БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ у складу са Правилником о садржају безбедносног листа(Службени гласник бр. 100/11)
Трговачко име:

Limunska kiselina

Датум израде: 23.11.2020 · Датум ревизије: 23.11.2020 · Верзија: 1

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет


chemius.net/Z7003

1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име

Limunska kiselina

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба

Адитив који се користи у прехрамбеној индустрији. Добијање разних хемијских једињења. За производњу средстава за личну хигијену. Регулатор киселости у производњи вина и сокова.

Непрепоручени начини употребе

За све остале намене које нису претходно наведене.

1.3. Подаци о снабдевачу

Произвођач

Metal-Export
Pančevački Put 68b, 11000 Beograd, Србија
Tel: +381 (0)11 37-56-477
е-адреса: snezana.metalexport@gmail.com

Увозник/Дистрибутер

Iskra Proces doo Barič
Адреса: Barička reka bb, 11504 Barič, Србија
Тел.: 011/870-2153
Факс: 011/870-2238
е-адреса: info@industria.rs

1.4. Број телефона за хитне случајеве

Национални центар за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд

011 360 8440(24h)

Телефонски број добављача за позиве за хитне случајеве

011/870-2153

2. Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије

Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Ирит. oка 2; H319  Доводи до јаке иритације ока.

2.2 Елементи обележавања

2.2.1. Обележавање у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС, бр. 105/13, 52/17 и 21/19)

Реч упозорења: Пажња

H319  Доводи до јаке иритације ока.
P264  Опрати ...детаљно након руковања.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P337 + P313  Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/посматрање.

2.2.2. Садржи:

-

2.2.3. Посебна упозорења

Само за професионалну употребу.

2.3. Остале опасности

Производ не садржи састојке који су класификовани као ПБТ или вПвБ у концентрацији једнакој 0,1% или већој.

3. Састав / подаци о састојцима

3.1. Подаци о састојцима супстанце

За смеше погледајте 3.2.

3.2. Подаци о састојцима смеше

Хемијски назив CAS
ЕС
Индекс
% Класификација у складу CLP/GHS правилником (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19) Специфичне граничне концентрације Класификација у складу са DSD/DPD Правилником (Службени гласник РС бр. 59/10, 25/11 и 5/12) Рег. број
Лимунска киселина 5949-29-1
201-069-1
-
>99 Ирит. oка 2; H319 Xi; R36
N; R50
-

Текст обавештења о опасности налази се у поглављу 16.

4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

Опште мере

У случају незгоде или уколико се осећате лоше, одмах потражите помоћ лекара. По могућности показати етикету. Лекару показати безбедносни лист или етикету.

После удисања

Повређеног изнети на свеж ваздух - напустити (контаминирано) загађено подручје. Код неравномерног дисања или застоју дисања, повређеном дати вештачко дисање. Код појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

После додира с кожом

Делове тела који су дошли у додир са препаратом потребно је испрати водом. (15 минута) Испрати поново са благим сапуном и водом. Контаминирану одећу и обућу скинути. Ако се стање не побољша, потражити медицинску помоћ.

У додиру са очима

Уклонити контактна сочива, уколико постоје и ако је лако изводљиво. Отворене очи, и испод капака, одмах испрати са пуно воде (најмање 30 минута). У случају појаве и задржавања симптома потражити помоћ лекара.

У случају гутања

Не изазивати повраћање. Испрати уста водом! Пити воду или млеко. Лицу без свести не стављати ништа у уста. Потражити савет лекара.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање

Лимунска киселина: Кашаљ, бол у грлу.

У додиру с кожом

Лимунска киселина: У додиру са кожом изазива црвенило.

У додиру са очима

Лимунска киселина: Изазива јаку иритацију ока. Симптоми су црвенило, сузење, бол, пецкање и замућење вида.

У случају гутања

Лимунска киселина: У случају гутања већих количина узрокује: мучнину, слабост, повраћање (крви), грчеве и дијареју.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски. У близини радних места треба да постоје тушеви и станице за испирање очију.

5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Средства за гашење пожара

Средства за гашење пожара

Мање пожаре гасити:
Угљен диоксид (CО2). АБЦ прах. Веће пожаре гасити:
Пена.

Неодговарајућа средства за гашење

Директан млаз воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Штетни продукти сагоревања

У случају пожара, могућ је настанак отровних гасова, спречити удисање гаса/дима. Приликом горења настаје угљен моноксид (CO), угљен диоксид(CO2).

5.3. Савет за ватрогасце

Заштитне мере

У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимају се никакве мере. Не удисати дим / гасове који настају приликом пожара или сагоревања. Хладити угрожене контејнере са воденим млазом како би се спречила разградња производа и настанак супстанци потенцијално опасних по здравље. Контаминирана средства за гашење која су остала од гашења покупити и одстранити по прописима, не сме се просути/излити у канализацију. Спречити да се вода од гашења излије у канализацију или воду.

Заштитна опрема

Потпуна заштитна опрема (шлем, заштитне чизме и рукавице) и самостални апарат за дисање са компримованим ваздухом у позитивном моду.

6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

6.1. Личне предострожности,заштитна опрема и поступци у случају удеса

6.1.1. За особље које није обучено

Опрема за личну заштиту

Нема података.

Поступци у случају несреће

Омогућити добро проветравање. Спречити стварање прашине. Забранити приступ особама без заштитне опреме. У случају личног ризика или без адекватне обучености, не предузимати никакве мере. Избегавајте удисање прашине. Избегавати додир са очима, кожом и одећом.

6.1.2. По интервентно особље

Користити средства за личну заштиту.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испирање у воде/одливе/канализацију или на пропусна тла. У случају истицања у животну средину обавестити надлежне службе.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

6.3.1. За сузбијање

Нема података.

6.3.2. За чишћење

Производ покупити у посуде за поновну употребу или уклањање. Евакуисати изложене особе из подручја опасности. Извору изливања приближити се само из смера ветра. Обавестити надлежну службу.

6.3.3. Остале информације

Нема података.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Погледајте још поглавља 7, 8 и 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

7.1.1. Мере заштите

Мере за спречавање пожара

Обезбедити добро проветравање. Спречити стварање и таложење прашине. Чувати/употребљавати одвојено од извора паљења - Не пушити! Не излагати повећаном притиску.

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине

Спречити прашење.

Предострожности које се односе на животну средину

Спречити испуштање у животну средину.

Остале мере

Нема података.

7.1.2. Савет о општој хигијени на радном месту

При руковању не јести, не пити и не пушити. Не удисати прашину. Бринути о личној хигијени (прати руке пре одмора и после руковања). Спречити додир с кожом, очима и одећом. Носити заштитну опрему (види поглавље 8.)

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

7.2.1. Складиштење

Чувати у сувом, хладном и добро проветреном простору. Температура складиштења: 5°C до 35 °C Чувати одвојено од хране, пића и хране за животиње. Чувати одвојено од јаких оксидационих средстава. Чувати одвојено од јаких база. Електрична опрема треба бити отпорна на корозију.

7.2.2. Амбалажни материјали

Чувати у оригиналној амбалажи. Материјал треба да буде отпоран на корозију.

7.2.3. Захтеви за складишни простор и резервоаре

Отворене посуде након употребе добро затворити и оставити усправно ради спречавања истицања/просипањa. Не складиштити у неозначеној амбалажи.

7.2.4. Савети за опремање складишта

-

7.2.5. Додатне информације о условима складиштења

Нема података.

7.3. Посебни начини коришћења

Препоруке

Нема података.

Посебна решења за индустријски сектор

Нема података.

8. Контрола изложености и лична заштита

8.1. Параметри контроле изложености

8.1.1. Параметри контроле изложености

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017) : Производ не садржи супстанце које је потребно пратити.

8.1.2. Информације о поступцима праћења

SRPS EN 482:2016 Изложеност на радном месту – Општи захтеви за перформансе процедура за мерење хемијских агенса. SRPS EN 689:2018 Изложеност на радном месту – Мерење изложености хемијским агенсима инхалацијом – Стратегија усаглашености испитивања са граничним вредностима изложености на радном месту.

8.1.3. DNEL/DMEL вредности

Нема података.

8.1.4. PNEC вредности

Нема података.

8.2. Контрола изложености и лична заштита

8.2.1. Одговарајући технички надзор

Превентивне безбедносне мере

Водити рачуна о личној хигијени – прати руке пре одмора и после руковања. Не удисати прашину. Поступајте у складу са добром индустријском, хигијенском и безбедносном праксом. Немојте јести, пити или пушити док радите. Избегавати додир са очима, кожом и одећом. Избор личне заштитне опреме зависи од концентрације опасне материје и специфичности радног места.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Загађену (контаминирану) одећу одмах одстранити и очистити пре нове употребе. Обезбедити уређаје за испирање очију и прскалице за воду (тушеве).

Техничке мере за спречавање изложености

Обезбедити добро проветравање и локалну вентилацију на местима са повећаном концентрацијом. Чувати одвојено од намирница, пића и сточне хране.

8.2.2. Опрема за личну заштиту

Заштита очију

Употребљавати заштитне наочаре са добрим пријањањем (SRPS EN 166:2008) и/или штитник за лице.

Заштита руку

Заштитне рукавице (SRPS EN ISO 374-2:2020). Кад се појаве први знаци истрошености, рукавице треба одмах заменити.

Одговарајући материјали

материјал дебљина време продирања Напомене
неопрен > 0,3 mm > 8 h
PVC > 0,3 mm > 8 h

Заштита коже

Заштитна обућа. Материјал: неопрен. Носити одговарајућу заштитну одећу. ПВЦ, витон.

Заштита дисајних органа

При недовољном проветравању употребити заштиту за дисајне органе. Полу-маску са филтером за честице - P3. Бели филтер. Заштита коју пружа маска је у сваком случају ограничена. Ако је концентрација праха у ваздуху већа од 10 mg/m3, неопходна је заштитна опрема за дисајне органе. Носити заштиту за дисајне органе стандард (SRPS EN 143:2007/A1:2013) са филтером за честице тип P2.

Термичке опасности

Нема података.

8.2.3. Надзор изложености животне средине

Мере за спречавање изложености супстанци/смеши

Нема података.

Структурне мере за спречавање изложености

Нема података.

Организационе мере за спречавање изложености

Нема података.

Техничке мере за спречавање изложености

Спречити испуштање у површинске воде или у канализацију.

9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

- Агрегатно стање: чврсто; кристали
- Боја: бела
- Мирис: без мириса

Важни подаци за здравље, безбедност и околину

- pH вредност 1,85 при 20 °C, конц. 1 g/l (водени раствор)
- Тачка топљења/тачка мржњења 135 – 152 °C
- Почетна тачка кључања и опсег кључања Нема података.
- Тачка паљења није запаљиво
- Брзина испаравања Нема података.
- Запаљивост (чврсто, гасовито) није запаљиво.
- Горња/доња граница запаљивости или експлозивности Нема података.
- Напон паре Нема података.
- густина паре Нема података.
- Релативна густина Релативна густина:
1,542
Густина:
1,665 g/cm3
- Растворљивост (уз наведен растварач) вода:
590 g/l при 20 °C (растворљив)
органски растварачи:
Растворљиво у етанолу.
- Коефицијент расподеле Нема података.
- Температура самопаљења Нема података.
- Температура разлагања > 170 °C
- Вискозитет Нема података.
- Експлозивна својства Не очекује се формирање експлозивних смеша са ваздухом.
- Оксидујућа својства Нема оксидациона својства.

9.2. Остали подаци

- Напомене:

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилан под препорученим условима транспорта и складиштења.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилан при нормалној употреби и поштовању упутства за рад/ коришћење /чување (складиштење).

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Реагује са јаким оксидационим средствима. Реагује са јаким базама.

10.4. Услови које треба избегавати

Влага. Топлота. Контакт са некомпатибилним материјалима. Јако загревање.

10.5. Некомпатибилни материјали


Лимунска киселина: Натријум нитрит, калијум нитрит.

10.6. Опасни производи разградње

При нормалној употреби не очекују се опасни производи распадања. Приликом горења/експлозије (се ослобађају), настају гасови који су опасни по здравље.
Оксиди угљеника.

11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

(а) Акутна токсичност

Хемијски називврста изложеноститипврстаВремеВредностметодНапомене
Лимунска киселина (5949-29-1)дермалноLD50пацов> 2000 mg/kg
Лимунска киселина (5949-29-1)пероралноLD50Миш 5400 mg/kgOECD 401
Лимунска киселина (5949-29-1)пероралноLD50пацов 11700 mg/kgOECD 401
Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(б) Корозија коже / иритација коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(в) Тешко оштећење ока / иритација ока

Додатне информације: Доводи до јаке иритације очију.

(г) Сензибилизација респираторних органа или коже

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(д) Мутагеност герминативних ћелија

Нема података.

(ђ) Карциногеност

Нема података.

(е) Токсичност по репродукцију

Нема података.

Резиме CMR својстава

Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Карциногеност: на основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.
Токсичност по репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(ж) Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(з) Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

(и) Oпасност од аспирације

Додатне информације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

12.1.1. Акутна токсичност

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Време изложености врста организам метод Напомене
Лимунска киселина (5949-29-1) - > 10000 mg/L бактерије
- 440 – 706 mg/L рибе

12.1.2. Хронична токсичност

Нема података.

12.2. Перзистентност и разградљивост

12.2.1. Абиотичка деградација

Нема података.

12.2.2. Биоразградња

за састојке
Супстанца (CAS број) врста Стопа Време Резултат метод Напомене
Лимунска киселина (5949-29-1) Биоразградљивост 98 % 2 дана лако биоразградиво

12.3. Потенцијал биоакумулације

12.3.1. Коефицијент расподеле

за састојке
Супстанца (CAS број) тип Вредност Температура pH вредност Концентрација метод
Лимунска киселина (5949-29-1) Log Pow -1,72 измерена вредност
Лимунска киселина (5949-29-1) Log Pow -1,25 – -1,8 израчуната вредност

12.3.2. Фактор биоконцентрације

за састојке
Супстанца (CAS број) врста организам Вредност Трајање Резултат метод Напомене
Лимунска киселина (5949-29-1) биоакумулација Није биоакумулативно.

12.4. Мобилност у земљишту

12.4.1. Позната или предвиђена расподела у деловима животне средине

Нема података.

12.4.2. Површински напон

Нема података.

12.4.3. Адсорпција/десорпција

Нема података.

12.5. Резултати PBT и vPvB процене

Производ не садржи састојке који су ПБТ или вПвБ у концентрацији већој од 0,1%.

12.6. Остали штетни ефекти

Препарат није класификован као опасан по околину. Спречити загађивање земље (тла) и подземних вода.

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

13.1.1. Одлагање производа/амбалаже

Методе третмана отпада

Са отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): предати овлашћеном лицу за сакупљање, за уклањање и за прераду опасног отпада (отпадног материјала). Рециклирати ако је могуће. Отпад је погодан за спаљивање у овлашћеним постројењима за спаљивање. Отпад лимунске киселине се може користити за ђубрење.

Амбалаже

Неочишћена амбалажа спада под опасан отпад - поступати као сa отпадом. Потпуно испражњену амбалажу уклонити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник 36/09 и 95/18-др. закон).

Шифра отпада

15 01 10* - амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама

13.1.2. Методе третмана отпада

Нема података.

13.1.3. Могућност испуштањa у канализациони систем

Нема података.

13.1.4. Напомене

Нема података.

14. Подаци о транспорту

14.1. UN број

није употребиво

14.2. UN назив за терет у транспорту

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: У складу с прописима о транспорту, терет није класификован као опасан.

14.3. Класа опасности у транспорту

није употребиво

14.4. Амбалажна група

није употребиво

14.5. Опасности по животну средину

НЕ

14.6. Посебне предострожности за корисника

није употребиво

14.7. Транспорт у расутом стању

није употребиво

15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

- Закон о хемикалијама (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (Службени гласник РС бр. 105/13, 52/17 и 21/19)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС бр.36/09 и 95/18-др. закон)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС бр.56/10)
- Правилник о личној заштитној опреми (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
- Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.100/11)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад током излагања хемијским супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017)

15.1.1. Садржаја VOC у складу са Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 и 36/2018)

није употребиво

15.2. Процена безбедности хемикалије

Процена хемијске сигурности није доступна.

16. Остали подаци

Измене у безбедносном листу

Нема података.

Скраћенице и акроними

ATE - процењена вредност акутне токсичности
ADR - Споразум о међународном друмском транспорту опасног терета
ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
BL - Безбедносни лист
CEN - Европски комитет за стандардизацију
CLP - Уредба о класификацији, паковању и обележавању; Европска регулатива 1272/2008
CAS# - идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS).
CMR - карциноген, мутаген или репродуктивно токсичан
CSA - процена хемијске безбедности
CSR - извештај о хемијској безбедности
DMEL - изведена доза с минималним ефектом
DNEL - изведена доза без ефекта
DSD - систем класификације и обележавања супстанци
DU - даљи корисник
EC - европски комитет
ECHA - Европска агенција за хемикалије
EEA - Европска економска зона
EEC - Европска економска заједница
EINECS - Европски инвентар постојећих хемијских супстанци
ELINCS - Европска листа нотификованих хемијских супстанци
EN - Европски стандард
EQS - Стандард за квалитет животне средине
EU - Европска Унија
Euphrac - Европски каталог израза
EWC - Еворпски каталог отпада
GES - Општи сценарио изложености
GHS - Глобално хармонизовани систем
IATA - Међународна асоцијација за ваздушни саобраћај
ICAO-TI - Техничка упутства за безбедан транспорт опасних терета у ваздушном саобраћају објављена од Међународне организације за цивилни ваздушни саобраћај
IMDG - Међународни транспорт опасног терета поморским бродовима
IMSBC - Међународни поморски правилник о опасним хемикалијама у разливеном стању
IT - Информационе технологије
IUCLID - Међународна униформна база података о хемијским информацијама
IUPAC - Међународна унија за чисту и примењену хемију
JRC - заједнички истраживачки центар
K&O - класификација и обележавање
Kow - Коефицијент расподеле октанол/вода
LC50 - летална концентрација која ће усмртити 50% тестиране популације
LD50 - средња смртна доза
LE - Правно лице
LoW - Листа отпада
LR - Главни регистрант
M/I - Произвођач / увозник
MS - Држава чланица
OC - Радни услови
OECD - Организација за економску сарадњу и развој
OEL - ниво излагања запослења
OJ - Званични часопис
OR - Овлашћени заступник
OSHA - Европска агенција за безбедност и здравље на раду
PBT - перзистентнa, биоакумулативнa и токсична супстанца
PEC - предвиђена ефективна концентрација
PNEC(s) - предвиђена концентрација без ефеката
PPE - лична заштитна опрема
(Q)SAR - квалитативни или квантитативни однос структуре и активности
REACH - Регистрација, евалуација, ауторизација и ограничење хемикалија
RID - Правилник о међународном железничком транспорту опасних терета
RIP - Пројекат имплементације REACH-a
RMM - Мере управљања ризиком
SCBA - независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање
SDS - безбедносни лист
SIEF - форум за размену информација о супстанцама
SME - мала и средња предузећа
STOT - специфична токсичност за циљни орган
(STOT) RE - вишекратна изложеност
(STOT) SE - једнократна изложеност
SVHC - супстанце које изазивају забринутост
UN - Уједињене нације
vPvB - веома перзистентна и веома биоакумулативна

Класе и категорије опасности:
Ирит. oка 2 = Тешко оштећење / иритација ока, категорија 2

Извори података за израду безбедносног листа

Безбедносни лист: Limunska kiselina, monohidrat, Metal-Export, 02.02.2016. Веб сајт Европске агенције за хемикалије: https://echa.europa.eu/

Значење H и P ознака из 2. и 3. поглавља безбедносног листа

H319  Доводи до јаке иритације ока.
P264  Опрати ...детаљно након руковања.
P280  Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице.
P305 + P351 + P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P337 + P313  Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/посматрање.

  • Обезбеђено правилно означавање производа
  • Усклађено са локалним законодавством
  • Обезбеђена правилна класификација производа
  • Обезбеђени одговарајући подаци о транспорту

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Садржани подаци заснивају се на нашем садашњем нивоу знања и искуства и односе се на наш производ у стању у коме је испоручен. Намена информација је опис производа у вези са безбедносним захтевима. Индикације не пружају било какву гаранцију за карактеристике производа у правном смислу. Купац производа је дужан да се упозна са законским одредбама о транспорту и употреби производа, те да их поштује. Карактеристике производа су описане у техничким информацијама.