-2
601-004-00-0
≥10-<20 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 01-2119485395-27
propan 74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
≥1-<5 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 01-2119486944-21
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
≥1-<5 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
01-2119457558-25
α-cipermetrin (ISO) 52315-07-8
257-842-9
607-421-00-4
≥0,1-<0,5 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400 [M=1.000]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=10.000]
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R50/53
-
imiprotrin 72963-72-5
428-790-6
-
≥0,1-<0,5 Acute Tox. 4; H302
Aquatic Acute 1; H400 [M=10]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=10]
Xn; R20
N; R50/53
-

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
S Za to snov ni potrebna etiketa v skladu s členom 17 (glej poglavje 1.3 Priloge I) (tabela 3.1).

Te snovi ni treba označiti v skladu s členom 23 Direktive 67/548/EGS (glej poglavje 8 Priloge VI navedene direktive) (tabela 3.2).

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Po začetnem izpiranju odstraniti kontaktne leče in nadaljevati z izpiranjem. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Ni verjetno. Slučajno zaužitje: Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja! V dvomu ali pri pojavu simptomov je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Namerna zloraba izdelka (prekomerno vdihavanje) predstavlja resno nevarnost za zdravje. V izjemnih primerih lahko povzroči smrt.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje

Zaužitje ni verjetno, ker gre za aerosol.
Slučajno zaužitje:
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

Izpostavljanje razpadlim produktom je zdravju škodljivo. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo. Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Hlapi so težji od zraka in skupaj z njim lahko tvorijo eksplozivno zmes. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati nevarno območje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Pripravek je aerosol, zato se ne pričakuje iztekanje večjih količin tekočine iz embalaže v primeru poškodbe le-te. Pri razlitju večjih količin: S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru onesnaženja rek, jezer ali kanalizacije obvestiti službo za nujne primere na številko 112.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Vir izpusta zaprite samo v primeru, če to lahko storite varno.

6.3.2. Za čiščenje

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati neiskreče orodje. Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Razlitje absorbirati z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, diatomejska zemlja, vermikuit) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu s predpisi. Razlitja ne absorbirati z žagovino ali drugim vnetljivim/gorljivim materialom. Očistiti onesnaženo območje.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati eksplozijsko varno opremo (ventilatorji, osvetlitev, delovne priprave in naprave, itd.). Uporabljati neiskreče orodje. Preprečiti nastanek elektrostatičnega naboja. Ne pršiti proti plamenu ali žareči snovi. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Ne preluknjajte nobenega dela vsebnika.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Upoštevati je potrebno uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam višjim od 50°C. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila


Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki).

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
izobutan (75-28-5, 200-857-2)
2400
1000 4
ogljikovodiki – mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: (-, -)

skupina 2 : aromati 1–25 %, skupni heksan < 1 % (-, -)
350
70 4
propan (74-98-6, 200-827-9)
1800
1000 4
propan-2-ol; izopropilalkohol; izopropanol (67-63-0, 200-661-7)
500
200 4 Y, BAT aceton: kri - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l
aceton: urin - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Če koncentracija hlapov/prahu na delovnem mestu kljub tehničnim ukrepom presega mejne vrednosti, je potrebno nositi osebno varovalno opremo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Če obstaja nevarnosti stika z očmi, uporabiti zaščitna očala. Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Glej oddelek 6.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: umazano bela
- Vonj: značilen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče < -7 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Gostota:
0,844 g/cm3
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih mešanic hlapov in zraka.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem. Ne izpostavljati temperaturam višjim od 50°C. Preprečiti zmrzovanje.

10.5. Nezdružljivi materiali


Oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg izmerjeno
inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 4 h > 5000 mg/L izmerjeno
dermalno LD50 kunec > 5000 mg/kg izmerjeno
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) oralno LD50 podgana > 5000 mg/kg
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 4 h > 23775 mg/m³
izobutan (75-28-5) oralno LD50 > 2000 mg/kg ocena
izobutan (75-28-5) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h 658 mg/L
izobutan (75-28-5) dermalno LD50 > 2000 mg/kg ocena
propan (74-98-6) oralno LD50 > 2000 mg/kg ocena
propan (74-98-6) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h 658 mg/L
propan (74-98-6) dermalno LD50 > 2000 mg/kg ocena
propan-2-ol (67-63-0) oralno LD50 podgana 5,84 g/kg
propan-2-ol (67-63-0) inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 6 h > 9988 mg/L izmerjeno
propan-2-ol (67-63-0) dermalno LD50 kunec 16,4 ml/kg
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) oralno LD50 podgana 247 mg/kg
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) dermalno LD50 kunec > 2460 mg/kg
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h 3,28 mg/L
imiprotrin (72963-72-5) oralno LD50 podgana 900 mg/kg
imiprotrin (72963-72-5) dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg
imiprotrin (72963-72-5) inhalacijsko (prah/meglica) LC50 podgana 4 h > 1,2 mg/L izmerjeno
Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije

STOT SE – enkratna izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT RE – ponavljajoča se izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) LC50 2200 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas
izobutan (75-28-5) LC50 27,98 mg/L 96 h ribe QSAR
LC50 16,33 mg/L 48 h raki Daphnia QSAR
EC50 8,57 mg/L 96 h alge zelene alge QSAR
propan (74-98-6) LC50 27,98 mg/L 96 h ribe
LC50 14,22 mg/L 48 h raki Daphnia
EC50 11,89 mg/L 96 h alge zelene alge QSAR
propan-2-ol (67-63-0) LC50 9640 mg/L 96 h ribe Pimephales promelas pretočni test
EC50 1000 mg/L 72 h alge Desmodesmus subspicatus
EC50 > 1000 mg/L 24 h raki Daphnia magna statični test
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) LC50 0,00283 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 0,00471 mg/L 48 h raki Daphnia
ErC50 > 0,0033 mg/L 72 h alge Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum
imiprotrin (72963-72-5) LC50 0,038 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss
EC50 0,051 mg/L 48 h raki Daphnia
NOEC 1,3 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella subcapitata

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe
propan-2-ol (67-63-0) NOEC 30 mg/L 21 dni raki Daphnia magna semi-statični sistem
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) NOEC 1,0E-5 mg/L 28 dni riba Pimephales promelas
NOEC 4,0E-5 mg/L 21 dni raki Daphnia magna

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) biorazgradljivost 80 % 28 dni lahko biorazgradljivo
izobutan (75-28-5) biorazgradljivost 70 % 10 dni lahko biorazgradljivo
propan (74-98-6) biorazgradljivost 70 % 10 dni lahko biorazgradljivo
propan-2-ol (67-63-0) biorazgradljivost 53 % 5 dni lahko biorazgradljivo
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) biorazgradljivost 0,6 – 1,4 % 33 dni ni lahko biorazgradljivo
imiprotrin (72963-72-5) biorazgradljivost 58 % 28 dni ni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
izobutan (75-28-5) Oktanol-voda (log Pow) 2,8
propan (74-98-6) Oktanol-voda (log Kow) 2,36
propan-2-ol (67-63-0) Oktanol-voda (log Kow) 0,05
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) Oktanol-voda (log Kow) 5,3 – 5,6
imiprotrin (72963-72-5) Oktanol-voda (log Kow) 2,9

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
izobutan (75-28-5) BCF 1,57 – 1,97
propan-2-ol (67-63-0) BCF < 100
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) BCF 373,4 izmerjeno
imiprotrin (72963-72-5) BCF 58,2 Izračunana vrednost

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov (-) zemlja log KOC 1,783 – 2,36
propan-2-ol (67-63-0) zemlja 1,1 Koc, ocena
α-cipermetrin (ISO) (52315-07-8) zemlja 80653 – 574360 Koc
imiprotrin (72963-72-5) zemlja 268 Koc

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem pripravku niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Proizvod ni bil testiran.
Izdelek je bil ocenjen na podlagi razpoložljivih podatkov komponent.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti z izdelkom ali uporabljeno embalažo. Z odpadkom ravnati v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Očiščena embalaža je primerna za recikliranje. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Doza je pod tlakom, ne luknjajte in ne sežigajte je niti po uporabi.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih.

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

Ne izlivati v kanalizacijo.

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS (α-cypermethrin (ISO) )

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG plamenišče

-7 °C, c.c.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.