БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Soda bikarbona

Датум израде: 10.3.2021 · Датум ревизије: 10.3.2021 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/sa600

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Soda bikarbona

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Адитив који се користи у прехрамбеној индустрији.

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

У складу са прописима препарат није класификован као опасан.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

У складу са прописима пиктограми нису прописани.

2.2.2. Садржи:

-

2.2.3. Посебна упозорења

Само за професионалну употребу.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

За смеше погледајте 3.2.

3.2. Подаци о састојцима смеше

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Натријум бикарбонат -
-
-
>99.30 није класификовано није класификовано -
Натријум карбонат -
-
-
<0.6 није класификовано није класификовано -
Хлоридни јон -
-
-
<0.6 није класификовано није класификовано -
Сулфатни јон -
-
-
<0,01 није класификовано није класификовано -
гвожђе триоксид -
-
-
<0.0006 није класификовано није класификовано -

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају незгоде или уколико се осећате лоше, одмах потражите помоћ лекара. По могућности показати етикету.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје. Код појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

После додира с кожом

Делове тела који су дошли у додир са препаратом испрати великом количином воде.

У додиру са очима

Отворене очи, и испод капака, одмах испрати с пуно текуће воде (неколико минута). У случају појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Испрати уста водом и попити воде (само ако је особа при свести). У случају гутања велике количине производа потражити лекарску помоћ.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Прашина механички иритира систем за дисање.

У додиру с кожом

Прах механички надражује кожу.

У додиру са очима

Прах надражује очи (механички).

У случају гутања

Гастроинтестинални ефекти: оштећење стомака, мучнина, повраћање и дијареја.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Средства за гашење изабрати према условима у околини.

Неодговарајућа средства за гашење

Ниједан одређен.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

Није запаљиво.

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере.

Заштитна опрема

Потпуна заштитна опрема (шлем, заштитне чизме и рукавице) и самостални апарат за дисање са компримованим ваздухом у позитивном моду.

Додатни подаци

Контаминирана средства за гашење и остатке пожара одстранити у складу са званичним прописима.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Нема података.

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Спречити стварање прашине. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Избегавајте удисање прашине. Спречити додир са очима и кожом.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испирање у воде/одливе/канализацију или на пропусна тла. У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Нема података.

6.3.2. За чишћење

Почистити са метлом и лопатом и ставити у амбалажу. Спречити стварање прашине. Пуните у означене и добро затворене посуде. Покупити у посебну посуду и одложити у складу са локалним прописима (поглавље 13. безбедносног листа)

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 7, 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Спречити прашење.

Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испуштање у животну средину.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Не удисати прашину. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Спречити додир с кожом и очима.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору, одвојено од некомпатибилних материјала. Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Нема података.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017) : Производ не садржи супстанце које је потребно пратити.

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2016 Изложеност на радном месту – Општи захтеви за перформансе процедура за мерење хемијских агенса. SRPS EN 689:2018 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

Нема података.

8.1.4. PNEC вредности

Нема података.

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Не удисати прашину. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Омогућити добру вентилацију. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране. Употребљавати техничке мере потребне за спречавање прекорачења граничних вредности.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Код нормалне употребе није потребна. Уколико постоји ризик од контакта са очима, употребити заштитне наочаре. Заштитне наочаре против прашине.

Заштита руку

Заштитне рукавице (SRPS EN ISO 374-2:2020).

Заштита коже

Код нормалне употребе није потребна.

Заштита дисајних органа

Приликом нормалне употребе и одговарајућој проветрености није потребно. При недовољном проветравању употребити заштиту за дисајне органе. Маска с филтером за прашину П1 (SRPS EN 143:2007/A1:2013).

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: чврсто; кристални прах
- Боја: бела
- Мирис: без мириса

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност 8,5, конц. 52 g/l
- Тачка топљења/тачка мржњења Нема података.
- Почетна тачка кључања и опсег кључања Нема података.
- Тачка паљења Нема података.
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) Нема података.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности Нема података.
- Напон паре Нема података.
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Релативна густина:
2,22
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
96 g/l при 20 °C
органски растварачи:
Слабо растворљив у алкохолу.
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања > 60 °C
- Вискозитет динамичка:
1,2 mPas
- Експлозивна својства Производ није експлозиван. Производ није запаљив.
- Оксидујућа својства Нема оксидациона својства.

9.2. Остали подаци

- Напомене: Специфична густина: 1-1,2 kg/dm3.

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Нема података.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење).

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Нема података.

10.4. Услови које треба избегавати

Нема података.

10.5. Некомпатибилни материјали


Киселине.

10.6. Опасни производи разградње

При нормалној употреби не очекују се опасни производи распадања.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
за производпероралноLD50пацов> 4000 mg/kg
за производинхалационоLC50пацов> 4,74 mg/L
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
за производкунићБлаго иритирајуће.
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Хемијски називврстаВремерезултатметодНапомене
за производкунићБлаго иритирајуће.
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Нема података.

(ђ) Карциногеност

Нема података.

(е) Токсичност по репродукцију

Хемијски називТиптипврстаВремеВреднострезултатметодНапомене
за производТератогеносторалноРазличите врсте10 дана 330 mg/kg

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за производ
тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
LC50 7700 mg/L 96 h рибе Oncorhynchus mykiss
LC50 7100 mg/L 96 h рибе Lepomis macrochirus
EC50 4100 mg/L 48 h ракови Daphnia magna

12.1.2. Хронична токсичност

за производ
тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
NOEC 2300 mg/L 96 h рибе Oncorhynchus mykiss
NOEC 5200 mg/L 96 h рибе Lepomis macrochirus
NOEC 3100 mg/L 48 h ракови Daphnia magna

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

Нема података.

Додатне информације

Производи разградње приликом хидрлизе у води су угљена киселина, бикарбонати и карбнати.

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

Нема података.

12.3.2. Фактор биоконцентрације

Нема података.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

Нема података.

Додатне информације

Производ поседује мобилност у земљишту. Растворљиво у води.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Препарат није класификован као опасан по околину. Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду отпада (отпадног материјала). Неутралисати киселином. Разблажити великом количином воде.

Амбалаже

Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон). Са контаминираном амбалажом поступати као са производом. Празна и прикладно очишћена амбалажа може се поново употребити. Амбалажу очистити водом.

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Нема података.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

није употребиво

14.2. UN назив за терет у транспорту

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: У складу с прописима о транспорту, терет није класификован као опасан.

14.3. Класа опасности у транспорту

није употребиво

14.4. Амбалажна група

није употребиво

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

није употребиво

14.7. Транспорт у расутом стању

није употребиво

15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 и 36/2018)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности је израђена.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CEN - Европски комитет за стандардизацију
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
CSA - процена хемијске безбедности
CSR - извештај о хемијској безбедности
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
DSD - систем класификације и обележавања супстанци
DU - даљи корисник
EC - европски комитет
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EEA - Европска економска зона
EEC - Европска економска заједница
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EN - Европски стандард
EQS - Стандард за квалитет животне средине
EU - Европска Унија
Euphrac - Европски каталог израза
EWC - Еворпски каталог отпада
GES - Општи сценарио изложености
GHS - Глобално хармонизовани систем
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
IT - Информационе технологије
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
JRC - заједнички истраживачки центар
K&O - класификација и обележавање
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
LE - Правно лице
LoW - Листа отпада
LR - Главни регистрант
M/I - Произвођач / увозник
MS - Држава чланица
OC - Радни услови
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OEL - ниво излагања запослења
OJ - Званични часопис
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
PPE - лична заштитна опрема
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
RIP - Пројекат имплементације REACH-a
RMM - Мере управљања ризиком
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SIEF - форум за размену информација о супстанцама
SME - мала и средња предузећа
STOT - специфична токсичност за циљни орган
(STOT) RE - вишекратна изложеност
(STOT) SE - једнократна изложеност
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист: Sodium Bicarbonate, 20.11.2010. Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

Нема података.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.