БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Borna kiselina

Датум израде: 9.3.2021 · Датум ревизије: 10.3.2021 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/gyU03

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Borna kiselina

Хемијски назив

Борна киселина (CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2, Индекс: 005-007-00-2)

REACH регистрациони број

Нема података.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Техничка хемикалија у производњи борсиликатног стакла, керамике и детергената.

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Токс. по репр. 1Б; H360FD  Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Реч упозорења: Опасност

H360FD  Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод.
P201  Прибавити посебна упутства пре употребе.
P202  Не руковати производом док се претходно не прочитају и разумеју све безбедносне мере предострожности.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P308 + P313  У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет/ посматрање.
P405  Складиштити под кључем.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

2.2.2. Садржи:

Борна киселина (CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2, Индекс: 005-007-00-2)

2.2.3. Посебна упозорења

Само за професионалну употребу.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Борна киселина  [SVHC]   10043-35-3
233-139-2
005-007-00-2
90-100 Токс. по репр. 1Б; H360Df није класификовано -

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

Напомене о састојцима:

SVHC Супстанца која изазива забринутост.

3.2. Подаци о састојцима смеше

За супстанце погледајте 3.1.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају незгоде или уколико се осећате лоше, одмах потражите помоћ лекара. По могућности показати етикету.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје. Повређени треба да мирује у топлом. Ако повређени не дише, ако је дисање неправилно или ако дође до застоја у дисању, обучено особље треба да да вештачко дисање или кисеоник. Одмах потражити лекарску помоћ.

После додира с кожом

Контаминирану одећу и обућу скинути. Делове тела који су дошли у додир с препаратом одмах опрати с пуно воде и сапуна. Ако се стање не побољша, потражити медицинску помоћ.

У додиру са очима

Уклонити контактна сочива, уколико постоје и ако је лако изводљиво. Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 15 минута). У случају појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Уста испирати водом и попити 1-2 чаше (2,5-3 dl) воде. Потражити медицинску помоћ.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Удисање праха може иритирати респираторни систем.
Утиче/штети централном нервном систему.
Кардиоваскуларни проблеми.

У додиру с кожом

У контакту с кожом може изазвати иритацију (црвенило, свраб).

У додиру са очима

У додиру са очима може изазвати иритацију (сузење, црвенило).

У случају гутања

Гутање изазива дигестивне поремећаје (мучнина, повраћање,болови у стомаку).
Грчеви.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Алкохолно постојана пена, водени спреј, CО2, прах за гашење.

Неодговарајућа средства за гашење

Ниједан одређен.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

У случају пожара, могућ је настанак отровних гасова, спречити удисање гаса/дима. Производ није запаљив.

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере. У случају пожара, без одлагања, оградити подручје и евакуисати све особе које се налазе у близини. Мање пожаре, обучене особе могу угасити са ручним противпожарним апаратом. У случају већег пожара распршеним воденим млазом хладити делове, изложене топлоти.

Заштитна опрема

Заштитна опрема за гашење пожара: (SRPS EN 469:2010), рукавице (SRPS EN 659:2010) и чизме (HO A29 и A30) у комбинацији са самосталним апаратом за дисање у позитивном моду (SRPS EN 137:2018).

Додатни подаци

Контаминирана средства за гашење и остатке пожара одстранити у складу са званичним прописима.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Носити личну заштитну опрему (Поглавље 8).

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Спречити стварање прашине. Уклонити све могуће изворе паљења. Забранити приступ особама без заштитне опреме. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Избегавајте удисање прашине. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Евакуисати особље и проветрити просторију. Позвати тим за спасавање, ватрогасце и полицију.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испирање у воде/одливе/канализацију или на пропусна тла. У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Нема података.

6.3.2. За чишћење

Спречити стварање прашине. Препарат механички прикупити у одговарајуће посуде/амбалажу и отпад препустити лицу овлашћеном за преузимање отпада. Покупити у посебну посуду и одложити у складу са локалним прописима (поглавље 13. безбедносног листа) Осигурати одговарајућу вентилацију.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 7, 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Спречити прашење.

Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испуштање у животну средину.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Не удисати прашину. Спречити додир с кожом, очима и одећом. Пре уласка у простор где се једе скинути контаминирану одећу и заштитну опрему.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору, одвојено од некомпатибилних материјала. Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Нема података.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017) : Производ не садржи супстанце које је потребно пратити.

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2016 Изложеност на радном месту – Општи захтеви за перформансе процедура за мерење хемијских агенса. SRPS EN 689:2018 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

за састојке

Хемијски назив тип врста изложености трајање изложености Вредност Напомене
Борна киселина (10043-35-3) радник инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 8,3 mg/m³
Борна киселина (10043-35-3) потрошач инхалаторно дуготрајно (системски ефекти) 4,15 mg/m³

8.1.4. PNEC вредности

за састојке

Хемијски назив врста изложености Вредност Напомене
Борна киселина (10043-35-3) слатка вода 1,35 mg/l
Борна киселина (10043-35-3) земља 9,1 mg/kg

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Не удисати прашину. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Омогућити добру вентилацију.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе.

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Употребљавати заштитне наочаре са добрим пријањањем (SRPS EN 166:2008) и/или штитник за лице.

Заштита руку

Заштитне рукавице (SRPS EN ISO 374-2:2020).

Одговарајући материјали

материјал дебљина време продирања Напомене
неопрен > 0,3 mm > 8 h
PVC > 0,3 mm > 8 h

Заштита коже

Носити одговарајућу заштитну одећу. ПВЦ, витон. Користити заштитне чизме које су направљене од неопрена.

Заштита дисајних органа

Полу-маску са филтером за честице - P3. Бели филтер. Заштита коју пружа маска је у сваком случају ограничена.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: чврсто; кристална прашкаста супстанца
- Боја: бела
- Мирис: без мириса

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност 5,1 при 20 °C, конц. 10 g/l (водени раствор)
- Тачка топљења/тачка мржњења 450 °C (1013 hPa)
- Почетна тачка кључања и опсег кључања 1860 °C (1013 hPa)
- Тачка паљења Није запаљиво.
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) Није запаљиво.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности Нема података.
- Напон паре Нема података.
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Релативна густина:
1,51 при 20 °C
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
47 g/l при 20 °C
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања Нема података.
- Вискозитет Нема података.
- Експлозивна својства Нема података.
- Оксидујућа својства Нема података.

9.2. Остали подаци

- Напомене:

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење).

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Реагује са јаким оксидационим средствима. Реагује са јаким киселинама. Реагује са металним солима.

10.4. Услови које треба избегавати

Ништа посебно. Поштовати упутства за употребу и складиштење.

10.5. Некомпатибилни материјали


Оксидациона средства.
Киселине. Металне соли.

10.6. Опасни производи разградње

При нормалној употреби не очекују се опасни производи распадања. Приликом горења/експлозије (се ослобађају), настају гасови који су опасни по здравље. Водоник.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
за производпероралноLD50миш 2500 mg/kg
за производпероралноLD50кунић 2000 mg/kg
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Нема података.

(ђ) Карциногеност

Нема података.

(е) Токсичност по репродукцију

Нема података.

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Сумња се да може штетно да утиче на плодност или на плод.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за производ
тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
LC50 456 mg/L 96 h рибе Pimephales promelas
LC50 760 mg/L 24 h ракови Daphnia magna
EC50 229 mg/L 72 h алге

12.1.2. Хронична токсичност

Нема података.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

Нема података.

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

Нема података.

12.3.2. Фактор биоконцентрације

Нема података.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

Нема података.

Додатне информације

Растворљиво у води.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Спречити изливање у подземне воде, водотокове, водовод или канализацију. Препарат није класификован као опасан по околину.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду отпада (отпадног материјала). Спречити изливање у канализацију. Рециклирати ако је могуће.

Амбалаже

Са контаминираном амбалажом поступати као са производом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон).

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Нема података.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

није употребиво

14.2. UN назив за терет у транспорту

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: У складу с прописима о транспорту, терет није класификован као опасан.

14.3. Класа опасности у транспорту

није употребиво

14.4. Амбалажна група

није употребиво

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

није употребиво

14.7. Транспорт у расутом стању

није употребиво

15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 и 36/2018)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности је израђена.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CEN - Европски комитет за стандардизацију
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
CSA - процена хемијске безбедности
CSR - извештај о хемијској безбедности
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
DSD - систем класификације и обележавања супстанци
DU - даљи корисник
EC - европски комитет
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EEA - Европска економска зона
EEC - Европска економска заједница
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EN - Европски стандард
EQS - Стандард за квалитет животне средине
EU - Европска Унија
Euphrac - Европски каталог израза
EWC - Еворпски каталог отпада
GES - Општи сценарио изложености
GHS - Глобално хармонизовани систем
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
IT - Информационе технологије
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
JRC - заједнички истраживачки центар
K&O - класификација и обележавање
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
LE - Правно лице
LoW - Листа отпада
LR - Главни регистрант
M/I - Произвођач / увозник
MS - Држава чланица
OC - Радни услови
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OEL - ниво излагања запослења
OJ - Званични часопис
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
PPE - лична заштитна опрема
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
RIP - Пројекат имплементације REACH-a
RMM - Мере управљања ризиком
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SIEF - форум за размену информација о супстанцама
SME - мала и средња предузећа
STOT - специфична токсичност за циљни орган
(STOT) RE - вишекратна изложеност
(STOT) SE - једнократна изложеност
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Токс. по репр. 1Б = Токсичност по репродукцију, категорија 1Б

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист: Borna kiselina, 10.01.2017. Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H360Df  Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност.
H360FD  Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод.
P201  Прибавити посебна упутства пре употребе.
P202  Не руковати производом док се претходно не прочитају и разумеју све безбедносне мере предострожности.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P308 + P313  У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет/ посматрање.
P405  Складиштити под кључем.
P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.