VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime:

AUTAN FAMILY CARE Spray secco

Datum izdelave: 9.4.2010 · Datum spremembe: 6.12.2018 · Izdaja: 3

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja


chemius.net/L5C1b

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

AUTAN FAMILY CARE Spray secco

Šifra

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Sredstvo za odganjanje insektov
Vrsta biocidnega proizvoda 19: repelenti in sredstva za privabljanje (atraktanti)

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljajte pri otrocih mlajših od dveh let!
Ne uporabljajte na poškodovani koži!

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Distributer

ARC-Kranj, d.o.o.
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 29 27 600
Faks: +386 (0)4 29 27 602
e-mail: varnostni.listi@arc.si
Kontaktna oseba za varnostni list: Ana Lipušček

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Aerosol 1; H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Eye Irrit. 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P103  Pred uporabo preberite etiketo.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

2.2.2. Vsebuje:

-

2.2.3. Posebna opozorila

Opozorilo!
Uporabljati le v skladu z navodili.
Ne uporabljati na razpokani, opečeni koži ali na ranah.
Ne nanašati na ali v bližino sintetike (razen najlona), pohištva, plastike, ur s kristali, usnja in barvanih/lakiranih površin vključno z avtomobili.
V primeru draženja prenehati z uporabo.

2.3. Druge nevarnosti

Namerna zloraba proizvoda pri namernem vdihavanju vsebine je lahko škodljiva ali smrtna.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC Registracijska št. REACH
izobutan  [C, S]   75-28-5
200-857-2
601-004-00-0
30-40 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 01-2119485395-27
etanol 64-17-5
200-578-6
603-002-00-5
20-30 Flam. Liq. 2; H225 F; R11 -
N,N-dietil-m-toluenamid 134-62-3
205-149-7
616-018-00-2
10-20 Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412
Xn; R22
Xi; R36/38
R52/53
-
propan 74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
5-10 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 -
propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
1-5 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R36
R67
01-2119457558-25
butan  [C]   106-97-8
203-448-7
601-004-00-0
1-5 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
F+; R12 01-2119474691-32

Opombe za sestavine:

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
S Za to snov ni potrebna etiketa v skladu s členom 17 (glej poglavje 1.3 Priloge I) (tabela 3.1).

Te snovi ni treba označiti v skladu s členom 23 Direktive 67/548/EGS (glej poglavje 8 Priloge VI navedene direktive) (tabela 3.2).

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne poneha, poiskati zdravniško pomoč!

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Lahko povzroči draženje gornjega dihalnega trakta: Znaki/simptomi vključujejo kašelj in kihanje.
Namerna zloraba izdelka (prekomerno vdihavanje) predstavlja resno nevarnost za zdravje. V izjemnih primerih lahko povzroči smrt.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).

V stiku z očmi

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje

Lahko povzroči draženje ust, grla in želodca.
Lahko povzroči bolečine v trebuhu.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

-

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

Vsebnik je pod tlakom: ob segrevanju lahko poči/eksplodira. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Pri prekomernem segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnikov. V požaru lahko aerosolne razpršilce raznese in jih z veliko hitrostjo odnese v različne smeri.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga. Preprečiti akumulacijo hlapov - hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Hlapi so težji od zraka in skupaj z njim lahko tvorijo eksplozivno zmes. Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati nevarno območje. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne vdihavajte plina/hlapov/aerosolov. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Pripravek je aerosol, zato se ne pričakuje iztekanje večjih količin tekočine iz embalaže v primeru poškodbe le-te. Pri razlitju večjih količin: S primernimi zajezitvami preprečiti izlitje večjih količin pripravka v vode/odtoke/kanalizacijo. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

Vir izpusta zaprite samo v primeru, če to lahko storite varno.

6.3.2. Za čiščenje

Razpršilce mehansko pobrati in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Pri izpustu zaradi poškodb aerosolnega razpršilca (izpust večjih količin): Izlitja zajezite s pomočjo negorljivih absorbentov, npr. pesek, prst, vermikulit, diatomejska prst in jih hranite v ustreznih kontejnerjih. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13). Očistiti onesnaženo območje. Uporabljati neiskreče orodje.

6.3.3. Druge informacije

-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti nastanek elektrostatičnega naboja. Uporabljati neiskreče orodje. Ne luknjajte in ne sežigajte niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žareči snovi. Uporabljati eksplozijsko varno opremo (ventilatorji, osvetlitev, delovne priprave in naprave, itd.).

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbite za dobro prezračevanje in odsesavanje.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. V prostorih, kjer se uporablja pripravek je prepovedano jesti, piti in kaditi. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela).

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Upoštevati je potrebno uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam višjim od 50°C. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok.

7.2.2. Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

-

Razred skladiščenja: 2B

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila


Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki).

Posebne rešitve za panogo industrije

-

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS, EC) Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe Biološke mejne vrednosti
R M Rf Re mg/m3
Opombe
ml/m3
(ppm)
butan (106-97-8, 203-448-7)
2400
1000 4
etanol; etilalkohol (64-17-5, 200-578-6)
1900
1000 4 Y
izobutan (75-28-5, 200-857-2)
2400
1000 4
propan (74-98-6, 200-827-9)
1800
1000 4
propan-2-ol; izopropilalkohol; izopropanol (67-63-0, 200-661-7)
500
200 4 Y, BAT aceton: kri - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l
aceton: urin - ob koncu delovne izmene - 50 mg/l

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv tip pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti vrednost Opombe
etanol (64-17-5) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 950 mg/m³
etanol (64-17-5) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 343 mg/kg tt/dan
etanol (64-17-5) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 114 mg/m³
etanol (64-17-5) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 206 mg/kg tt/dan
etanol (64-17-5) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 87 mg/kg tt/dan
propan-2-ol (67-63-0) delavec inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 500 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) delavec dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 888 mg/kg tt/dan
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik inhalacijsko dolgotrajno (sistemski učinki) 89 mg/m³
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik dermalno dolgotrajno (sistemski učinki) 319 mg/kg tt/dan
propan-2-ol (67-63-0) potrošnik oralno dolgotrajno (sistemski učinki) 26 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti vrednost Opombe
etanol (64-17-5) sladka voda 0,96 mg/L
etanol (64-17-5) voda (občasni izpust) 2,75 mg/L sladka voda
etanol (64-17-5) morska voda 0,79 mg/L
etanol (64-17-5) čistilna naprava 580 mg/L
etanol (64-17-5) usedline (sladka voda) 3,6 mg/kg suha teža
etanol (64-17-5) usedline (morska voda) 2,9 mg/kg suha teža
etanol (64-17-5) zemlja 0,63 mg/kg suha teža
etanol (64-17-5) prehrambena veriga 0,38 g/kg hrane oralno
propan-2-ol (67-63-0) sladka voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) morska voda 140,9 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) voda (občasni izpust) 140,9 mg/L sladka voda
propan-2-ol (67-63-0) čistilna naprava 2,251 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) usedline (sladka voda) 552 mg/kg suha teža
propan-2-ol (67-63-0) usedline (morska voda) 552 mg/kg suha teža
propan-2-ol (67-63-0) zemlja 28 mg/kg suha teža
propan-2-ol (67-63-0) prehrambena veriga 160 mg/kg oralno

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Če koncentracija hlapov/prahu na delovnem mestu kljub tehničnim ukrepom presega mejne vrednosti, je potrebno nositi osebna zaščitna sredstva.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2016). Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z Direktivo (EU) 89/686/EGS in s standardom SIST EN 374, ki iz nje izhaja. Pred odstranitvijo rokavice umiti z milom in vodo. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

Zaščita kože

Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščitna obleka pri dolgotrajnem ali pogostem stiku s kožo. Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008). Povišane koncentracije pomenijo, da so presežene mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu.

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Izvajati ukrepe varovanja okolja. Glej oddelek 6.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; aerosol
- Barva: bela
- Vonj: sadni, cvetlični

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Tališče/ledišče Ni podatkov.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.
- Plamenišče Ni podatkov.
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje Ni podatkov.
- Parni tlak Ni podatkov.
- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
- Relativna gostota Ni podatkov.
- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovžiga Ni podatkov.
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost Ni podatkov.
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

10.2. Kemijska stabilnost

Pri uporabi in skladiščenju v skladu z navodili se ne razgradi. Izogibati se segrevanju.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih mešanic hlapov in zraka. Pri segrevanju lahko pride do eksplozije vsebnika.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem. Ne izpostavljati visokim temperaturam.

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Za proizvod
pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
oralno LD50 podgana 3735 mg/kg izmerjeno
inhalacijsko LD50 podgana 4 h > 2,79 mg/L ocenjeno
dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg izmerjeno
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
izobutan (75-28-5) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 658 mg/L
etanol (64-17-5) oralno LD50 podgana 10470 mg/kg
etanol (64-17-5) inhalacijsko (hlapi) LC50 podgana 4 h 124,7 mg/L
N,N-dietil-m-toluenamid (134-62-3) oralno LD50 podgana 1892 mg/kg
N,N-dietil-m-toluenamid (134-62-3) dermalno LD50 kunec 3180 mg/kg
propan (74-98-6) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 658 mg/L
propan-2-ol (67-63-0) oralno LD50 podgana 5,84 g/kg
propan-2-ol (67-63-0) inhalacijsko LC50 podgana 8 h 16000 ppm
propan-2-ol (67-63-0) dermalno LD50 kunec 16,4 ml/kg
butan (106-97-8) inhalacijsko LC50 podgana 4 h 658 mg/m3
Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje

Dodatne informacije

Povzroča hudo draženje oči.

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Dodatne informacije

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov.

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Rakotvornost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Mutagenost za zarodne celice: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Strupenost za razmnoževanje: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije

STOT SE – enkratna izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT RE – ponavljajoča se izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe
izobutan (75-28-5) biorazgradljivost 70 % 10 dni lahko biorazgradljivo
etanol (64-17-5) biorazgradljivost 84 % 20 dni lahko biorazgradljivo
N,N-dietil-m-toluenamid (134-62-3) biorazgradljivost 83,8 % 28 dni lahko biorazgradljivo
propan (74-98-6) biorazgradljivost 70 % 10 dni lahko biorazgradljivo
propan-2-ol (67-63-0) biorazgradljivost 53 % 5 dni lahko biorazgradljivo
butan (106-97-8) biorazgradljivost 100 % 386 h lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine
Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda
izobutan (75-28-5) Oktanol-voda (log Kow) 2,8
etanol (64-17-5) Oktanol-voda (log Kow) -0,32
N,N-dietil-m-toluenamid (134-62-3) Oktanol-voda (log Kow) 2,4
propan (74-98-6) Oktanol-voda (log Kow) 1,81
propan-2-ol (67-63-0) Oktanol-voda (log Kow) 0,05
butan (106-97-8) Oktanol-voda (log Kow) 2,89

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe
izobutan (75-28-5) BCF 1,57 – 1,97
N,N-dietil-m-toluenamid (134-62-3) BCF 21,9

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Za sestavine
Sestavina (CAS) vrsta Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe
N,N-dietil-m-toluenamid (134-62-3) zemlja 43,3 Koc

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne vsebuje snov(-i), ki izpolnjuje(-jo) kriterije za PBT in/ali vPvB, kot je navedeno v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije

Za proizvod

Pripravek vsebuje sestavine, ki so škodljive za vodne organizme, v koncentracijah, ki so nižje od mejnih koncentracij za razvrstitev pripravka kot škodljivega za okolje.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Za sestavine

Snov: N,N-dietil-m-toluenamid

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Prepovedano je vsakršno odlaganje v okolju ali izpuščanje v vodo. Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti z izdelkom ali uporabljeno embalažo. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Embalaže

Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Reciklirati, če je možno. Recikliranje ima prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Recikliranje ima prednost pred odlaganjem in sežiganjem.

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

UN 1950

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

AEROSOLI

IMDG ime: AEROSOLS

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

2

14.4. Skupina embalaže

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

1 L

Omejitev za predore

(D)

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.


15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Zagotovljena pravilna označitev izdelka
  • Usklajeno z lokalno zakonodajo
  • Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
  • Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.